ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนารถ  เครือเย็น
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  เรือนนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลทิพย์  ซาดา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤตพร  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤษณา  สุ่ยวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกษิตินาถ  กุลภา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกสิกิจ  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกอบบุริน  เศษเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญนุช  ศิริพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดุลย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัณห์ชรี  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกันยากร  แสงจันดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติคุณ  หงษ์ณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกิตตินัน  วรดง
ป.4
โรงเรียนบ้านแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพงษ์  เสนสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติภณ  โคตตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกุลจิรา  ตามขมิ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกุลฑีรา  เทพสุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงแก้วตา  อุปสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายแก้วประการ  ชาดีกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงขนิษฐา  สอพิมาย
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายคณาธิป  บุญเจิม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคมกริช  อินทริง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคมสัน  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงคิมมี่  เปีรเทิลเซ็น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคุณากร  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจันทกานต์  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจันทัปปภา  สุตะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีประเสริฐ์
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะลาษี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรเมธ  สอนสา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิรวัฒน์  กองเสลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิราภัทร  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีวังไสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเจริญโชติ  โยลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายฉัตรดนัย  ค่ายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชญานิศ  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชณิชา  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชนม์ณกานต์  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชยันต์  บูชาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชยานันต์  ลิงลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มัยวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชัชวาล  แก้วปิลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชาญวิทย์  อุปสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชาญิกา  แพงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เถียงเชียงขวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายญัติพงษ์  คัณทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงญาดา  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายฐานะศักดิ์  คำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงฐานิดา  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงฐิติภัทร  โทรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายฐิติวัฒน์  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัชชนันท์  กิ่งจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พันธุกาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณืชา  มะหัสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐดาวรรณ  มันอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชโฮม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐวดี  อุปศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐวุฒิ  กวนฮางฮอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณิชชานันท์  อุปสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงทักษพร  มหาไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายทักษิณ  แก้วฝ่าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายทินณากร  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายทินภัทร  มหาวงศ์นันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายทีปกร  วงษ์ถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธณพัช  ทีขาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนกร  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธนกฤต  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนชัย  สมทวย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนโชติ  กับปินะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนโชติ  เคนไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนวิชญ์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนวิชย์  ภูวดลไพศล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงธนัชชา  โคตรวัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธนัชพร  ชมไธสง
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธราเทพ  กองแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธัญชนก  สมชะนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธัญชนก  โอ้น
ป.5
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กิติศรีวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์กาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธีรภัทร  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรภัทร  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธีรภัทร  สีหา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธีรเมธ  คำมูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนครินทร์  ทานิง
ป.6
โรงเรียนบ้านนานอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนงนภัส  โมยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายนนท์ปวิช  ทรงคาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายนนทวัฒน์  วงษ์สอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนพวิชญ์  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนรรธฐวัฒน์  ทานะกาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนราธร  วงศ์เข็มมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายนัทธภูมิ  ศรีฟอง
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายนัทพงษ์  สามหาดไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายนาบุญ  ตรีเศียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนารีรัตน์  โตดประโคน
ป.6
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนิกข์นิภา  ชาบรรทม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงบุณณภา  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปนัสยา  ขนันแข็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปรัชญา  อุดานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองวรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปรารถนา  คำสระแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปวริศา  จันทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงปาณิศรา  อินทริง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายปิยวัช  วันดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายปิยเวช  ดงภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปุญญิศา  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยางธิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพงษ์ศกร  พุทธศาวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพชร  ชารีโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพรรณพัชร  เรืองวรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพรรษวษา  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพรวดี  เพ็ชรักษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผาด่านแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพศวีร์  น้อยแสงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพักตร์วิมล  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพัชรธร  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพิชามนธุ์  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพีรพัฒน์  หาทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพีรวิชญ์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพีระวัส  โคตะคาม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพุทธรักษา  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงแพรวลดา  เอกพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภัทรพล  ยะสุรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงภัทรภรณ์  นันศรีบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายภัทรศัย  งันปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงภัทรสุดา  มัยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายภานุ  ปากดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายภูมิรพี  บุตรบุรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายมนัสชัย  ศรีหาเทพ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายเมธัส  คะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายยศกร  โสภานำ้
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายยศภัทร  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายยุทธพงษ์  พิเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายรณกฤต  มณีนพ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายรัชชานนท์  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายรัฐภูมิ  คัณทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศรีชู
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงรัตนารี  ปฏิรัตนัง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงลัทธวิตรา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวงศกร  วาณะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายวชิรวิชญ์  ผันศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายวชิรวิชญ์  อนันตวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวนิดา  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวรโชติ  สุทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวรรณกานต์  หาลือคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวรรณพร  สันติ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวรวรรณ  บาลอินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวรัญญา  โนนริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงวริสรา  วรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวัชรพงษ์  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวิชญาพร  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวิยะดา  ทุ่งไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เสียงใส
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายวีรภาพ  วิลัยคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายวุฒิชัย  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายวุฒิพงค์  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงศดานันท์  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศรัณย์พร  อุดมเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายศรายุทธ  ไชยกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายศรายุธ  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศศินิภา  ทองสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ขจรเกตุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศักดิพัตร  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จำปาซ้อน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผิวหูม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายศิระยุทธ  มัยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายศิริชัย  เหมาะจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงศิริณภา  ชีวสาโร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงศิริประภา  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงศิริลัีกษณ์  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงศิริวิมล  มงกุฎ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ  ยะมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายศุภณัฐ  เศษเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายศุภฤกษ์  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเศรษฐี  ตันดง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงโศภิษฎ์ชล  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสนธิวา  มีดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายสมบููรณ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายสยาม  พี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายสรวิชญ์  ปะทะดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงสวรินทร์  วงศรีชู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสิทธิศักดิ์  ฝ่ายทะแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายสิรวิชญ์  ภูอากาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงสิริกร  อิบแบ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์งอย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงสุกานดา  คัณทัษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสุคนธกานต์  ไชยศล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายสุทธิภัทร์  คะดุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสุพรรณิษา  หาดสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายสุรเชนทร์  อินธิแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายสุรราช  โคตะเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสุวรรณ  โคทังคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอนันตญา  เสนาะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอนิตยา  โค่ยอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายอนุกูล  แก้วปีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายอนุวัช  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงอภิญญา  แห่สถิตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายอภิมงคล  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายอภิยุทธ  อ่อนพุทธา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนสิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอลิษา  เกษมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายอัษฎายุธ  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอาชลีย์  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงอารียา  คะดุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอินทิราพร  แก้วปีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอิไลชา จิเซล  เทรอล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอุษามณี  อุ่นตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงไอรดา  สุวรรณใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงกชกร  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
นางสาวกนกทิพย์  จำปา
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
นางสาวกัญญาณี  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นางสาวกาญจนา  คะดุน
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงเขมิกา  ขันทะชา
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเขมิกา  ใชยทา
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
นางสาวจันธณาพร  อุสาพรม
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงจีระนันท์  หลวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นายเจษฎาพร  ระแสนพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายชญานิน  ภักดี
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชราพร  โทรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชรินดา  การิก
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงชลิตา  ทมถา
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงญาณี  เศษเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทิพย์แสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
นางสาวณัฏฐภรณ์  วงศ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงณัฐชริชา  บาลอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงณัฐภัทร  ทมถา
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฐริกา  วะบุตรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฐลิดา  เสาะหาได้
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณัฐสิมา  เสนีราช
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายทวีวัฒน์  โยธาตรี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงทิพย์สุดา  คะดุน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
นางสาวทิพย์สุดา  วรกุมมาร
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธณัญญา  โยแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
นายธนชิต  อาสาวัง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
นางสาวธนพร  วดีศิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธนา  ผาแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธนาพร  อุปสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงธันวรัตน์  นันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธีรเดช  เดชโฮม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธีระภัทร์  บุญเหลา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
นายธีระยุทธ  ธงวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายนครินทร์  ติยะบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
นางสาวนฤมล  ทองสัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
นางสาวนัฐริกา  อนุญาหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายนิรุช  โคตรคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
นางสาวนุจรี  โปแอ
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงนุชวรา  พลโลก
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนุศรา  โคตะมี
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทะศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงปนัดดา  แสนเสิก
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายประติมากร  ขออาศัย
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
นางสาวประภาวรรณ  คะดุน
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายปราเมศ  หัวใจ
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์สุ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปวีณา  เหล่าบัวบาน
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นางสาวปัณฑิตา  สุทา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปิยนุช  ชัยบิล
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพงศ์ผกา  ศิริบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายพชร  สานาผา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพรชิตา  บรรดาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
นางสาวพรประกาย  ตาทิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
นางสาวพรรณิกา  พันธุ์กาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพัชริดา  นนทะศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นางสาวพัณธิตา  วงศุพัฒ
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
นางสาวพิมพ์ชนก  หลวงโป้
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายภัคพล  มุนไชยพัง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีลาตี
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงภัทราวดี  คานดง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงภัสสร  สานสมจงเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
นางสาวมาลินี  อนุญาหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายยศกร  เกี้ยงเก้า
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดานหา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงลลิตา  นวมชม
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงวราพร  เล้งเซ่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวันเฉลิม  ใชยทา
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวารุณี  กิจวิทยี
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวิชญาดา  วงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวิภาวรรณ  มาปัน
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศรัณยา  ชาบรรทม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศศิตา  วรรณสนิท
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศศิธร  มหัสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงศัชรินทร์ณี  อินแกบ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
นางสาวศิรประภา  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาวศิริรัตน์  เรืองสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศุจินทรา  โพธิ์สุ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นางสาวศุภรัตน์  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
นางสาวสลิลทิพย์  จุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
นายสหภาพ  สีพารา
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
นางสาวสายธาร  โคตรคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นางสาวสายพิณ  จันเหลือง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น
ม.1
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสุจิรา  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสุชานาฏ  พสุนนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายสุทธินัย  บุญเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
นางสาวสุนิศา  นาบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
นายสุรเดช  ฝ่ายพนอม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุวดี  ด่านลำมะจาก
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภักดีรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงหิรัณยา  หล้าวิไล
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายอนุวัฒน์  นัดทะยาย
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายอภิลักษณ์  พลราชม
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็งคำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอรยา  สีวิคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
นางสาวอรอนงค์  ศรีอำพล
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอรัญญาณี  จูมโค้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงอริษา  สิมนา
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
นางสาวอรุณรักษ์  บุตรโสม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอรุณวรรณ  ประยูรโต
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอัครวินท์  วงพิระ
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอารียา  วงษา
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายเอกรัฐ  สารทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงกนกพร  แพงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกนกพร  หวง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกนกพิชญ์  มาค่าย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกนกวรรณ  นันศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกนกศิริ  ธาตุทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายกนต์ธร  ต้นกล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายกรกฏ  วิโย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกรกนก  ติยะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกรกนก  มณีปกรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกรกนก  อินทะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกรรณิกา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกฤติกา  มิดชิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายกฤษกร  เหนือพวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายกฤษฎา  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายกฤษฎา  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายกฤษณะ  พันธุกาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงกฤษณา  ทอนติลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงกวินญารัตน์  ศรีนครินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันยาตี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวค้า
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ก้านภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายกันตพงค์  ศรีลิว
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงกันต์สุดา  ทมถา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายกิตติภพ  เภตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกุลกันยา  เพียรชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกุลธิดา  ณ พราณบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกุลนัฐดา  โทรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกุลปรียา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงเกษมณี  ศรีษะมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงแก้วกมล  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายไกรลาศ  โยแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงขนิษฐา  โทเตียน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายขวัญเพชร  นนท์เหล่าพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงเขมิกา  วันทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงเขมิสรา  วังวร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายคงฤทธิ์  ทาพรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายคฑาวุธ  อ้วนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายคณิน  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงคุณเดช  สมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงเคลา เมย์  เทรอล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายจตุรภุช  ฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายจักรพงษ์  อินทะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายจักรพรรณ์  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายจักริน  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนานอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงจินดาหรา  ปากดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงจิรนันท์  เที่ยงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมใจอุต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายจิรวิชญ์  นัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงจิรัชยา  ผงพิลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงจิรารัตน์  ก่ำเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงจีรนันท์  พันธ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงจุฬารัตน์  เปี้ยวเม่น
ป.5
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงเจนจิรา  พาเพียเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายเจษฎา  บุญเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายเจษฎา  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายเจียระไน  วังวรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายฉัตรกวี  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงชญาดา  พรหมประกาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชนกชนม์  วงค์แสงน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายชนกันต์  ลิงลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชนกานต์  เคี่ยงคำผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนกานต์  จันทร์คราม
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายชนชล  ทุทิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายชนบดินทร์  ถวิลวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงชนม์นิภา  แจ้งอารมณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชนัญชิดา  หลักไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชนิดา  ยะภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายชยพล  จุ่นหัวโทน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายชลชาติ  สีสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชลดา  เกียรตินันทโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงชลธารณ์  ปัทม์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงชลธิชา  สมดีตี
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายชัยพลช  พรมประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายชายแดน  เสนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงชิดชนก  จันฤาไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงชิดชนก  พุทธจักร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำนวยโคกศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายชุติเดช  วชิโรดม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงชุติมา  เมืองท่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณคำแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงโชติกา  นารีแพงสี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงฌริญญา  ไชยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงญาณากร  คำสระแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงญานิศา  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงฐิตาพร  เนื่องอาชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงฐิติมา  คะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงฑิตยา  บุญชาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงฑิมพิกา  ไชยนุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนานอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายณพจน์สกร  ภูประทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณรงค์กิตติ์  บุณยารมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทะพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณรรฐธิดา  เพ็งลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงณรรฐภรณ์  เพ็งลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณริสสรา  มูลมัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แพงสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติยะบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แวงภูธร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฐจิราภา  นนทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ไชยเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั่งสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาซ้อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐนิชา  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายณัฐพงศ์  ชินบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายณัฐพงษ์  มูลบุตรดา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฐพร  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กชายณัฐพร  โมธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายณัฐพล  ขรรศร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุดรวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กวนศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐสุดา  สิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนานอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงดวงแก้ว  ตกพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายติณณภพ  ตะวะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายทัพตะวัน  จังตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงทิพปภา  ประสาธน์กิจจากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงทิพวรรณ  หมู่มี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายทิวากร  พันธ์มุง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายธนกร  วงค์พุทธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธนดล  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายธนเทพ  บุษย์ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงธนพร  เรืองแปลง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายธนพล  สิลาลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะบิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธนภัทร  กองสีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธนภัทร  พรหมอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธนภัทร  อินปิ่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงธนวัฒน์  คำใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โฮ้วมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายธนากร  โยลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายธนากร  วรราช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายธนาคาร  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธนาคิม  สังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายธนาธิป  เพ็งคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงธนาพร  ขันทะชา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กชายธนารักษ์  อุ่นกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธรรมจักร  ราชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายธราเทพ  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงธวนัญชนก  ฐานะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธัชกร  วชิโรดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมติ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธัญพร  ภูโคกหิน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธัญรดา  วงศ์เข็มมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธัญสุดา  พนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงธันยาพร  แนวจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธิดารัตน์  กองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธิติวัสส์  ทิ้งสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธีรภัทร์  คิดโสดา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายธีรภัทร์  ราชพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงธีร์วรา  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธีรวัฒน์  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงนงนภัส  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงนพรัตน์  เส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายนภัทร  อัคราช
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โคตบิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนภาวรรณ  สุริจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงนรมน  ดาษดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงนริสรา  นามโมธา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายนฤทัตเมธา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายนฤเบศ  คำลือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายนฤเบศน์  วรรณสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กหญิงนัชชา  วันครรชิต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สรรคชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงนันจิรา  คะดุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงนันฑิตา  แก่นสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนานอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงน้ำอ้อย  เพลียเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  โงนศีรษะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงนิภาพร  ทีสุกะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงนุชจรี  รักษาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนุชรดี  แก้วสีนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงเนตรณภาพร  ประสานเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงเนตรนภา  เหมะธุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายเนติพล  จันทะขิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายเนติภูมิ  มณีปกรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงบัณฑิตา  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงบัณทิตา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายบุญย์ฤทธิ์  อิ่มเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายบุญเลี้ยง  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงบุศรา  เกษสิมมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายบูรพา  พรพุทธคุณรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คังกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธกัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายปฎิพล  ประเสริฐสงข์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปนัดดา  ดอนวิชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงปนิดา  เชิดสะภู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอื้องไข
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายประกฤษฏิ์  ชัยบิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงประวีร์นุช  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปราณปรียา  เถื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายปริญญา  ดาเยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปริตา  วันณะสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปริยาพร  รังศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงปริสรา  บุตรสีทา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงปรีญา  อ่อนชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปรียานุช  หงษ์ณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขรรค์ศร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงปัณฑินา  เสตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงปาริชาติ  ปากดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงปาริชาติ  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายปาลทัต  จันทจร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงปาลิตา  อินทะประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงปาลินี  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายปิยบุตร  นันศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายปิยะภูมิ  รักษ์ชุมชน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงปิยะมาศ  ภูโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปุญญิตา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปุญยาพร  จันทร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายปุณณภพ  หอมคัก
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายปุณยวัจน์  ทามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงไปรยา  สิงห์งอย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพงศกร  บุญยะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพนิดา  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
720
เด็กหญิงพนิตภัทร  ไชยสุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตะโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพรชิตา  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพรชิยา  สัตย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพรนัชชา  อุผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพรพิชญนันท์  วงศ์เข็มมา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพรพิมล  สานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพราวนภา  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพลชนัน  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพลอยตะวัน  ธงไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธ์ุด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพลอยประดับดิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพลอยมุก  ศรีภาชน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพัชชาพร  ต่วนเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพัชรพร  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพัชรวดี  วงศ์สุเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนานอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพัณณิตา  มารศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพิชชาภา  ตรีนิคม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนะโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  พัฒนาศูร
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพิชญนันท์  วงศ์เข็มมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพิชญา  ยอดสะอึ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพิชญากร  ต่ายเนาว์ดง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพิชาณิกา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพิมญาฎา  ผาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพิมสวรรค์  นันหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพิยะดา เกรชี่ดีแมรี  คอร์ราดีนี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพีรพัฒน์  ปะวะโพทะกัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรสีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพีรภัทร์  โงนศรีษะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพุทธชา  เชื้อกุณะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตามขมิ้น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีไกรลาส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งสีดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงแพรวา  วงพิระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงไพรลิน  ทิพยมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายภรัณยู  ปิลาตี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายภรัณยู  รังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายภัคพล  สิงห์เส
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายภัทรพล  ศรีทุมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงภัทรวดี  จุติยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงภัทรวดี  บัวจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงภัทรวดี  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายภาณุชกร  ศรศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายภานุ  โพธิ์สุ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายภานุกร  ยอยง
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายภานุวัฒน์  พลสมัคร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภาหุรัตน์  กันหาลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายภูธเนตร  คำลือ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายภูผา  แจ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายภูริ  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กหญิงภูริตา  ผาโม้
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายภูริทัต  เหมือนศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายภูรินท์  กันยาตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายภูวเดช  มะสุใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงมนต์นภา  นามตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายมนัญชัย  เคนแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงมัณฑณา  เจินทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงมาลี  ชม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงมินตรา  คะดุุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงมุฑิตา  อุดทา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงเมธนี  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายเมธาพงศ์  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายยศกร  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายยุทธภูมิ  ขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงยุพารัตน์  ทมถา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายรชต  กิจจารุวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงรดาพร  กิจประชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงระพีพรรณ  เงินจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายระพีภัทร  พันธุกาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายรัชเขตต์  ซองทุมมินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงรัฐพรวดี  รักษ์ชุมชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วดานา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายรัฐภูมิ  มะละกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายรัฐภูมิ  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิจาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงรุจิรดา  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประสม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงลักขณา  พัสนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หอมแพน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายวงศธร  พุฒสี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงวจนะภรณ์  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงวณิดา  สาปา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายวทัญญู  บัวเคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายวรโชติ  คำจันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายวรเดช  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงวรนิษฐา  อุ่นนุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงวรรณษา  สีหาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงวรฤทัย  นวนฝ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายวรวุฒิ  หัสระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงวรัญญา  หงษาขี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงวราพร  วงค์แหวน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงวราภรณ์  พละ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายวราวุธ  สาซุเซา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวริยา  มณีพงศกร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวริศรา  แก้วปิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวริศรา  ปีลาตี
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวริศรา  มะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงวริษา  โพธิแวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงวริสา  สังกะสี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงวลักษ์สุดา  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายวสันต์  ขันทะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วังวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายวัชระ  ทานอุทิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันธเจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงวัลภา  เสาดา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงวาริชาติ  นนทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงวาสนา  ดันมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงวิกานดา  นันสีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายวิชชากร  ปล้องทางไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงวิชญาพร  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงวิชญาพร  ชมภูจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายวิชยุตม์  เคนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงวิภา  ไชยฮด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงวีนัสพร  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายวีระชัย  ไชยนาน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงศรัณพร  โมยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายศรันย์  แก้วเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายศรายุทธ  มั่นที่สุด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายศรายุทธ์  ชัยบิล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงศรุตยา  หาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงศวิตา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงศศิญา  ก้อนกั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงศศิภาพร  ฮาบพนม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงศศิมา  ก้อนกั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงศศิวิภา  โคตตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยฮด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงศศิวิมล  สุพะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงศิรภัสสร  ถิ่นวิจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายศิริ  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กหญิงศิริวรรณ  ต้นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีมุลตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายศิลปิน  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายศิวกร  ชุ่มผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงศุภิสรา  คำเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายสถาพร  ไชยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงสธนธร  ชาทองยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายสรวิชญ์  พิมพ์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายสรัล  วันครรชิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงสริตา  ชะมาประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงสาลิกา  วิชากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสิญาภรณ์  สุพลแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายสิทธิพงษ์  อุผา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายสิทธิศักดิ์  คีราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายสิทธิศักดิ์  โคตะบิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงสิราวรรณ  ราชเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงสิริกร  แสงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงสิริรัตน์  คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุญประคม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงสิริวิมล  จิราพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงสิริโสภา  ภูมิดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงสิรีธร  นัดทะยาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงสุชลัดดา  หาทำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงสุชาวดี  บริเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาวิลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงสุติมา  กันหาลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงสุทธิดา  นาชัยเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงสุทธินันต์  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงสุธาสินี  ท้าวนาง
ป.4
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงสุธิดา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กหญิงสุนิษา  ไกรษรวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงสุพรรณษา  โพธิ์สุ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสุพรรษา  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงสุพิชชา  อุผา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงสุพิชญา  จำปาซ้อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงสุพิชย์ตา  ใจยศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงสุภัทรธิตา  อุผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายสุรเชษฐ์  ทมถา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายสุรดิษ  ประยูรโต
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงสุวิชาดา  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุทโย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงโสภิตนภา  จูมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงหยาดทิพย์  เตะเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงหยาดฝน  เตะเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายหิรัญ  ต้ายบุญเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงอชิชา  พันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายอชิร  พันธุ์เอก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายอชิรวัตติ์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายอติกานต์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอนพัทย์  ศรีภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอนัญญา  เรืองวรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายอนัตตลักษณ์  ราชม
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอนันตญา  ไชยนาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงอนันตยา  หลวงโป้
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายอภิโชค  โทรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายอภิโชคชัย  ไชยนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอภิญญา  คดีเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอภิสรา  รังศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงอมิตา  จันใด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงอรกช  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงอรญา  อินทะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านนานอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายอรรครินทร์  ไกรเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอรวรรยา  คำผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงอริสา  โมธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงออมสิน  แซ่โล่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายอัครชัย  มากมี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงอาริยา  โกษาแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงอารีย์รักษ์  ทานากา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอิศวรา  ขาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงอุมากร  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงเอ็มม่า  นาวาบุญนิยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงเอวิตรา  ดอลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงไอรดา  จอหอ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงไอลดา  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
990
เด็กชายธนกรณ์  ไกรพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์