ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครนายก

ณ 1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์มณี
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  นวลสนอง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกมล  กิตติวาณิชวงศ์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรินทร์  กมลคร
ป.4
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  ภูมิเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญพัชร  เทียนประสาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงมา
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกันต์ศักดิ์  ขำวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตติกา  บัวคุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตตินันท์  ราชพลแสน
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลจิรา  ผลดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุศมา  นาคนาคา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
14
เด็กชายเกรียงไกร  ว่องวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงแก้วกัลยา  เรืองผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่อึ๊ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
17
เด็กชายคีตะ  สิริโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
18
เด็กชายคุณานนท์  เกียงตระกูล
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจรูญลักษณ์  นำพวก
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิตติมา  นิ่มเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรภัทร  โกศลจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรภัทร  ประเทืองศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรัฎฐญา  โชติรวีรุ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทิราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจนจิรา  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
29
เด็กชายเฉลิมชาติ  ซิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชณัญญา  การุณวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
31
เด็กชายชนาสิน  บำรุงจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิศิษฏ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงโชติกา  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
34
เด็กหญิงโชติกา  เตียวสมบูรณ์กิจ
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครนายก

ณ 2 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐานิกา  น้อยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
37
เด็กชายณฐพล  ขำปากพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
38
เด็กชายณัชณพ  เกียรติทวีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฎฐา  จิตรปลื้ม
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ธาราเพ็ชรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐชยา  ปรารมภ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐภัทร  มั่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐรดา  จิตรปลื้ม
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเณศรา  ประเสริฐราชกิจ
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายดนุพัฒน์  จันทร์เกษม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
49
เด็กชายดีพร้อม  ธามธาดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
50
เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงทิพย์วาที  ลีตี
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายธนกร  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
53
เด็กชายธนกร  น่วมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
54
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
55
เด็กชายธนรัตน์  มณีนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธิดาพร  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิเวชกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธีรนุช  โอวาทกานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
59
เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์สละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
60
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนกชรัตน์  หอมมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
62
เด็กชายนพกร  วิลัย
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายนพัสกร  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนันทวรรณ  มั่งจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนันทัชพร  อินทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมรำพึง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายนิติกร  เรืองแสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนิศารัตน์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเบญญาภา  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครนายก

ณ 3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปกรณ์กิตติ์  ธัมมากิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
72
เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปภาวี  ฮั่นจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงประภัสสร  โกเฮง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปัทมพร  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปาณิษร  สมตัว
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
77
เด็กชายปิญชาน์  นามโส
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงไปรยา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงผกามาศ  สันติเลขวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
81
เด็กชายพชรพล  จุ้ยแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพรไพลิน  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
83
เด็กชายพสิษฐ์  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
84
เด็กชายพอเพียง  ดวงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพัชกมล  ม่วงกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพัชราฎา  หงษ์คำภา
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิชญ์ศินี  รอดเกตุกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิมพ์ภา  วิศิษฏ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
90
เด็กชายพีระพงษ์  นาคพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
91
เด็กชายเพชรพฤกษา  จันทง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
92
เด็กชายภรภัทร์  สิงห์บุบผา
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงภริตา  ราชะเนตร์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายภัทรดนัย  ป้องศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภัทราพร  สุธาสิโนบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
97
เด็กชายภาคิน  ศรีละไม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
98
เด็กหญิงภาวินี  คำแหง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
99
เด็กชายภูดิท  มัยญะกิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
100
เด็กชายภูมินรินทร์  หลีเกี๊ยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
101
เด็กชายภูริพัฒน์  สอนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
102
เด็กชายภูวิชญ์  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
104
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันเหลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงมิณตา  ประธาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครนายก

ณ 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเมธีรินทร์  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายรชต  ทองชมพู
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงระพิพัฒน์  นุชทา
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายรัชพล  มีศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
110
เด็กชายรัฐพล  วันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
112
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรมั่นคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
113
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุศราคัม
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายวฬัสพล  โหระโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
115
เด็กชายวายุภักษ์  ทางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวิยดา  โพธิ์แดน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุทธากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
118
เด็กชายศกุลวัฒน์  จำปีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงศลิษา  เพิ่มเพียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
121
เด็กชายศาสะ  เชื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
123
เด็กชายศิลป์ชัย  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
124
เด็กชายศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายเศรษฐกิจ  ดวงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสายน้ำ  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
127
เด็กชายสิริวีร์  ทองประสาท
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสุตาภัทร  โชติกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ยาสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสุธาสินี  โง้วไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุพรรษา  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุพรรษา  บัวบุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
135
เด็กชายสุภวัฒน์  เจียศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุภิญญา  พิมพิสนท์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอนัญญา  อุ่นธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครนายก

ณ 5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอภิรดี  เนียมหะ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายอรรถพล  ทรงจอหอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
143
เด็กชายอัคคเดช  ดีอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอัจฉรา  ประหลาดเนตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ตันสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอารีย์วรรณ  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
147
เด็กชายอิงครัต  ใจยงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
148
เด็กชายอิสระ  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครนายก

ณ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงกาญจนา  ปล้องทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายกิตติชัย  พันธ์เนตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายขวัญชัย  กิจเต่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชนัญพร  อินเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงษ์ธัญญการ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธนบัตร  อากรนิธิ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายธนา  มนนามอญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายนนทวัฒน์  เจียศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวนภสร  เอียดอารีย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงนารา  นาบุญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายปวีณวัช  สุขสง่า
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพุทธวรรณ  ทองหุล
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงภัทรภร  คุ้มสอาด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายรชฏธรรม  ฉัตรโพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงสรัญญา  บุญนาค
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจเงินสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายอนุวัฒน์  สิทธิมหาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครนายก

ณ 7 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุญทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีพานิช
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกฤตพล  คงชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกอข้าว  ปุรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกองทัพ  หลั่งอุทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรรัก
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
177
เด็กชายกิตติพิชญ์  แสงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกุลปรียา  กุมภิโร
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงขมพูนุช  เมฆพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
180
เด็กชายจักรภัทร  น้อยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจิราพรรณ  เสวกพันธ์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายฉัตรมงคล  กีรติกุลดำรง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชญานุตน์  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชนาธิป  วสยางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
187
เด็กชายชนินทร์  โฉมยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
189
เด็กชายชัชวาลย์  มะลิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
190
เด็กชายชัยภัทร  พวงคำ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงชิดชนก  เผือกนิมิตร
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชื่นกมล  สุริขันธ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณฐมนฑ์  กาฬแก้ว
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณวรรสิริ  วงษ์เฉลิม
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่พานิช
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ปาน
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยเทพ
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขมณี
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครนายก

ณ 8 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฐสุดา  มากทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
206
เด็กชายดนัยณัฐ  จันตอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงทิฆัมพร  พรรณไวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธนภัทร  ตันติวัฒนวงษ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธารารัตน์  สบายวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
210
เด็กชายธีธีช  ซ้อนจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
212
เด็กชายนันทนากร  พิมพา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนันทิกาณต์  บ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กชายนันทิพัฒน์  จันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิริมงคลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนิชาภา  อุทัยเสวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเบญญาภา  สุพลไทย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายปรมะ  แก้วสลับสี
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปวีร์ลดา  วุฒินันท์ธนากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปานตะวัน  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปาริชาต  อ่ำกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปุณณภา  อินทชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงเปรมมนีย์  ศรีภูมั่น
ป.4
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพรพิมล  แสงขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงพรวรินท์  กาฬแก้ว
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพรสินี  พิกุลเงิน
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพรหมพิริยะ  กิตติคณาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพิชญธิดา  หอมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงพิชญาภัค  ชั่งสั
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โต๊ะเงิน
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พางาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงพิรญาณ์  ไชยภาณุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครนายก

ณ 9 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายพิสิทธิ์  พิมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพีรชยา  พลภาณุมาศ
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายพีรพล  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
242
เด็กชายภรัณยู  บุญเคลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
245
เด็กชายภาณุวัชร  มากสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงภาษิตา  อินทรจันทร์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงมนันญา  ธรรมสิริพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงมนัสนันท์  แตงไทย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงมาลินี  มีสกุล
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายยศธนะ  สาคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงรณิดา  ยี่ร่อสา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มเรือง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงลินเนญ่า พรรษา  โยกานเดอร์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงวรรณพร  แดงโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
257
เด็กชายวุฒินันท์  สักกุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
258
เด็กชายศิวกร  นิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายเศรฐวัฒน์  พรมมิราช
ป.6
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายสรวิชญ์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายสิปปกร  สามเตี้ย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสิรภัทร  ทรัพย์เอนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วิริยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุจิรา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสุดารัตน์  สินไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุพัตรา  ฉิมทอง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
268
เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
269
เด็กชายอชิตะ  จอมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
270
เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงอนัญญา  เอกศิริ
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายอภิณัฐ  ตระกูลมัยผล
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครนายก

ณ 10 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กชายอภิรักษ์  อุตทามาตย์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงอริศรา  นิธิเนตติกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอรุณีย์  เหล่าจำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สิทธิ์สิริโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
277
เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอัยริน  พึ่มชัย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอาฑิติยาพร  บ้านใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม