ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แตงนารา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบัติท้องทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญณภัทร  ปันปิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธรรมะใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยกร  การงาน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วงค์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
8
เด็กชายกุลธวัช  ชาญเจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลธิดา  ปูกันกะ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกวลี  ปัญโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกศินี  รวมเขียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขนิษฐา  บุรีเทพ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
13
เด็กชายเขตโสภณ  ตาเรือนสอน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงคีตกานต์  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิราภา  จันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฉฎาภา  ฉัตรนภาเกียรติ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
17
เด็กชายชนแดน  ต๋าคำปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนิกานต์  สันติพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนิภรณ์  แซ่มี
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
20
เด็กชายชวกร  รอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
21
เด็กชายชินราช  สิงห์วงค์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงซารีนา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐปนัท  ขวัญอาชากุล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
24
เด็กชายฐิติวัฒน์  ชมภูสุวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
25
เด็กชายณชพล  ต๊ะสุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
26
เด็กชายณตศร  อภิวงค์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
27
เด็กชายณภัทร  ล้อมรื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณยุตา  วิวัฒนากันตัง
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐชา  คำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐดนัย  มั่นมงคลเดช
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐพร  คีรียรรยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐภูมิ  วงษ์วิทยา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงดวงดาว  ลิ้มศิลป์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงดารารัตน์  หลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
35
เด็กหญิงดาราวัน  นารีภาพเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงดุรณี  นารีภาพเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
37
เด็กหญิงตระการตา  จ้าว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
38
เด็กชายธนกร  คำเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนพร  มิมะรัมย์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
40
เด็กชายธนภัทร  เสรี
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
41
เด็กชายธนวิชญ์  ภูครองหิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธนิวรรณ  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
43
เด็กชายธานาคิม  สุริยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธิดารัตน์  หว้างทวีสิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนภาพร  เขียวคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนันท์นภัส  ซิมอารีย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนีรา  -
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
48
เด็กชายบาส  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
49
เด็กชายบุญสืบ  อำพลรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
50
เด็กหญิงบุณยาพร  โพธิ์เมืองเพีย
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
51
เด็กชายบูรพา  จอมมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปรารถนา  อ่อนติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
54
เด็กชายปรีชา  -
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปลายฟ้า  บุพวารีพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
56
เด็กชายปวริศ  ณ บางช้าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กชายปัณณธร  ใหมสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปาณิสรา  ลิมปธนโชติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
59
เด็กชายพัชรพล  สีตะระโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สำลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชมนันติ๊
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
62
เด็กชายพีรณัฐ  ทังดิน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
63
เด็กชายพีรณัฐ  อิ่มอ่อง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
64
เด็กชายพีรัช  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
65
เด็กชายภัทรดนัย  เล็กไพจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
66
เด็กชายภูมิชนะ  แก้วบังวัน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
67
เด็กชายภูรินทร์  สมวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กชายมงคลเทพ  มงคล
ป.4
โรงเรียนแม่สอด
คณิตประถม
69
เด็กหญิงมะแทกแทกเอ  มาแมน
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงรมณ  อ่ำผ่อง
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายรัชพล  อ่ำคูณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวรรณวิศา  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวรัชยา  พรมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
74
เด็กชายวสุธา  กอบฝั้น
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
75
เด็กชายวีรภัทร  เสรี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
76
เด็กชายเวสารัช  ม่านเขียว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
77
เด็กชายศรายุธ  จันทรมณฑล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
78
เด็กหญิงศศิธร  วินิจสร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์จุ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
80
เด็กชายศุภวิชญ์  ต๊ะทองคำ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศุภิสรา  อันยงค์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงสกุลทิพย์  มรดกคีรี
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสมิตานัน  ่คำภีระ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
84
เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุพร  ยอดเจริญอาชา
ป.6
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสุภัทตรา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงแสงดาว  มาลาน
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงอดิศา  วันนาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
89
เด็กหญิงอภิษนา  แสนว่าสกุลทอง
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงอังคณา  กันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอัญญามณี  หน่อคำสุก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทฤกษ์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกฤษฎา  เรือนใจดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายกฤษฎิ์ทอง  สุริยา
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายกษิดิศ  สามัคคีก่อสกุล
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวกัญญาณัฐ  กาวิระเดช
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกุลปริยา  ธัญการกรกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงเกตน์นิภา  พิมพาเรือ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวครองขวัญ  ดิษทับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจรัล  คีรีไกลลาศ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจันทกานต์  วังใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจิรนุช  เรืองอดุลย์วิทย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
104
นายจิระวิน  ประสุขพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  โยอิน
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงจีรณา  -
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวชฎาพร  โศจิอรุณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่จ๋าว
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชยาณี  แม่เกศินี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชาคริต  จันทร์ธิดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงฐิติยา  แซ่เหลาะ
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงณัฐชลัยกร  ไรย์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐฐาปิติ  ทัศมาลี
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐนันท์  นฤภัย
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายดนุสรณ์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงดารากร  แก้วบุญตา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงดารารัตน์  ปีสมโภชน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายตติยา  วงษ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พิมเสนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายทรัพยากร  สุนันตา
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงทาทา  -
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธนวัต  ทรงบุญธรรม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธนวุฒิ  ก้อนนคร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธรรทัต  ธรรมธร
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงธัญสิริ  ตระการกีรติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กหญิงธิติสุดา  ปัญญาอารักษ์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธีรภัทร์  เนตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงธีระพร  วีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายธีระศักดิ์  ตันท้าว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายนพพร  ดรรชนีนามชัย
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงนริศรา  พรมีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวนันทกานต์  พูนคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนารีนารถ  จันทมนทล
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทวีคุณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงนิชานาถ  คำเทพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายนิธิวัฒน์  มีเงิน
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงเนตรนภา  แพมงคล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
139
นายปรีดา  ศรีวิสัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายปิลันธ์รุจฬ์  ไชยนอก
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายพนธกร  ใจศรีธรรม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ชูชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพฤฒินันท์  ขอนทอง
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพัชรินทร์  อ้ายชุม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายพัสกร  พัชรเรืองแสง
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพิชชาพร  แสนมี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายฟารุก  จินต์จุฑา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงภิญญดา  วีระธนเกียรติ
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงรักษณาลี  แซ่หมี
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงรัตน์มณี  คำเตจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
151
นายวรินทร์  ประดิษฐ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายวายุ  รัตนเนตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายวิชญะ  ซินศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงศาตนันทน์  จิตหาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงศิริขวัญ  ปอนคำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายสมรักษ์  อ่องทู
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวสวรินทร์  ฟูกัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองล้อม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายสุทธิภัทร  จิ่งต่า
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงอภิสรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กหญิงอรทัย  ใจยะยอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงอริสา  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงอลิสา  วันเจริญใหม่
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายอานัส  จรัสพงศ์นารี
ม.2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผันอักษร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กหญิงกชกร  แปงคำมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกมลศิริ  ปริสาวงค์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายก้องภพ  บุบผาสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตุลวานิชย์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธนาพิพัฒน์ชัย
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกันต์กวี  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกันตพร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายคณิตกานต์  ตัญตรัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายคุณภัทร  สุริยา
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจันทกานต์  เกตุแผง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจินต์จุฑา  หล่อปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงโฉมศรี  สุขต้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
179
เด็กชายชินวัตร  การะยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงฐิตาพร  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงฐิติพร  สิริกัญจน์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปะติเก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงดรุณธิดา  เสาหล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วกลม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธัญสินี  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธีรภัทร์  สุยะตุ่น
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนันฑิกาญจน์  เหลาบัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนันทพร  ดงแสนสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนิจวรีย์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายบุณรนัฐ  รอตธนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายปภังกร  ทองดอนอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงประภานิช  ฉัตรสาธุชน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปราณปรียา  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปริญญา  ทาเปลว
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปัญญดา  ปัทมสิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปุณยาพร  คำหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายพงปิหม่องหม่อง  -
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายพงศกร  สุภาเถิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพรชนก  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 2

ณ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายพัทธนันท์  คำฟองเครือ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิชชาอร  ทังดิน
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  ยอดเรือน
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
207
เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์ปางมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงแพรวา  สกุลเดียว
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภาคิน  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภาพร  ศรีนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภีษะมะ  ธันยาปภานิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงมะลิวัลย์  กันต์อักษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงมิตรสินี  วินัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงรวิกร  เตชกานนท์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายฤทธิ์บดี  เล่าไทวนันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงลักษณารีย์  สิทธิสงคราม
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงวรินทร  รัตนเจียมรังษี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงวิชญาดา  อินฟู
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายวุฒิชัย  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายศักดิ์ชาย  แก้วกันหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์คำลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงสหฤทัย  มีเชื้อวงศ์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายสุทธิภัทร  บุผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสุปรีญา  สุดตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายสุพกร  กันต์อักษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงสุภัสรา  ใจรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุรีพร  อนุพงษ์คีรี
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงอพิชญา  พรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอภิสรา  เก็ดสราพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์นภาไพศาล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอันธิยา  กฤษดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
233
เด็กชายอัสลัม  พิทยาอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงอาทิตยา  อนุรักษ์พบพระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอินอาม  ซินสกุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม