ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  -
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติภูมิ  พิมล
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤศณัฎฐ์  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายก้องภพ  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ทองชิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โตเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติภพ  ศรีตะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกีรติ  ไชยแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกุลพัชร  แตงบุญรอด
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคณพศ  แก้วไกรสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจตุรวิทย์  หลำคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจักรชนก  เครือยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิดาภา  บุญเพลิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจิรโชติ  อโนทัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิรศักดิ์  พวงเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิราทิพัส  สิงห์คา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิรายุ  ภาวจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิรายุส  หลำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วจันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจษฎา  อาบสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชญานนท์  เงินขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนะศักดิ์  อ่อนวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนาภา  ศรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดเพชร์
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนิตา  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชนินทร  ศรีสำโรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชยพล  เพ็งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชลณิชา  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชลธิชา  ปะตังทะสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชลธิชา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชลิตา  สุยะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชัยวัฒน์  รอดปะนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชาลิสา  ตาตุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชาลิสา  พรมบุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วยเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงญาณิสา  ขำเมิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงฐานิดา  อ่อนล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายฐิติกร  ผลถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายฐิติวัฒน์  อึ้งทิพาพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรพันธุ์เสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐกรรณ  อวิรุทธพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐกฤษณ์  อังสาชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐชญา  บำรุงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐชยา  ชม้อยเดชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐชา  โรจนสินเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐชาพร  เมืองเหมอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญยศ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐศิษฏ์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรพงศกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณิชมน  พึ่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงเตชินี  บัวป้อม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายทนงศักดิ์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายทินภัทร  ภูจอมใจ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนกฤต  ศรีธุวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธนดล  เกตุมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธนพร  มิสาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธนภรณ์  เรืองเรื่อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนภัทร  เจริญคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธนัญญา  เฟื่องฟอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธนัญธรณ์  สายยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนิสร  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนิสร  ดำนิล
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธรรมนูญ  เจนการศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  ใจแปลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธัญรดา  เครือตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำภีระแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธันวาภรณ์  ต๊ะคำ
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธีดาภรณ์  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายนนทวรรธน์  จันทหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนพรัตน์  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนพรุจ  สุนันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนภพร  บรรพศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายนราธิป  จันทรกระแจะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนวภัค  รอดสังข์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภู่พุกก์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนิชาดา  กรวยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนิลประภา  ตาละสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทร์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงบุญญิตา  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงบุริมนาถ  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วเชียงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายปกรเกียรติ  ไชยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปฏิภาณ  พานทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปทิตตา  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปภัสรา  อินปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปภาวรินท์  แหมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปลายมาศ  ศรีลิมปนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายปวริชณ์  เนียมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปัณณารินทร์  ยศงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อสายมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปานหทัยชนก  นาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปิติวัฒน์  ประสาทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปุณณวิช  ตันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพงศภัค  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพชรพล  ศรีมันตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพรภัทร  วงษ์หมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพรรณภัทร  จันทร์ต๊ะบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพราวรวี  ยศม้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพอเพียง  รักษาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพัชรพร  ปัตถาวะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพัชรพล  เงินแถบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพัดชา  ภูโนนทา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ธิยะ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กุลฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทรงอภิวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพีรากรณ์  วงค์การณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภัทรพร  ปามา
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภัทรพล  ศุภสิริภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภาสกร  แสนเปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงภิญญดา  ใบปอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภิญญดา  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภูรินท์  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภูริภัทร  ชมสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงรดา  แสนมุข
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวนัชพร  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวรกันต์  วานิช
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรรษมน  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายวรวัส  มงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวรัญญา  ปั้นอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายวรัท  บุญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์อ้น
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวลัยพรรณ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายวัฒนชัย  วิโล
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายวิชญะ  ดีอ่ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวิชยุตม์  ดำริห์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวีระชัย  มูลถี
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายศิวกร  ผลถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศุภณัฐ  สังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงศุภิชญา  คงเพ็ชรศักดิ์๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสรัลพร  สดสี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสิริพรรณ  ใจอินถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสิรีธร  สุ่มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุพัฏรา  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุพิชญา  แลสันกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุรีพร  ราษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสุษิระ  แจ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายหฤษฏ์พงศ์  ได้วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอรกานต์  มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอริสรา  สุนันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายอาชวิน  แสนทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายอีตัน เตเรนซ์  ณ คำปัน อังฮีเลส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายอุกฤษฏ์  เป็นพนัสสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมาลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้องวิทย์ 2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกมลชนก  อินทฉิม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกฤษฎา  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกสิณากาญจน์  นิลเกตุ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกัญญาณัช  คงดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกันยารัตน์  จรัสตระกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอียม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ไทยน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ละมุด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  อินภิรมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวเกศกนก  อินทฉิม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจริยา  แม้นปาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
นางสาวจิรัชญา  ใจตรงดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายชญานิน  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชุติมา  เมืองขุนทศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณฐพร  คำประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณัฐนันท์  เมฆสองสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณัฐพงศ์  คชรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐพร  อุ่ยดอน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงดวงกมล  แออัด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงดวงธิดา  กาเกตุ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนวันต์  ยอดสกุลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธัญชนก  สมบุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนวพร  แสนทา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนันทนุช  สืบแย้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงบงกช  บุญสา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเบจมาศ  กลับโต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพนิดา  สอนบุญเกิด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
นางสาวพัฒน์นรี  คมขัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงพัณนันท์  คมขัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพิชญา  คำชู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญมีมา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
นางสาวภัทรกันย์  มิ่งทองโต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงภัทรนันท์  สายทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวนัชพร  แก้วมา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรัชยา  อติชาติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวรัญญา  เครือฮวบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
นางสาววราภรณ์  เนื่องมี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวันวิสา  ศิริสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาววัลลภา  ช้างเนียม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมพัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงศรุตา  อินทรกุญชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศิวนาถ  ประสมทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงศุภิกา  ศรีสกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสุทธวีร์  อ่อนลมูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสุภัสรา  เขียวมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอนัญพร  เดชเดชะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอรนภา  ศรีสุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอัษชิษฐา  เครือเกตุ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายอัษฎาวุช  สิริเล่าสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงกณิศา  แซ่เลี่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอกคำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายกฤชณัท  อิ้มอนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายกฤตนัย  ปวงคำใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกฤตพล  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกฤตพัฒน์  ทองโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกัญชพร  อยู๋เมฆ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกัญญณัฐ  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่ระหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกันยารัตน์  วันบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สำอางค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกานติมา  เขียวแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกิตติกวิน  อินจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกุมภณัช  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงเกษชฎาภรณ์  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงขวัญเนตร  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงเขมิกา  ยิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายคณิต  มั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายจักริน  สโมสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงจินดาหรา  ยมเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายจิรภัทร  สมปู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจิรัชญา  รักมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายจิรายุทธ  จันขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์เนียม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชฎามณฑน์  มลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชนมน  คำจู
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชยธร  วิชาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายชยพล  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชาลิสา  คล่ำคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชาวีร์  เขื่อนปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชินวัตร  เฟื่องดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายโชติกร  ทองเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายญาณภัทร  เขียวสีทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูสง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงเมฆ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงฑิตตยา  เมืองหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายฑีร์จุธา  เทศทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณภัทร  แมตสอง
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณฤมล  อินมล
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัชชา  อั๋งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตตา  ติดประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระวังป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทนาเกตุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทียนฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฐณิชา  งาเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวีระจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงห์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณัฐพร  อินครอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายณัฐพล  มูลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฐพิมล  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตั้งปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฐิดา  ทองอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณิชชยา  คำชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณิชา  เพียรกสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณิชาภัค  เพ็งจำรัส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงตะวันฉาย  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงทิพปภา  พรมทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธนโชติ  พลทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธนพร  จันขู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธนพล  จึงสำเร็จการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธนพล  อำมาตเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายธนพัฒน์  สุขมีชัย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธนวัฒน์  อินตะกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธนากร  ออกกิจวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธนิตา  นิมิตล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธมน  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงธมลวรรณ  เนื้อไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อิ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงธัญชนก  กลมเกลียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสาทเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อานพรหม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงธิดา  ดำรงค์ไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายธีรดา  ศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนพชัย  เหาะเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายนพดล  เครืองิ้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายนพดล  แซ่หมี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนพรัตน์  วรบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนภชนก  หาญปรีชาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนภัสสร  ศักดิ์ขันติธรรม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนฤมล  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนะดา  บุญมาลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายนันท์นิพัฒน์  บุตรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงบรรณสรณ์  เมฆเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ราชโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงบุญญฺิสา  สอนสกุล
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงบุญยะธิดา  มหากุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงบุษรา  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปภัสร  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปภาวรินร์  ชมภูพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงประกายดาว  มณีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ภูเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปริยากร  กาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปัญชิกา  บุญทอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปาณิสรา  คุณากรพิสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปาริตา  หมื่นใจสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปิยะนัฐ  สูงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงไปรยา  ศรีนวลไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายพงศกร  สารสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพรเทวี  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพรนภา  ใจมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญเงิน
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายพศวัต  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพัณณิตา  พันธุ์พืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่มภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สืบมาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิชญา  รักษาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิชญาวี  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์  เชียงทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพิริยา  ยอดสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงแพรวา  จันทนะโพธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.ุ6/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายภควัต  เง่าทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภัทรดนัย  พรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงภัทรมน  จันทะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภูรินทร์  เครือสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงมนัสชนก  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงเมธาพร  นาคสัจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงเมษิณี  บุญทอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายรพีภัทร  คำภิละเตรียมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงรักษิตา  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงรัญชิดา  ฉิมอ้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายรัฐภูมิ  ฟักทองอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงรัตนมน  ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงรุจรวี  มณีนารถ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำภีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แคนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงวนิดา  จันทร์อ้าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวรกาญจน์  ชูโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวรชัย  สงเคราะห์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวรดา  ฟูกูม่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวรนันท์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงวรพิชชา  แคนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวรรณธิดา  ทองอยู่เรือน
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวรวรรณ  วุฒิชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.ุ6/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวัทนพร  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวิรดา  นาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวีรภัทรา  ต๊ะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายวีรภาพ  วรรณสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายศรัณยพงศ์  กันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงศริพร  เสริมทำ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงศศิชา  แสงจันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศิริกัญญา  ตะโนนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงสิริวิมล  ขันติวงษ์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงสุจิรา  เมฆสุข
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสุธีกานต์  ปานมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสุธีธิดา  ปานมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงสุปริยา  เชื้อดี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สายตรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายสุริยา  มะกอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายสุวิทย์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สามสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงอชิรญา  วันทา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายอติวิชญ์  ดีนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายอธิชา  พรหมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอนัญพร  บุญยิ่งยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงอภิชญา  อุ้ยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายอภิชัย  ทนันชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตาก เขต 1

ณ ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายอภิภู  อินทุทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายอภิสิทธิ์  คำสวน
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงอรจิรา  แดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอรอมล  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอักษราภัค  อัตโตหิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายอัครชัย  เเสงเเก้วสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงอัญชิสา  นัดจ้อย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอัญรินทร์  ธนสินอมรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอารียา  สีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอุดมทรัพย์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์