ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6 ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรฤต  โกษา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรองแก้ว  รัตนวาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
3
เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องภพ  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติธัช  เอมโอช
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
8
เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจริยา  พรมเมืองยอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายจักรพงศ์  เอียมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจันทิมา  มีบางยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิดาภา  นันทธาตรี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายชคดี  วุฒิเมธี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
16
เด็กชายชนะชน  เชื้อตาหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
17
เด็กชายชนาธิป  รอดมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนิสรา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชัญญานุช  อรุณรัตนา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขรังสิเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
21
เด็กหญิงญาตาวี  อัศวนิเวศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณภัทร  ตรีรัตน์ฤดี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐธิดา  รู้ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณิชาภัทร  มิดชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายเด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
31
เด็กหญิงตรียาภรณ์  บัวตรี
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
32
เด็กชายทรงภพ  สุภาภา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
35
เด็กชายธนกฤต  ทั่งทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6 ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนธรรศ  ชมใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธนิสร  สุนทวนิค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธมลวรรณ  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายนพวิชญ์  เพชรชโน
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
43
เด็กชายนิติพล  มูลชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
44
เด็กชายนิธิกร  พลประชุม
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายนิธิภัทร์  ชำปฏิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
46
เด็กชายบุญชัย  เทศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
47
เด็กชายปฏิภาณ  หมื่นนาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
48
เด็กหญิงประภาวัลย์  ภาประกอบความดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
49
เด็กชายปรัตถกร  วัชรปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
50
เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
53
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทร์กลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเปมิกา  วงค์ทำเนียบ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
58
เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
61
เด็กชายพสธร  เริงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายพัสกร  มิดชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์วานวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักแดง
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พานิชสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิมพ์สุชา  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิศุทธิภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภคมน  โกญจนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
70
เด็กหญิงภัทรภรณ์  มณีโสภา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6 ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภัทรวดี  สาสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
73
เด็กชายภูริ  ทวาเรศเรืองคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
74
เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
75
เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
76
เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กชายวรเทพ  มัดตานี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายวรพันธน์  วิสุทธิแพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
80
เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
81
เด็กชายศรัณ  ปัสเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
82
เด็กหญิงศรีปัญญ์  พัฒนรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศรุตา  เปาริสาร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศศินิภา  ท่าหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
86
เด็กชายศักดิ์สกุล  ปากสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศิริวิมล  ปราถนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
89
เด็กชายศุทธวีร์  เพ็งกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายศุภกร  ถาวะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
91
เด็กหญิงศุภนิดา  กอบพึ่งตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสริดา  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสโรชา  แตงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กชายสิทฐิโชค  เดชพงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายสิรพิชญ์  สิงหพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
97
เด็กชายสุภจิตร  ประสิทธินาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
98
เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอภิชญา  กันประดับ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายอภินันท์  นากลาง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายอภิภู  ดีเมธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอรจิรา  โถปริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
103
เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6 ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
นางสาวกัญญารัตน์  วรรณคุณ
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
105
นายดรงค์กร  นครชัย
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
106
นายธเนศ  พาซื่อ
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายมัธยัสถ์  มากมี
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายวรเมธ  สังข์ทิน
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6 ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงกชพร  ศรีพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กุมภะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
111
เด็กชายกันตพงศ์  จุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
113
เด็กชายกิตติธัช  เธียรธวัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
114
เด็กชายกิตติศักดฺิ์  สุขรังสิเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
115
เด็กชายกิติศักดิ์  ฟองมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกุลกันยา  วงค์พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขำคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เดชพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
119
เด็กชายเกรียงศักดิ์  หรี่จินดา
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจันทิมา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงจิรภิญญา  เกาะลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงจิราภรณ์  แพทย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญช่วยแล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงชญานุตม์  สิงหพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
126
เด็กชายชยพล  สังฆะมงคลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงชลธิชา  ป้อมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงญาโนบล  เศรษฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
131
เด็กชายฐนมงคล  ถังไชย
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
132
เด็กชายฐิติภูมิ  ทองศรีสมบูณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
133
เด็กชายฑีฆวัฒน์  เจตบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
134
เด็กชายณัชพล  อำภา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์วานวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
136
เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
137
เด็กชายทินภัทร  ศรีคำแหง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กชายทิวัตถ์  ยิ้มจันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธนภัทร  บุญวาที
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธนภัทร  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธรรมสรณ์  นพเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6ชั้น2 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
145
เด็กชายนพัช  อานามวงษ์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนภสร  ลภาพรรณวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนฤภร  สุนทร
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนาตาลี  แมเราะ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
150
เด็กชายนิวัฒน์  รัตนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนิศารัตน์  กุมภะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายปณทัต  ดาราพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงประภาศิริ  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปริยากร  ชิดประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
158
เด็กชายปวเรศ  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปสุตา  เจริญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ถนอมจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปาณิศา  ถนอมญาติ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปุญญมาศ  บัวน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงผการัตน์  ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
165
เด็กชายพงศ์พล  รัตนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพชรพรรณ  สมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
167
เด็กชายพชรพล  พรมพิราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพลอยเพ็ญนรี  เหล็กเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพศวีร์  หงษ์สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพัทธนันท์  กิตติธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพิชาญา  สุเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิริวรกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงภคพร  ทองศรีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงภัชพิชา  ถนอมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงภัทราพร  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
178
เด็กชายภาณุพงศ์  คงพริ้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารป.4-6ชั้น2 โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
179
เด็กชายภานรินทร์  พาณุรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
180
เด็กชายภานุพงศ์  ผิวสะอาด
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนวาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
183
เด็กชายภูศิลา  ปู่กุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงมาซีตาห์  สะมาวี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงรัชนีกร  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
186
เด็กชายวรปรัชญ์  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
187
เด็กชายวรภัทร์  กาบสลับ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงวรรจชนก  สุขกลีบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
189
เด็กชายวรรลภย์  ศรีเบญจรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
190
เด็กชายวรัชพงษ์  แก้วพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวรารัตน์  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
194
เด็กชายวีรภาพ  ลัทธิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงศศินิภา  ฉายแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
196
เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงศิรภัสสร  สินทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายศิวกร  กาหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงศิวารยา  โกษา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายศุภวิชญ์  เอกวิริยกิจ
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสาวิตรี  วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
203
เด็กชายสิริกร  ประมาณพล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงสุภัสสร  สงวนญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงสุลิสา  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงอรพิณ  รุ่งมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
208
เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอิศราภรณ์  งาเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอิสยาภรณ์  โภคพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม