ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงเกศินี  ทาเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงจิรประภา  ชัยวาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชฎารัตน์  รัตนนิทัศน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
4
เด็กชายชนะชัย  สุขสรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยฟ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงณัฎฐิกา  โนจา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
7
เด็กชายทีปกร  ทนุโวหาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงทีรันนัส  วรวัฒน์สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
9
เด็กชายธนมิทร์  เปลี่ยนพร้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เขื่อนปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงบัณฑิตา  เผ่าต๊ะใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ประชาชาติมติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  กองแปง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงปารีณา  จินะโต้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงพนิตพร  การัณกิจธำรงกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงพิชญา  มาโชค
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงพิณฑาทิพย์  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงภัสรา  แสนช่างคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
19
เด็กชายวิณญู  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
21
เด็กชายศุภวัฒน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงสุธิตา  บุปผาชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงอริสา  ประสานเยาวชน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
25
เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกรนันท์  อินตาเต็ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงจรรยธร  ประสิทธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงฐานิดา  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
30
เด็กชายนัฐเทพ  นิ่มนวลสันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
31
เด็กชายปรวัฒน์  วงศ์วาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงพนิภา  พรหมคณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงวิชญาดา  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านกองวะ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงชญานิศ  ปู่ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
36
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วกันตี
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
37
เด็กชายธนกร  ออนอิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
38
เด็กชายภาสกร  สุดวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
39
เด็กชายวัชพล  ปุ๊กตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงศิริธิวา  จันใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม