ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรวรรณ  อินต๊ะแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
2
เด็กชายกรัณฑ์ธนา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฏ์  ใบศล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยากร  กระดาษดี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลิสรา  ขจรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
8
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เป็งสา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วปา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กชายคุณาภาส  คันทรักษ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
11
เด็กชายจอห์นาซาน  โบเดมาร์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจารวี  จันต๊ะบุตร
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิรัชญา  นุ่นยอง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฉัตรมาดา  จิระนันทกุล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนัญชิตา  ตุงคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชุติมณี  วงศ์วัฒนดารา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
19
เด็กชายณเสฎฐพล  นวพงศ์สิรีธร
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณโฉม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฏธิดา  ปินตา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐชยา  อุตบัววงค์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐณชา  ทาตั๋น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณับณิชา  มีใจ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณิชาพร  ตันตยานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
29
เด็กชายทัตพงษ์  ไชยอุประ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
30
เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสนวงค์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงทิพย์วิมล  โสภา
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
33
เด็กชายธนดล  สายสุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธัญชนก  สืบเรือง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
35
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  อังสาชน
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธันวา  โกสลากร
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
37
เด็กชายธาวิน  อินขะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนงนภสร  ชุ่มชูศรี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนัชชา  ปึงศิริพัฒนา
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตามวงค์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
43
เด็กชายปรเมษฐ์  เตียมตะนา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงประภัศรา  อุทัยบุรม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
45
เด็กชายปริญญ์  กันทวัง
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปาลิไลย  ชิมาดะ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปิยธิดา  ลังประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสุทธะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
49
เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเปรมชนัน  งามบุญคุณ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
51
เด็กชายพงษ์สิริ  อวนไฝ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพรศิรินทร์  ชิตมินทร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพัทธนันท์  นะติกา
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
54
เด็กชายพาทิน  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
55
เด็กชายพิงค์ภูมิ  อินตา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
56
เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรียวง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
59
เด็กชายพีรพัฒน์  จีวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
60
เด็กชายภควัต  ปินตาอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
61
เด็กชายภัทรพล  จีนอ่อน
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
62
เด็กชายภาณุ  สาเวศ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
63
เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
64
เด็กชายภูริณัฐ  เต๋จ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
65
เด็กชายภูริพัฒน์  ขัดทอง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงมนธิวา  ทาเอ้ย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
67
เด็กชายเมธวัจน์  ฉัตรวิริยะมงคล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
68
เด็กชายยาคอฟ  ฮักมูน
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรินทิรา  วรินทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
70
เด็กชายวีรภัทร  บุญจู
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายวีรภัทร  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
72
เด็กชายศรัญ  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงศศิพิชญ์  ศุภเลิศไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
75
เด็กชายเศษฐพงศ์  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงสกาวรัตน์  กันธิหน้อย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
77
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
78
เด็กชายเสมอเทพ  ยาวืลาศ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
79
เด็กชายอคิน  หล้ากาศ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
80
เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงอรกัญญา  แสนมงคล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงอรธิภา  คชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
83
เด็กหญิงอรพรรณ  พุทธหน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงอังคณา  แสนอ้าย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงอัญชิสา  นาละตะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
86
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
87
เด็กหญิงกวินภัค  แก้วบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณจิตต์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายเกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจรรยพร  ไทรงาม
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
91
นายจิรวัฒน์  ตันติวัฒนะผล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงเจนจิรา  ปาพันธ์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายฉัตรชัย  รัศมิมานฉาย
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
94
นายชนวีณ์  เอี่ยมแสง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวชุติกาญจน์  ชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
96
นายฐิติกร  คงวุฒิ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณัฏฐวีร์  กันทรวี
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายณัฐชนน  สุทธะ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปภาพินท์กุลนันท์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายณัฐิวุฒิ  มาติ๊บ
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
101
นายทรงณฤทธิ์  สุขมามอญ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายทศพล  นุดา
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
103
นายธนทัต  จงกิตติสกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนานันต์  วลีชัยศักดิ์
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธัญธร  ยาอินตา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงธีรนาฏ  พลาวุฑฒ์
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนาตาลี  โคเฮน
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายบุญญวุฒิ  บุตรบุญ
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายบุญศรัญญ์  กัญจนวัตตะ
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
110
นายปฏิญา  ทาเงิน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายปฏิพัธน์  ทวีรเพชรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายปิยทัสส์  จินดาสวรรค์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวพรรณภัค  พยัคเลิศ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงพรรณารายณ์  จันทร์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึี่ง  จันทนพันธ์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายฟาร์อีส  อุประกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงภัททิยา  แจนเนล
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายภูมิพงศ์  ศุภธีรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายมณัฐ  ตันติเจริญ
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายยัสกะรันต์ ซิงค์ อารวิน  ซิงค์
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
121
นายรณไชย์  คำบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
นางสาวรักษิตา  ยาวิไชย
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงเรเนชะ กอร์ อารวิน  ซิงค์
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวลลิตา  วชิรบรรพตกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายวรยุทธ  คำภีระ
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญโกศล
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายศิรโรจน์  เกียรติศิริโรจน์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวศิรัญญา  สินธุวงค์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงสุจินตนา  โยรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
131
นายสุทธิภัทร  ไพรวนาวัลย์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวสุวิชา  เทียมพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวหทัยพร  สุภาสวน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงอนิสรา  อุดมพันธุ์
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงอรรัมภา  องศ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงอริสรา  อัศดรเดชา
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงอลิสา  อัศดรเดชา
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายออมสิน  พลอยภิชา
ม.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงอิสรีย์  ปุณณกิจวรากรณ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงกรวรรณ  ซ้อนฝั้น
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกันตินันท์  หลวงอินตา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกีรติ  ก่อบรรลือเกียรติ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงคณิศร  เมืองมินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
145
เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
146
เด็กชายจักรี  นะที
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจารุพักตร์  ตรูศรีลักษมี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
148
เด็กชายจารุวัต  โลชารี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจิดาภา  แจ้งสกุล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
150
เด็กชายเจตรัย  ทิพากรกานต์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายโจนาธาน  ยู ลี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงฉัตรชนก  จิระนันทกุล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงชญาภา  บุญทา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายชนพัฒน์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
155
เด็กชายชนะเกียรติ  ตุ่นทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงชิณณิชา  ปัญญาตา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายชุติศรณ์  เป็งเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
158
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงญาณิศา  โยรภัตร
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
160
เด็กชายฐิติวัฒน์  ยอดเชียงคำ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
161
เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณรัญญา  เขียวสลับ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายณัฎฐเนติ  จันทร์สอาด
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
164
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ตะโกภู่
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณิชากร  กันธิยา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณินทร์ฤธัญ  สุยานภา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
167
เด็กชายเตชิต  สุนทร
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
168
เด็กชายทินภัทร  กันทวี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธนภรณ์  กาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธนภูมิ  บุญตัน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายธนวัฒน์  บุญตา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธนวิชญ์  บุญตา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงธัญชนก  ใจใหม่
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายธันวา  นาฝั้น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธีรนัย  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
177
เด็กชายธีรภัทร  ปวนแดง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธีรภัทร์  ทรงสุภา
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
179
เด็กชายธีระวิทย์  ปัญญาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงนลัทพร  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนวพร  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงนันทกานต์  อินถา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนิติพล  คัมภีระ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงบัวฉัตร์  สงปรางค์
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
190
เด็กชายปรัชญา  ศรีเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  ตั๋นเมทา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อุ่ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปาณิศา  กันยา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปิยธิดา  ฤทธ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงไปรยา  วังสุนทร
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพลอยนารี  บุญกนก
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพิชญา  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์กนิษฐ์  อินต๊ะคง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ไชยยอง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  อินทกุล
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
206
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
207
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาศิริวงค์
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัควดี  เสาร์เอ้ย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณ 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภีมกร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
212
เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงมณฑิรา  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชุมภูริ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินตะมูล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงรสริน  อาวร
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงรุจิดา  สุดสะอาด
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงลลิตา  ปัญญามูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงวิภาดา  แสนใจ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธะ
ป.4
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
222
เด็กชายศุภสิน  แปงน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
223
เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
224
เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสายใจ  ลุงหล้า
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงสายพิรุณ  ธรรมปัทม์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายสุกฤษฎ์  หน่อตุ้ย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุจินดา  อินทร์สูง
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอชิรญา  โสติผล
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
232
เด็กชายอดิศร  มูลต๊ะเลิศ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอนัญญา  อินปั๋น
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอภิชญา  มหาวัน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงอมรธิษฐ์  บุญสงค์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงอาภัสราพร  ชัยมโนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงอุมากร  จุมปู
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม