ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตยชญ์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกันธิกา  ขันมอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงขวัญใจ  มามี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงคำกู่  ลุงอ่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจ่ามเปา  ลุงโหย่
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญสุนธิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงสุนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายทิติ  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงนลินี  โพธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงปวีณา  เสือสีนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงปิ่นมณี  ลุงเเกง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายปี  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงพลอยใส  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงภัทรยากร  ติ๊ย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงรมย์นลิน  ปิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเรณู  คำอ่าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงศุภานัน  ลุงก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายสี่  ลุงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงสุภาพร  ลุงต่า
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายหนุ่ม  ลุงโหย่
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงอัญญาณี  จันทร์คำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
23
เด็กชายกุศล  ต๊ะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงขวัญ  ใจจ่าม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนนทกร  สุยะมงคล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงวิไลพร  เยอส่อ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงศรัญญา  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงหมี่ชู  เยอเพียว
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงหอมเคือง  ลุงมู
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงกชกร  หลวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เถา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกาญจนา  พัฒนาคีรีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงการต์พิชชา  นันติ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเกวลิน  ใหม่ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจันจิรา  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชัชวาล  แซ่เจียง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงญาณิศา  ลำไพเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายฐิติศักดิ์  หวังกิจเกษตร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณรงค์เดช  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงทิน  อารียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธัญญาพร  หมูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธีรนัย  มูลเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีรภัทร  แซ่มู
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนุนวล  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปิ่นสุดา  แซ่โจว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายผลิตโชค  จองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายพัชฎะ  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายพัทธดนย์  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพิทยา  ปัญญาโน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำตา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงภัทรวดี  ซื้อคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงภัทราพร  คำตั๋นวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายภาคภูมิ  ผิวใส
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยยะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายวรชิต  ปู่แส
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวรพจน์  สายผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวรากร  แก้วรวม
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายวีรพงษ์  สายผึ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายสงกรานต์  เหล็กมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
66
เด็กชายสมชาย  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงสุนารี  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงสุวิชญา  คำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงอรณี  อินพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงอรทัย  แก้วชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงอังวราค์  ชื่อคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอัจฉรา  หลี่เจี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์