ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิการ์  จองคำ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่่อ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกล้าหาญ  สิริธนอนงค์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัญญาถิรคุณ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงซาราห์  วงศ์อาชา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สวัสดิกุล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายณัฐพร  บัวคลี่
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายณัฐฤทธิ์  ฟองคำ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฐสยาม  เหลือชุมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายติง  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงธนิชชา  หมั่นจิตร
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธราธร  ภักดิ์สันติพงศ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธัญชนก  จิตรกล้า
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธีรเดช  ศศิฉาย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายนนทกานต์  มอญศรี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวระวงค์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายปราชญา  พรมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงผกายดาว  เพชร์หมู่
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพภัสสรณ์  สกุลภัทรจาริน
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายเฟื่องฟู  จะนะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายภากร  นายออ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายรัฐกร  ไชยเฟีย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงวริศรา  สัสดี
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายศักดิ์ดา  สายเสม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงศิริวรรณ  ซื้อแสง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายศุภกร  โนผ่า
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงศุภจินดาลักษณ์  กองบุญมา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายสหรัตน์  ปงกา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายสุภัทชาติ  ชยานนท์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายอธิป  ลุงหยี้
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายอนุชา  สดไทย
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายอภิชาติ  มูลคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายอภินันท์  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
50
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศิริคูณ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
นางสาวจำหลู่  ไม่มีนามสกุล
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชณัฐวงค์  ธุวานนท์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชาตรี  คำ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเด่นนภา  ปัดชาชม
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธงชัย  จองจาย
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธิดา  วันดี
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนภาลักษณ์  เลาะเชอะ
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงบัญฑิตา  สุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
นางสาวพลอย  ปู่เฮ็ง
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวเพ็ญนิดา  สมปวง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงเยียง  อินพรหม
ม.1
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายวรชัย  จองซอน
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาววิจิตรา  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาววีรยา  ลุงทุน
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นางสาวศศิกาญจน์  จะแต่
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
นายสรสิช  สีวลี
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงสุทธิดา  คีรีค้ำจุน
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นางสาวสุรภา  หลวงผิวเดช
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
นางสาวแสงอ๋อม  ลุงหลู่
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นายอนันต์ศักดิ์  พิรักษา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงอภิสรา  สหัสแปง
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะเม็ง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจิรนันท์  สันทราย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนิศรา  โปธา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชลธิชา  คนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชานนท์  สกุลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัชพงศ์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฏฐกิตต์  สิทธิสอน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐกุล  ปัญญาทิพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐชยา  ตันตรานนท์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงดาพรรษา  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงทิพประภาพร  ศิริคูณ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธชกานต์  ไชโย
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนธรณ์  วิริยา
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติสกุล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนากร  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธฤต  แสงบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิริยา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญณิชา  โหมดเกตุ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธัญธิตา  โชคชัย
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีรกานต์  กันธะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ่
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงน้ำฝน  อ้น
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนิรัตติกาล  นันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปนัดดา  กันใจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงประกายวรรณ  นวาระกันทร
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปรายฟ้า  ผ่องทอง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วตะผาบ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปัญญากร  ธัญญเจริญ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายป่าง  ลุงอุง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงปาริชาติ  ใจมาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปิ่นเพชร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปิยะวัตร  ลุงทา
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพงษ์สิริ  สุนันต๊ะพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทองไสยา
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพิชญพงษ์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพิชยา  ชลายนเดชะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพิม  ลุงปันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เตจ๊ะปุ๊ด
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงแพรวา  กุลทอง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงเฟบียา  ลาเต่
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงภัทรวดี  เถาลอย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงราชพฤกษ์  ใหม่ตาคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงรุจิรา  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงรูุ่งทิวา  กัันตี
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงลักษิกา  คันทะ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวธิดา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวนิดา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวรรณิศา  วัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวสุธิดา  ผุยศรี
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายวัชรพงษ์  มะโน
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวันสาย  โจลา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงวิรีณา  ลามา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวิลาสินี  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศศิกานต์  สะหรี
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศิริพร  คีรีค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสไบทิพย์  ปันแดง
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กชายสุดสาคร  แซ่เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ทองนรินทร์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสุภัสสรา  วงศ์ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอชิระ  กันธะวงค์
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายอภินพ  ไคร้ก่ำ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอรวรรณษา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอริสรา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอลิดา  มหานาม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอารียา  อากาศทิพย์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายกฤษฎา  อุปละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายกัญจน์  หน่อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงจิรัชญา  คำนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายฉัตรชัย  คาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธัญรินทร์  ธารารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพชร  ไชยทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภูบดี  มณียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงมาย  คิโดะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวิชญาพร  เพ็ญเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเอกภาวิน  สาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกัญญพัชร  เชื้อมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงคคนางค์  โกวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายจักรรินทร์  ใหม่จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายจิรายุ  เหล็กลา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์ปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายชนนน  เฉลิมวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงชลธิชา  มณีโภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายชัยณรงค์  ถนอมบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มัจฉาศิริไพรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณ สุดา  ชาญภพภัคนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัชพล  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณิชกานต์  ต๊ะเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณิชนันท์  เลามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงทัตพิชา  ทองขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธนวัฒน์  ยกกรลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธนัชพร  จะโก่
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธรรญชนก  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กชายธรากร  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธราธร  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนริศรา  พุทธมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายนัฐกานต์  อูปคำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนัฐฎา  แก้วมณีวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายนาวี  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปรัชญา  คำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปิยพล  มาศจังหรีด
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงเปรมมิกา  ศรีตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพันศร  วู่ยื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงพีรดา  แก้วบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพีรพัฒน์  กันทะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงรินรดา  บัวชุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงวรัทยา  คุณยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวาสนา  ภูมิวรากูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายศิวกร  วิชามล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายศุภฤกษ์  มอญสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ้ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้ยยวง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายอธิวัฒน์  กันหา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอภิชญา  สุธัมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเอกภพ  โปธา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กชายกิ่งไผ่  ลุงทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายเจษฎา  แสนยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงซูลา  ต่างด้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนา  เจริญพงศ์พานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนิภา  ลุงทุน
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปาณิศา  มหาอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุภาพร  เจามัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กชายคุณากร  ตนชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐญา  เตจา
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายปรีชา  ลุงออ
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นางสาวพลอย  เลามา
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
นายพุฒิพงค์  คำนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นายวชิรวิทย์  บุญประจบ
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายศิวกร  ศรีพวก
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
นายใหม่  ซาวปาน
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์