ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร1 จริยธรรมล้ำค่า (ป3/1) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยธาไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านปางค่า
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาทรประชาชิต
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีหลาย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันติยา  ฉายา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
8
เด็กชายกันทรากร  วรรณศร
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิยะใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติคุณ  เครื่องสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติชัย  อุตคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติธร  ทะมา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพิชญ์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
15
เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
16
เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกศแก้ว  สุภากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
19
เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
20
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงแก้วตา  เมจิ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กชายจตุพร  อริแสน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจรรยาพร  ทาแก้ว
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เชาวยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรญาณ์  รวมจิตร
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรศักดิ์  ปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชญา  คำหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
33
เด็กชายจิราเจตน์  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณทา
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร1 จริยธรรมล้ำค่า(ป.3/2) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
37
เด็กชายชนะชัย  วงศา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
40
เด็กชายชนาวีร์  ธิมาไชย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
41
เด็กชายชยุพงศ์  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลินทรา  หน่อคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชวรินทร์  วิลัย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
45
เด็กชายชัชชานนน์  ไชยวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เขียวใหญ่
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
47
เด็กชายชัชพิสิฐ  ธนะวดี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
48
เด็กชายชัยชรินทร์  จารุวัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
49
เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชาลิสา  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
51
เด็กชายชินพัชร  ปาโท้
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายชินภัทร์  ศรีกรุง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้้อทอง
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
54
เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงโชติกา  กองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงโชติกา  โรจนเมธากร
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงโชติกา  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
58
เด็กชายซัน  สง่าผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติกานต์  ดงปาลี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
60
เด็กชายฐิติพันธ์  เลิศพณิชย์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฑิกิชา  ปินคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนันชญานนท์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฟองการ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐชา  ป้อมเสมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐดนัย  เพชราช
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐทวุฒ  ถองกระโทก
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐนนท์  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร1 จริยธรรมล้ำค่า(ป.3/3) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐพล  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐมน  เหมือนจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาศร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐสริญญา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณิชชานันท์  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิชา  แสนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฟักเขียว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ธะนะคำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปางค่า
คณิตประถม
81
เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
82
เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
83
เด็กชายทินกร  แสงอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายเทพทัต  สายวงค์โห้
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธนกมล  กองฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายธนกร  บังแพน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
87
เด็กชายธนพัฒน์  บุณยเกษมโรจน์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
89
เด็กชายธนภัทร  ช่างเขียน
ป.5
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
คณิตประถม
90
เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
91
เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
92
เด็กชายธนวัฏ  วัฒนะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
93
เด็กชายธนวัฒน์  กกกลางดอน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
94
เด็กชายธนวัฒน์  อินทะหอม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
95
เด็กชายธนวัตน์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
96
เด็กชายธนัชชา  แปงกะใส
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
97
เด็กชายธนากร  เรืยงอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
98
เด็กชายธรณินทร์  มหายศนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สนิทดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
100
เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธัญกมล  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญญาพร  นักค้า
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
คณิตประถม
104
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุขยิรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปางค่า
คณิตประถม
105
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร1 จริยธรรมล้ำค่า(ป.3/4) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธันยพร  วงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธันยากร  ภูบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธาราทิพย์  ใจโลกา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธิดารัตน์  เลื่อนชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธีรดา  พิสยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธีรดา  มโนรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
คณิตประถม
113
เด็กชายธีรภัทร  กันแม้น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
114
เด็กชายธีรภัทร  พลห้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายธีรศานติ์  อินต๊ะวิน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
116
เด็กชายธีศ์วิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
117
เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
118
เด็กชายนครินทร์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนงนภัส  เขียวตื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
120
เด็กชายนนทกานต์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
121
เด็กชายนพธีรา  จุฬาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
122
เด็กชายนราดล  ดวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนริศรา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
124
เด็กชายนฤชัย  สิงห์ใจ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
125
เด็กชายนฤสรณ์  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนลินี  ลือชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
127
เด็กชายนวพัตร  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
128
เด็กชายนันทวัฒน์  ถุงปัญญา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนารีรัตน์  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนาโอมิ  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
คณิตประถม
131
เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูมิพล
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
133
เด็กชายน้ำมนต์  สายสูง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีชมใจ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนิภาภัทร  พรมจิโน
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนิภาวัลล์  ประมวลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนิสารัตน์  ยะตั๋น
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเนตรอัปสร  ธรรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
139
เด็กชายเนติรัฐ  วงค์อนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
คณิตประถม
140
เด็กชายบุญญพัฒน์  จุมปู
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.4/1) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงบุญญาภา  ทาแก้ว
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเบญญาภา  ยานะฝั้น
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงเบญญาภา  สัตคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
145
เด็กชายปรวุฒิ  ก่อเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปริยฉัตร  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปวริศา  พุทธทองศรี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปวริศา  อินต๊ะเขื่อน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปาณิสรา  มงกุฎ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปาณิสรา  มหาวงศ์นันท์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปานตะวัน  กิจวิริยะการ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
152
เด็กชายปิยชาติ  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปิยนัน  โคราช
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินแท้
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปูณชรัศมิ์  ศรีจันทร์ดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงไปรยา  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายพงศพัศ  การดี
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
159
เด็กชายพงศภัค  มาป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
160
เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
161
เด็กชายพชร  มาลัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพรสวรรค์  แอ่นปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
163
เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
164
เด็กหญิงพรินพร  การบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพลอยนภัทร์  จำรัส
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
166
เด็กชายพลัชพงศ์  หมอกเหมย
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพวงผกา  สกุลรัตนดี
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายพศิน  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพัณณิตา  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพัณณิตา  มโนวงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
173
เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจการณ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิมพกานต์  จินะสาม
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.4/2) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพิรดา  เหล็กแปง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
182
เด็กชายพีรพล  เตชะกสิกรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
183
เด็กชายพีรพล  ศรีกัน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
184
เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงภัทราวดี  ปริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายภานุพงษ์  อินพิรุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
190
เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
191
เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
192
เด็กชายภูรินทร์  สันติภูบาล
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
193
เด็กชายมนัญชัย  กองอ้น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงมนัญดา  เขื่อนศิริ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
195
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  การบุญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
196
เด็กชายยศพนธ์  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงยุพาวรรณ  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงยุวธิดา  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
199
เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
201
เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
202
เด็กชายรัฐภูมิ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
203
เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
204
เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงรุ่งธิดา  จอมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
คณิตประถม
206
เด็กหญิงรุจิราภา  แสนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงลลิลรัตน์  กันทะมงคล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
208
เด็กหญิงลักษิกา  หารป่า
ป.4
โรงเรียนบ้านปางค่า
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรภา  เทพบินการ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
210
เด็กชายวรเมธ  ดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.4/3) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวรัญญา  สุอำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรารัตน์  สุอำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
217
เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวัชราภา  หลวงสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
219
เด็กชายวัฒนกรณ์  ไม้ฉำฉา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวารี  งามขำ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวิชญาดา  ภูมิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงวิมลสิริ  อินเทพ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงวิรินทร์กร  รัศมีธนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
225
เด็กชายวีรภัทร  พันธ์วิไล
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
226
เด็กชายศตวรรษ  ทาอาษา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
227
เด็กชายศรวิษฐ์  จันตา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศศิภา  บุตรดี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
230
เด็กชายศิรชัย  ประมวลการ
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปางค่า
คณิตประถม
233
เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงศิวัชญา  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงศุภมาส  ทะระมา
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
239
เด็กชายสมธีรภัทธ์  เมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงสวิชญา  โสตภิสรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
241
เด็กชายสิรวิชญ์  คำมีผล
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสิรินทิพย์  มีตัน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
244
เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.4/4) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
247
เด็กหญิงสุนันฑา  สังข์สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุริยาพร  ตั้งกิจวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
251
เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
252
เด็กชายสุวรรณภูมิ  อินต๊ะยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์รงค์
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอนันตญา  พุทธมี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
255
เด็กชายอนุกุน  ซอย
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
256
เด็กชายอพัทดนย์  ต๋าคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอภิชญา  กิตกำธร
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
259
เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
260
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอรนภา  ใจแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอโรชา  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอักษราภัค  รู้ทำนอง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
264
เด็กชายอัครพล  พิยะใจ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอัจฉริยพร  อินปั๋น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอัญชญา  จันทร์จำรูญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอัฐภิญญา  จินต์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
271
เด็กชายอิสรพงศ์  เขื่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
272
เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงไอริน  เมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข (ป.2/1) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กชายกปิตัน  แก้ววงค์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายกฤษฎา  ดู่แก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวกัญญวรา  ทาเนตร
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวกัญญาณัฐ  วงค์ชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวกัญญาภัค  ใจมั่น
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวกัญญาวีร์  กิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวกัลยรัตน์  ยะฟู
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงกุลธิดา  ธรรมวงค์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงคนิษดา  นวน
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงครองขวัญ  วงศ์ชัย
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
284
นายคีรินทร  เต็มประดา
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงคุณัญญา  วงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวงามสิริ  ธรรมโคร่ง
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
287
นายจตุพันธ์  ติ๊บเต็ม
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวจันทิรา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงจิตรานุช  บุญยวง
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินผล
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายจิรโชติ  ฉลาดธัญญกิจ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายเจษฎากรณ์  กองชัย
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงชัชชญานุช  เหล็กแก้ว
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุทธทองศรี
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงฐิติชญา  หอกทอง
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐณิชา  อูปคำแสน
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวณัฐนรี  เว้นบาป
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐพร  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวณัฐริกา  ศรีอำคา
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
301
นายณัฐวัตร  ศิริมาตร์
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวทัชชภร  โครตรโสภา
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวทิพรัตน์  สุขคำฟอง
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงธนพร  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายธนภัทร์  จันทร์ฝั้น
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธนวรินทร์  รัศมิ์ธนหิรัญ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวธนัชพร  ช่างตี
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จับใจนาย
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร3 เปี่ยมสุข (ป.2/2) ชั้น 1 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงธันยพร  เหมืองทอง
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงนงนภัส  แสนพิช
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงนพรัตน์  แซ่จัน
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายนฤพนธ์  วงค์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายนวมินทร์  คำของ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
316
นางสาวบุษยมาส  หัตธสร
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอนใจ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
318
นายปฏิพัทธ์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปฐมพร  พิทักษ์เจริญลาภ
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปทิตตา  โพธิกุล
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปภัสวรรณ  มีนา
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงประติภา  สอนใจ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
323
นายประทีป  แซ่กือ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปราย  โสมทองหลาง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปิยะรัตน์  กันทะเขียว
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวพรทิพา  บุญพิเศษ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายพรหมพิริยะ  สมวรรณ์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายพลภัทร  จาแก้ว
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงพลอย  โชติเสน
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงพัชริดา  มูลต้น
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวพัชรินทร์  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวพัชรีย์  สารตัน
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงพิชญา  กรุมรัมย์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวพิมพ์พิลัย  หาญภัยสน
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายพิสิษฐ์พล  จันทรกิตติกุล
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
336
นางสาวแพร  ปริญญา
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวแพรวรินทร์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายภัทรดนัย  นันปัญญา
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
339
นายภูเบศ  วันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงเมธาวดี  วงค์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงยิหวา  วงศ์บุญชัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
342
นายรัชต์ระวีย์  ยะฝั้น
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงรุ่งนภา  หารป่า
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข (ป.2/3) ชั้น 2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กชายวรฤทธิ์  พรมชัย
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
345
นายศรัณญ์  โก๊เจริญ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กันทับ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
347
นายสรวิทญ์  วงศ์ชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวสิดาพร  วอล์คเกอร์
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงสุทธิกานต์  วงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
คณิต ม.ต้น
351
นางสาวสุธาวิณี  ศิริรัตกุล
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสุภัสสร  หงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ประมวลการ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายอธิบดี  กาบกรณ์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงอรนิดา  มาลัยพิศ
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอวัศยา  วิงวอน
ม.2
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวอังคณา  เข็มขาว
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
359
นายอาทิตย์  แซ่ว้าน
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงอิสริยา  จันต๊ะคาด
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงเอมมิการ์  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องอังกฤษ) ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กหญิงกตวรรณ  เจริญร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
363
เด็กชายกรกฎ  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายกรกฏ  ประดู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้อมฟู
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกริยา  นวลมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
367
เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
368
เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิขัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกฤตเมธ  ก๋าคำ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกฤษฎากรณ์  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกัญฤทัย  เถาว์ทอง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายกันต์กวี  พวงทวี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกัลยา  กันทะจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกัลยา  เกตุมรรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกาญจนา  สารีเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางค่า
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกานต์พิชา  ยะมงคล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกานติมา  ยาวิเริง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกานธิญา  วันน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกิ่งผกา  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกิจพูลทรัพย์  ราหุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
386
เด็กชายกิตติธร  จำปา
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายกิตตินันท์  พิชัย
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกีรติกา  บางบ่อ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
390
เด็กชายกุลชาติ  กุลท้วม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกุลสตรี  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงเกวลี  พลัดเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงขวัญจิตตรา  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงขวัญชีวา  คำแดง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายคชากร  วัดรอบ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.5/1) ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กชายจตุพล  ผากอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายจตุภัทร  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงจตุรพร  จักรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจิณัฐชญาภรณ์  อาทรประชาชิต
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายจิตติพัฒน์  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  ใจโลกา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
405
เด็กชายจิรชัย  พรมอ้าย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันต๊ะคาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
408
เด็กชายจิรวัตร  จันจม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
409
เด็กชายจิรวิทย์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายจิรวุธ  จันจม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจิลลภัทร  ชุมภูวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจีนารัตน์  ยศเรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงเจณจิราธ์  ปัญญาราช
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชญานนท์  ใจผ่อง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงชญาภา  รักนา
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีทางดี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชนันธร  สีใส
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชนากานต์  สุขมนต์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชนาการต์  อุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงช่อขวัญ  ทากันท์
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนอัศวนนท์
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.5/2) ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กชายชัยธวัช  ใจธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชัยยุทธ  สมาหาญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายชาคริต  สุเมทาลังการ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
438
เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
439
เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
440
เด็กชายโชควัฒนา  นาระถี
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
441
เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงญาณภัทร  ยองเพชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงญาณิน  วนารักษ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงญาณินท์  บัวผัด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงญาดา  ธิวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงญาดา  บ้านสระ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงญาดากรกฎ  บุญราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงญานิศา  ศรีคำจักร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงฐานิตา  ชุ่มอูป
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงฐิตากุลรัตน์  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงฐิติชญา  ธนันต์วนิช
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
453
เด็กชายฐิติพงษ์  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฐิติภา  แปงชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
458
เด็กชายณภัทร  โนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยวเฮง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ฑูรย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัชชา  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงณัชชานันท์  สายศรี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัชณิชา  วงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัชวรินทร์  ฐานะกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  สงวนศัพท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.5/3) ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กชายณัฏฐชัย  มุตยา
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐกัญญา  บัณฑิตภูริทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
470
เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณัฐณิชา  นรทัด
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัฐธิดา  โป่งคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงค์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
479
เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณัฐภูมิ  อาสานาม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฐวดี  หลวงจินา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐวัชต์  ดวงสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
483
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐากาญจน์  ลือเดชธนาฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปินใจ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายดนัย  สารีเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปางค่า
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงดารินทร์  ไชยบุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
489
เด็กชายเดชะนาจ  ประคองจิตต์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายตนุภัทร  สาริวาท
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
492
เด็กชายตุลา  นาสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
493
เด็กชายถิรวัฒน์  อินทร์วงศ์วาร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
494
เด็กชายทนัญชัย  เกษรจำปา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงทิพาพร  เนียมแสง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเทวฤทธิ์  อินวาท
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายธณัยนนญ์  สุทธิประจักษ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายธนกรณ์  พิลาคม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.5/4) ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กชายธนกฤต  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธนนันท์  ปันจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธนพงศ์  หวานแหลม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธนภัทร  วงค์เวียน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนวัฒน์  กันเขี่ย
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์จีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงธนันภรณ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธนาทร  แสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธฤษณุ  โยกันวี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุทธมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงธัญพิชชา  พินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงธันยพร  คำอุปละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธันยพร  บัวดี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธันยมัย  อภัยกาวี
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักการ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธีรพงษ์  สวนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธีรภัทร  กองใจ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธีรภัทร  ใจคำฟู
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธีรภัทร  ดาราสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธีรภัทร  อนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธีรเมธ  สุทรศิลป์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธีรวัฒน์  ฟังช้า
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธีรศักดิ์  ขัติยสาร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธีระพัฒน์  ผู้ดี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงนงนภัส  เสาร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนนทพร  ศรีกันไชย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงนภัทร  เตียมตา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนภาภัทร  คำลือชัย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องไทย) ชั้น 3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กชายนราวิทย์  มโนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงนริสรา  วังแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนฤมล  ขัดสุทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนฤมล  จิตรถา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
541
เด็กชายนวคุณ  วรรณขัน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงนวมณฑน์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
544
เด็กชายนวมินทร์  พิมดา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนวียา  วัฒนาพร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงนัชชา  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายนันทพงศ์  ดวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงนันทภัทร  สิริวรางค์กุล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนันทยา  สุนทร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
551
เด็กชายนันทวัฒน์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนันทวิชช์  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนันทัชพร  อภิวัฒนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
554
เด็กชายนันทิพัฒน์  จุใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนิชาภา  ค้ำชู
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนิดชา  ชมภูไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
วิทย์ประถม
557
เด็กชายนิติธร  ผลมาก
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายนิธิพัฒน์  ฐานะงาม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนิวาริน  ใจเขื่อน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงบุญยพร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงเบญญทิพย์  กิจเจริญฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงเบญญาพร  มาสุ้ม
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายปฏิภาณ  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
568
เด็กชายปฐมพงศ์  ประยศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
569
เด็กชายปฐมพงษ์  เรืองวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงปพิชญา  อินประสงค์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.6/1) ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สรรคกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายประกฤษฎิ์  แซ่ฟ่ง
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงประภัสสร  ชูจุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงปวีณ์นุช  อินทร์ประยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปัญญาดา  สมบัติใหม่
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปัณณธร  อินต๊ะยศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงปานวาด  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงปาริชาต  วงษ์มาย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปิยมณฑ์  นิธิทัตดลรัศมี
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายปิยราช  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปิยาภัทร  มุ่งการ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
587
เด็กชายปิลันธสุทธิ์  วรการีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายปุณยวีร์  ธีรเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปุณยาพร  อนุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงเปรมสิณีย์  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  วงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงไปรยา  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงผกาทิพย์  พรมสถาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงผกามาศ  ใบลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
596
เด็กชายพงค์จักรภัทรติ์  ปานต๊ะรังษี
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
597
เด็กชายพงศกร  คำแดง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
598
เด็กชายพงศกร  สถานป่า
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
599
เด็กชายพชร  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
601
เด็กชายพชรพล  มโนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายพนธกร  คำปันแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงพรพฤกษา  เวชศรี
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงพรวิสาข์  ฟังเร็ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.6/2) ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงพศิกา  นันทะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
608
เด็กชายพสธร  ใจแปง
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงพักตร์หยก  ช่างเหลา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพัชริยา  นันตาชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดกันทะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพิกุล  กองกูล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพิชญา  อ่องคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพิณสุดา  การีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพิตตินันท์  วีระพิทักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายพิทยุตม์  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพิมชนกนาฏ  องอาจรักษ์อุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุนทร
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รักดิน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพิมพิกา  ลีเจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพิรุณพร  มะโนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพิศุตม์  สารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
627
เด็กชายพิสิษฐ์  ยาวิโล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
628
เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณสอน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงเพชรไพลิน  มีแหวน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงฟางยิว  โล๊ะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงภคพร  กามะเทพ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
634
เด็กชายภคิน  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
635
เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงภัชรีรักษ์  ลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงภัทราพร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงภัทราพรรณ  กรจักร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
640
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทากอง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
641
เด็กชายภานุพงศ์  ทะนันแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.6/3) ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กชายภานุวิชญ์  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงภิญญดา  ขัติแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
644
เด็กชายภีมธาดา  มหาภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
645
เด็กชายภูกาญจ์  โพสุการ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายภูดิส  ภัทรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
647
เด็กชายภูพาน  กาฬสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายภูริพัฒน์  ธิอ้าย
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
649
เด็กชายภูริภัทร  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
650
เด็กชายภูวเดช  มั่นถาวร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงมณฎา  ชิณวงศ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
652
เด็กชายมนตรี  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงมนัสนันท์  ก่อสร้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงมัชฌิมา  หันชัยเนาว์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงมันทนา  นนทศิลป์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์ศาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
659
เด็กชายยงธกร  ปินใจ
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
660
เด็กชายยศพล  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
661
เด็กชายยศสรัล  พุทธลา
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาหตรีรานนท์
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
664
เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงรักษิตา  เรืองประโคน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงรังสิมา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงรัญชิดา  กองธรรม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
669
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
670
เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีกันชัย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงรินลณา  เตมีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
673
เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พินิจชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวภูธร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงรุจิราภา  อาวุธ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ป.6/4) ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงลลิตพรรณ  ปัญญาละ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงลาวัน  สอนนันฐี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงวชิรญา  ฟองฝน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงวรกานดา  คนเก่ง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายวรชัย  อุ่นดอนตอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงวรัญญา  ใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงวรินทิพย์  ซิ้นช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงวริยา  จอมศรีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
วิทย์ประถม
688
เด็กชายวริศธร  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงวริศรา  อวรรณา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
690
เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
691
เด็กชายวายุศิลป์  หินทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงวิชญาพร  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงวิชญาพร  สีปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
696
เด็กชายวิทยา  คุณประสาท
ป.4
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงวิยะดา  ดินดาน
ป.6
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงวิรตา  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงวิรัลยา  ลาภยศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงวิรากานต์  ศุภเมธีศิลป์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงศรัญญา  อริยา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายศศิกรณ์  ชมภูอุด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงศศิภา  อาทรประชาชิต
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงศศิวิมล  สื่อไทรงาม
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงศาสตรพร  ศรีวิไชย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายศิวเมต  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
711
เด็กชายศุภกานต์  ชุ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 ราชานุสรณ์ 102 ปี (ห้องวิทย์) ชั้น 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายศุภกิตติ์  ใจวัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วจำรัส
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เลิศวัฒนาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
715
เด็กชายสรยุทธ  ใจโน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โวทาน
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงสริตา  อินทรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
718
เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงสิธยา  สกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงสิรวิชญา  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงสิริกร  ขันติญา
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสิริวิมล  ชมถูไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุกัญญา  สุกดิษฐิ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงสุขศิริ  สมควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสุชาดา  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุฐิตา  นิจเทียม
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
730
เด็กชายสุภนัย  เพชรใจศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงสุภิญญา  กันทะนิตย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงสุริสา  ปันของ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงโสภิดา  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงหทัยกร  พัววงศ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงอติมา  มีปาน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
737
เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงอนัญญา  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
740
เด็กชายอนุภัทร  ตื้อคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
741
เด็กชายอนุวัฒน์  ฮั่นตระกูล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงอภิชญา  อินนั่งแท่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงอภิชญาน์  ปินตาเป็ก
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
744
เด็กชายอภิวัฒน์  พิลาคม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
745
เด็กชายอรรถเชฏฐ์  วงศ์ยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
746
เด็กชายอรรถพล  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข (ป.2/4) ชั้น 1 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กชายอัครพล  พึ้งอ้น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
748
เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงอัยลดา  คำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงอาภาวรรณ  พิมพ์โพชา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงอิงครัต  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม