ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สุขขาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  คงเเก้ว
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  ประเสริฐตระกูลมา
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรณ์  ฉายากุล
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรรวี  มีเพียร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤตกมล  อุดม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  มหิมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษตินันท์  อินทรโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษติพงศ์  อินทรโชติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญจนพร  แดงมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตรีชุม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุริยงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกันต์ตา  สุขสม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกันติชา  แดงมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัลญารัตน์  สุวรรณภัย
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิตติยา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆนิติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเกวลิน  ราชเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายเกษมพันธ์  สอนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเขมิกา  บัวไสย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายคณิศร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจักรพันธ์  สิทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจักรภัทร  นาคสั่ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรพัส  อินถา
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ้งโหยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชนะวงค์  ฉิมมณี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนาภา  จันทร์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชลจิรา  พุฒน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชลธิชา  ทองพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชะยานันท์  ชิระวรางกรณ์
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชัยรัตน์  เนินทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเลข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชาญณรงค์  คงแง่ง
ป.6
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชุลีพร  ปานเถื่อน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงโชติกา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายไชยสิทธิ์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายฐานวรรธก์  ธยานุวัฒนวงศ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฐาปนี  ฉั่วเจริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณภัทร  ดวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณภัทร  ตรีธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฏฐวดี  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐกันต์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐชนน  ออตเล่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐชนนท์  นุชธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐชา  เบ็ญจมณี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐปรีชญา  กาจน์กาญจนพัชร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐพล  ศิลปภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐวดี  คันงาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐวยา  จริตงาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายดนุพล  จิ้วพงศสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงทองพัศนันท์  ชื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายทินภัทร  รื่นฤทัย
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงทิพยวรรณ  ศรีพรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนศักดิ์  หอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนากร  มุขสุข
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธเนศพล  ประเทียบอินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธมนวรรณ  เเนบเนียน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธมลวรรณ  สว่างจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญญพร  กรรณิการ์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญภัค  พันธ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธิญาดา  พิทักษ์
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธิติพร  ขวดทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนฏกร  พัฒนสิงห์
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายนพคุณ  ศรีนาม
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายนภรจ  คงคะเณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนภัสนันท์  คงราม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนวรัตน์  ม่วงเเนม
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายนัตทวัฒณ์  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนาตยา  เสวกฉิม
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนาถลดา  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนิชาภัทร  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเลข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนิยดา  ปินจอม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเนตรณภัทร  วรพุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงเนตรนพัชร  ยงเยื้องคง
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเนติกานต์  ร่วมชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงบัญฑิตา  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปกขวัญ  เกตุวารี
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปณัฐดา  บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปณิตา  อ้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์สุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปวริสา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายปองปรีดา  ใฝ่ไร่
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประภัสสรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วประจุ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปิยธิดา  ขวัญราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีจำลอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปิยาพร  ชิ่นเรณู
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายปิรันย์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดกาญจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเปรมฤดี  เย็นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพงศธร  วุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กิตติวนากุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพชรอร  เพชรสนธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพนิดา  พรมจันทร์
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพรพิมล  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายพรหมพิริยะ  คูหาจันทร์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพลากร  อุชุภาพ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพวริศา  นาคอุดม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  หลวงลัด
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพัชราพร  เนื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพัชรินทร์  โรยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถิรธนวันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลือฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพินาภรณ์  พรมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพิมพกานต์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเพรียวพันธ์  ถาวรนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภรรณภูมิ  ง่วงชู
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภัทรชนน  กูลเกื้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภัทรพงศ์  ผอมด้วง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภัสพร  เกียรติกิจกุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภาณุพงศ์  เสวกฉิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภูริชยา  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายมนตรี  คงแก้วดารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงมนิสา  ธรรมเนียม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายมาวิน  ยังวนิชเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงยวิษฐา  สังขมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์งาม
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงรวินันท์  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายรัชชานนท์  มะหมัดเหม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เรืองธารา
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรัตนภรณ์  เที่ยงถิ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงรินนภาภรณ์  บุญกาญจน์
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงรุจิรัตน์  อุทัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวรกมล  สวัสดิสาร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวรนุช  เทียบทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวรรณวิษา  นาลเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวรวุฒิ  มณีพ้อย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายวรัชนน  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวัชรียา  เกิดกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวันปิยะ  พัฒนสถิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวิภูสินี  อนันต์อาริยะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวิรัญพร  หิ้นเตี้ยน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปากช่อง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงศลิษา  ชีวะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงศิรินทร์นาถ  ยนพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายศุภณัฐ  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเลข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายศุภเสกข์  เบ็ญจมิตรกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสตีเฟ่น  ไมบัค
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสมิทธิศักดิ์  จุลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสรธัญ  กลิ่นหอม
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสโรชา  บุญปลื้ม
ป.5
โรงเรียนวัดวิเวการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสหรัฐ  มุจนานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสาวิตตรี  สำลีนิล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายสิงหา  อรุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสิทธิโชค  มุขนาค
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงตะโก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสิริปิยธร  อุดมเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฐิตะฐาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุชาดา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทิม
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุธาสินี  กาญจนสงคราม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุนิสา  เวชกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสุพรรณษา  เวชโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสุภัทร  มะหาฬา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสุภัสสรา  สาหร่าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายโสภณัฐ  พจนพิมล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เทศรัตน์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายอชิรวัฒน์  นุรักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอฑิตติยา  อัคขนียันต์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายอดิศักดิ์  แจ้งชู
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอนันดา  ยอดชาย
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอภิญญา  ทองศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายอภิรักษ์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายอภิรักษ์  สุวัฒนานุกร
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอรทัย  ธรรมไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายอรรถวัฒน์  บุญที
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอังคณา  ดำเกาะสมุย
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอันธิกา  เหมาะพิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอับดุลมาลิก  ฮาริมดี
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอารยา  เดชอุปการ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนนน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายญาณพัฒน์  ปัตนา
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อู่เงิน
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เเซ่ด่าน
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงดวงกมล  กิ่งทอง
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธิดารัตน์  คะชะนา
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนพดล  สามัคคี
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมวารี
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปิยวงค์  เคหาเเก้ว
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพรธิดา  ปราบมาก
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิมพิศา  ภูบุญอ้วน
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงเรวดี  ฉิมสอาด
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงศิรินทรา  เทพนา
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสริตา  อ้นทอง
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายสิทธิศักด์  รุ่งช่วง
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภักดีเมือง
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายอนุพงษ์  ศรีซองเชศ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายอนุรักษ์  ศรีซองเชศ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายอภิสิทธิ์  อี้ขาว
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอริษา  เเสงประทุม
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายกชพัน  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกนกพร  หลิมวัฒนา
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงกมลรัตน์  กรเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกรรณญภรณ์  พรหมมุสิก
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกฤตพร  เลี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกฤติยา  สุวีรานุวัฒน์
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายกษิดินทร์  สังคำปัง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีบางกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายกัมปนาท  มาขันพัน
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายเกษมสิทธิ์  ย้วนบุญหลิม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงขจาริญ  พิทักษ์ปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีตะวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายจักรพันธ์  กรดชีมะ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงจันทนา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเลข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายจารุณัฐ  อนันตกูล
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงจารุภัทร  รอดไผ่ล้อม
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงจิณณ์เพชร  รินทร์สกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงจิรัชยา  ช่วงชั้น
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ตุวิชรานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทวิชศรี
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงฉันทิศาพร  พัฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงชนกนันท์  บุญคำ
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชนิดา  ปานกฤษ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชวพล  รัตตะมาน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กชายชินกฤต  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูบ้านนา
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชื่นกมล  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชุดากานต์  ศึกวัฒนา
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายชุติพงศ์  ศิริสาคร
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงโชติรส  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงฐานิตา  วรชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงฐิตาพร  ตั้งพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงฐิติชญา  อัชจาทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณณิชา  ทองโปร่ง
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณัฏฐชาติย์  ยวงทอง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายณัฐชนน  โคตุดร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทั่วนาพญา
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายณัฐพงค์  เพชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเลข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายณัฐภัทร   กิ่งน้ำฉ่า
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงณัฐวดี  แดงประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายณัฐษพล  นุ้ยน้อย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายตรัย  นาคยุติ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายเตชวิชญ์  อัจกลับ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงเต็มสิริ  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงทฤตสพร  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนาวุฒิ  สงกล
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธริกา  ไกรกรงจักร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิโสม
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธัญนพ  นาคนิยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โลหภูมิ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธิดารัตน์  คชแสน
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเสวตร
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทับแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธิติมา  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนฐนันท์  ขำจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนพมาศ  วีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กู้เมือง
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนรมน  สถาปนาวัตร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนฤมล  ทองหัตถา
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงนิชาภัทร  เนื้อเเก้ว
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนิติภูมิ  ขาวศิริ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนิลดา  รงค์โสภณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนุรักษ์  อิงอมรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงเนตรนภา  จตุราเพศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมหาญ
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงบุศราวดี  รักกสิกร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเบญจมาส  รื่นฤทัย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณพหู
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปนัดดา  พงศกรพฤฒิกุล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงประกายเพชร  ขำเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปรียานันท์  อุตรกะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปะภารัตน์  สุโท
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายปิติพงษ์  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปิ่นชนก  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปุณย์ศิรา  ทองปลอด
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปุณิกา  ชูสังข์
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุขมุก
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายผดุงศักดิ์  หนูสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายพงศ์ศิริ  จันทร์ชาวนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพชรวรรณ  จันทรมงคล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพรมวลัย  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงพรรษกร  พยอมบน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพลเชฏฐ์  พิริยธนโชติ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพัชรา  จินดารัตน์วงศ์
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยมโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพิชญาภัค  มณเฑียรสุภา
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โรมรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพิยะดา  แดงชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายพิสิฐพล  คำภีร์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพีระกานต์  สุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีเผือก
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ทองขาว
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินสุภา
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายเพิมพงศ์  จาวยญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงเพิ่มพร  โรจนารัตน์
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงภัคจิรา  เฉลิมพนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภัทธนชัย  พรหมฉัว
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภาณุพงศ์  คงเขาม่วง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภาณุพงศ์  เสาสมภพ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายภาณุวัตศ์  แก้วรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเลข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภานุศักดิ์  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภามภากร  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงภาวิณี  แก้วศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายภูมิภัทร  ประโยชน์
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภูริธันย์  ธนกิจพรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงมัณฑนา  คล้ายตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงเมทินี  ใสโสภณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงเมธาวี  ธรรมจารีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเลข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเมธาวี  รัตนไชย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายไมเคิล  เคนเนอร์ดี้ แฮมเม็ท
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายรชต  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายร้อยตะวัน  กู้เมือง
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงระพีพรรณ  ประชุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงโรสสาลิน  ซูทาร์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ศรีมาศ
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวรดา  วัฒธาจารุเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวัลภา  เพชรโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวาสนา  สมขวัญ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิจิตรา  สุขกรม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวิภาพร  ย้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวิรพงศ์  ช่วยเกิด
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายเวโรจน์  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายศตวรรษ  นวลละออ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายศรัณย์กร  บัวทองคำ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศศิพร  ชูฝ่ายคลอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงศศิวิมล  แพใหญ่
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายศักดิเดช  อำพันมณี
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายศักรินทร์  ส่งเเสง
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงศิรประภา  ปวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายศุภกิตต์  อินเล้ง
ป.6
โรงเรียนวัดวิเวการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายศุภณัฐ  หมื่นรินทร์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศุภรัตน์  เกื้อหนุน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายเศรษฐนันท์  เสฏฐวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงโศภิสรา  เตียงสุขสกล
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงษุภากร  เปรมปรีดิ์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสรัลชนาภา  พรฉิมมี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสรัสวดี  นวลจริง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสวรินทร์  พริ้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสหรัช  สิทธิโยธี
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสิดาพร  เเสงสุริย์
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชูพยันต์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสิริรัตน์  พัฒนจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายสุทธิภัทร  มัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารเสกธีรทาอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงสุธิดา  ยังวนิชเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสุธีธิดา  ลิมปกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวลรอด
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสุภลักษณ์  กาญจนนิยม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทร์ทองขาว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายสุเมธี  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายสุรรัช  กิตยานุกรณ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงอจลญา  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอติกานต์  สัมพะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายอธิต  มณีนวล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงอภิชญา  คำแป้น
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายอภิวิชญ์  อ้นจรูญ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอรทัย  แสงอุดม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงอริยา  มีเพียร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอลิษา  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายอัครชัย  รอดบุญคง
ป.5
โรงเรียนวัดวิเวการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอัจฉรา  อินทะเสม
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอัญชลี  จันกระพ้อ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอาภาวรรณ  อ้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงไอลดา  เสนีย์ยุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงิพิชชากร  ศิริพรหม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์