ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 (421) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  มาศวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บัวดำ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพีรกานต์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกีรติ  เหล่านาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลิมวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขวัญชนก  จุลเพชร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใยอุบล
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิตราภา  เอี่ยมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจีรวรรณ  อินธิเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายฉัททันต์  วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชนกานต์  ดำเนินยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชนม์ชนก  พลครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนม์นิภา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชนาธิป  กลับสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนิกานต์  อารีย์วงษ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชวพล  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชวิศา  โปทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชัชฎาพร  ผลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชีวธันย์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 (422) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณฐพร  เหลืองเจษฎากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณพลพัทธ์  พระกระยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณพัชนันต์  วนิชย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณษภร  กรดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐกมล  กาญจนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐกมล  พางดำรงพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐกานต์  สังปริเมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐพล  วงศ์สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณิชากร  พึ่งไทย
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณิชาภัทร  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายเดชาทัต  ยอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายตระกูลชัย  แซ่ติ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายตรีรนันท์  เจียมรจนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายทีปกร  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธณัฎฐกมนต์  รัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนกฤต  รักชุมคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนพจน์  จางบัว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธนพร  เปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนพัฒน์  แช่มเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 (423) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญมัย  แดงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธัญญารดา  พลคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธีระเดช  แก้วกรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนิติธร  ยิ้มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายนิติวุฒิ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายบารมี  ศิโรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปรินทร  หญีตภู่
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายปวร  แสงรักษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายปวีณ์กร  บุญกล้า
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปัณฑิตา  โกฎเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปัณณฑัต  โสภาผล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปิยะพร  เมืองประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปุณยนุช  นิ่่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ศิลปเสวตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงไปรยา  เพชรเวียง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพงศธร  เปียปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพณิชา  กลีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพรนัชชา  ลิ้มกุล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพวงผกา  จันทรมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิชญา  กมลจิตสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพิชญาภา  น่วมอนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพิชญุตม์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 (424) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เทศทำ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพีรากร  สุพรรดิษฐ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงแพรวา  พรหมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงภคพร  สนั่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงภคมนต์  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงภวิกา  ลลิตวจีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลตธนิชย์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายภัทรวินทร์  รุ่งพนารัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงภัสวัลย์  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภูมิพัส  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภูมิศักดิ์  เสือมาก
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงเมธาวี  ราชวงค์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเมธิสา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงรักษิตา  จิตรอำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายวชิรวิทย์  หนูจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงวรรณวลัย  ภู่พร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงวรรณษา  หัสไทรทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายวรรธนะ  ไทยปฐมพงษ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวริศรา  วรรณนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายวัฏจักร  เปี่ยมปุก
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงวารีรัตน์  ขาวนาขา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวิชญาพร  หมื่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายวิธัช  นาควิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงวิภารัตน์  วงษ์สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวิภาวี  ปราสาทิกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 (425) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงเวธกา  เอียดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายศรัณย์  เจริญวุฒิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายศิรวิทย์  วิทยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเศรษฐ์  ใจซื่อดี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุธาสินี  ชิสดุสดี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายสุริยศักดิ์  เกิดเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายสุวพัชร  พูดดี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงอติกานต์  ปุระณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอังคณา  แซ่ท่อง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอัญชิสา  หัสดิน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอิสสริยา  ศรีบุรุษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายเอื้ออังกูร  เหล่าชัย
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงแอนนี่  แก้วไชยเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 (224) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กหญิงกชกร  สรไกรจันทร์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกมลชนก  สอนจิตต์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นายกมลศักดิ์  ยงอาหาร
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกฤติกา  สิงห์น้อย
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายกวินภพ  เพ็งรัตนา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายกอบกฤช  เรืองสุริยกิจ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวกิ่งชนก  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายกิตติทัต  เกษมสันติกุล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายกีรติ  จันทร์เกิด
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทนาม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงคณิษา  ชุมวรฐายี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงคุณัญญา  จันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงจาด้า  โบเนตโต้
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรกำเนิด
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายจิตรลดา  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจีรนันท์  พวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรวิศัลย์กุล
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเจษฎา  จุ้ยจรรยา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงฉัตรกมล  ไกรวิลาศ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชนัญชิดา  เยาวสำลี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายชนาธิป  ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงชรินรัตน์  จุลมูล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชลิษา  เพชรพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายชินวัตร  บรรจง
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชุติมา  เพชรสวี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงโชเฟีย  ยุมาดีน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงญาณสิรี  เกิดมี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงญาดา  ไทยฉิม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายฐิติพงศ์  พลนาการ
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
นายณรงค์เดช  ภักดี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีกุศล
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีหะจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฎฐิกา  ผลพฤกษา
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 (223) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงณัฐกฤตร  ประเสริฐวิทย์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐกุล  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมสอาด
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มกะเนา
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐพร  พรหมอินทร์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณัฐวดี  ประนอม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายณัฐวิน  อินนิมิตร
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรีทอง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นายธนภัทร  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธารทิพย์  ภู่ขาว
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธารารัตน์  มิ่งโมฬี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนรุตมา  วันหะมัด
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนวพล  สนานพร
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนัฑฐธิดา  ชุมดี
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนันณภัส  เพชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนันทิพร  กิจสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนาถนภัส  ตั้นตี๋
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนาถนภัส  เอี่ยมสว่าง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนุติ  สายนาค
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงบุศราวดี  ทองแท้
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
นางสาวเบญจพร  สิริวาริน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปฎิภาณ  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
นายปวรรัตน์  เจนสมุทร์
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงค์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปูริดา  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงผกามาศ  ภูมิจันดา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายพงศกร  ยังศรีนาค
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพงษ์ภิราม  มะคำหอม
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพรชิติา  น้อยประเทศ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพศิน  คุณพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพัชรพร  บู่ทอง
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
นางสาวพัชราภา  เพ็ชรแบน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 (222) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพัสกร  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพิิทวัส  ตั้งจิตวิริยะสกุล
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสันต์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุกใส
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์แจ้ง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงภัทธีมา  กิ้มซิ้ว
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงภัทรจาริน  สายแก้ว
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงภัทรวดี  หัสดินทร์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภาณุพงศ์  ปุจจุบัน
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงภิมลวรรณ  ศรีเหรา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายภูมพลัง  บำรุงสุข
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายภูวดล  เบญจกุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภูวดล  หมื่นวงศ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงมณฑิรา  ผาใต้
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงมัทนา  เบญจกุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงมัทนา  แสวงสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงรชติพร  ร้อยดี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายรัชชานนท์  ใจตรง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายรัตนหิรัญ  ตู้ปิยกุล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงรัตนา  บุ้งทอง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรณเล็ก
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีวิเชียร
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวรรณภา  ภูมิจันดา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงวรรณิศา  รักษ์บรรจง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายวรรธนัย  นาคคลี่
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวรรพร  ศรีสุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายวรวิชญ์  จัตวานิช
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายวราดร  ถึงเสียบญวน
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมสว่าง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายวัชรพล  สีคำ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงศราวดี  เดชน้อย
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 (221) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงศรินดา  ฟาน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศรีมัสยา  คันธมาลย์ชาติ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงศศิญา  จันทดี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายศักย์ศรณ์  ดวงสถิตย์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายศุภณัฐ  โกฎวิเชียร
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสกุลพัฒน์  สมกระบวน
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์  พลอยศรี
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสรัญญา  บวบหอม
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายสราวุฒิ  ใจทัน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสิริมา  เอี่ยมมี
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
นางสาวสุกัญญา  ชนก
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิมณีกุล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายสุทธิภัทร์  ภูคะโร
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงสุพัตรา  วรรณโสภา
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงสุพิชชา  ทองประสม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยณรงค์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายสุวิจักขณื  ยันงาม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอณิศรา  โสกประเทศ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายอติกันต์  สินธวานนท์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอภิษฎา  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงอภิสมัย  หวังทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงอรจิรา  พัฒชนะ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอังคณา  รักษ์เกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอัญชิสา  ริ้วงาม
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอัญมณี  เกิดรอด
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงอาทิตญาภรณ์  สินเกต
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 (431) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  คลองเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงกมลชนก  ํธนบัตร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายกรณ์ดนัย  วารีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์กะทาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายกฤตยชญ  หวายนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายก้องภพ  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายกัณฑ์กฤช  โกยทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิง้กัณณิกา  ศรีมงคลงาม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงกัลญารัตน์  กองฝ่าย
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายคณิศร  ศรีชะฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายคริสเตียน  เลคเฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจิณต์จุฑา  กรองเห็น
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจิรชิตา  คงสมุทร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เจี่ยกุญธร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายชนพัฒน์  จิตรณรงค์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชนิดาภา  สมเทพ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายชยุต  โชคกิจการ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชารีภัค  บรรจงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายชินภัค  เสนาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชินาธิป  นาคทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักการดี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายญาณกร  ถั่วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายญาณภัทร  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงญาณิศา  ผลอรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 (432) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายณฐดนย์  เพชรวงค์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณฐวร  หนูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จามจุรี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เนื่องชุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปิ่นเวหา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายณัฐธนน  มณฑิราช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัฐมน  อินทโก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงดารินนา  ตัน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงเตชินี  วานมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายทีปะกร  พวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธณัชชาพร  พะคะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธนกร  นิลสังข์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธนธรณ์  ดิรัญเพชร์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธนภููมิ  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงธัญกร  งั่นบุญศรี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธีรภัทร  ศรีสนธ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายนนทพัทธ์  สามัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนฤนาถ  หนูปลัด
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนลิน  สืบรอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 (433) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนุชวรา  ศรียาภัย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงบัลฐิตา  ทิพยชิต
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงบุญชิตา  สงแช้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเบญญสวรส  ถาวรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงใบเงิน  วะรังอาจ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปทิตตา  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปพิชญา  ดีจริง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายปวริศ  ถึงวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปวีณา  ล้านเกษบุษย์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปานชนก  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขประวิทย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปิยากร  สมพร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปีย์รดา  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายปุณยวีร์  เที่ยงตรงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายพชรพล  สว่างมณี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพรศิลป์สถาพร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายพัชรพล  พวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ดิษฐบำรุง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แพรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพีรณัฐ  เม้งหิ้นติ๋ว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายภัทรพงษ์  ฮวบรังสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 (434) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายภาณุวัฒน์  เชาว์ชะตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภานิชนาฎ  เรืองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิ์โยธา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตติปุญญพัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายมลมานัส  ไกรนฤมล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงมัลลิกา  มากทุ่งคา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงมินตรา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายยศพนธ์  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายยศภัทร  ชลชลา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายรพี  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายรพีภัทร  ทองเหลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงรวิกานต์  น้อยพิชัย
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายรักษ์ภูมิ  เพชรสังกฤต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เจริญวุฒิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงวรรณกานต์  ดวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวาสินี  แย้มมีศรี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงศกุลภัท  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงศศิธร  ไพลดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสฐิพัจ  ไกรนาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสรัลชนา  สีทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสิทธา  พินคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสิรภัทร  เพิ่มศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสิรวิชญ์  โฉมทนงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุภาวดี  ระวังอาจ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 (435) โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายสุวรรณ  จันทวีชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บรรพต
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอติวิชญ์  กาฬรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอนรรฆวี  นิลยกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอภิชญา  คลังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอภิชญา  สายศรีนิล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอริศรา  จันตรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เผือกเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอัยยาวีร์  วิภาคกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์