ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ ห้อง ป. 4/1 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปาละกา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงจารุมล  หะขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พบขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
4
เด็กชายทักษ์ดนัย  ญาณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงธนันญา  พรมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงธัญวรรณ  ตันสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
8
เด็กชายปิยพล  ฉ่ำท่วม
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
9
เด็กชายพรไพลิน  เคนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เลียบกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงพรรณอร  พาขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
12
เด็กชายพิชิตชัย  ดอบขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
13
เด็กชายรัชชาพงษ์  รวีรัตนถาวรกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
14
เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์อามาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงศิริกัญญา  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
16
เด็กชายสิทธิพล  ทิดาพอน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงสุพิชชา  คำขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
18
เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงอภิรดี  เกิดช่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
20
เด็กชายอานนท์  เทียจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กหญิงกนกวรรณ  กอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงโญสิตา  แดงพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงณัฐกานต์  คำโนนกอก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงณัฐชา  กะหน่าย
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
26
เด็กชายณัฐนันท์  จิตจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
27
เด็กชายณัฐปรีดี  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงณิชภรณ์  พิมพ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงธัญญาลักษ์  ชวดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงธิติมา  เทียบรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
31
เด็กชายธีรพัฒน์  สิงสา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงน้ำหวาน  สาบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงเนตรชนก  สุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงประภัสสร  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงพีรารินทร์  กลิ่นศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงภูรรินทร์  ศรีรัตนาธาน
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงเมริสา  ยิ้มจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงเมษา  ธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงลภัสรดา  ภามี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงศรัณรัชต์  แจ่มเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
41
เด็กชายศาสตรพล  อสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
42
เด็กชายศิวัช  จิโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
43
เด็กชายศุภชัย  แก้วมีสี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงสิรินทรา  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงสุพรรษา  มะเค็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม