ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรรณชาติ  สรรพอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกันยารัตน์  ต่อสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกีรติกา  จากภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
6
เด็กชายเกียรติยศ  ขิ้งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
7
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขนรกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
8
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจริยาพร  คำเสนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
11
เด็กชายจักรวุฒิ  เฉยชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
12
เด็กชายจิตติกร  ธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ปะมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจีระนันท์  สีหลง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
15
เด็กชายจุลจักร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชญาดา  โนนศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนนิกานต์  อรอรรถ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
18
เด็กชายชนาเมธ  ยอดสละ
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชมพูนุช  ราชโส
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชมพูนุช  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชโลธร  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปรมชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เศษธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
26
เด็กชายฐิตินันท์  ชะนี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาหยี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บุญชะโด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นโล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐพร  ชินมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
34
เด็กชายตะวัน  วงษ์จันทร์หล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
35
เด็กชายทศวรรษ  ช่องศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
37
เด็กชายธนกฤต  กองทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธนพร  ดวงตะวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
39
เด็กชายธนพััฒน์  โชคเหมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
40
เด็กชายธนภูมิ  หาญสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
41
เด็กหญิงธนวรรณ  แพงไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
42
เด็กชายธนวรรธน์  โทราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
43
เด็กชายธนากร  แสนโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธัญชนก  ภาน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อาจเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัญญาเรศ  วันแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธาลิสา  ฮาดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
49
เด็กชายธีรพัทธ์  สุขษาเกษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนภสร  อำพะรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เนาวราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนันชนันท์  เทียนโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
53
เด็กชายนิภัทธิ์  อาษาเสนา
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
54
เด็กชายปฐวีกรณ์  มลัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปริยากร  เดชเพื่อง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปวันรัตน์  เทียมเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
60
เด็กชายปัณณธร  ชาวเชียงตุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
61
เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปิ่นมณี  สมคิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปิยวรรณ  มีเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
64
เด็กชายพงษ์ศิริ  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
65
เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
66
เด็กชายพรณรงค์  ลันทูน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรนภา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพรรณพร  เหมี่ยงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพรวิจิตร  ชาติไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเมฆ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพาทินธิดา  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผิวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิยดา  ปิดตาทะสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
74
เด็กหญิงภัคควิภา  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงภิยดา  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
76
เด็กชายภูผา  พดุงจิตร
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงมุทิตา  โพธิผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
78
เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
79
เด็กชายรัชภูมิ  แก้วคูณ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
80
เด็กชายรัฐพล  จันทร์มะโฮง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
81
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์มะโฮง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
82
เด็กชายรัฐศาสตร์  ผู้นวลงาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
83
เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงรัตยาพร  สอนจ้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
85
เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวรกมล  เพ็ชรน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวรกมล  สถิระชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
88
เด็กชายวรพงษ์  หล่มเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
89
เด็กหญิงวราภรณ์  ประเสริฐชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
90
เด็กชายวรินทร์  วิญญาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวริศรา  ผดุงจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
92
เด็กชายวัชรพล  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
93
เด็กชายวิชญพล  ยอดสละ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ยินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
96
เด็กชายวุฒินันท์  ใสบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศตพร  เหมือนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงศินิทรา  กุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศิวนันท์  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
100
เด็กชายศุภกร  ฆ้องนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
101
เด็กชายศุภชัย  นากร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
102
เด็กชายศุภศาสตร์  อาจอนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
103
เด็กชายสรยุทธ  กงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพสุริย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
105
เด็กหญิงสาธิดา  บุญแจด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสาธิตา  บุญแจด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
107
เด็กชายสิริกร  น้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
108
เด็กชายสิริโชค  แก้วสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสุชาดา  ฐานวิสัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
110
เด็กชายสุณัชพล  โชคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
111
เด็กชายสุเดช  สารคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสุนียา  โคกม่วง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันสูง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
114
เด็กชายหิรัญ  บัวดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
115
เด็กชายอดิสรณ์  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
116
เด็กชายอภินันท์  คบมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
117
เด็กชายอภิรักษ์  สร้อยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอรวรรณยา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
120
เด็กหญิงอรษา  ธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอรอนงค์  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอรุณรัศม์  ศรีสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
123
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  วรรณแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอาทิติยากร  นันทกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเอมอร  โฆธิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงกนกพร  ฐานคร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกนกอร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกมลชนก  มงคลกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกมลทิพย์  คำฃาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกรรณิการ์  ดังชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกัญจนาพร  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนตุ้ย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หิรัญหลาย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัลยาพร  เฮ้าลาแสงคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ร่มลำดวน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
137
เด็กชายกิตติภูมิ  แสนก่ำ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกีรติณัฏฐ์  ชัยภัทรเวธน์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกุลชา  นิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกุลนัฐ  แหลมจันสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
141
เด็กชายโกสินทร์  เสโส
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงขวัญจิรา  หงส์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
143
เด็กชายขวัญชัย  พุ่มบัว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงเขมิกา  สร้อยแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงเขมิกา  อัลคา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงคัญจน์กร  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
147
เด็กชายคีตะ  คงสตรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
148
เด็กชายเคแอนโครวี่  ศรทอง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจตุรพร  กรณวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจรินทร  กรรณลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
151
เด็กชายจริยวัฒน์  ต่อศรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
152
เด็กชายจักริน  ค่ายชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจารุวรรณ  คือไผ่
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจิตรกร  รัตนวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่งมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิรัชญา  ชุมสงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิรัชญา  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิราภร  พัดโพธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
159
เด็กชายฉัตรดนัย  เขียวสุย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายชนะภูมิ  โคกม่วง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชลดา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชลดาพร  ฤทธิ์ศร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชลธิชา  ดีไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชสธิชา  นากร
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
166
เด็กชายชาตรี  สีอ่อนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงโชติรส  ตังตระกูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงญาณิสา  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่ภูเขียว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิรินันทเกตุ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณงค์ลักษณ์  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณฐพร  จันโทศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณัฏฐิญาภรณ์  ไคขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
177
เด็กชายณัฐชัย  ผลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สุทธิสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณัฐธิดา  เคล้ากระโทก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายณัฐนันท์  สุภนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
183
เด็กชายณัฐภัทร  แนบชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
184
เด็กชายณัฐภูมิ  มโนชัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณิชกานต์  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณีรนุช  เกิดม่วงหมู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงดวงพร  พิมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงดารารัตน์  ไทยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงดาราวลี  เบ้าโนนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงดารินทรา  สงวนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายตะวัน  เขียนจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
192
เด็กชายไตรภูมิ  เค้าโนนกอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
193
เด็กชายทรัพย์ศีล  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
194
เด็กชายทฤษฎี  แถวไธสง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
195
เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงทักษมัณ  เลิศดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธนกฤต  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธนโชติ  จันทร์บัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนโชติ  เผยศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนปริชญ์  หัวหมู่กลาง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนวัฒน์  จันทรกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนวัฒน์  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนารณ์  โคกม่วง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธัญชนก  งามดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก่นบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีจานเหนือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีซิ่น
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธีระธาดา  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนงนภัส  สิงแสง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนนทิการ  ปราบพาลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนภกานต์  นาใจกล้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แพงไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนภารัตน์  สีภูเขียว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
215
เด็กชายนราธิป  ดามพ์สุทรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนิชาภัทร  ชัยอาสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนิตยา  ยินดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
218
เด็กชายนิธิวัฒน์  ชินเฮือง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนิพัทธา  ทิพวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงนิภาภัทร  ทิพวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายนิวัฒน์  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงนุษบา  แซ่จิว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงเนตรนภา  นวลเกษา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายบดินทร์  ภิรมย์ไตรภักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตระกูลฤกษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงบุษรินทร์  โคภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงเบญจทิพย์  โยชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปกป้อง  มาตรกำจร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปฏิมากร  วงธานี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กหญิงปนัดดา  ท่าช้าง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปนัดดา  ภูแลนกล้า
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงประกายแก้ว  สุดวิสัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
234
เด็กชายประกายธรรม  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงประกายเพชร  สุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
236
เด็กชายปราชญ์กิดากร  จำนงค์บุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปริสรา  โคตรภูเขียว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงปวีณา  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
240
เด็กชายปาฏิหาริย์  ธรรมประโชติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปิณฑารีย์  น้อยโนนทอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงปิ่นลดา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงปิยพัชร  พงษ์สุพัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปิยรัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมจิต
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปียดา  จำปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปุนยาพร  พงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงเปรมยุดา  บัวคำ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงไปรยา  ทำมาตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพงศธร  กองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพงศธร  คำทองเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
252
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โชคบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
253
เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีอิสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพัชรินทร์  ภัทรพันธุ์กุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพัดสรา  กองจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพิชชาพร  หาญอาสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีตาแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลศิลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิมล  ไวไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
265
เด็กชายพิรัชน์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ปราบวิชิต
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
267
เด็กชายพีรพล  สาระบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
268
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำรงฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงแพรวา  เกนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงแพรวา  พินิจลึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงฟ้าใส  พรเติม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงภควดี  จันนวน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
274
เด็กชายภัทรชนน  มนตรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงภัทรมล  บุดดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงภัทรสุดา  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
277
เด็กชายภันตพัฒน์  ฤทธิ์ศักดิ์ชลเดช
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
278
เด็กชายภูริภัทร  ต่อเชื้อ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงภูสุดา  ทองศิษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงมณฑกานต์  ฤทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงมนชนก  ชาลี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนจำนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเม็ดเงิน  สอนสี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
284
เด็กชายเมธัส  จันระภู
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงเมธาวี  ควบพิมาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงเมศิณี  รักถิ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงเยาวนิตย์  กลางวงศ์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายรชต  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงรพินท์นิภา  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
291
เด็กชายรัฐภูมิ  ชยานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
292
เด็กชายรัฐภูมิ  ดิเรกศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
293
เด็กชายรัฐภูมิ  ทาท่าหว้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
294
เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยปัญญา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
295
เด็กชายรัฐภูมิ  รวงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนพรหม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
297
เด็กชายรุ่งเรือง  กรรมิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงลักขณา  อาวรีย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงลักษณาพร  ทองลิ่มสุด
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วรัตนชัยกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงวนัญญา  พงษสระพัง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงวรกาญจน์  พงษ์สระพัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
303
เด็กชายวรติณห์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวรรณิสา  ธงภักดิื
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงวรรณิสา  หาญละคร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงวรัญญา  งามกระบวน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
307
เด็กชายวรายุทธ  ปลาละพันธุิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายวริศ  งามสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
309
เด็กชายวัชร  ปราชนาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
310
เด็กชายวัชรพล  อึ้งหนองบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงวัลวรี  คำศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงวิมลสิริ  ประภากรแก้วรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายวุฒิศักดิ์  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงศตพร  ตาโท้
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงศรุดา  คณะเพชร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงศรุตา  หมอกชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงศศิกานต์  เฉลิมลาภ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงศศิธร  ขุนหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
320
เด็กชายศิรวัฒน์  โทแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงศิริกัญญา  มังคะรุดร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงศิริกัลยา  ชมนาวัง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภักดีกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงศิริวรรณ  สีสัน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
326
เด็กชายศิวพล  วิงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
327
เด็กชายศุภกิจ  ถานะพิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
328
เด็กชายศุภกิตติ์  วาทีสุวิมล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงศุภสิริ  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
330
เด็กชายศุภัชญา  โพธิ์ใต้
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงศุรางคณา  วงค์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงสรัญญา  นาคทน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
333
เด็กชายสหภาพ  ปะวะโค
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสายฝน  ชารีวัลย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
335
เด็กชายสายฟ้า  เกมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กชายสิทธิชัย  แสงเหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงสินีนาฏ  ต่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงสิรินารถ  บานเย็นงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงสุจิตรา  ภูแลนกล้า
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  วันสูง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายสุพจน์  มีภักดี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสง่า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงสุภัสฐิชา  จิตรมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงสุภัสสรา  มาตา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
346
เด็กชายสุวรรณภูมิรี  เดือนศรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
347
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นุบาล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงอชิรญา  รัตนวิมล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
349
เด็กชายอตินันท์  สินประมวล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
350
เด็กชายอนุวัฒน์  พรมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงอภิชญา  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงอภิชนันท์  เกื่องกระโทก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
353
เด็กชายอภิสิทธิ์  คบมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
354
เด็กชายอภิสิทธิ์  รักษากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงอรปรียา  นารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
358
เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
359
เด็กชายอัครพล  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
360
เด็กชายอาคเนย์  รัศมีพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
361
เด็กชายอิทธิ  ธาตุรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายอิทธิชัย  สืบวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
363
เด็กชายอิสระ  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
365
เด็กชายเอกสิทธิ์  สุภาสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายกนกพล  นีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
367
เด็กหญิงกมลเนตร  พุทธสะท้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
368
เด็กชายกษิดิส  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
369
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาญจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
370
เด็กหญิงเกตน์นิภา  รมมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
371
เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
372
เด็กชายณัฐพงศ์  จรูญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
373
เด็กชายเตชิษฐ์ชัย  ธนอินธัชชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
374
เด็กชายเทพพิทักษ์  ชำนาญการ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
375
เด็กชายธนบูรณ์  สุยะมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
376
เด็กชายธนภัทร  มีสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
377
เด็กชายธนภูมิ  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
378
เด็กชายธีระเดช  ปราบอรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงนราธิป  ปันสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
380
เด็กหญิงปนัดดา  ชาติราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
381
เด็กชายประศิลป์  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงปิยนาถ  ต้นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
383
เด็กชายพรไพโรจน์  นาสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
384
เด็กชายพัชรพล  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
385
เด็กชายพิภพ  แปงกันยา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
386
เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
387
เด็กชายพีรภัทร  เมฆสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
388
เด็กชายภูมิบดินทร์  เจนไร่
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
391
เด็กชายวรยุทธ  เจนวิถี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
392
เด็กชายวรากร  สมสี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
393
เด็กชายวราวุฒิ  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
394
เด็กชายวิทวัส  มาซา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
395
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตรพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
397
เด็กชายสุธีร์  โป้คอนสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
398
เด็กชายสุรวุฒิ  นาทองลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
399
เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
400
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตลับเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
401
เด็กชายหัศราวุฒิ  ต่อประโยชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
402
เด็กชายอดิเทพ  จอดพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
403
เด็กชายอัมรินทร์  ย่องวังปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
404
เด็กชายเอกวิทย์  ปลื้มญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกัลยานี  แพงแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจินดาพรรณ  ขามพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจิราพร  เต็มวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจีรนันทร์  หาญบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสตสุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชนม์ชนก  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงชนิษฐา  หนองคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชมพูนุช  เลียงศร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชาญวิทย์  เชื้อสามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงฐานิญา  จิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณัฐนิชา  เศษสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงดวงยิหวา  โปรเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
421
เด็กชายธนากร  โชติสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธัญชนก  สะมีกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนพรัตน์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนลินทิพย์  ต่อศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
425
เด็กชายนวพล  บุญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
426
เด็กชายนวพล  ล้วนมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนัทธนัน  ประยูรชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนัทธมนต์  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนันธิฎา  โชคบัญฑิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนิราพรรณ  กุลี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงบัญจรัตน์  จำรัสแนว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงปาริชาต  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปิยนุช  กะสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
438
เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพรรณวษา  เผยศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพิชนัฐชา  กุุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าคนค้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพิมลวรรณ  เจี้ยมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพุฒิพงศ์  ยศจำรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
445
เด็กชายไพศาล  วันชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
446
เด็กชายภูริพัฒน์  ก่อบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงมนัสญา  ปานหล่า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงมนัสนันท์  เจนไร่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายยศวริศ  ชาติราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงวรัทยา  บุญเฮ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
456
เด็กชายวีรภัทร์  สายวารี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
457
เด็กชายศรายุทธ  จันทร์พิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สระพัง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงศิริวิมล  คงคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงศุภรรคศร  แนวโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
461
เด็กชายสถิรพันธ์ุ  ลอยประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
462
เด็กชายสิทธินนท์  กาเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสุกัญญา  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงสุชานันท์  ตลับเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
468
เด็กชายอชิตพล  คาดสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอภิญญา  มาตสีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอมรรัตน์  ฮวกตา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงอรัญญา  เรืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงอวิกา  จิตรกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงอังคนา  วงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอาทิติยา  ยศปราณี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอารียา  ศิวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงกศกร  การุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
477
เด็กชายกัมพล  ชาลีพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
478
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
479
เด็กหญิงกัลยาณี  พงษ์สะพัง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
480
เด็กชายกานตธีร์  มีหาญเสมอ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
481
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
482
เด็กชายกิติกวิน  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
483
เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
484
เด็กหญิงเกวรินทร์  ขาวเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
485
เด็กหญิงเขมิกา  มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
486
เด็กหญิงจตุพร  ประยูรเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
487
เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
488
เด็กหญิงจิตติมา  น้ำนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
489
เด็กหญิงชุติกาญจ์  วงษ์จำปา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
490
เด็กหญิงฐานิต  วิจิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
491
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
492
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์รักษา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
493
เด็กชายเดชาพล  ภิลัยวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
495
เด็กชายธนภัทร  เกิดศิลป์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
496
เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
497
เด็กหญิงนภัสสร  อาจผักปัง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
498
เด็กหญิงนัฐยา  ขอชูกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
499
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงนิชญา  เดชฤทธิ์ณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
502
เด็กหญิงบัณฑิตา  โตชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
503
เด็กหญิงบุญยานุช  นิมพิลา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
504
เด็กชายปฏิพล  เบ้าหิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
505
เด็กชายปฐมกร  จิตรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทะบุตศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
507
เด็กชายปภังกร  รุ่งรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
508
เด็กหญิงปรายฟ้า  แต่งเมือง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงพริริสา  อาโพธิ์ไทร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
511
เด็กชายพัสวุฒิ  ผ่อนจรุง
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
512
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศรีวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
513
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
514
เด็กหญิงเพชรงาม  ภูมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
515
เด็กหญิงแพรวนภา  เฉยเฉลียง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
517
เด็กชายภัทรดล  คลังภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
518
เด็กหญิงภัทรศยา  เกิดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
519
เด็กชายภาณุชัย  มีวุฒิ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
520
เด็กหญิงภาวิษา  เกื้อหนุน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
521
เด็กชายภูตะวัน  ทัดไท
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
522
เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
523
เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
524
เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
525
เด็กหญิงวงษ์พรรษา  ล้านทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
526
เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมแหลม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
527
เด็กชายวรเทพ  รัศมีเดือน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
528
เด็กหญิงวริษฐา  ชมนาวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
529
เด็กชายวัชรากรณ์  ขัวญถาวร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
530
เด็กชายเวธน์วริทธ์  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
531
เด็กหญิงศศิการต์  ทิถา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
532
เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
533
เด็กหญิงศิริรัตน์  สายราช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
534
เด็กหญิงสกุลรัตน์  โคตรนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
คณิตประถม
535
เด็กหญิงสาริศา  บุษบงก์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 3 โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
537
เด็กหญิงสุชาวลี  ทองสุวรรณสม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
538
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ดอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
539
เด็กชายสุริยา  เห็มพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
540
เด็กหญิงอนันตธิดา  นาคดิลก
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
541
เด็กหญิงอภิชญา  มะโนคำ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
542
เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
คณิตประถม
543
เด็กหญิงอรยา  แก้วหนองแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
544
เด็กหญิงอัญชิษฐา  โชคคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
545
เด็กชายอิทธพล  แนวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
546
เด็กหญิงอินทราณี  ทวีกุล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
547
เด็กหญิงอุมากรณ์  แผนวิชิต
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
548
เด็กหญิงไอลดา  แนวโนนทัน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
เด็กหญิงกนกภัทร  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกมลชนก  ภูนา
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงกมลชนก  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
553
เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายกฤษฎาธิการ  นุชภิเรนทร์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองทาย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงกัลยา  ภิลัยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกาญจนา  มิ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกิติยาณี  นุชภิเรนทร์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงเกศกนก  แก้ววันทา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงขัวญชนก  ถึงลาภ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงจรรยมณฑ์  กรองนำ้
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายจิรายุ  ภาคาเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงเจนจิรา  ท้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงชนัญธิดา  เทือนประโคน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงชลธิชา  มีโช
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
568
เด็กชายชัยภัทร  จันบุดสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
569
เด็กชายชิติพัทธ์  เฟื่องแดน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงฐานิดา  คุณประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณัฐนันท์  ขัวญกล้า
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐพร  แพงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงดาวอัจฉรา  ลานดลธรรม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายดิเรก  เจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายถิรวัฒน์  อุจินา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธนชิต  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธนพร  ปะวะภูทะ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อุ่นบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กหญิงธิติยากร  สอนโกษา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายนนท์ชัย  ศรีดะพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
581
เด็กชายนพเก้า  เจริญคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนภาลักษณ์  ขัวญรักษา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนฤเศรษฐ์  อภิลักขิตพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนิติพร  มูลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายบริพัฒน์  เวียงสมุทร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชาวกล้า
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงบุญยวี  แสงเดือน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงเบญญาภา  จุลนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปนัดดา  เสี้ยมแหลม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงประภาสิริ  พรหมราช
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปรียากร  ขันเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กชายปิติภทร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปิยฉัตร  เดชฤทธิ์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปิยธิดา  พวกแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปิยะวรรณ  คัชเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายพชรดนัย  แขมภูเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงพรทิพย์  แนวโอโล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงพรพิมล  อิ่มพันธู์
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงพรสินี  แป้นนรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
600
เด็กชายพริษฐ์  พิชญอนัญญา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงพัทธนันท์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงพิศพิมนต์  มาหนองแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
603
เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงเพชรลดา  ประยูรเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
605
เด็กชายภูบดินทร์  คันธี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายภูมิภัทร์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายมังกร  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงลำธารดาว  งามผ่อง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 3 โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
609
เด็กหญิงวนิศรา  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงศรัณยา  แคนภูเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศศิธร  ปุพะบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศิรินภา  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศุณิฌา  อินทร์แพง
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
614
เด็กชายเศรษสิริ  สุทธิ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงสภัทร์พร  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงสิรินธร  ลบบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงสิรีธร  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงสุนิษา  แพงกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอธิชา  ไกรสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอภิชญา  เขื่องสถุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอภิญญา  มุ่งพันธ์กลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอภิปรียา  สมชัย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายอัครพนธ์  บริบูรณ์วงษา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอัญชเกศ  รัศมีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอิสริยา  สมวงษ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
628
เด็กชายโชคชัย  เหล่าสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
629
เด็กชายตะวัน  เขียงกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงทิพวัลย์  เจนกระบี่
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธีระพัฒน์  ชัยบุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงนริศรา  ท้าวน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงเบ็ญจพร  สีน้ำย้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปุณยาพร  มะไลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพราวรุ้ง  ฦๅชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพัชริน  ลีพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
637
เด็กชายพีรพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงภัควลัญซ์  มาเหมี่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
640
เด็กชายวราวุฒิ  หาญแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสโรชา  ชาลีเปรี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอารยา  กระจ่างถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงอิสริยะ  เกลี้ยงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กชายกฤษดากร  จันทะเขต
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
645
เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
646
เด็กชายเขมนรินทร์  ผลภิญโญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
647
เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
648
เด็กชายณิชพงษ์  ประโยชน์มี
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
649
เด็กชายธีรพัฒน์  อาทิตย์ตั้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
650
เด็กชายนพกร  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
651
เด็กชายนันทยศ  คำภาเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
652
เด็กชายนิติภูมิ  อ่อนแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
653
เด็กหญิงนิษารัตน์  ขนาดกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
654
เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
655
เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
656
เด็กชายประกาสิทธิ์  ประโยชน์มี
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
657
เด็กหญิงปริฉัตร  มนต์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
658
เด็กหญิงปานชมพู  ประโยชน์มี
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
659
เด็กชายพชร  วุฒิธารากุล
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
660
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
661
เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
662
เด็กหญิงพิชยา  ข่าทิพย์พาที
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
663
เด็กหญิงพิตราภรณ์  สมัตถะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
664
เด็กชายพุทธพงศ์  ผุดผาด
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
665
เด็กหญิงภัทรวดี  คิดถูก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
666
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลอนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
667
เด็กหญิงวรรณิสา  นิลบรรพต
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
668
เด็กชายวายุ  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
669
เด็กชายวิทธวัส  ผ่องสนาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
670
เด็กหญิงศศิตา  ปะวะโค
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
671
เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
672
เด็กชายศุภกฤต  จ่างศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
673
เด็กชายอภิรักษ์  ภิญโญโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอรอุมา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
675
เด็กชายออเงิน  หล้าสุดตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
676
เด็กชายเอกนัฐ  อิ่มเนย
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์มัธยมห้องที่ 1 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงกาญจนา  หมู่ศิริ
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลานิสงค์
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายคมสันต์  เจริญสันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายคีตภัทร  ปัตตนงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงจิรพร  ผิวคำ
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายเจษฏาภรณ์  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายชฎาวุฒิ  อินธิแสน
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงชริพร  เหง้าน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายชัยณรงค์  ทุ่งแดง
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายชัยเดช  ใจดี
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์หา
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแพง
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายณัฐพล  ภูลี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายดีชุมพล  พลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงทัศนีย์  สีตาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายธนกฤต  ภิญโญโชค
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
693
นายธนาธรณ์  ภิญโญโชค
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายธนาธิป  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
695
นายธีรเจต  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนัทธกานต์  สนใจจิตร์
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปาณิศา  สอดนอก
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญาสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนแพง
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงพรรณพสา  ภิญโญศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายพลกฤษณ์  แสนคำเพิงใจ
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพัชรีพร  คอยขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายพิชัยศักดิ์  ภิญโญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพิมพ์พร  เขิงภูเขียว
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายพีระพัฒน์  สมชื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ คณิตศาสตร์มัธยมห้องที่ 2 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงมาลินี  ฉ่ำชูศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงมุทิตา  ตางาม
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายรุ่งรดิศ  บัวแดง
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายฤทธิเดช  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายวรเดช  ขำสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายวิเสาร์  แอบอิง
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงศกาวรัตน์  เฉกแสงทอง
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชัยงาม
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายสันติภาพ  เดชสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงสุจิตรา  ทิพย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดคำ
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงสุภนิดา  ฝาดภูธร
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายสุรเดช  พันธุ์ด้วง
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายอนนท์  ผาดภูธร
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายอนุวัฒน์  ภูลี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายเอกราช  กรวยทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 1 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงกมลรัตน์  เจริญสันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์สระพัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
729
เด็กชายกฤษณะ  คำเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
730
เด็กชายกฤษดา  ประจำเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
731
เด็กชายก้องเกียรติ  ภิญโญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงกาญจนา  เรียบชารี
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงกานดารัตน์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกุลนัท  โนนศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงขุณาภรณ์  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
736
เด็กชายคณุต  ภิญโญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงคุณัญญา  ผลทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงจรัสศรี  แท่นศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
739
เด็กชายจักรพงศ์  บุญป้อง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงจันทกานต์  จรัสสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงจันทิมา  ภูลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงจินตนา  พลโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงจิรัญญา  โชคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงจีรดา  ภิญโญสุข
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงชนิดา  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงชนิสรา  ภูทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงชลธิชา  โชสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงชลธิชา  ผลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
750
เด็กชายชลธี  อ่อนทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
751
เด็กชายชวัลวิทย์  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายชาญไพสิฐ  คำดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงชุติมา  ทุมโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงชุติมา  ผลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
755
เด็กชายซัพวิชญ์  แชชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงญาราภรณ์  ไทยน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 2 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
758
เด็กชายณัฐฐินันท์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
759
เด็กชายณัฐนนท์  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
760
เด็กชายณัฐนนท์  สุณา
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงณัฐภัทร  วงพา
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายตรีเทพ  ชำนาญไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
764
เด็กชายเทพประสิทธ์  บุรัศมี
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
765
เด็กชายเทวพงษ์  โนนสามารถ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายธนกร  ฉิมจารย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
767
เด็กชายธนบดี  ละครศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงธนพร  หาญเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
769
เด็กชายธนากร  มุ่งสมัคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
770
เด็กชายธรณ์เทพ  ประจันนวล
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงธัญรดา  คงปัญญา
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงธันยพร  ชะรารัมย์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธาวินทร์  เคี่ยมคม
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
774
เด็กชายธีร์ธวัช  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธีรภัทร์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธีระยุทธ  แซ่โฟ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
777
เด็กชายนพพร  ประดับวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
778
เด็กชายนภัส  การบรรจง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงนริศรา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายนฤบดี  เมธาวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงนฤมล  กระแสร์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงนัฐวรรณ  แชชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงนันทกานต์  ภิญโญพันธ์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงนันทิดา  โลหะชาติ
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายนำโชค  ชิสะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 3 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงเนตรนภา  สุขันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงเนตรลมัย  เทียมเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
789
เด็กชายบุรัสกร  ภิญโญภาพ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงบุษกร  พันธ์รักษา
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปณิตา  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปริญญา  สุริยันต์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปริมประภา  จันทร์ราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปัทมา  ภิญโญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปาริตา  ภิญโญสุข
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงปิ่นมณี  สุวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
797
เด็กชายปิยพล  ภิญโญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายปุถุชน  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
799
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เดชโมรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
800
เด็กชายพรหมวัสส์  พรหมรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพัชรินทร์  ุ้คุ้มห้างสูง
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
802
เด็กชายพัฒนพงศ์  ผามะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพิจิตรา  แพ่งลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภิญโญพันธ์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กชายพิชัยยุทธ  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพิริยะศักดิ์  พัฒนะธีระกุล
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพีระพัฒน์  เริงรื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปมุง
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงเพียงพอฐ์  วารีศรี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายแฟรงคี้  แมร์ริท
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายภัทรภูมิ  นามวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงภัทรวีร์  เริงรื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 4 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงยุพารัตน์  หงษ์สีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงยุวธิดา  ผลานิสงค์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงรัชฎาพร  ตุ๊ไทร
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงรัตนาวลี  ภิญโญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประเสริฐแท่น
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายวรภาส  เขิงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงวรรณภา  เพ็ญศรี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงวรัทยา  ล้านภูเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงวราภรณ์  แนวไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงวราภรณ์  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายวลันธร  แชชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงวาสนา  พินแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
831
เด็กชายวิชชากร  เหินชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์สระพัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงวิลาวัลย์  โขนภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
834
เด็กชายวุฒิชัย  วะสารชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงศศิกานต์  เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงห์ซอม
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
839
เด็กชายศิริพงษ์  ผงผานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองชัยพจน์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กชายศิวัฒน์  ศรีคำชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
842
เด็กชายศุภณัฐ  สุขบุญเสพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
843
เด็กชายศุภวัฒน์  เต็มส้ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
844
เด็กชายศุภสิทธิ์  แผ่นผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงศุภากรณ์  สุวรรณเพชร
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงสิรินธร  ศรีหาวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ประถมห้องที่ 5 โรงเรียนสามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
847
เด็กหญิงสุชาดา  โคตรภักดี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสุชานาฏ  ภิญโญโชค
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสุนารี  ถาดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงสุพรรณษา  แสนขยัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงสุภัควัน  ศรีเทพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงสุภาพร  ล้านภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กชายสุเมธ  ศรีวรษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงสุระดา  ล้ำประเสริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงสุวรรณวิษา  ชำนินอก
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงเหมือนฝัน  กางสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
858
เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
859
เด็กชายอนาวิล  หงษาชุม
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายอภิศักดิ์  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
861
เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอรปรียา  อุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอรอนงค์  พันธ์รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงอริศรา  เอกแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงอริสรา  จันทร์ดาสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แดงพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงอาทิติญา  คามตะสิลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงอิงลดา  ภิญโญศรี
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม