ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เที่ยงโคกสูง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  ศรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมาศ  แสนเจริญสุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกรดา  นวลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  บราวน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กชายกริชติกรณ์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตธีรา  แซ่เฮ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎา  อิ่มสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายกลวัชร  ขุนพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกวิสรา  กวิสรา ภูมิบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกษมา  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกษมา  อาวะรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  ถาวรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญรัตน์  จิตรขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมานมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
24
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตนพ  พิเศษชีพ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
33
เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกวลิน  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกสรา  เรืองเพชร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กชายเกียรติยศ  ดีดก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขวัญชนก  พรมถนนถั่ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเขมิกา  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
43
เด็กชายคณาธิป  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายคณิศร  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กชายคมกฤษณ์  การุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
46
เด็กชายคิมหันต์  แสนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กชายจรูญโรจน์  ดาเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
48
เด็กชายจักรพงศ์  คุณที
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
49
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กชายจักรี  ปราบคะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิดาภา  สมพงษ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรัฐฐ์  เผือกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรายุส  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจีรนุช  จันทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์ภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชญาดา  บุญแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชณัฐษิตา  โชคกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนกานต์  น้อยสร้อย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  จดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กชายชนันธร  สังข์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชยานันต์  วงษ์จันทึก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชลกร  วากวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชลธชา  เดชชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
72
เด็กชายชวิศ  พรหมนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
73
เด็กชายชานนท์  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
74
เด็กชายชุษนะ  แก้วโนนตุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
คณิตประถม
75
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงญาณินท์  ติจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
77
เด็กชายฐปณวัฒน์  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
79
เด็กชายฐานกูร  ดำรงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐิติชยากานต์  สิงห์ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
82
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
84
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เงาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัชชา  ศิริคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันเจิญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฏฐภัทร  ตุมรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชนาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐกานต์  สมัตชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ถนอมสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐชัย  แต่งแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐดนัย  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กระโจม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐนิดา  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐพงษ์  กำไรรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐพงษ์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิตตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐวุฒิ  สากลวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
111
เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
113
เด็กชายเตชิต  สิทธิถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
114
เด็กชายถาวร  ปลิวแสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
115
เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
116
เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กชายทินภัทร  เหล่าสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เชื้อโนนแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
119
เด็กชายเทอดศักดิ์  แทงตลาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
121
เด็กชายธงชาติไทย  กำลังศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
123
เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
124
เด็กชายธนโชติ  แว่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
125
เด็กชายธนบดี  ดิบจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธนพรรณ  แก้วหย่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
127
เด็กชายธนพล  คำภิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
128
เด็กชายธนยศ  พันธุ์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
129
เด็กชายธนวัฒน์  ข่อมขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
130
เด็กชายธนวัฒน์  นารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
131
เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
132
เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
133
เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
134
เด็กชายธนะพงศ์  จิตเดช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กชายธนันธร  นาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
137
เด็กชายธนาเทพ  วันเมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
139
เด็กชายธรรมรัตน์  ตั้งเศวตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
140
เด็กชายธราเทพ  ผลปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญชนก  ดิษฐษร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมคุณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาคาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
148
เด็กชายธันยธรณ์  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงศร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธิติมาวดี  ลองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธิษณา  ทรัพย์ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
153
เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
154
เด็กชายธีรภัทร  พรหมหรรษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
155
เด็กชายธีรภัทร์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กชายธีระ  สงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
157
เด็กชายธีระวัฒน์  วัชรูจี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
158
เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
159
เด็กชายนทีกร  ปรมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
160
เด็กชายนภดล  คุ้มโพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
162
เด็กชายนภัทร  อยู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนริศรา  ไพรเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
166
เด็กชายนวพล  ขุนเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
167
เด็กชายนวมินทร์  พันธุเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
168
เด็กชายนัฐพล  ผลพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
169
เด็กชายนัธทวัฒน์  หลงมา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนันทกร  นิยม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนิจสิรี  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
173
เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนิติยา  คุ้มบุ่งคล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
175
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนิลวดี  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนิษฐเนตร์  เทียมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
178
เด็กชายบริพัฒน์  สิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
179
เด็กชายบวรพจน์  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
181
เด็กหญิงบุญจุฑามาศ  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
182
เด็กชายบุญยกร  พรมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
184
เด็กชายบุณยกร  สายอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
187
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
188
เด็กชายปกรภูมิ  สรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
189
เด็กชายปฎิพัทธ์  แก้วทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปฏิมากร  ประดับวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปภังกร  ตันจินดาประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปภาดา  กุลเมืองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
193
เด็กชายประกาศิต  พรมแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
194
เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปลายฟ้า  เหิมหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปวรรัตน์  พันธุ์สามารถ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปวีณา  เกษมสิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
203
เด็กชายปัญญา  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
205
เด็กชายปัณณภัทร  ดาวังปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปุญญ์กนก  การพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงเปมิกา  นาแพร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กชายเผ่าภาคิน  กองโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
217
เด็กชายพงศกร  มงคลกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
คณิตประถม
218
เด็กชายพงศพัศ  จันทาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กชายพงษกร  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
220
เด็กชายพงษ์กรณ์  ศรีบัวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
223
เด็กชายพรณภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพลอยชมภู  คูณรัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพลอยแหวน  คูนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
233
เด็กชายพัชรดนัย  บุญแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพัชราพร  ฝาไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพัชรีย์  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กชายพัฒนภูมิ  ดิเรกโภค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลองจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กชายพันธ์เพชร  พิไลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพิชญสรรค์  อาจประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
249
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ภักดีศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
254
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำมินเศก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
255
เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
256
เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพุฒิณันฑ์  ทูลขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กชายเพชรดนัย  จันทร์สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
260
เด็กชายเพชรอรุณ  จิตเมตตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงเพียรทิพย์  ศรีหาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
264
เด็กหญิงภคพร  ยาวิชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงภทรพร  ศรีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภวิษย์พร  มุ่งเอื้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภัทรนันท์  แนวพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภัทราวดี  แดงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
274
เด็กชายภานุวัฒน์  ประสานพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภิญญามาศ  จุ้ยแตง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
279
เด็กชายภูภาณ  หล่าสท้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
280
เด็กชายภูริช  เถกิงโกศล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงมณีกาญจน์  พรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
282
เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงมัลวิกา  ตาดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
285
เด็กหญิงมาติกา  พลช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
286
เด็กชายมารุต  โชคบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
288
เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
289
เด็กหญิงยลลดา  ศิระโนทัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
290
เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
291
เด็กหญิงรพีพร  เบ้าหินลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงรมย์นลิน  ไชยกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
294
เด็กหญิงรสิตา  หมื่นภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายรัฐกาล  กิติคู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงรัตฐนันท์  โตชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กชายราเมษร์  สมชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กชายรุ่งโรจน์  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงลลิตา  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
303
เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
305
เด็กชายวชิระ  มีอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวณิชชา  เติมผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กชายวรณัทร  โยชา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวรรณณิศา  ดิงเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวรรณวิชา  กุ้งมะเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงวรัญญา  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กชายวราทิตย์  แสนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวริศรา  ผจญจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวศินี  จูกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวันใส  ผ่านสำแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวิจิตรตรา  จิตรซือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวิภา  สาระพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
322
เด็กหญิงวิไรพร  สองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
323
เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
326
เด็กชายศรัณย์  บุญหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงศรินญา  ชานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงศวัสมน  กองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
330
เด็กหญิงศศิธร  วาระหุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
331
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
332
เด็กหญิงศศิวิมล  เมืองเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กชายศักดินนท์  ฟากสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กชายศักรินทร์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
335
เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศิรินธร  ปักกังเวสัง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
337
เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศิริพร  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
339
เด็กหญิงศิริรัตน์  กุลสำโรง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงศิริอาภา  ตาเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
341
เด็กชายศิวัช  กำลังเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กชายศิวัฒน์  บำรุงเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กชายศิฬัสส์  ติรประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
345
เด็กชายศุภกาญจน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กชายศุภมิตร  หมื่นยุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
347
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
348
เด็กชายสงกรานต์  ชินเชษฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
คณิตประถม
349
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายสิทธิกร  เพชรกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กชายสิรภพ  ธนบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กชายสิรภพ  ปราบวารินทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
354
เด็กชายสิรวิชญ์  บัวรอด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสิริกานต์  จันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสิริพิมล  สินธุจริวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสิริมา  สมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสิริโสภา  วิเศษคร้อ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสุจิตรา  มูลมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสุชานันท์  บรรเจิดตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
365
เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์พล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสุธาสินี  โคตรภักดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสุธาสินี  ยังโนนตาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุพรรษา  วงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุพิชญา  คงโพธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
370
เด็กชายสุรจักษ์  เครือธนาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
371
เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
372
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จวบกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
373
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
374
เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
375
เด็กหญิงหฤทัย  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
376
เด็กหญิงอชราภรณ์  แก่นร้านหญ้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
377
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
378
เด็กชายอดิเทพ  ศิลดำรงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
379
เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอนงค์ภรณ์  เปสาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
381
เด็กชายอนุชิต  พงษ์สง่างาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
384
เด็กชายอภิรัตน์  ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์บุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอภิสิทธิ์  วาบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
389
เด็กชายอริย์ธัช  สุพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอริสรา  งวดชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอริสรา  สมนาแซง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
392
เด็กชายอัครวิทย์  เกียรติก้องชูชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
394
เด็กหญิงอัญฑิวา  นิลเซ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
396
เด็กชายอัมรินทร์  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอาภัตรา  คุ้มไข่น้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอิศริญา  ฉิมนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอิสริยา  ตอเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอีลิน  แอนเดอร์สัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
403
เด็กชายเอกภพ  กุนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงเอลิซาเบท อคิณา  กรัวท์ แวน เคสเซล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
405
เด็กหญิงเอวริน  เมฆขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
406
เด็กหญิงเอวิตรา  พานพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กชายกฤโยดม  กุลแดง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายกีรัญชกร  ศรีชัยนาท
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงจิราวรรณ  เกยสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงจุรารัตน์  คุ้มโนนชัย
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงชญาฎา  เสริมสิริสุข
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงษ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงชุติกาณฑ์  เอี่ยมวรพงษ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงซีโอน่า  ทัพโคกสูง
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายณัฐภัทร  โสภกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนภัทร  พรมชัย
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายนวมินทร์  วรรณชัย
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงบุญยานุช  ล้อมทอง
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวประกายทิพย์  ฝาชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มโชค
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายปัณณวัฒน์  รักกสิกร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้วรัตคณะ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายปัณณวิชญ์  รักกสิกร
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปิ่นประภา  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงพนิดา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงพรประภา  พงษ์โพนทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีวงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายพีรพงศ์  พร้อมพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงแพรพานทอง  วงศ์วรนันท์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กหญิงภริตพร  ธนอนันตกูล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายภูมิรพี  มีแสง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงรตา  ปุริสตัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงลักษมณ  ไตรศิวะกุล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงวาเนสสา  ตั้งใจ
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายวิศรุต  สัตยานุกูล
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายอภิวัชญ์  ทองจำรูญ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงอรอุมา  รักษายงค์
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายอิศราวุฒิ  พุฒป้อง
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงอิศริยา  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงกจารินทร์  ดีกันกง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกชกร  ชำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกชกร  มานะเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกนกรดา  จริยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกนกวรรณ  นามตะคุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกรรปกรณ์  สะอาดโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกรระวี  ทองภูบาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกรฤต  ศิริชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายกฤตนัย  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
474
เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
475
เด็กชายกฤติพงศ์  แว่นประทุม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
476
เด็กชายกฤติภูมิ  ต่อพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงกฤติยา  นกพรมพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกฤติยาวดี  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงกฤษฎี  เจริญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
484
เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกฤษณา  จันสาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกวิน  รัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายก้องเกียรติ  อุษาศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกัญชรี  แก้วประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกันตพงศ์  สุรินทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกัลยกร  กองศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกิตติญา  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
500
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกิตติมา  เดือนไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายกิตติวัฒน์  เค้านาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภิญโญภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
505
เด็กชายกิติรัตนติกาล  ศรีมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกีรติกานตร์  หวะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกุมภากา  หงษาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เคล้าโนนคร้อ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกุสุมา  หนูอิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
514
เด็กชายเกริกเกียรติชัย  บุญชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงเกวลิน  ชะนะภัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายแก่นชัย  ภูครองจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
517
เด็กชายขจรกิตติ์  มนตรีธนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
518
เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
523
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงงามใจ  เมฆวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงจณิตา  รณไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายจตุรภัทร  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงจรรจริยาวรรณ  จงรักกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายจักกรวิวัฒิ์  ทวัสัตย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายจักรภัทร  อมรวาท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายจักริน  ประสานศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงจินดามณี  โพธิ์นาฝาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กชายจิรทีปต์  กฤชโชติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจิรนันท์  สังข์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงจิรัชญา  ตัตวศาสตร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กชายจิรายุตม์  รอดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจีรภัทร์  เกียรติวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจุฑามณี  แป้นหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กชายเจนวิตย์  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กชายฉัตรกรินทร์  หาญคำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
550
เด็กชายเฉลิมชัย  ประกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชฎาพร  คินันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงชนกวนันท์  นิยมชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงชนัฐกานต์  สินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชนากานต์  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงชไมพร  นามวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
562
เด็กชายชยากร  ราณรงค์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายชยานนท์  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  คบหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงชลณิสา  จำนงบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงชลธิชา  ไตรสงคราม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงชลิตา  เพ็งเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
570
เด็กชายชวิน  เชนยะวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงช่อผกา  ชัยพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงชัชชฎาพร  บูญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
573
เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายชัยธนาธิป  เหล่าปาสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายชัยธวัช  แนวโนนทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายชัยนันต์  ศรีชาทุม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายชาคริน  พันธุ์ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
578
เด็กชายชาญณรงค์  เชิดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายชิดธรรม  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
580
เด็กชายชิรวิชญ์  ปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
582
เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
583
เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ออกแดง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชุตินันท์  ดีสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงเช่นชนก  นิยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายโชคชัย  โชคโปรด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงโชติมณี  ชนาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายไชยพัฒน์  ทวีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
590
เด็กชายญาณกร  เพ็งพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
591
เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงญาณิศา  นุยภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
595
เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงฐานิกตา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
597
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
599
เด็กชายฐิติกร  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายฐิติพันธ์  พารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงฐิติวรดา  อุทัยฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
605
เด็กชายณพฤธา  อุดมเศรษฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณภคดล  จันณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายณภัทร  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
608
เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
609
เด็กชายณภัทร  สำราญพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
610
เด็กชายณภัทรพงศ์  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณภัทรา  เทียนใช้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
612
เด็กชายณรพล  เจริญพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณัชชากร  น่าบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
614
เด็กชายณัชพล  กฤติยาพินิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
615
เด็กชายณัชพล  จงจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
616
เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
622
เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
624
เด็กชายณัฐชนน  จักรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณัฐฐิระ  ชอบรัก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายณัฐเดช  สากลวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฐทิตา  สัญฉิมมา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
632
เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณัฐนรี  แตงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐนันท์  หมั่นบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงณัฐพร  ใจสบาย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
640
เด็กชายณัฐภูมิ  ณ โนนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
641
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
644
เด็กชายณัฐวัฒน์  กันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายณัฐวุฒิ  โคผดุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
647
เด็กชายณันทพงศ์  พยัคมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณาโอมิ ปารีส  นเรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงดุษณียา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
650
เด็กชายตะวัน  คงฉนวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงตะวัน  แทนไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
652
เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายเตชภณ  เชื้อชีลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายเถลิงศักดิ์  ชาลีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
655
เด็กชายทรงกฤษ  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายทรงภพ  ดิลกลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงทอฝัน  เนียมไธสง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงทิพย์เนตร  ดีชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
661
เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธงชัย  หวดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
663
เด็กชายธนกร  ใยเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธนกฤต  สัมภวะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
665
เด็กชายธนโชติ  ศรีมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธนดล  แซงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธนพร  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธนพร  มะคะที
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธนพล  ชาวปทุม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธนพล  ดิเรกศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธนพล  โทรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธนพล  สมใจชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
676
เด็กชายธนภัทร  กองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
678
เด็กชายธนภูมิ  เยิมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธนยศ  พรมกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธนวรรธก์  เชื้อชีลอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงธนัชชา  ฉิมกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงธนัชพร  อินทรสินธู์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธนัท  สุขบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธนากร  ถนอมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธเนศ  เจตกาลบุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธรรมรัตน์  วรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
689
เด็กชายธวัชชัย  งอกข้าวนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงธวัณย์หทัย  ปั้นพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงธัญชนก  บุญปลื้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงธัญชนก  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระวิวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงธัญพิชชา  ประสานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงธัญรดา  แก้วศรีพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนยาโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงธันยาพร  เพชรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายธาวิน  เจริญทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
702
เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายธีรกร  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
708
เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
709
เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงธีรนาฏ  พิไลกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายธีรภัทร  บกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
712
เด็กชายธีรภัทร  มุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
713
เด็กชายธีรภัทร์  ภูมิฐาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
714
เด็กชายธีรวุฒิ  มนีอินทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงธีรศรา  วอนเก่าน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
716
เด็กชายธีระพัฒน์  ธนพุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
717
เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนงนภัส  ตังหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
720
เด็กชายนนทพัทธ์  คำพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
721
เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
722
เด็กชายนพวิทย์  วิเชียรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หมื่นพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงนภัสสร  ดอนไพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงนรากร  แพ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
726
เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
727
เด็กชายนริชภูมิ  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนลินี  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงนวพรรณ  เขตคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
731
เด็กชายนวพล  เมธีพัฒนวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
732
เด็กชายนวภัทร์  ไตรจักรปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
733
เด็กชายนวภูมิ  ขวัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงนัชชนันท์  ชัยภัทรบุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงนัฐวรินทร์  แก้วโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
737
เด็กชายนัฐวุฒิ  หอมระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงนันทฉัตร  คุ้มวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนันทิชา  กุสุมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงน้ำเพชร  นนชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
743
เด็กชายนิติกร  อเนกคุณวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายนิติภูมิ  บุญชู
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนิภาดา  ดีรักชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงนิศาชล  เทียมทัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
748
เด็กชายเนติบดิณทร์  แทนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงบงกชรัตน์  ใสแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายบุญพฤทธิ์  เลิศเกษมสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
751
เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
752
เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
755
เด็กชายบุริศร์  ล้ำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงเบญญาภา  คะเนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
757
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บุญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
758
เด็กชายปฏิพัทธ์  ปานชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
759
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
760
เด็กชายปภังกร  แท้ประสาทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายปภาวิชญ์  ขำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
765
เด็กชายประภากรณ์  วงศ์สนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปราธีดา  ปลายชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปรายมาศ  สีเมืองเบ้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปริชญา  กางเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายปรินทร  ตุนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปริยาพร  วรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปรีชญา  วรจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
774
เด็กชายปรีชา  พลมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
775
เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงปรียานุช  มงคลนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปลายฟ้า  จีนชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
779
เด็กชายปวริศ  เดชอุดมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปวริศา  นิลโท
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปวีณา  ขำชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
782
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
783
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปองขวัญ  คาดสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปัญญพัชญ์  โสชาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
786
เด็กชายปัญญาธิปกรณ์  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงปาณิศา  ครุธฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดเขว้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปาริชาติ  เพลงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปาลิตา  แสนราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปิยนันท์  พันธุ์บุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
793
เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปิยะรัตน์  สกุลวัฒนเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
796
เด็กชายปิยังกูร  นิยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปีย์รดา  ขวดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปุณญาพร  โคตรนาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
801
เด็กชายปุริศ  ลี้ละไกรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
804
เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายพงศพัศ  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพงษ์เพชร  จรแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพชรดนัย  ฟอกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพชรพร  วรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายพชรพล  ทิพอาศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
814
เด็กชายพชรพล  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพรดา  นาคาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพรนัชชา  อาสากิจ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพรปวีณ์  ปั่นสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพรรณ์ปพร  เลิศเกษมสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพรรณภัทร  พึ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพรฤทัย  กันจินะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพราวฟ้า  รอดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพลภัส  แดงเขว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพัตรพิมล  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพันณิตา  ลุนลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
831
เด็กชายพัสกร  พสุธาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพิชญธิดา  กล้าแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพิชญธิดา  คำหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เด่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิชญา  ไปรเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิชญาดา  พลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิชญาพร  โกมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิชญาภา  พลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพิชย์สินี  เด่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
844
เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
845
เด็กชายพิพัฒน์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงพิมญดา  คลาดโรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  บุดดาซุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ฟ้ารักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงพิยดา  ธนวัฒนพงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงพิริยากร  คุณกะมุด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงพิริสา  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
855
เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
857
เด็กชายพีรพงษ์  ธนวัฒนพงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายพีรพล  ลองนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
860
เด็กชายพีระพงษ์  จิตสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
861
เด็กชายพีระภัทร  วอนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
862
เด็กชายพุฒิชัย  วาสสามัคคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงพุฒิธาดา  คชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
864
เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงเพชรดา  ลบบำรุง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  ขำเขว้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงเพ็ดดี้ เจน  เทียร์นี่ย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
869
เด็กชายเพทาย  บุษบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงเพลินตะวัน  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงแพรวา  มีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงฟ้าใส  วิหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
874
เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
875
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายภัควันต์  ทาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงภัชรญาดา  สิงห์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงภัททิยา  รักษาพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
879
เด็กชายภัทรชัย  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภัทรธิดา  ถนอมแนว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงภัทรนันท์  รักษาศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
886
เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
887
เด็กชายภาณุวิชญ์  เพียรวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
888
เด็กชายภานุ  เดิมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
889
เด็กชายภานุพงศ์  พัดเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
890
เด็กชายภานุพงศ์  สองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงภาพิมล  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงภาสินี  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงภิญญดา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงภิญญาพันญ์  ฤทธิ์จรูญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงภิริสา  ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
896
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
897
เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
898
เด็กชายภูตะวัน  บุญเกิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
899
เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
900
เด็กชายภูมิไชย  ปลื้มสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
901
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
902
เด็กชายภูมิภัทร  กล้าจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
903
เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
904
เด็กชายภูเมธ  พันราตรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงโกศล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
906
เด็กชายภูรินท์  เคนเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
907
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
908
เด็กชายภูริพัฒน์  หงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
909
เด็กชายภูวดล  ศรีวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
910
เด็กชายมงคล  นิสัยเย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายมรรค  มัดจุปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
912
เด็กชายมอร์แกน ชาย  พาแนล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ป่าดอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
916
เด็กชายมีโชค  สู่หนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงยลรดี  ทิพย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
919
เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงยุพรัตน์  จ่าชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงรดีเทพ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
922
เด็กชายรพีพัฒน์  เหลื่อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
923
เด็กชายรพีภัทร  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
924
เด็กชายรักขิต  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
925
เด็กชายรักษวีร์  เสือปลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
926
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
927
เด็กชายรัชชานนท์  ทองกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงรัชนีกร  จั้นชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงรัญชิดา  มูลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์กุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงรัตกาล  โขดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายรัตนศักดิ์  นวลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พระสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
939
เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
940
เด็กชายฤทธิกร  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงลมิตา  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงลลิตภัทร  พงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงลลิตา  ชุ่มนาเสียว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
944
เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
945
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
947
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงวชิราภรณ์  มะลิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
949
เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงวรรณิศา  ญาติไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
954
เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงวรัชญา  ถนอมเชื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงวรัญญา  ประสานเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงวรันธร  กระบี่ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
958
เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงวริตชมัย  ผจญจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงวริศรา  ขาวสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงวริศรา  เชื้อสามารถ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงวริศรา  สมนาแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงวฤณ  ชัยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
964
เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงวิชญาดา  ไวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงวิลาสิณี  น้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
970
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
972
เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
973
เด็กชายศรวิศ  หิรัญเขว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
975
เด็กชายศรัณย์  ประจัญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
976
เด็กชายศราณุวัฒน์  เซ็งรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงศรินทิพย์  เดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
980
เด็กชายศักรินทร์  ผลสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงศิริรุ่ง  เลื่อนลอย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีนวลพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงศิริวรรณ  สว่างตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงศิริวิมล  ไพศาลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
990
เด็กชายศิวกร  คุ้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายศิวกร  พรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงศุดารัตน์  รอบแคว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
993
เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงศุภิสรา  จงหมายกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงศุภิสรา  โตค้างพลู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
996
เด็กชายเศรษฐพงศ์  นภากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงโศภิต  อาจฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
998
เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงสรัลชนา  คำหว่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงสรัลพร  ชนะหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายสหรัฐ  แสงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายสำฤทธิ์  พินธประกัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายสิทธ์ธานต์  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายสินชัย  ชัยสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงสิรินทิพย์  เฉลียวศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงสิรินธร  จันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงสิรินาถ  ไชยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงสุจิราภรณ์  อินทร์แสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงสุชาดา  มะธิโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงสุฑามาศ  อินเสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงสุดาพร  อาจยุทธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงสุตรีญา  ทรายงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสุธิดา  แพงไทสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงสุธิศา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงสุนิตา  บำขุดทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายสุนิธิ  อาจไพวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงสุนิสา  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายสุประดิษฐ์  เปานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงสุพัตรา  อังคณาวรรณวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงสุพัสตรา  แพงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงสุพิชชา  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงสุพิชญา  พรประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายสุภนันท์  เลิศโอรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงสุภาพร  ดวงวิญญาณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงสุภาวดี  จุลชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงสุภิญญา  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายสุมิตรชาติ  จันทรปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายสุรศักดิ์  ดำรงชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงสุรัสดา  ไตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายสุวิจักขณ์  มุนิน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายโสภณวิชญ์  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงโสภิตนภา  ไข่ขำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วหนองยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายอชิรวิทย์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงอโณชา  วัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายอดิศร  กองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายอติเทพ  เครียดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงอธิชานันท์  ฐิตาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายอนรรฆวี  ชื่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายอนุวัฒน์  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายอโนทัยน์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงอภัสรา  กองสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงอภิญญา  ฝากชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายอภิสิทธิ์  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงอรดารา  ราวรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงอริศรา  เรียงสุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงอริสา  ลีคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงอวิกา  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงอังคณา  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงอัญชิสา  นพแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงอัสรียา  พงษ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายอานนท์  มาลีหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงอารดา  ดานชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายอิทธิกร  อ่วมแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงอินทิรา  วังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงอินทุนิพา  ขมคิ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายอิศราพันธ์  ขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงอิสรีย์  ตั้งพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 1

ณ อาคาร 8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายเอกบัญชา  น้อยลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายเอกภาพ  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงไอรดา  เคนที
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงเเพรวพรรณ  พลอยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงเเพรวา  เนตรไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม