ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  มีสวย
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกรณิศ  มณีสาคร
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  ภู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรัณยภรณ์  ดอนบรรเทา
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายก่อการดี  สีกล่ำ
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญทิชา  ใหม่จู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วรองกูล
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติภพ  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติศณิศร  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญข้าว  นันธิษา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
13
เด็กชายเขษมศักดิ์  ใจรู้รอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
14
เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
15
เด็กชายจตุพันธุ์  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
16
เด็กชายจักรกฤษณ์  ลิ้มพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรภัทร  ชาญสำโรง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจัสมิน  คุกสลีย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรพัฒน์  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่เด่น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรัฐกร  มลทวีไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
27
เด็กชายเจษฎา  เสริฐสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พุฒแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
29
เด็กชายเจษฏา  คำชุมภู
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนกนันท์  วรภัสสร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
31
เด็กชายชนธัญ  มะโนคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
32
เด็กชายชนาวีร์  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลิตตา  ชอบสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
34
เด็กชายชวัลวิทย์  นามประโคน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
35
เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์สุตะ
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชานนท์  มาลาขาว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
37
เด็กชายฐิติวัชร์  นันทาพจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
38
เด็กชายฑยากร  มูลทองชุน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
39
เด็กชายณภัทร  ประกอบวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร์  ปาณิสราศิริกุล
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐชนน  พุทธา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐชพน  ปัตตะเน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐนิชา  เฟื่องคอน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐวศา  พาทอง
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณิชาดา  อินพรหม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงดาน่า  อีโลต้า
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
50
เด็กชายดาเนียล  ซันน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
51
เด็กชายเดชาวัฒน์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายต้นตระกูล  ขำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
53
เด็กชายทัตเทพ  วงค์คำพระ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
54
เด็กชายทัตพิชา  เรืองรัศมี
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงทิพย์ธารา  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
56
เด็กชายทิพย์ศักดิ์  มากมี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
57
เด็กชายธนกฤต  กิจเจริญค้า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
58
เด็กชายธนกฤษ  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
60
เด็กชายธนศรณ์  ปิ่นโอฬารรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
61
เด็กชายธนัช  นิรามัย
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
63
เด็กชายธนิก  วรรณเสวต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉันทมิตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
65
เด็กชายธราดล  เอมถนอม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วรวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญญาพร  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิ์กุลสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
70
เด็กชายธิรัชพงศ์  กัณฐ์ศว์กำพล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรดนย์  ทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
72
เด็กชายธีรเทพ  จันดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรเทพ  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรภัทร  กลีบบัว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรัตน์  วุฒิเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
76
เด็กชายนพพร  สิงหา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนภสร  แก้วรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภาดา  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านนา
คณิตประถม
79
เด็กชายนรภัทร  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
80
เด็กชายนราธิป  อินทฉาย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยภารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
82
เด็กชายนิโคล่า  โวลเป
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
83
เด็กชายไนยชน  คำมาก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
84
เด็กชายบวรภัค  สุวรรณเกตุ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
85
เด็กชายบุริศร์  กงพาน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงเบญญาภา  คิม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
88
เด็กชายปภังกร  เงาประเสริฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
89
เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปริณดา  รอดฟัก
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
92
เด็กชายปวรวัสส์  เนตรนิลวีรโชติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
93
เด็กชายปวีณวัช  คำศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
94
เด็กชายปัณณวัฒน์  แพร่จรรยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
95
เด็กชายปัณณ์  พฤกษาประทานพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
96
เด็กชายปันไท  สูยะศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
97
เด็กชายปาณชัย  เจริญบุญพัชร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วแสงทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
99
เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายพลนภัส  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพัชราภา  เกิดอินทร์
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายพัทธดนย์  โคตา
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
105
เด็กชายพันธ์ุธัช  โชติรัตน์สิริกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพัสกร  โดยด่วน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งกิตติรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิชญา  สุขปลื้ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
109
เด็กชายพิชาภพ  เดือดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
110
เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  นามพรหม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
112
เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
113
เด็กชายพีระณัฏฐ์  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
116
เด็กชายภควัฒน์  นิจนานานันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
117
เด็กชายภราดร  พึ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
118
เด็กหญิงภวรัญชน์  มากรอด
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงภัทราพร  สร้อยดั้น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
120
เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
121
เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
122
เด็กชายภาธร  ถมยานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
123
เด็กชายภาสวิชญ์  นันทสุรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
124
เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
125
เด็กชายภูรินทร์  อินชูกูล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
126
เด็กชายภูริภาคย์  หวังสอิ๊ด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
127
เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
128
เด็กชายภูวิศ  เวียงสมุทร
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงมณฑกานต์  ธรรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
130
เด็กหญิงมิกะ  โยยิซาว่า
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
131
เด็กชายเมธวิน  วิทยาคม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
132
เด็กชายยุธนา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรพีพรรณ  กัณหา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรมิตา  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
135
เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
136
เด็กชายรวิภาส  นาคเงินทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
137
เด็กชายระพีพัฒน์  ช่วงชู
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
138
เด็กชายรักษิต  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
139
เด็กชายรักษิต  จิตสิรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงรักษิตา  พึ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายรัฐธนินท์  รุจินินศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงรัมภ์รดา  สันหะรักษ์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
143
เด็กหญิงเรียวอุเซอิ  ฮอนดะ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
144
เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรรณวิษา  ปลงใจ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
146
เด็กชายวรรษธรณ์  อ่อนพุทรา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวรัชยา  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวริษฐา  เข็มกลัด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
150
เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
151
เด็กชายวิชญา  ดิถีพรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวิชุดา  งอยภูธร
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
153
เด็กชายวิสสุต  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
155
เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
156
เด็กชายศรัณย์กร  เทศดี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศศิภา  ท้าวนาง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
158
เด็กชายศักดิธัช  วิมลภัตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ซาบรีน่า  ดาห์ล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
161
เด็กชายศุภกฤต  มโนรส
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
162
เด็กชายเศรษฐยศ  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
165
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
166
เด็กชายสิริเกษมกิจ  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสิริมนต์  สิทธิโชคธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
168
เด็กชายสุทธิกวี  อัจฉริยวงศ์เมธี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
170
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัญญาอภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอชิรญา  แก้วกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
172
เด็กชายอติคุณ  ทวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
173
เด็กชายอธิศ  ธรรมานนท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอนัญญา  ทองโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอรณิชชา  คำพึ่ง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอริสา  พิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอัจฉริยะพร  บุญประครอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอัญชิสา  เอี่ยมมาธุสร
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  จิวรัชตานันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
181
เด็กชายอัฐวุฒิ  กุลประทีปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอาทิตญา  นามเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายกรวิชญ์  เขียวเขิน
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงกรสิริ  ทิดแสง
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
186
นายก้องเกียรติ  คงสมบัติ
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุรวัฒนาวรรณ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองลอย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงกาญจนสิริ  ศรีสิงห์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายการัณยภาส  ผ่องผิว
ม.2
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขกิตติสิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงคณิศร  ปัทมปราณี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลเกษ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจินตภัทร์  จันทร์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
196
นายจิรพัส  ธรรมศรี
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจิราพัชร  อุชิจิมา
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประดุจชนม์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงฉัตรดาพร  ปริตตะอาชีวะ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงฉัตรพร  ซิ้มเจริญ
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชญานิน  บันลือสมบัติกุล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชญานิศ  เครือเนตร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชนกนันท์  กนกบรรพต
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชนาพร  ตรีเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชริญญา  เหลืองกมลจินดา
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายชัชวาลย์  อินทร์สุข
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวชัญญา  เตชะราชันย์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงชิตชนก  สุวรรณไตร
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชิติพัทธ์  อู่วิเชียร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู
ม.2
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวญานิกา  สิงห์ปั้น
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงฐานิดา  คงศรี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงฐิติชญา  หนูหริ่ง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายณรงค์กร  สุขธงไชยกูล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณวัฒน์  ลี่แตง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงณัฐการณ์  กระโห้ทอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายณัฐกิตติ์  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
220
นายณัฐกิตติ์  สนเทียนวัตร์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณัฐจรียา  วิชัย
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐพร  เสิกภูเขียว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณัฐพล  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณัฐภาค  กิ่งเกษ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นทน
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร์
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณิฌา  สนามชัย
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงเณศรา  รัศมี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายดรณ์  เอนกนวล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงดิชาภัสร์  ศัพทเสวี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงตวงพร  เสถียรวงศ์
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายตวัน  ทองศุภโชค
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงเตชินี  สำเภา
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวธนพร  สิงห์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธนวิชญ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธนา  กำเนิดสินธ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธรรมธร  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
239
นายธรรมสรณ์  สีราสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายธันธวัช  ดารารัตน์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรไทย
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงธิดารัตน์  นพประโศก
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์คล้าย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายเธียร  จิตสิรไพศาล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายนนทวัฒน์  แสนบุตรดี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายนภสินธุ์  พรมศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทองเพียรพงษ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงนริศรา  พลซื่อ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงนฤภร  ดำรงกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนลนภัส  ติวิทย์ศิริกกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงนาตาชา  กรีนอฟ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายนิติ  ขามสำโรง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายเนาฟัล  สาแล๊ะ
ม.2
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญศิลป์
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงบุญยาพร  นากาจิมา
ม.3
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายบุณยกร  ชมโฉม
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงบุณยานุช  ปินฑะมาน
ม.2
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปพิชญา  สมบัติพานิช
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายปรัชญ์  เรืองพีระกุล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายปราชญ์  วิเชียรเครือ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายปราบพล  ปัญญารัตน์สกุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองเเผ่น
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เดชาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปัทมาพร  โสภณ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายปาณัสม์  อิ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงปาณิสรา  จุมปาดง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวปิยธิดา  พิมพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายปิยวัตร  ราษฎร์ภักดี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวเปรมกมล  ทองโต
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายพงศธร  ตั้งอรุณสันติ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพรนภา  ปิยะ
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพรรณพิรีย์  พรรณโชติกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงพัชรพร  ภิรมย์รื่น
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
278
นายพันธวัช  อินสุพัตรา
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวพานทิพย์  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวพิมลภัส  สายเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายพิระกานต์  ราชเทวี
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายพุฒิชัย  พุทธรอด
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงเพชรพิมพ์พลอย  วิชัยณรงค์
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวภรณ์ทิพย์  เตชะชนะไตรภพ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กหญิงภัณฑิรา  กิ่งบัว
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวภัทรมน  ยิ่งยงค์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงภัทวรดี  ศรีพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวภาบิตรา  ลิมบู
ม.3
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายภีม  ต่อจรัส
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายภูมิรพี  ปรีชาไว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขวัฒนานุกิจ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงมโนพร  สีสุนนท์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
297
นายมังกร  วิทยานุสกุล
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงมัณฑกานต์  อภัย
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงมีมี่ย์  ทวยพวก
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงมุนินทร์  เรืองรุ่ง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงเมธาพร  ลิมป์ประภาคาร
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงคำ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายยุทธนาวี  สิงห์ชา
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายยูตะ  โยยิซาวา
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงรตนพรรษ  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงรมิตา  ปานยิ้ม
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวรมิตา  ปิติผล
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงรัญชิดา  หาบุญมี
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายรัฐธีร์  ชัยจันทร์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายรัฐนันท์  วัฒนพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
312
นายรัฐศดิศ  สมิตเมฆ
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายฤทธิพงศ์  ธนกฤตา
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
315
นายวณัฐพงศ์  คำศรี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงวรานุช  ทองดอนอ่ำ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงวรินธร  เจ้ยทองศรี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายวริศ  ธีระพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายวสุพล  ปวงคำ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายวัศพล  เหล่าจันอัน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
321
นายวิชยะ  ผ้าลายทอง
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
นางสาววิยะดา  ชินนาพันธ์
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงวิรชา  ศรีพัฒโนทัย
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายวีรวัฒน์  มาฆะสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายวีระยุทธ  เงางาม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงศษิวิมล  บุญเหลือ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวศิรดา  จันทะมุด
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นเนตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
332
นายศิวกร  สีสุข
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
333
นายศุภณัฐ  เกตุศิริ
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายศุภณัฐ  หยัง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายศุภมิตร  ฤกษ์อินทรีย์
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายสตางค์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
338
นางสาวสวิภา  จินตนา
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสิทธิพร  เกษสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
340
นายสิรภพ  เปรมปรี
ม.3
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์ระวีวงศา
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงสุกุมล  ฉิมพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายสุชานนท์  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สวงดุก
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พุกกะมาน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวสุพิชฌา  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวสุพิชฌาย์  ชื่นเบิกบาน
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายสุภเนตร์  เนรมัติ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุมิตรา  จำปาขาว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายสุเมธ  ชมโคกสูง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายสุริยา  กฤษณานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสุศิริ  วงศ์เขาอ่อน
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงโสภิตตา  อุปรี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยลังการ์
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายอชิระ  โคตะหา
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
นายอดิภัทร  คล้ายนุช
ม.3
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวอทิติยา  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กชายอธิชา  จำรัสกิตติวัลย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายอภินันท์  เห็มสมัคร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายอรรถพล  คมขำ
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงอริสรา  สาริกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงอาภาภัทร  บัลลังก์นาค
ม.1
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวอารีรัตน์  จันทอง
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายอิสรชัยชาญ  นันทรักษา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอุมาพร  สาธิตพิเคราะห์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงเอมี่  หว่อง
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวเอื้องพร  ศรีรุ้ง
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายกบิลรวิชญ์  ศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกมลชนก  เทียนแจ่ม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกมลณัฏฐ์  พันสิ่ว
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกมลวรรณ  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกรกช  ทองงิ้ว
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกรชนก  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
375
เด็กชายกฤตธัช  เกตุมะยูร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายกฤตภาส  จุลธรรมาศน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายก้องภพ  กลี่ทอง
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยศนิพนธ์กุล
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
381
เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
382
เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกันตา  ชินนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
384
เด็กชายกิตติพัทธ์  ชื่นบาล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงเกษิมาพร  นิลขัง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเขมจิรา  ชักชวนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายจักรวุธ  ภัทราวุธ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายจักริน  ก๊กศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายจำรูญศักดิ์  คำไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจิณัฐตา  อันทะโย
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
392
เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายจื่อเหว่ย  เฉิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชินกลาง
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายเจริญศักดิ์  คำไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชนกนันท์  บูรณเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายชนวีย์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายชนะบุณย์  อินทรีย์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชนาพร  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงชนิดาภา  ตู้เชียงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชนิดาภา  สุนทรสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชลธิชา  สุภามูล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กชายชวดล  นาคสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
406
เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายชานันท์  มัญชุนากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชิดชนก  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดมา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาสุข
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
412
เด็กชายชุนทาโร่  เมกาตะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายฐิติพงศ์  บุญญโชติ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
414
เด็กชายณพล  อจละนันท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
415
เด็กชายณภัทร  กงพาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงณภัทร  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณัชพัชญ์สรณ์  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
420
เด็กชายณัฐกานต์  คงคาฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
421
เด็กชายณัฐกิตติ์  คงคาฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงณัฐชยา  พันธุเวช
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงณัฐณิชา  บังเกิด
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
425
เด็กชายณัฐพัชร์  ประชานารถ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
426
เด็กชายณัฐวัฒน์  เทพนิคม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงดลญาดา  อินทศร
ป.4
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงดากานดา  ปิยะธนานุกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงทัตพิชา  ราชแสง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธนกฤต  สมหมาย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงธนัญชนก  สุชสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธนัสถา  ฤทธาพรหม
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธรรมพร  พรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธัณธิชา  เทพรัตนทัตกุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงธันยชนก  ชัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงธันยธณ์  ประคองกลาง
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงธารน้ำ  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายธีรเมธ  แสวงหาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  หุ่นยนต์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงนันท์ณภัส  อนุศาสนนันท์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
444
เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงนาตาลี  ทับสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
447
เด็กชายนิธินัย  ฮวบนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงบรรณกร  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงบุญยาภรณ์  ดำรงค์พิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
450
เด็กชายปฐมพร  จันทร์พฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปพิชญา  ธะนวล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปรัชญาพร  เหลืองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  อินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปรายฟ้า  เข็มทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปรีชญาน์  ค่าม่วง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปรียากร  ศรีษร
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายปัณณทัต  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปัณณ์วิชญ์  แป้นสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปาณิสรา  ปลอดภัย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสงค์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปิยรัตน์  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญองค์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงเปรมา  มิ่งฉาย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพงษ์ณรินทร์  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพรนภัส  โสขุมา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพัชรพล  ภูมิเสน
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงพิชชา  เชื้อสิงห์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพิชชาพร  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพิชญาภา  คลองข่อย
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
477
เด็กชายพิชเญศ  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุชิจิมา
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
479
เด็กชายพีรวัส  โช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงเพชรลดา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภวัต  พาวเรลล์
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียววณิชกุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
484
เด็กชายภานุวัฒน์  โสจิระกุล
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัตนเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงภูเพชรผกา  พิทักษ์กรณ์
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปินะ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายภูมิพุทธ  ภาพิรมย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภูริ  บรรลือศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ล้นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงเยาวนารี  เกตุเกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงเยาวภา  โทนกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงรณิษฐา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
495
เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงรัมภาพร  เกิดพงษ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงลดามาส  กองลำเจียก
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงลักขณา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายวงศธร  แสนเย็น
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงวนิสา  ยืนยาว
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงวรดา  อาษาสนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายวรธร  คชรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงวรันลักษณ์  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวราดาชวี  อินทเกื้อ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
508
เด็กชายวสุ  นรนาถตระกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร ๘๗ ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
510
เด็กชายวิทยา  สุวรณณรังษี
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ถาวรพงษ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
513
เด็กชายวีรภัทร  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
515
เด็กชายศิลา  กาญจนศศิวิมล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายศิวกร  ตุ้มมี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
517
เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
518
เด็กชายสรรสวัชญ์  พิชิตนภากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงสริยกานต์  แก้วสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงสิริอร  วนาพงศากุล
ป.6
โรงเรียนตันตรารักษ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายสุกฤษฏ์  หล้าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงสุพรรษา  หมิดปล้อง
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงสุพัตา  ดำโดด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
526
เด็กชายเสกข์  กางกรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงโสภา  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
528
เด็กชายอธิวัฒน์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
529
เด็กชายอธิศ  กนกพงศ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงอรษา  สีนวม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงอรัญญา  ศรีเขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงอริสา  สืบศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านนา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายอัครเดช  ครุฑคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงอัณณ์ศยภรณ์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
535
เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงเอรยา  รักไทย
ป.5
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม