ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  คุณารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติกานต์  พึ่งเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกลชนก  ปุญณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
7
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องภพ  ศชเลิศธำรง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกันตยา  นิดอน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพศ  ปรัชญสุนทร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิรณา  ทองคันชั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกษณี  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรภัทร  คะวิลัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
18
เด็กหญิง่จารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรภัทร  เมืองมุสิก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรวัฒน์  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรายุ  จินตะนา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรายุทธ  มงคลสิน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจีราพร  เกตุมา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎา  เจนการ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชฏาพร  อินเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
30
เด็กชายชนกันต์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนัญธิดา  เฮงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนิษฐา  ล้อเลิศวิไล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชลาสินธุ์  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชัญภร  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
39
เด็กชายชิติภัทธ์  หงษ์ประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
40
เด็กชายญาณากร  นิดร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญานิกา  โมคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญานิน  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
44
เด็กชายณภัทร  พลแสน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
45
เด็กชายณรงค์กร  เข็มนาค
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
47
เด็กชายณวรุตม์  บุญพบ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สังอ่อนดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐดนัย  ชัยสา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพงษ์  อรุณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐพล  จ่าทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐวีร์  คงแสงพรหม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณิชากานต์  กาวิโล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณิชากานต์  คนรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงดวงกมล  วันนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
63
เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
64
เด็กชายทชภณ  ญาติเสมอ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
65
เด็กชายธนกฤต  แก้วบุญเพื่ม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
66
เด็กชายธนชาติ  ส่องแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
67
เด็กชายธนธรณ์  สุรังสรรค์ศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
70
เด็กชายธนเมธ  พิมพ์เบ้าทำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนวรรธน์  ขันติชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
72
เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธิดารัตน์  พลไพร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนทิชา  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
76
เด็กชายนราธิป  ไพโรจน์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
77
เด็กชายนราวิทย์  นาคเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
78
เด็กชายนวิน  เดชาวาศน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
79
เด็กชายนันทภันธน์  อดทน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
80
เด็กชายนันทเมธ  บุญมี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนันทิกานต์  ปุ้ยกอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปณิดา  ลี่ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
83
เด็กชายปพนธีร์  สุวทิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปภาวฎี  สีจำปา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปภาวี  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
86
เด็กชายปริพัตร  ภูเครือ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปริยากร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
91
เด็กชายปัณณพงศ์  กำแพงใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
92
เด็กชายปัณณวัฒน์  คะเสนา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ฟักค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฝันสิริ  บุญประคอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
95
เด็กชายพชร  มณฑาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพรพิมล  ยะหัตตะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  สุจริตาภา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพัทธนันท์  นันทวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิชชาพร  การขยัน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิชชาพร  เรียงศิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิมชนก  มนเทวิน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กชายภควัฒน์  หวันจิ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
104
เด็กชายภัทรพงศ์  เหลืองอร่ามจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภัทรภร  บุตรวัน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัทรลภา  นัอยหว้า
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
107
เด็กชายภาคภูมิ  เทพพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
108
เด็กชายภูมิรพี  ณีคง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
109
เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมพุทธา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรพีพร  ปิ่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนติชนารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศึกนอก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงรัตน์ติมา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงราเชล  เอรูเร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงลักษมน  ภุมมาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวนาลี  แสนพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
121
เด็กชายวรชัย  ชัยเสนา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วไชยะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวารุณี  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวิชญาพร  อยู่ลือ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศรัณยธรณ์  พีรวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศวิตา  บัวพินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
129
เด็กหญิงศิริประภา  ศรีหาบัว
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
130
เด็กชายศุภกร  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
131
เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศุภิสรา  ยุทธเสรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสาริสา  พันธ์ุธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสิตานัน  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
136
เด็กชายสิธานนท์  เอี่ยมนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุกฤตา  รักษาเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสุเดช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุภลัคน์  เล็บขาว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
140
เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายอณาวิน  ปลูกใจ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอริสรา  ศิลารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอารยา  นาจารย์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอารียา  ใหม่พู่
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
147
เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อวิรุทธ์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
149
เด็กชายกล้าณรงค์  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รักซ้อน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรณพิรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกุลธิดา  นามบุญลือ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายจิรภัทร  ศักดาเยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเจ้าคุณ  ไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชฎาพร  สุขสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริพรทุม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชลิตา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชาลิสา  ชุติพันธุ์มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
166
เด็กชายฐานพงศ์  นพแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายณภัทร  พรหมรุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายณัช  ไทยนาภา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
174
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐฐินี  อารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายณัฐดนัย  หวลกำเนิด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฐพล  เกตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายณัฐภูมิ  สมาน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายดนัยณัฐ  ถนอมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กชายตฤณ  บุณยะปานะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายทินภัทร  นิยมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธัญรัตน์  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธีรกานต์  อนุศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธีรญา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนภัสชล  งามวงศ์น้อย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายนันทภพ  รักอิสระ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเบญจมาศ  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปิย์วรา  ขมเล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงไปรยา  สามสี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพลอยชมพู  นิยมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพัชรมล  ดีนานดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 8 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงพัชราภา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนุช
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพิทาย  ยะรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายพีระพงษ์  คงเสงียมวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพูนทรัพย์  ผงชานัน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
223
เด็กชายภัทรพล  วงษ์ปุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายภัทร์พิชชา  มังกษัต
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงภาวสุ  อุษาอำไพ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวรนุช  เตียงกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายวรพล  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวริศรา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ภู่พนมภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวิชญาดา  เศรษฐวัชราวนิช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายวิรุฬห์  ศรีใสคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายวีรภัทร  เอี่ยมอำไพ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายศรัณยพัชร  ป่วนกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศิริประภา  คชวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นมีศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อำนวย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสิตางศ์ุ  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายสิทธิโชค  กกกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ต้นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสุปวีร์  กุลเทพพิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุพิชชา  วัฒนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายสุเมธ  บุญเอก
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ ห้องที่ 9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงสุรภา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสุวรา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
255
เด็กชายอดิสรณ์  วงค์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายอภิวิชญ์  ปิระนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอรชพร  พิสุทธิ์เลิศมานะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงอริสา  เวียนภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายอัครพล  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
264
เด็กชายอัครวินท์  วงค์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายอัตษฎา  พินิจค้า
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงอารีรัตน์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายอินทัช  เตียงกูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม