ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกตัญญุตา  วิญญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชินะโยธิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกมล  นนทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  หิรัญรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกษมา  วิจิตรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
11
เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
14
เด็กชายกันตภณ  บุญเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกานต์ระพี  ธนานุประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลปรียา  แหลมเขาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกตุญาณินท์  สมบูรณ์ฐิติกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญเรือน  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
21
เด็กชายคทาวุธ  พฤติสมพร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจรรยพร  วงศ์ณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิตรลดา  ฤกษ์โหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิตรี  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิรัชญา  ชุณหมณี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรายุ  มาระโภชน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรายุทธ  สำเนียงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฑาฑิตย์  อนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
35
เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
38
เด็กชายชญานนท์  เบ็ญมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
41
เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
42
เด็กชายชยพล  วงศ์สุริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชลลดา  ตุ่นสำอางค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชัญญา  ทวีบุรุษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายชัยสิทธิ์  ฉันทะจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
46
เด็กชายชัยสิทธิ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
47
เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
48
เด็กชายชานนท์  ตันคงคารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
49
เด็กชายชิษณุพงศ์  ตันวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายฌาญวุฒิ  พิษณุวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิตารีย์  รุ่งอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิตารีย์  ว่องไวเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
55
เด็กชายฐิติภัทร์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
57
เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณธิดา  มุสิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณภัทร  กุลนภาดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณภัทร  เกตุมะยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
61
เด็กชายณัชพล  ปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฏฐชัย  สิงห์ภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  เสริมศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เล็กชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐนันท์  โพธ์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณีรนุช  สินพิพัฒนาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
76
เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายเดชาชัย  หอระตะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
79
เด็กชายเตวิช  บุณย์คณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
80
เด็กชายไตรวิชญ์  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
81
เด็กชายถิรวัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
82
เด็กชายทัตเทพ  จันทรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ธรรมสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงทิมทอง  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
85
เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
86
เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
87
เด็กชายแทนทัพ  แก้วนาคแนว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
88
เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
89
เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
90
เด็กชายธนดล  รัตโนภาส
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
91
เด็กชายธนพนธ์  ปัญจพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
92
เด็กชายธนพนธ์  พุกศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนภรณ์  ท้วมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
95
เด็กชายธนภูมิ  พลรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
96
เด็กชายธนยศ  มหาวิริโยทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
97
เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
98
เด็กชายธนศักดิ์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
100
เด็กชายธนัทกฤษณ์  เอี่ยมพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
101
เด็กชายธราดล  สมวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
103
เด็กชายธัชพล  เข้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธัญกัญญ์  แก้วศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธันยากานต์  ศิรทิพย์ชุติกุล
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธานัท  สายวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
108
เด็กชายธิติวัฒน์  เกตุตุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
109
เด็กชายธีรเมธ  เพียรจัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธีระพร  พ่วงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
111
เด็กชายนนทกร  แย้มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
113
เด็กชายนรเสฏฐ์  นรวรา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนริศรา  ลายประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนวพร  สุจิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนันทิมณ  จรุงจิตต์
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนิรมล  พานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนิราภร  รักษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
120
เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงเบญญทิพย์  รังกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
122
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
123
เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปฑิตตา  โอศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
125
เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
126
เด็กชายปรณพ  รัตนสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
127
เด็กชายปรเมศวร์  อุรัมภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
129
เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปัญญาพร  อิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
131
เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
132
เด็กชายปัณณ์  วิลัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปาริชาติ  ชำนาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
134
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปุณฑริกา  เหล่าพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปุณณภา  กุสุมายุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปุณยวีร์  น่วมมะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพนิดา  ยศสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรชนก  นุชพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
142
เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
144
เด็กชายพฤฒินันท์  โสธรวิไล
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
145
เด็กชายพสธร  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพัชรีพร  เต็มสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
148
เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
149
เด็กชายพัธนนท์  สาสวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิชฌานันท์  พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
151
เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
152
เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิมพ์เจริญ  พราวแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปริติวิชกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
156
เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
157
เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพีรดา  โอนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
159
เด็กชายพุทธิพงศ์  ผันผ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงแพรวา  แก้วอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
161
เด็กชายภคพล  แสงอังศุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภทรพรรณ  เวชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
163
เด็กชายภวิศ  ดำริมุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
164
เด็กชายภัคนันท์  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงภัทรธิดา  นิลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
167
เด็กชายภัทรพงศ์  สะแกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
168
เด็กชายภัทรพล  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงมนัสนิตย์  สีมันตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงมัลลิกา  คำลือสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
172
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
173
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลิศศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
174
เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
175
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายรัชพล  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
177
เด็กชายรัฐกานต์  วัฒนโภคิณฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
178
เด็กชายรัฐภูมิ  สงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรินรดา  ศรีศิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงลักษิกา  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
184
เด็กชายวรดนัย  หลำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวรัชยา  ดุษดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
188
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวริศรา  สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
191
เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
192
เด็กชายวาทิตย์  รักรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
193
เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
194
เด็กชายวีรกานต์  วัฒนโภคิณฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
195
เด็กชายวีรชน  สุวัชระกุลธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
199
เด็กชายศิรภัทร  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
201
เด็กชายศิวกร  ไตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
202
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
203
เด็กชายศิวัช  ทองดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
204
เด็กชายศิวัช  เนียนทะศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
205
เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
206
เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
208
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิมโพธื์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
209
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
210
เด็กชายศุภวิฏ  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศุภวุฒิ  เทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
212
เด็กชายเศรรษฐพงศ์  วิชาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสายวสันต์  จินดางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
215
เด็กชายสิงขร  เสนาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
216
เด็กชายสิทธินนท์  พันแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
217
เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
218
เด็กชายสิรภพ  สุขสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
220
เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
221
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุธินี  อาฒยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุนันทินี  อ่อนสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสุพัตตรา  อริยาเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตั้งประสิทธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุรภา  กิตยารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงโสภาลักษณ์  ลำดวน
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
231
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
232
เด็กชายหฤษฎ์  บุญถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอนัญญา  ปราบโคบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
234
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอรกัญญา  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอรวรา  สารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอลิศา  เมฆประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงออมทอง  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
241
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอัจริยา  ภักตะวีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอัชริญา  ลีลาวัลลภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอัญญรัตน์  มูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
247
เด็กชายอาทินันท์  สวัสดิรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
248
เด็กชายอานนท์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
249
เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
250
เด็กชายเอกพงศ์  โรจนานุกูลพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรินพาณิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงญาณิศา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณภัทร  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพิชชาพร  โชคเกิดสกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายพิชญุตม์  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงสิริกร  ความมานะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงโสมสิริ  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายอติวิชญ์  กวางทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงอาภิณญา  สิมะรัตนมงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กหญิงกชกร  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกชพร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกชพรรณ  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกชพรรณ  หร่ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกชมน  ปุญญะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกนกพร  สมาจักร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกนกรส  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกมลชนก  ชมสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกมลทิพย์  คุณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกมลวรรณ  สำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกฤตเมธี  พงษ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกฤติมา  เจียมวงศากุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกฤติมา  สุพรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกฤษกร  ทองสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกฤษณ์  วิไลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกษิภณ  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกัญจน์  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกัญญพัชร  ภู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวีธนโภคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกัญวรา  คงกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกานต์รวี  ด้วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายกิตติโชติ  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
300
เด็กชายกิตติธัช  สรวนแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
301
เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกุลฉัตรวดี  แช่มใย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายเกิดโชค  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายขวัญแก้ว  ต้นกัญญา
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงครียา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
316
เด็กชายจักรภพ  ไมตรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงจิณัชญา  พัฒพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงจิดาภา  แหวนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
322
เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
323
เด็กชายจิรภัทร  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงจิรภัทร  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
325
เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
326
เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจิราภัทร  พันธ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงจิราภา  พันธ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายจิรายุ  พุ่มศิริ
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
330
เด็กชายจีรวัฒน์  ปัตตานี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
331
เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงจุฑามาศ  อุไร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงเจติยา  โลหะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
335
เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงฉัตรชนก  ลิ่มเชย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงฉันชนก  รื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชนกชน  หงษ์พรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายชนกชนม์  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชนะนันท์  ไพพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชนัดดา  นิลรัตนโอภาส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชนันธร  กาญจโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
346
เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายชนาธิป  ยัณรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชมพูภัทร  ทองฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายชยพล  อัครวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงชรัลนุช  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงชลธิชา  ภารา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงชลพินทุ์  ภวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
359
เด็กชายชลากร  กินะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แย้มสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
361
เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
362
เด็กชายชัชชัย  พานิชย์สกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงชัญญา  วีระเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
367
เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กชายชิษณุพงศ์  แพลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงญาณกร  ศรีอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงญาณิศา  คัยนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงฐิตารีย์  คูรณารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงฐิติมา  แหลมเขาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใช้เสือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายณฐกร  คำเหลือ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณฐมน  ยังให้ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณฐินี  ศรียาภัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัชชา  ศรีสมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายณัชพล  จันทร์ฆะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายณัชพล  นาครินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อริยกุลนิมิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาสะศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฏฐ์เปมิกา  รักษ์กวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายณัฐชนน  หัวใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงณัฐชา  เหลียวเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณัฐชา  อาระลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายณัฐธัญ  นำศรีเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กชายณัฐนนท์  ลานตวน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายณัฐปพน  ตรวจนอก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
406
เด็กชายณัฐพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงณัฐวีณ์  ชุณหพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายณัฐวุฒิ  แคล้วคลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงณัฐสินี  อารยาทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงณิชากร  ตัณสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงณิชานันท์  สุดสกุลเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณิชาภัทร์  คำหอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงดฤนธร  แจ้งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงดลนพา  ป้องเรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงดารินทร์พัชร์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายเตชินท์  เกิดสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายไตรเทพ  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
425
เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงทัตพร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงทัศนาวัลย์  สุทธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเทยุน  ธนรินทร์ โรห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธนกร  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายธนกร  เพ็ญโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายธนกร  สุขรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธนกฤต  ไทยบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนดล  บุญจรัล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนดล  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายธนบดี  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธนบดี  แสงเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธนพร  ศิริวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายธนภัทร์  ปริเวทกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายธนภูมิ  ม่วงรอด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
448
เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
449
เด็กชายธนวัฒน์  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงธนัทพัชร์  รักษาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงธนิดา  วิมลรัตนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธัชทฤต  วรภัทรกุลธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธัญวรรรณ  นิ่มเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธานัท  สระบัวทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธีรโชติ  ลาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธีร์ธวัช  เทพมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธีระฎาภรณ์  วรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
468
เด็กชายนครินทร์  ขำโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
469
เด็กชายนนทนันท์  คำขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงนนลณีย์  เลิศเบญจพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนพภัสสร  แซ่ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายนภัส  พรชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงนภัสสรีย์  กิจประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายนรภัทร  โฉมชัชวาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงนริสรา  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงนฤมล  ศึกษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงนลินี  เมียงอารมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนัญนภรัตน์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงนันณิชา  พาใจ
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
486
เด็กชายนันทพงศ์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนันทิกร  เขตรใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนาถฤดี  ดอนอ่อนเบ้า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยกบุญญาธิการ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงน้ำอุ่น  เทพพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนิชานันท์  โรจนเพียรสถิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายนิภัทร  เล็กขำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
494
เด็กชายนิรวิทธ์  ขจรบรรจง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงบัว  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงบุรัสกร  บุพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
499
เด็กชายบุรินทร์พศ  อู่วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงเบญญาภา  พันเดช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายปธานิน  รัตนกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปพิชญา  จักขุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปพิชญา  สาณะวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริจุมพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงปรภรณ์  สุภผลดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปราณปริยา  พันธ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปรายฟ้า  ถาวรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายปริญญา  ขำเหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปริยากร  ดิลกรัตนพิจิตร
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
514
เด็กชายปวริศวร์  วงศ์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงปวริศา  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงปวริษา  ใช้ฮวดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
519
เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายปัญจะ  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายปัญญวัฒน์  มิตะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายปัญญากร  ศรีคงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายปัณณธร  กุลเกีรติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงปาริชาติ  ม่วงโพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงปิญชาน์  งามสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงปิ่นมณี  สำราญจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงปิยธิดา  จิระสุวรรณพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงปุณณภา  ต่อชุนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายเปศล  เปียนวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายพงศกร  ต่ออำนาจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายพงศกร  เหล่ารุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพงศพัศ  นนทราช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายพงศภัค  ฮวดตี๋
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
538
เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพชรดนัย  สิวะโมกข์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงพรณภัส  ทองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงพรนภัส  นงค์จิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงพรปวีณ์  เพียรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงพรมนัส  วรรณโส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพรอำไพ  จินดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายพลทัต  ฤกษ์มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงพศิกา  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตตาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บู๊ฮวดใช้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุขกิจภากรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
562
เด็กชายพิรชัช  โกโสด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพิรญา  นุตยะสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
568
เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
569
เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
570
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงแพรพิไล  ลาวิลาศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงภวันรัตน์  แก้ววัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายภัคพล  ฮกลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรนาวิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กชายภัทรดนัย  สีไส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงภัทรธาดา  ภูนาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงภัทราวดี  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
585
เด็กชายภาณุพงศ์  นงนุช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงภาวิณี  เทียนทองดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงภาวิไล  หมื่นเดช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงภิญญษพัชญ์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงภิริษา  แสงสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
591
เด็กชายภูฏาน  ภัทรหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
592
เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
593
เด็กชายภูมิพัฒน์  โอ่งตั้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
594
เด็กชายภูมิศิริ  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายภูรินัฐ  ทองเม้า
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
597
เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงมณฑน์สินี  ประดิษฐพัสตรา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงมนัญชยา  ประยูรมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงมนัสนันท์  อรุณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงมาธวี  สุทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
608
เด็กชายเมธัช  วิทยวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
610
เด็กชายยงยุทธ  ดรงค์พิทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
611
เด็กชายยติภัทร  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
612
เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงโยษิตา  ผงชานัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
614
เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
615
เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงรณิดา  บุญมีมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
617
เด็กชายรติวัฒน์  ป้องทัพไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงรมย์รวินท์  แซ่เฮ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงรมิดา  ไพรศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงรมิตา  จิตไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  วนะภูติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงรสิตา  วนฤทธิเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงรัตนพร  หยาง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
627
เด็กชายวงศธร  เกิดสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงวชิรญาณ์  รูปใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทร์กำเนิด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวรรณชนก  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงวรรณรดา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงวรรณรดา  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงวรวรรณินี  ปานาลาด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงวริยา  เข็มทองคำ
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงวริศรา  ส่องประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
641
เด็กชายวรุณโส  อนันต์สิิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายวสุพล  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายวันสถาปนา  ปรีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายวีร์กฤต  โอวาทสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
647
เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงศลิษา  เสาวภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
653
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายศาสตรพล  บุญวัธนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
657
เด็กชายศิรพัชร์  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายศิรวิชญ์  พุดสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายศิราวิชญ์  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายศิริพงษ์  เสริญวงศ์สัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
663
เด็กชายศิวกร  จันทศร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
664
เด็กชายศิวกร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงศิวพร  พวงมะณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
666
เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
667
เด็กชายศุภกร  อุไรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
668
เด็กชายศุภกิตติ์  เห่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
670
เด็กชายศุภเมธ  กลิ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงศุภรัตน์  คงถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงศุภวรรณ  ทิมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมบูรณ์บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
676
เด็กชายศุภิสร  พานทวีป
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
678
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจริญรัตนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
680
เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
681
เด็กชายสรวิชญ์  จิตใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายสรวิชญ์  จุลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงสราลักษณ์  วรรณไชย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงสโรชา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
685
เด็กชายสิรวิชญ์  เวทย์ศุรกฤต
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงสิรินันท์  เปรมทวี
ป.6
โรงเรียนมารดานฤมล
วิทย์ประถม
687
เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายสุกนต์ธีร์  โกสิยารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงสุชญา  สุขปิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงสุชาวดี  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงสุธาสินี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงสุธิมา  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
696
เด็กชายสุธี  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
699
เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงสุภัสสร  ซิ่มเทียม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงสุภัสสร  ซิ้มเทียม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สารตัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
706
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทสาร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงเสาวณีย์  เฉลิมสุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงแสงอุษา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
709
เด็กชายโสภณวิชญ์  นาคนวม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงหทัยภัทร  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงอนันตญา  หนูรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กชายอภิวิชญ์  ศิลปเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงอภิสรา  เที่ยงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงอมริศา  บุญญา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงอรธิตา  ธรรมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงอรปรียา  รุจิภานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงอรวรา  เสาวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงอรวิชญา  เจียรจรูญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงอริญชญา  วัฒนพรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงอโรชา  เรืองกิจตระการ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
728
เด็กชายอลงกรณ์  แตงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงอัจฉริยา  สุวรรณเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมจุ้ยพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงอาคิรา  ธันยธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงอาคิฬะ  เทียมหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงอิน  พวกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายอุดมโชค  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงไอรดา  สาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
738
เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม