ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกมลภพ  จั่นทองทวีลาบ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตพร  จิตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาบภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเสวตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิเหม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติพัตร  ศรีชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกิตติมา  แปลงดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แก้วกฤษฎางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิติมา  บุญโย
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลธิดา  บุดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลนัทดา  ลือญาติ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
13
เด็กชายเกรียงไกร  อาบไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกวลี  ไกรวาส
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกษมณี  เจือจาน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
16
เด็กชายเกษมศิลป์  สร้อยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรภัทร  สัต์สาร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
20
เด็กชายจักริน  พงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาราม)
คณิตประถม
21
เด็กชายจักรินทร์  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจัทรกานต์  พลศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจันทกานต์  นราชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจารวี  สุริยะเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจารุวรรณ  กาบกลางดอน
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
27
เด็กชายจารุวิทย์  บุญโย
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทองแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
29
เด็กชายจิตรทิวา  จันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรภัทร  สีหอม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรัตน์  อุไรรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
34
เด็กชายจีรวัฒน์  สอนรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจุฑารัตน์  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
37
เด็กชายจุลเดช  ปั้นชู
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเจนจิรา  แคนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
39
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลิดา  คตพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
41
เด็กชายชวภณ  นพจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
42
เด็กชายชัชวาล  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
43
เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชาลินี  ธัญสาร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงโชติกา  มงคลเคหา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
46
เด็กชายฐานิฎฐ์  พงษ์สะพัง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐิติญาวรรณ  เจริญมี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
48
เด็กชายณรงค์พนธ์  บุญญานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฏฐิดา  ศัพทานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐการย์  โสมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐตรา  รัตนยงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลืองจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียวซู
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
56
เด็กชายดนัยพงษ์  สารสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
58
เด็กชายดิศรณ์  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงตะวันวาด  นิลบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
60
เด็กชายถวัลณ์ศักดิ์  พันธ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
62
เด็กชายทินภัทร  เขียวมรกต
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทิพวัลย์  อิงไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
64
เด็กชายเทพทัด  นาคแกมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
65
เด็กชายไทย  เทพวงศา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
66
เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
67
เด็กชายธนกร  ท่าหิน
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
68
เด็กชายธนกฤต  จำปาแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
69
เด็กชายธนกฤต  หัตถี
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
70
เด็กชายธนชาติ  กะวันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนธร  กรเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธนภรณ์  ฆ้องวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
73
เด็กชายธนภัทร  ป้อมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
74
เด็กชายธนภูมิ  สุตะภพ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธนัชพร  ลิ้มโกเมธกุล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
78
เด็กชายธนากร  อิ่มมา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
79
เด็กชายธนาธิป  มานอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญญาศิริ  เนตรจรัส
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
83
เด็กชายธัญพิสิษฐ  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญวรรณ  แข็งขัน
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญวรรณ  พรธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยอาษา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธารทิพย์  เขียวเวียง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริโย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
89
เด็กชายธิติพันธ์  ชุมศร
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
90
เด็กชายธีรโชติ  เวียนหา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
91
เด็กชายธีรภัทร  ไพยสูตร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนณี  อนุศัพท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
93
เด็กชายนพรุจ  อภัยศิลา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนภาภัช  พ่อค้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนลินนิภา  มิ่งพรม
ป.5
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนลินรัตน์  พัฒนามาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนวสิริพร  มหานัด
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
98
เด็กชายนักรบ  สมสุข
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
99
เด็กชายนันทพงศ์  เพชรภูหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
100
เด็กชายนันทพัทธ์  ศรีวงญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนิรัชพร  วงศ์สวาท
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนิสารัตน์  เพิ่มพร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงบวรัตนฺ์  เครือสินธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดในแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
105
เด็กชายบุญฤิทธิ์  จันทะอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงบุณยานุช  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบุษกร  พลารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงใบบุญ  ชลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
110
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
111
เด็กชายปภังกร  สมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
112
เด็กชายประวิทย์  เธียรธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
113
เด็กชายประะกาย  ละอองสินธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปรัทมา  กรอบสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปราณี  ราศรีใส
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลั่นกลอน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปรียาภัทร์  รชตปิยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปิยพร  แสงพลาย
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
121
เด็กชายปิยะวัฒน์  เตสา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพงภัคศพร  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
123
เด็กชายพนธกร  ทองพูน
ป.5
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพรทิภา  น้อยสี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
126
เด็กชายพัฒนา  เพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพาณินี  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
คณิตประถม
128
เด็กชายพีรธัช  วันทาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
129
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
130
เด็กชายพีรพัฒน์  หนูนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
131
เด็กชายพีรภัทร  อัตถาหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเพียวระยา  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงภคพร  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงภัทรวดี  คงรอด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงภัทรวดี  โยธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
137
เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภิรดี  กลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
139
เด็กชายภูธร  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
140
เด็กชายภูมินทร์  สีทา
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูวนัย  รักไทยบำรุงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงมัญฑิตา  จันดี
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
143
เด็กชายมานัส  ชื่นยินดี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณใจ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเชียรโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงลานนา  ศรัทธาบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
150
เด็กชายวงศธร  พัสดุ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวทัญญา  ชุณหพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวรฉัตร  เดชพิมล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวรรณรดา  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวรรณวลี  เรืองภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
156
เด็กชายวรวิทย์  เงินก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวรัญญา  ทองถม
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวรัญญา  แสงสด
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวรัมพร  บัวนา
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
161
เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวันใส  เชียง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
164
เด็กชายวิชชากร  พาสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวิชุดา  ผดุงสิน
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวิชุดาพร  เกตุแสนสี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
167
เด็กชายวิทยากร  พิมทำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
168
เด็กชายวิทวัส  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงวิภาพร  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวิยะดา  สายชะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
171
เด็กชายวีรภัทร  ทองทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
172
เด็กชายศรัญย์กร  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
173
เด็กชายศรายุทธ  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
174
เด็กชายศรายุทธ  เลื่อมพักตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
175
เด็กชายศิระชัย  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศุภกร  แนบทางดี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
177
เด็กชายศุภณัฐ  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
178
เด็กชายศุภวัทน์  ภิรมย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
179
เด็กหญิงศุุภิสรา  ขวัญตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
180
เด็กชายสรวิชญ์  ลาเชียงเหียน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
181
เด็กชายสิทธิพงษ์  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
182
เด็กชายสิปปกร  เพ็ชรอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
183
เด็กชายสิรภพ  พึ่งสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสิราวรรณ  รัตนวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสิรินดา  ศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสิรินภา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุจิวรรณ  หรั่งอรุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
189
เด็กชายสุทธิรักษ์  ธนบัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสุธิดา  ภู่คง
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองพูล
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุภาพร  ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุภิชฐา  กำแหงนา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุวัจนี  งามดีเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
197
เด็กชายอดิสรณ์  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอธิชานัน  ผิมงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
199
เด็กชายอธิป  บานแย้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
200
เด็กชายอนุชา  สนกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอภัสรา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
คณิตประถม
202
เด็กชายอภิวัฒน์  ชั้นเชิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
203
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีไทย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอมิตา  สุวรรณใจ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอรจิรา  ภู่สวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอรนิช  นิลขาว
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอรปรียา  ยุทธอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอัณณาภรณ์  ระเบียบโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
209
เด็กชายอัธฑสัณ  เอาะตะเมาะ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอัมพร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอาคม  ชัยอาษา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
212
เด็กชายอานนท์  จันทร์เจิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
213
เด็กชายอานนท์  สีดาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอารี  พันธุ์นาค
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอารีรัตน์  ปล้องเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
216
เด็กชายอินทัช  จันทนานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอุมาพร  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
218
เด็กชายเอกภพ  ทองนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
219
เด็กชายเอกราช  ทรงอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
220
เด็กชายฮง  จันท่า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กชายกฤษฎา  พรมภา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงกัลยกร  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวฐิติมา  โพธิมณี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายทศพร  หาญรบ
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงบุษกร  วงศ์ชารี
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงเปรมฤดี  คำดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายพงศธร  สหแพทย์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงลภัสรดา  พัสดุ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงวรพร  พรกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงวิภาวี  สามัคคี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงสิรภัทร  ภูคงสี
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงสิริโสภา  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงสุจิรา  หอมเพียร
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงสุวรรณี  คำถา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยกาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
241
นายอนุสรณ์  ฆ้องสะเทือน
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอริสา  กะวันทา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงอารีรัตน์  เพชรสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกนกพร  สมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกนกพร  แสนสระศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกนกศรี  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
248
เด็กชายกร  ราชเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกรชนก  ขอหมั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกรรชัย  สารสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
251
เด็กชายกฤตภาค  ประกอบทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกฤติมา  ธนูทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกษิดิ์เดช  ช่างนำ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
254
เด็กชายก้องภพ  ธูปขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกอหญ้า  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกัญจนพร  วงค์ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัลยา  สอนวงษา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกานติมา  ระโหฐษฯ
ป.4
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกิตติธร  หมื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกิตตินันท์  ทรัพย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกีรติกร  ศรีสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเกตุศินี  หนูหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
263
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เทียมยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงเขมจิรา  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงคชาภรณ์  สามัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายคันธารัตน์  แก้วสุ่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
268
เด็กชายจักรพงษ์  ชลศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริสาขา
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงจิตสุภา  บุบฝาเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงจินต์ศุจี  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงจิรัชญ์พัฒนื  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
274
เด็กชายจิรายุทธ  ตั้งอิสราวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แพงไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายเจษฎา  ซาอุไร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายเจษฎา  พืชเพี้ยน
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
278
นางสาวชญาพัฒน์  เขียวมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กชายชนนณัช  เจริญพรรค
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
280
เด็กชายชนะชัย  สอนอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
281
เด็กชายชนะพล  กิติเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชมพูนุท  สุรันกูล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชรินดา  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายชวกร  ต่ายสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายชินพัฒน์  พุทธอุทัย
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชื่นกมล  ชมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงญาณิศา  ยาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงฐิตาภา  เงื้อมผา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงฐิติวรดา  พุทธชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณฐนนท์  ถ้วยชา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัฎฐา  ยิ้มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัฐชา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณิชาบูล  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงณิชาภรณ์  หญ้าผา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
298
เด็กชายดัสกร  โพติยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงเด็กหญิงวริศรา  หมื่นนุช
ป.6
โรงเรียนวัดเกวียนหัก
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงตา  บัวลา
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงทิพยวดี  แสงจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธนกร  บุญเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธนกฤต  คำเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธนภรณ์  ดีซ้อน
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธนัชญา  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธนากร  เมืองคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธนิสร  ทองเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลกฤต
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธราวุธ  งามเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปตินัง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปิกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธันวา  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กชายธีรเดช  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธีรภัทร  สีก่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงธีราพร  แสงม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนงนภัส  แสงบรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนภัสสร  ผากผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
319
เด็กชายนฤสรณ์  เขี้ยวสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนลินทิพย์  มิ่งพรม
ป.5
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
321
เด็กชายนาวิน  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงนิพาดา  จั่นเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงนิภาสรณ์  วัฒน์วิภูเดชน์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนิรมล  ค้อมผักแว่น
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
327
เด็กชายบุญรอด  อ่วมกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปณิดา  ปัญญาทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปณิดา  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปราชญา  ประดิษฐผล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปราณปริยา  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปอฝ้าย  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รุนกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉุยฉาย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปู  ก้องเวหน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายพนา  หน
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพรกนก  ชั้นเชิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพรนภัส  ปงลังกา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพรนภัส  สิงห์ผา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพรพรรณ  รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายพรพิพัฒน์  ผลไม้
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพรเพียว  พล
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพรรณดาว  พระนคร
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพัชรภา  ทองปลาด
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สีสด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพิพัฒน์  ปัญญารกษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงพิมนิดา  แสนคำพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปาตี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพิริยา  ใสนวน
ป.6
โรงเรียนวัดเกวียนหัก
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพีรภัทร  สอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพุฒิชาดา  ทับพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพุทธรักษา  จินดาบถ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
356
เด็กชายพุทธศักดิ์  พงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายเพ็ชรัตน์  กะหมายสม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงภัคจิรา  ทองแสงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงภัครภรณ์  ผ้าขาว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงภัควลัญช์  พุทธระสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงภัทรวดี  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
362
เด็กชายภูมินทร์  แสงเข้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
363
เด็กชายโภคิน  ราศรีเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงมนิสร  ศรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงมินตรา  พูลเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายเมธัส  แสงเดือนเด่น
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเมธาวี  ชื่นวารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงรดา  ปราบไพริน
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายรังสิมันต์  สาขา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
371
เด็กชายรัชชานนท์  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
372
เด็กชายรัชตะ  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
373
เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักวงษ์แท้
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลพูล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหล็กศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผลพูล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
378
เด็กชายเรวัติ  สุมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
379
เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงค์ยา
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายเรืองวิทธิ์  วงค์ยา
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงลักชณา  มูลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
382
เด็กชายวรพล  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงวรรณิษา  ชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงวรัทยา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงวริศรา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์แพง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงวรีวรรณ  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงวัทนวิภา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงวัลลภา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนวัดเกวียนหัก
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงวิชญาดา  เขตประกร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวิรากานต์  งามผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักษา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญพา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
395
เด็กชายวิวัฒน์  โยธานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายวีรยุทธ  พฤกษากุล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงศรัณญา  สมัครพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงศศิธร  พุทธศร
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศศินัดดา  ทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศศิพร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศศิรินท์  หงษ์ชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายศิริชัย  เทพสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงศิริพร  เกษราธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงศิริพร  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงศุทธินี  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
406
เด็กชายศุภโชค  สาพรม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงศุภาวรรณ  วรนาม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงศุวิมล  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสมฤทัย  ว่ามา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
410
เด็กชายสรวิศ  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายสิงหา  เจือ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายสิทธิชาติ  ลิ้มปนะแสงกุล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงสิริกร  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาราม)
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสุชาดา  ฌานุวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายสุทธิชัย  สนั่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวมรกต
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสุภัททรา  ยามมี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสุภาพร  โสมศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงสุภาพร  อุนายา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสุภาวดี  นาคา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
424
เด็กชายสุรพัด  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
425
เด็กชายสุวรรณชัย  ชุมปลา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสุวรรณา  ลือญาติ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงสุวรรณี  ถ้วนวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
428
เด็กชายอดิเรก  รัตนสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายอดิศร  กลับใจ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  คุ้มหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
431
เด็กชายอนุชิต  กาวน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
วิทย์ประถม
432
เด็กชายอโนชา  ใจกรด
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงอภิชญา  เสริมพงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายอภิชาติ  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอมร  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
วิทย์ประถม
436
เด็กชายอลงกรณ์  ฐิตานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ัจันทเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์มณี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุษบรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงอุษา  เงินเร็ว
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
442
เด็กชายเอกพันธ์  คำสามผิว
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม