ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกลวัชร  วิริยนุกูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกวินท์  อรรถธรรมสุนทร
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกันต์กวี  สุญาณวนิชกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงข้าวทิพย์  สงวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงเขมากร  ขันวิชัย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงเขมิกา  ขันวิชัย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิดาภา  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิ์นันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงเจติยา  เรืองพยุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงฐาปนีย์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงฐิตารีย์  หงส์ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายฐิติพันธ์ุ  พุชงค์เจริญ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บรรเทาทุกข์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณภัทร  เขียวสอาด
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จำปี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฏฐ์สิทธิ์  บริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดอกลำเจียก
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐศร  คุ้มวิเชียร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณิชชา  ปิ่นประชานันท์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณิชาภัทร  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายดุลยวัต  วันเย็น
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายทัตชน  จารุพงษ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธนิดา  สุดสาคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัญญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาลกิจ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนัฏถา  ลบตุ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนันท์นลิน  จำปาแถม
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายบุริน  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปณาลี  วงษ์ดี
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปริยากร  พงศ์พิริยะจิต
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงปรียาพร  ขาวขำ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์วัชรมงคล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงปัทมพร  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพงศพัศ  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพลอยปภัส  กิตติวีระพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายพัสกร  ลิ้นจี่
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอดวิมล
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายพุฒิพงศ์  จีนาภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงรฎาณัฎ  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายรณกร  อุตสาหะ
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายระพี  กองเทียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวิชญพงศ์  ถนอมนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงวิภาวดี  พุ่มดี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงวิรชา  โพระดก
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายวิริทธิ์  มกคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงศศิภา  นิ่มเดช
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายศิรวิทย์  นิจแสวง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงโศภิษฐานาถ  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายสริต  สันติสุข
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงสรียา  รัตน์นิยมชัย
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายสารศักย์  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายสิรวิชญ์  วรภคบุญญา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายสุวิจักขณ์  สมบูรณ์ทวี
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเสกสิฐ  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายหัฏฐกร  เจียวยี่
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงอรรชา  อมรชัยเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายอรรถกร  กาทอง
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายอัครวินท์  ชุมจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
84
เด็กหญิงกัญญาภัค  สังข์ป่า
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจับ
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชินาธิป  กาญจนอุดมการ
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เหลืองเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายเดชาวัต  จันทรนคร
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงทัชชญา  สิริวเสรี
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนิศารัตน์  ธรรมจง
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพสธร  คำปุ้ย
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุบลบัณฑิตกุล
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงภาวิณี  กราบเคหะ
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงรินลดา  กลิ่นดี
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเวธนี  แดงหาญ
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเศกสรรค์  หาญอนงค์
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสุนันทินี  จันทระ
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงอัญธิกา  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอิชยา  อินทรประสาท
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กหญิงกนกวรรณ  มากมาย
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกรกมล  สมจิตต์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายกันตพิชญ์  กลั่นบุศย์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงขนิษฐา  เฮงเส็ง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจิตบุณย์  คงกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชณาพร  เหล็กไทย
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงญาณิกา  เรือนงาม
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงญาดา  เวชโพธิ์กลาง
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐานิดา  ชัยวันดี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณฐกร  ตันเจริญ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งผล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฉิม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฐดนัย  โตสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐสินี  ปิดสายะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณิชากร  สระทองพรม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธนภรณ์  คงธาร
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงธนัชชา  อุทัยทอง
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธัญชนิต  จินดาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนิขาภา  กาญจนการัณย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายบรรณวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงบุณยาพร  แสนบ้าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปฏิพนธ์  กำเนิดรัตน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปณิตา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปทิตตา  จรัสโอฬาร
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพงษภูมิ  พลอยมุกดา
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพงษ์สรรค์  จรัสโอฬาร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพชร  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
135
เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองสุทธา
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพิชญธิดา  สิทธิสร
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  ทิพยาลัย
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงเพ็ญกวิณ  สะพรั่ง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายภรนิตย์  แก้วแท้
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภรัณยู  ฝอยทับทิม
ป.4
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภัคญาณ  บุญมาคาร
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายภูตะวัน  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงมุนินทร์กานต์  ธรรมะ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงเมปวีณ์  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงเยาวดี  ผาละบัน
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นิสสัยดี
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวรรณศร  น้อยโสภา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรางคณา  อ้นเชิด
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงศิรประภา  อำนวย
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายศิวกานต์  รักราษฎร์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายสรวิชญ์  ไคลมี
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายสิปปกร  ทองเปราะ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  พูลยม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายอภิวิชญ์  ใจอารีย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอุษา  หอมลำดวน
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์