รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สาย 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาที่สอบ
1 ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม
2 ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิทย์ประถม
3 วิริยกานต์ คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม
4 ชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม
5 ณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม
6 ชยุต จุนถิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม
7 ปริยากร ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม
8 พัสกร อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม
9 วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม
10 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม
11 ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
12 ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
13 นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
14 พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
15 รัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
16 วรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
17 ปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
18 อาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม
19 อริสรา จิรชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
20 สิรวิทย เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
21 สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
22 ปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
23 สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
24 นรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
25 มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
26 กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
27 ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
28 นิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
29 ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
30 กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
31 ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 คณิต ม.ต้น
32 กัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 คณิต ม.ต้น
33 วิภาวี คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 คณิต ม.ต้น
34 กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 คณิต ม.ต้น
35 วรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 คณิต ม.ต้น
36 ปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 คณิต ม.ต้น
37 ณัฐชนน สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 คณิต ม.ต้น