รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สาย 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
วิชาที่สอบ
1 วิริยกานต์ คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นครปฐม คณิตประถม
2 วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทย์ประถม
3 อริสรา จิรชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
4 ปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
5 สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
6 นรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
7 มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
8 กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
9 ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
10 นิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
11 ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
12 กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
13 ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
14 กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา คณิต ม.ต้น
15 วรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา คณิต ม.ต้น
16 ปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี คณิต ม.ต้น
17 ณัฐชนน สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ชลบุรี คณิต ม.ต้น