รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สาย 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาที่สอบ
ผลการพิจารณา
1 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
2 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
3 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
4 เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
5 เด็กชายวงศ์วริศ  ทิพย์ธนากานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
6 เด็กชายอินทัช  เจริญครบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
7 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
8 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
9 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
10 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
11 เด็กชายณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
12 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
13 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
14 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
15 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
16 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
17 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
18 เด็กชายพิชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
19 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
20 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
21 เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
22 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
23 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณิตประถม รอการพิจารณา
24 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
25 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
26 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
27 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิตประถม รอการพิจารณา
28 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
29 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต คณิตประถม ไม่อนุมัติ
30 เด็กชายจักรภัทร  นิยมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
31 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
32 เด็กหญิงสุชญา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
33 เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม รอการพิจารณา
34 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
35 เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
36 เด็กหญิงนภสร  ทองใบใหญ่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
37 เด็กชายภาธรรม  ชัยอดิศัย โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
38 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม รอการพิจารณา
39 เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม รอการพิจารณา
40 เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
41 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
42 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ วิทย์ประถม รอการพิจารณา
43 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
44 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
45 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
46 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
47 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
48 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
49 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
50 เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม รอการพิจารณา
51 เด็กหญิงณัฐภัค  หลักเเหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม รอการพิจารณา
52 เด็กหญิงวิชญาพร  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
53 เด็กหญิงพฤฒาพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
54 เด็กหญิงณัฐกานต์  อริยสัจจากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
55 เด็กหญิงณภัค  วิทยาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
56 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ซิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
57 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
58 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
59 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
60 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
61 เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
62 เด็กชายจิรทีปต์  เหลืองวิไลเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม รอการพิจารณา
63 เด็กชายพณิช  กมลาพร โรงเรียนอรรถมิตร สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
64 เด็กชายกวิน  มโนมัยพิบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
65 เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
66 เด็กชายทศ  บุญเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
67 เด็กชายปรีดิ์  สิมพลิพันธุ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
68 เด็กชายภาธร  อัมมวรรธน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
69 เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
70 นายสุระพัชช์  หิรัญสิราวัตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
71 เด็กชายธนวัฒน์  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
72 เด็กชายพนัส  เยาวเรศเถกิงกิจ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
73 เด็กชายณัฏฐ์ภพ  พรพลานามัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
74 เด็กชายธิติ  เถลิงบุญสิริ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
75 เด็กชายธีรโชติ  คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
76 เด็กชายกันต์  กิตติชัยดำรง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
77 เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม รอการพิจารณา
78 เด็กหญิงภัสสร  เจียรจรูญวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม รอการพิจารณา
79 เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
80 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
81 เด็กชายปัณฑิวัฒน์  ธรรมนูญรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
82 เด็กชายอิทธินันท์  เมนอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
83 เด็กชายน่านนภนต์  สารบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
84 เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
85 เด็กหญิงพริมา  ชลวิหารพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
86 นางสาวชาลิสา  วิรุณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
87 เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
88 เด็กชายธรรมธัช  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
89 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
90 นายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
91 นายวรท  เชาว์บวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
92 เด็กชายธัญกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
93 เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
94 นายธนากร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
95 เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
96 เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
97 เด็กชายสิรวิชญ์  เหลืองอักษร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
98 เด็กหญิงณิชา  วิรุฬห์พานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
99 เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
100 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
101 เด็กหญิงชญาภา  บุญชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
102 เด็กชายณัฏฐ์ไพรัช  เพชรวรคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
103 เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
104 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
105 เด็กชายพนธกร  คูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
106 นายพัชรพล  เกษมธรมแสวง โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
107 เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
108 เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น รอการพิจารณา
109 เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
110 เด็กชายพีรวัส  ว่องไว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ