รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเอกอมร  ศรีจอมขวัญ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภึร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชนากานต์  เตชสุนทรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูมา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปริญญ์  ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงศตพร  ชัยดี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายคณรมย์  วิชนี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนิษฎา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายสรวิชญ์  เหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายคณิน  บุญโอภาศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายพศวีร์  เเฝงพงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มฟ้า โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณทัต  อันประนิตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปณิตา  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวรัตนาวลี  สิงห์เวียง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเธียร  พงษ์สุวิเชษศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชวภัทร  ไตรทิพชาติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชัญญา  พัฒนพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพลวิชญ์  วงษ์สุนทร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงริญญาภัทร์  สุขแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปารณีย์  ช่างทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งหยวก โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพิพัฒพงษ์  อัดโดดดร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภูรินท์  ม่วงศรีเมืองดี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒนสิริ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเปมิกา  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอาจ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิชญ์สุภางค์  ดีทองคำ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพสุ  สดายุรัช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีประทีปบัณฑิต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพีรพัฒน์  พฤกษมาศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชลันธร  มีนาภา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนวพล  สันติภาพจันทรา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอธิป  พิริยศักดิ์มนตรี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปราบ  ภูมิจะ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอนาวิล  อิสลาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพิภูศิริ  นามบุรี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเพชรอาภา  ชะระภิญโญ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองถาวรวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภิญญมาศ  สังสิทธยากร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกันตพงศ์  วอนเจียม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จริตงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพีรญาณ์  พรมมัจฉา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายรวิภาส  ถึงสุข โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทาทิพย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยุทธิ์กิจสถาพร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสิริกร  สังกา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิริภา  สังกา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนัญชิดา  ห้วงหงษ์ทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงหทัยรดา  วจีสัจจะ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัชชารีย์  ไชยภัทรเจริญวุฒิ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเชิด โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนางสาวก  ข โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนนครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายคิริศวร์  เสถียรนนทศิริ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐอมร  จันโทศรี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจรัสประภา  แช่มเอี่ยม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจิตตรีญา  จาดสอน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธิญาดา  บุญยืน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนรินทร์พร  สุนทร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงวีนัส  แสนสุข โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวริญระภัทร์  แช่มเอี่ยม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกีรติ  เถื่อนปาน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงฉัตรวดี  บริสุทธิ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฎฐชา  แสงมี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธัญญชนก  วันชะฎา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์อ่อน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวันเวลา  หล้าแหล่ง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงอนุชศรา  บุตรจันทร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพฤษภรณ์  ปั้นนาค โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงภิญญดา  โมกข์ศิริ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงบุญยวีร์  ตะนรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุนิตรา  สูงปานขาว โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณัฐพล  โอรักษ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสุทธวีร์  เอี่ยมละออ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์  ไกรสร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชนาภัทร  จิตตะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอรอนงค์  เอี่ยมศิริ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุกขะวัฒน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสิริกร  จตุรภัทร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์ช้อย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงแพรพรรณ  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายวิกรม  สังกา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกชพร  เตชะดิษย์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญแก้วมงคล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวรรณศิริ  เนียมหอม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัชชา  คงเกาะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวรกฤศ  กุลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายเอกพล  พุ่มสอาด โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้ววิชิต โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอภิลักษณ์  แก้ววงษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนวพร  อบอาย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนคภิท  วัฒโนภาส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัทราพร  พุฒอินทนา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกฤษกร  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรณัน  เขตต์กรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณนนท์  สิงหสุรศักดิ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สารต๊ะวงศ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปัณณ์  ทุคหิต โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น