รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงนกัญยวรรณ  เลิศจารุอนันต์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุภานันท์  เสือมั่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงวิรัญญา  ปิ่นสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพัชราภา  เหมบุรุษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัฐประภา  ขวัญวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวสุชาวีร์  อาวะกุลพาณิชย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัชชา  ธนวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวปัญชรีย์  ทาตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกมลนันท์  ศรีอ่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพรรษา  เสาวกูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณชาติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวนันท์นภัส  เถาพันธ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกนกรัตน์  ภูตีนผา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศุภานัน  คงสน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวกมลนัทธ์  ศรีอ่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพนิดา  รวบยอด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกนกภรณ์  อุปรัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชลกร  ขันธ์แก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวปภาดา  เชื้อคำลือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวรกมล  ชื่นเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวศุภิสรา  คล้ายแท้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลฑีรา  วังสระวิวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชนิตา  ใจกล้า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัชชา  เม่นสิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวนภัส  วริทุม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนัฐริกา  เดชบุญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวบุญสิตา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอภิญญา  คงน่วม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวพิมพ์ชนก  หาแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกรกนก  แก้ววิเชียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาววริษฐา  มาขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวสุพิชญา  สวนนุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวภคพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวศศิชา  พงษ์พานิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรัฐสิริ  บุญตา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวรัชญา  ทรัพย์สุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวบัณฑิตา  คุยสี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรดา  ปากันทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐกานต์  เมืองแก่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพัชรมณฑ์  บุญเหลือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวม่านฟ้า  พงศ์ศรีมาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐชนน  ปิ่นสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอัญญาวรรณ  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพูลศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงรมณีลักษณ์  สุวรรณธเนศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชมชนก  สุพรรณกลาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปิยะนันท์  ดวงแข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิดก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงวิจิตราพร  ภมรกูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์จันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกัญญาณี  สุขสบาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณภัคมน  ลินมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฐิติพร  เกตุวรภัทรา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงบุญญาพร  อินทะรังษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเม่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธัญญ์ณนิตย์  จรูญศักดิ์ชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวสุพรรษา  จันทร์คุ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐพิมล  โกศัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกัญญณัฐฎ์  หาสาตร์สิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกนกพร  เรืองโต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัชภัค  ชัยพิทักษ์สุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ลาภอุดม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปัณดารี  อดุลยรัตนพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศศิกมล  นุชพ่วง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวพิจิตรา  จีนด้วง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงมาติกา  มั่นคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวณัฎฐณิชา  อินทรเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวกรชนก  บุญยืน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภัคจีรา  โม้อ้วน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธีรกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วกำพล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาววรกมล  เทพวรชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุชาญา  คนใหญ่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวญาณิศา  สีคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชุดากานต์  ยาวขันแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพัทธนันท์  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชลดา  เดือนเพ็ญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาววลัยวัฒน์  กระทู้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐพร  เม่นต้นสาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศศิภา  สมเจตริน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพรมนัส  หล่ำสีลี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงศศิธร  ศิริอินทราทร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บางเพ็ญสิริ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรแวว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพชรอร  ปั้นศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปวีณา  ไชยยอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพีรดา  สุขถาวร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสริอย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงช่อชมพู  วัฒนกุลชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพนิชา  มณีสุโข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จีนหลักร้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฏฐนิช  จันทบุรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงมณี  มณีศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชนกานต์  เกิดภู่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกันยาวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงโยษิตา  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสิรินารถ  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกรวรรณ  ขำน้ำคู้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพัชรพร  หาธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอภิชญา  เตมียบุตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวันพฤกษา  กอบกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวิศรุตา  ชัยเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชณัญชิตา  พัดจันทร์หอม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัดเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขาวนวล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณิชารีย์  โกวิทยานนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศิริกัญญา  เขียวนุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิเวทนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สนสุรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนัชชา  ฮับหลี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปาโน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงเปรมปรีดิ์ดา  ธัญพิสิษฐ์โชติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงมนิษา  ระเวง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงจินดารัตน์  โม้อ้วน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวิมลวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงเขมพร  กังวาลวัฒนศิริ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐวรา  สังเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจรรยพร  คณานนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวรรณชนก  บุณยมณี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชีวาภร  สุทัศน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงทิฑัมพร  กัลยาณวัตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวันใส  โสมณวัตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกุลยารัตน์  นุ้ยเย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรนิภา  สังข์มีน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศิริขวัญ  มาตาแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฉัตราพร  เจียมศรีชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวริศรินทร์  โปสพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปรวีร์  ทองพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนกฤต  เปล่งขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวิชิรพงศ์  บุญญมัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายทิม  มากบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปัณณทัต  เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายคณาธิป  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธวัชชัย  คงถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายกันตภณ  มีมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจักริน  จูเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกรวิชญ์  ชูตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกฤตภาส  บุญโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายกีรติ  เสือสงวนศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สหกุลบุญญรักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณภัทร  ดารารักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัชกฤช  วัฒนศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนรัตน์  วิตันติวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธารินทร์  หวังตระกูลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภาคิน  สาระประเสริฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายยศสรัล  ปานศรีนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวรภัทร  อภิวงศ์งาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวิสโขท์  เจ่าสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสิรภพ  เอี่ยมบางทราย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายอานนท์  พูลสะดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกฤษณพงศ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายคณิศร  ทับดิษฐ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจิรเมธ  ฟักปลั่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายจิรายุ  อุดมมานะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเชาวนพงษ์  สัจจะวัฒนากิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณภัทร  นาคสุขมูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปรเมศ  ตรีะวนิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปาระปิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพงศกร  จันทร์ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายศุภณัฐ  อินทรา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายสรวิศ  สุขเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายสิรภพ  ศรีใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกันติชา  ปัญญามา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุวรินทร์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบัณฑิตา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรธิดา  บุญทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปวิณ  ปฐมวณิชกะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภวิชญ์  เนียมหอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภิทรวัฒน์  สนองคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชินพัฒน์  ฟองจางวาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกรกฏ  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกวิน  สายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธรรมยุต  อุ่นเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลทิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพชร  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายคณนาถ  พระสนชุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพรภวิษย์  เลือกหา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนันธิ์ฐรัฐ  รักษาบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนัปกร  ศรีแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายศิวกร  สินอุดมไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอาณัฐ  พึ่งเพ็ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายคณาธิป  มณธรรมธารี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายเกรียงไกร  จิ๋วน๊อต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายณภัทร  พรหมศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณัฐพัชร์  นวลบุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีภิรมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพัชรพล  โตขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายประวันวิทย์  กันภัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธีรภัทร  มาดหงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภัทรพล  ทองแย้ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายบารมี  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพลภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธราดล  ตันติพลาผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายศุภกร  อารีรักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายโสภณวิชญ์  เขียวปั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอรรถพล  ทองแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนรภัทร  ลือเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูมิรพี  แสงจันทรา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนพัฒน์  วุ่นดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัทรวลักชญ์  เอี่ยมคิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สอดเนื่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูมจะนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกันตพล  ศรีนาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายปภาวิน  ท่าโพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธันยชนก  ศิวสัตตพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายวชิรวิทย์  นาคเจือทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธัชธรรม  หมีเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพบธรรม  หมีเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายกฤดิโสภณ  รอดเสส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายภควัช  ประดุจพงษ์เพ็ชร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณภัทร  สิทธิยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายรัชพงษ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชัยรัตน์  บูรณะชนอาภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันทะคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภูมิภัทร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเพียงนิล  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกษิดิศ  บุญจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชยุตม์  ยอดมนต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายชวิน  แย้มเสมอ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสุรวุฒิ  พูลเพียร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงวิมลณัฐ  มากคิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธีรภัทร  อมรวิภาดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายศุภวิชญ์  เทียมทัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายพศิน  บุญก่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศุภกร  เหมะภูษิต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายฑารัตน์  โตบึงกอก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอธิป  กองลาแซ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายมนัส  เมฆทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายตฤณ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายณภัทร  โสภณนิธินาท โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอานนท์  อ้วนลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายภัคพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปรเมศวร์  อาจสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นายพัชรดนัย  เชื้อบุญมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายเมธวิน  ด้วงแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายธีรวัฒน์  ชื่นพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอัมรินทร์  ทุยคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปรินทร  ด้วยสาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวัสนกร  วาสนดิลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายณัชพล  ภู่พงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นายธีรภัทร์  ทองงามดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายวศะ  หอมสะอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนัตปกรณ์  ขำวงฆ้อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายอภิวัฒน์  ศฤงคาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายเทอดภูมิ  เจิญสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายธนดล  สราศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปฏิธาร  สุดใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายไรรินทร์  อินทสิททธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายธณภัทร  เส็งพานิชย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายปุณณัตถ์  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายพีรณัฐ  อยู่เมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายรัตนากร  รัตนกิจศร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายชิษณุพงศ์  รัศมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายธนัทท์  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายธราพงศ์  เมฆประดับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายณภัทร  แสงสว่างวัฒนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายธีรภัทร  จันทรมณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายวัชรพล  อยู่ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายกิตติพิชญ์  คำเภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชวกร  ไชยมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนพดล  ทิมเครือจีน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัฐญา  เกิดลอย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐวิภา  ยิ้มดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงตะวันฉาย  ชาญวิชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  กีรติสุนทรกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธัชญมน  ประสบวิทยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เอี่ยมทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายก้องภพ  เดชสะท้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัชชา  หาสิตะพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสรัล  เศรษฐศุภพนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงโชติกา  โกศินานนท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกฤษณ์  การกุศล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายนนม์ปวิช  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงบงกชมาศ  ดอนสมไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชยานันต์  ชำนาญยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายชุติเทพ  ชำนาญยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายณัฐปพน  รอดเนียม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายถิรฉัตร  เจริญศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธฤต  แก้วสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธัญ  รัตนศิริกุลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนิธิพล  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายบวรฑัต  เกิดส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปัณณวิศ  ขวัญเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายไผทพัฒน์  โมลี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพณิชพล  วงษ์พรวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพิชิตชัย  กุดคล้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพิทวัส  ทับแว่ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรามนรินทร์  ตั๋นคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวชิรดิตถ์  สีนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายสรเชษฐ์  มีปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสิรภพ  โพธิ์งาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูริสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงจามิกร  ภู่โต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงชนาภัทร  เกิดส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณัทนันทร์  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธนภรณ์  คงอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนิธิพร  นนทการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภัคภร  ชวธนาธิคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกฤต  บรรเจิดพงศ์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกษิดิ์เดช  คำเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกัปตัน  พึ่งเป็นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชโยดม  สีสืบวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายชัยชนะ  จังติยานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณกฤช  ลิยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนกฤต  วัฒนะจีรากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธวิวรรต  สอนเณร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธีรภัทร  โพธิรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภาณุวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนบดี  จิตติธาดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพิชญุตม์  เหรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวุฒินันท์  อิ่มเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพันยู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงน้ำทิพยรัตน์  กูลพำนัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทักทอนพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพัชรีพร  ชัชวาลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงรวิกานต์  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวาริศา  เล็กวิไล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวิชญาดา  มณฑาทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจักรธร  สุขโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชิษณุพงค์  บุญส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนกร  แก้วทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนกฤต  ยาตรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนัช  เมฆหมอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพงศกร  สุวะนิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภูวรัตน์  พึ่งเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายรณพีร์  สุภาภรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายรัชภัทร  เศรษฐธรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสิระ  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายอณุศิษฏ์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณิชาภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงธัญวรรณ  มาศภมร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณภัทรกร  เป็งใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายตรีชิต  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธนา  ทับเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธิติกรณ์  เลี้ยงเชื้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายนันทิพัฒน์  อินาบะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายบรรณวิชญ์  เพ็ชรสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทองอู๋ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายพงศพัศ  รอดพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพลชนก  พิมลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพิทักษ์พล  วันแว่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพุทธกร  จันทร์ไพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภัทรพล  สนโต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภาคภูมิ  เพ็ชร์เอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์สุภาเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูสมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายศิรสิทธิ์  หิงสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยบู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปัทมพร  เชตุทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณิชา  จารุชวลิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงทักษ์ณภัทร  อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เล็กอุทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ดวงอิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวราภรณ์  พ่วงบางโพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอภิชญา  สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายไกรวุฒิ  ดาคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายคณิน  น้อยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายชัยธวัช  แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนทรัพย์  เอ็บมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนากร  จันทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพิสิษฐ์  ทรกัณฑ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภาณุพงษ์  คำคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายยสินทร  เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายรชต  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายอธิชา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกนกพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขนิษฐบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณญาตา  สีหโรจน์ภูวดล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณัชชา  จารีต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณิชา  บุญแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงดุสิตา  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงบุญรดา  ทิทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุภนิดา  ปาด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุวภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอธิชา  บุญเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายไกรษรสีหะ  กองแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายชนิตพล  พรหมชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณัฐนนท์  ม่อมดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนกฤต  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธนภัทร  ชูถึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธิติวุฒิ  เพ็งทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธีรเมธ  ทองมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายพงศกร  รอดพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายภาสวีร์  แนวพิชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายยศภัทร  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรชต  ผลวัฒนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวันฤทธิ์  ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสิรภพ  พร้อมญาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสุรเชษฐ  ใจต่อตั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอาชวินทร์  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกชนิภา  บูรณะพิมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกันทิมา  กมลคุณานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชญาดา  เข็มภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชลลดา  เธียรเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชัญญา  ยั่งยืน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงญาณินท์  เถื่อนทัพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธิดากิตติ์  มากพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเบญญาภา  ถุงแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวันวิสาข์  จินดาขันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ยวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสุธีกานต์  สัญจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกฤษฎิ์ติภูมิ  จันเสนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกฤษณะวิชญ์  ธรรมยัติวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกษิดิศ  มั่นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายกันต์ศักดิ์  หอมบุปผา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายกิตติธัช  ตุงคะเตชะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายจิรโชติ  เกษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายเจษฎา  เณรเนือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายฐิติพันธุ์  ใจรังกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณพิชญ์  จันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายทรงภพ  คำสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธนกฤต  แป้นพรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนิน  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธีธัช  ฉัตรสุนทโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวชิรานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายนันทนัช  แสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายเนติธร  กันทานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายปุณยวัจน์  ศรีลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายพิชญุตม์  นาคพริก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายพีระศักดิ์  เพียสนิท โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภัทรพล  มาประกอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภูมินริศร์  สิงห์ปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์แย้มสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายวีรภาพ  เพ็งปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายศุภวิชญ์  สีคมขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายสรศักดิ์  ตวงรักษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสิรภพ  มากมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสุกฤษฏิ์  หวันมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทุ้ยแป โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัฐนิชา  พาสพิษณุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธนัชญา  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปัญญพร  บุญอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพรชนก  ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอรนภา  เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายมิตรภาพ  นาคมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวรรธนะ  ศรีวงษ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวัฒนธร  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายศุภโชค  ไพเราะห์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายศุภวิชญ์  วิรัชลาภ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายสุวิจักขณ์  หงษ์ห้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพลากิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจิณณพัต  เลิศวรวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงธนพร  ทับผดุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธัญชนก  สารเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายกฤตเมธ  จันทสุด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายคณาธิป  ตวงรักษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกษิดิศ  จันทร์ใช้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายคณิศร  พันธุ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกันตพงศ์  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายเตชัส  ยศบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกานต์กวิน  ดีณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  เจริญเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายจิรกิตติ์  แห้วศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายภีรวิช  ภักดีภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชุติเทพ  วงษ์กาวิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายเมธา  วิปรวณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายณภัทร  ปวงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายณัฐภัทร  เรืองพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายสืบสกุล  สืบโม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายดลสันติ์  โพธิแก่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสุกฤษฎ  ปราบสมรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธนนันท์  วรรณทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกมลนัยน์  จันทร์บุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธนวิชญุ์  ทิพย์วิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธิติพล  แพ่งเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกมลเนตร  จันทร์บุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธีระพล  จ๋อยเจียม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลสงวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายพงศ์พิชา  เผื่อนยิ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายภวพัฒน์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงทรงอัปสร  คำแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายเมฆาวินท์  ยุทธภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปาลิดา  มะโนวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายรัฐชานนท์  สมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรรัมภา  จันทร์รุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายวชิรวิทย์  ผาสีกาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์สุกรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวิชญะ  ระมัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวิชชุดา  อยู่อ้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายศิรวิทย์  ชำปาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สุขลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายศุภกฤต  พรวนทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายสุทิวัส  จูยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสสิธร  การินรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายเกศพล  เผือกชาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายจักรภัทร  ชมภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายเดชาธร  รภาจิตติกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายทนุ  จันศรีงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนบดี  อยู่นุ้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายธีรภัทร  บัวเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปกครอง  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายปณิธาน  ปานใย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปิยพัทธ์  อินผูก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภัชรวุฒิ  ยศตะโคตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายศิริพงษ์  น้อยท่าช้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายศุภวัฒน์  แก้วทองมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายอนุภัทร  วันเสาร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนียมท่าเสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายณัทพัฒน  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธัญญ  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพชรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายรัฐยุฑ  เฉยปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายปัณณทัต  น้อยนิตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกนก  เงื่องจันทร์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายกฤตพล  คำเพราะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายต้นแบบ  จันทะคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายถิรพุทธิ์  บุญกลัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายแทนไท  สอนจิตต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนกร  ปิ่นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธนกฤต  แสนย่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายธนากร  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายปิยะสิรวิชญ์  ประจำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายปุณยวีร์  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพณพล  อ่วมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายภาณุ  จันทร์หอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายรัชพล  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายวศา  ผดุงนิธิถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลวิริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุวิชญา  เชิดชูจึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกนกศักดิ์  ช่วยออก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกฤตณัฐ  ขำดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายกฤษฎากร  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเคนณภัทร  เกลียวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายฉมาดล  ถีปรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายชยางกูร  เพิ่มพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายชวิศ  อักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายไชยพน  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายดนัยกฤต  คำเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายแดนไท  ขอร้อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายเปศล  กลั่นกลอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนสว่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพีรวิชญ์  คำฝั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพีรวิชญ์  โชติมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภคพัทธ์  จุลไม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายภูดิศ  วรสร้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายศตานนท์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายสุวิสิษฐ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเกศกนก  แปงขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจุฑามาศ  โม้คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงดิษฐ์ญานันท์  พงษ์ดาบเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภิญญดา  แก้วนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายจิราธิป  เพ็งแสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายดิศสรัล  ทรงเกียรติกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพิริยะพงศ์  อุดนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายณัชพล  ดีมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายรามราช  ธูปแจ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพีรพล  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศุภนิดา  โปร่งใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายอนรรฆ  สันตินรนนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกมลชนก  คงหนู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงขวัญเพียงขวัญ  อาภาศุภวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงเจนจิรา  กระจาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงชนกชนม์  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณฐกร  แก้วกุลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นุมัติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์สละ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมุกดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนพวรรณ  สุ่นปุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จินดาทจักร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนิชนันท์  ทองปลิว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงเบญญาภา  อินชาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  คำถาเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปรียานัฏก์  อุปหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บัววังโป่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพรหมมาศ  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคบัว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงเมธาวี  กันนัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวรนิษฐา  ละเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวรรณรดา  อยู่วรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงศจีพรรณ  ศรีจันทร์มาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงศิรดา  กิติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงศิริกัญญา  สิมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกชกร  บุญทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชนิกานต์  ญาณประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธัญธร  พะวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงมลวิภา  ศิลป์พรมอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงวริศรา  แนบสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสโรชา  กล้าหาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงเบญญาภา  ตาคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปณษร  สีสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงมัณฑนา  สุริยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงรุ่งลภัส  สอนราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงเรือนไทย  สีสมุดคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสิตา  ศรีจุมพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสิราวรรณ  รินทร์ศิริธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นกมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงสิรินารถ  เอื้อมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสุภธิดา  พลจัตุรัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอภิชญา  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอรณิชา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอาริยา  ละเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายปรยุทธ  สินเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่นัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกัญญา  จันทร์ลภ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดวงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกุลฑีรา  ใจหลวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงงามลักษณ์  แก้วกรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงฉัตรมณี  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชัญญาภัทร  เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฐชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงดวงกมล  บุญแสนขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงนันท์นลิน  ตั้งมั่นดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนันทรัตน์  นนท์คลัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แพรขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพัชรพร  สมจิตราธนกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดิษเสถียร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพีรดา  ผดุงวิทยากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงภัคจิรา  นิคมทัศน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงรวิสรา  พรหมน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวรรณิกา  วารีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวรินทร  อุดมเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงวริษฐา  เมืองก้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงวศินี  ถิ่นสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอรณิชา  เมืองรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปพิชญา  ตั้งเกษมสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฤกษ์ดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงฐณิชา  พุ่มอรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณิชกานต์  ซอกิ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงทยาภา  เอื้ออรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธนพร  หนูแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงธนภร  เขมภัทร์ภากิตติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธนัชธิดา  คำเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธนัญญา  รังสรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ต๊ะวัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงธัญพร  กรีชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปกรรัฐ  ประทุม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปาณิสรา  สุมน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วเจริญตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปิ่นกนก  กมลสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เกตุปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นแก้วนาวา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  โสดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพิชญา  ทิศอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เที่ยงตรง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงมาริศา  เกิดเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงมุทิตา  วงศ์ษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงรุจิภาส  เลื่อมทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงศลิษา  เด็กหญิง ศลิษา ศรีไพศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศุจินันท์  คุ้มขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสโรชา  ทองลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โนนพยอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอภิชญา  น้อยอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอภิชญา  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอังคณา  น้อยหนองโว้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชัยวาณิชกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงกนกพรรณ  เอี่ยมพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกมลทิพย์  สนแย้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกฤติยา  เขี้ยวงา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเขมิกา  เขมาวุฒานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชญานี  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มมีชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชีวาพร  ทองปอนด์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงฐิตินันท์  คงถม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ทิพย์ลุ้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนกร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนฤมล  มาสมาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงนัณทวรรณ  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วกรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงนิราวรรณ  คำวงษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรายุทธ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงเบญญาภา  มังคละ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปัทมวรรณ  คุ้มแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปานพิมพ์  แป้นมั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพรรณภัทร  กลิ่นใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพีชญาภา  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภาวิณี  ขิงปิงปุ๊ด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สังข์ศิลป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงรุจิรา  ทองแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวนัชพร  วีรพราหมณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวริศรา  เสือน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงสิปาง  โลห์ประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงสิรีธร  ป้องไคร้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพิ่มพูน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ขันศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงสุภวดี  รอดจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุเมธินี  คำด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงอลิชา  ชนัทนาวา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงอัครมณี  ขันทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เวชพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจุฑามาศ  รำพึงกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อร่ามศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงชนม์ชนก  สารเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงชาลิสา  เงินคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธัญวา  วัฒนะโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพรรณิกา  ปานพ่วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพัชราภา  ใจยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงพิชญาภา  ร้อยโทสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เชื้อผาเต่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอริสรา  ดำศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอาภากร  เรืองเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินมั่นคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสิริกัญญา  ตราชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงสิริกานต์  อินสืบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสิรินัดดา  เกตุบำรุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุกฤตรัชญา  จันทร์รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสิริยากร  บัวนุช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงสุรดา  จิตต์มั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอภิญดา  ขันธนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอารณีย์  ทานา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกรทิพย์  พุ่มไสว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์สำเนียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงชลดา  คำเทพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงชาลิสา  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชาลิสา  อ้นภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชุตินารถ  มั่นจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงณัฐวีร์  อุทัยชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงเต็มสิริ  อโนทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงธนาพร  กันภัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงบุญญานันท์  เรือนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงปวีณา  คงถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปาณิศา  ทักหลำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพชรพร  นพศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงภูริชญา  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวจีภัทร  ชาวสมุทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวริศรา  จิระเดชประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงวิรัญชนา  สมศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงสุทิชา  โกษาแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมพลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรือนจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงจิตตกานต์  กวางแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงธนกรณ์  มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงนภัทรชา  ปานานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงปภัสรา  ประกอบแนม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพรชิตา  ทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรติยากร  ขัตติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงรัชรวี  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงวิภาดา  วุฒิปัญญาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงศุภอักษร  ภูริทัตสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงอาทิตยา  มุมทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงฐานิดา  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงรักษิณา  ตุนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงชนากาญจน์  สุทธิกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองเบื้อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงชุติมา  ปันลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงญาณิศา  แสงเทียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธัญญาเรศ  หลาวเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปาณิสรา  หลักแหลม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงสิริกุล  พิชัยล่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โมรารักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณิชาภัทร  ถุงเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงนพวรรณ  ปลื้มหทัยทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงครองสิริ  ป้องไฝ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจกล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาใต้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอัครมณี  อัครวณิชเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงชลธิชา  สายชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สำนวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพรวลี  ยุธติบรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงสวรส  กีดจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายฐิติวุฒิ  จินดาเนตร โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณรงค์รัตน์  ทับทิม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายปฐพี  ศรีกฤตยาวัฒน์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายศุภกร  ฉิมสา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายพงศกร  ป่องลม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธนธัช  ศิริรัตน์หอมสุด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายพฤฒินันท์  สงสังข์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์สีทอง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงจิราภา  ฮายาชิ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงภูฟ้า  งามอัจฉริยะกุล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายกฤษณ  ไพบูลย์พาณิชย์กิจ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐ์อาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนกร  ประสิทธิ์ไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายสามหมอก  จอปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายศุภกิจ  พรหมสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายสหพล  พาดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายศิรวิทย์  นรถี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภคทิพากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายศุภกิจ  จันทนะชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายทักษิน  แก้ววงษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกชพร  ภารไสว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพรรณนิภา  โรจนนิติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณฐพร  มีพาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายคณาธิป  สุขใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายณัฐนนท์  ยกตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงวรรณกานต์  อยู่หลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงนววรรณ  ดวงศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงนวพรรณ  ดวงศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายมนต์ธัช  คล้ายแท้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายศุภกฤต  ใต้กิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายรชต  มั่นจีระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายติณณภพ  สิงห์คำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอินทิรา  ปานกรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปวรพร  นิยมถิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงศรีรัตนา  กสินมนุษย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายปรเมษฐ  เขียวทาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายพิชญ์ชญ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายกฤติพงษ์  สุขนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายพชรภูมิ  สมารังคสุต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงนภัทร  เจริญนภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงเบญญาภา  ตระการศรีกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงภัสสร  เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงขนิษฐา  โชติชัยสุวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญยก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จั่นเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงปพิชญา  ทรงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงปราณปรีญา  เม่งมั่งมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงพิชญา  พรมฆ้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงญาณัช  จาดสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงรัตนากร  ศิริพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงแว่นแก้ว  พิมพ์เสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชนมน  ปาณาวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปภาวรินท์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนฤมล  หาญณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายศุภชัย  นาคเจือทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายพิชาภพ  บุญคล้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายวรเมธ  หาญกิจพงษ์พันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงปราณปรียา  พูลหน่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธนภรณ์  เชาว์มงคลชัยยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญตาแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายกีรติ  กรเพ็ชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แตงอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพัชรวรรณ  โรจนนิติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงมิถุนา  บรรพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายปิติกานต์  กาญจนศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีเบญจโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปาจรีย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายทินภัทร  เปรมประดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายพีรวิชญ์  งามเลิศนภาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอักษราภัค  เอกวิลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายกีรติ  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายธนภัทร  ปิยะวงศ์ลาวัลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายกษัชพุฒิ  บางโพธิ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายกรวุฒิ  อยู่พ่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอารีญา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณิชากร  หลวงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงธนกมล  โคทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงชลธีชา  พุฒโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงชนากานต์  ทิวงค์ษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  แก้วแย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสุพรรณทิชา  กองสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงกรวีร์  สุขวิสัยพานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 นายธีรวัฒน์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นายเทพวรรณ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นายธิษร์ธวัช  อุ่นต๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงณัฐชยา  สมัครการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาวณัฐชนน  ชนม์สูงเนิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวมาณวี  เต็งชัชวาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวฉัตราภรณ์  จำปาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวธนารีย์  ประเสริฐพรศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวกรกนก  เสือน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวศิริวิมล  สายยืด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวพิมพ์มาดา  ยอดเมตตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงนภัสรา  ปิ่นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวกัลยกร  เสาวโมกข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวศิริวิภา  สายยืด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวชินธิดา  เกษประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวชนิกานต์  บ่อเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวธัญลักษณ์  สุขอาภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวสุพรรณษา  กัญยะมาสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงชนากานต์  เสือส่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงธณสินี  ธะนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวภิไธยพร  แซ่ซื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงกอปรบุญ  ฮวดเชี่ยวชาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นายณัฐภาส  ไกรสีกาจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นายชัยพลฎ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายภัทรพล  อำไพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นายปวริศล์  ไชยดีศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นายภูมิไทย  สาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 นายปรัชญากร  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นายชินกฤต  สอนตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายสิรภพ  จันทรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นายฉัตรปกรณ์  ทันเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นายบุริศ  เสรีวัตตนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิตตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นายพงศ์พัฒน์  ลิ้มเฮงสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นายสุกฤษฏิ์  ฮวดลิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงสภาวดี  เอมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวปริณดา  ซ้อนงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวธันยพร  สุมิตสวรรค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงถลัชนันท์  ผ่องจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 นางสาวเบญจภรณ์  ขำทับทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 นางสาวทิฆัมพร  เศรษฐวนิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาวศุภาพิชญ์  สมอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวชญานิศา  คงมงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวฐิติรัตน์  เรืองจิตชัชวาลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาวณิชกมล  วงศ์โสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวนราวดี  อมรรุ่งรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นายศิวกร  ทีสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายธนภัทร  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายศิลาพล  เจียงพิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายชินกฤต  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นายศิรวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นายสิรวิชญ์  เณรหลำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นายพัชรพล  ฉิมทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายพีรัช  วสันติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นายธนพัต  ฉัตรชัยเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายธรรมธรณ์  สุขพินิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายนิติพล  จันทร์เชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายธนภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายธนพล  แสนสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงศุภางค์  อึ้งชัยภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวนัทธมน  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาววริยา  จันทร์แสงสุก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงสุภาศรี  พยัคฆ์สัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวชนัญญา  มีพยุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงพุธมณี  ดิษบรรจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงศุภิสรา  สุจริต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาวธารา  กิทำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวอภิชญา  ศรีสงคราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวกันติชา  น่วมอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงจณิสตา  สองด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายธิปก  พฤกษะวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายธีรภัทร  อ่วมปิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายวชิรบดี  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายกอบุญ  บุญกอแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นายทินภัทร  ละม้ายศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นายกิตติพัฒน์  บางโม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายศิวกรณ์  ด้วงสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายชนนน  ฉัตรแก้วนภานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นายภาสุ  วรายุทธสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นายธนวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นายพงษ์เดช  นวลทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายนิวพล  คูเรืองรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นายปวีณ  เชื้อปรางค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาววิชชาวดี  คำพา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวภัทรสุดา  คงเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาววรางคณา  เหมือนศรีชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงปรางวิไล  ทิพนัต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  แฝงพงศ์กองสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวธันยกานต์  เรณุมาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นางสาวศศิพิมพ์  แก้วบุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวบัวชมพู  ขำพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงศุภอัชฌา  ไชยนิมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอริยา  สมทบเจริญกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิริโชติธนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายนิธิศธร  เยก้อนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันผ่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายพิธภัณฑ์  ปันทวาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายศุภวิชญ์  สอนสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายธราเทพ  ทับทองหลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายศิริตฤษนันท์  วังคีรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายจอมจักรพรรดิ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงกวิสรา  กันทะสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสุวรรณษา  มากหลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงพลอยแกมเพชร  แก้วสายฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงเกศรา  คำพิลานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปุณยณีร์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงธนภัทร  จงมีสัตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงปพิชญา  ยาสมุทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงธันยพร  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปราญชลี  ทองม่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงบัณทิตา  อนุสนธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงประโคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายณภัทร  สมิทธิกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 นายจักรภัทร  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงเทียนทอง  แสนจิว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น