รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกษิดิศ  สายเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายณฐพร  ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณัชพล  คิวเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายทยา  คำลือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธิษณะ  ผกาวิสุทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีรภัทร  ตามาตา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายนิติศาสตร์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพงศกร  สุขจ้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายพงศธร  สังข์จันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายวชิรวิทย์  โฉมห่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายเจนสรร  เพชรทูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายวัณณุวรรธน์  สีนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายศิวกร  หาญกำธร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายสกลวรรธน์  เรืองวิริยานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลสนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธันยพร  อุดมสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงมนัสพร  ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอภิญญา  โสคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจุลจักร  คำโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐศิวัช  กิตตินันท์พาณิช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกรณัท  วรากรเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกองพล  จ่ายหนู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายเขตโสภณ  ภัทร์ประศาสน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายก้องภพ  พรรณคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจีรศักดิ์  มหาศรานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายก้องภพ  แก้วเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายเจษฎากร  วงศรีรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชยพล  ปาณะดิษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ลบขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชัยรัตน์  ทรงกลิ่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคิมหันต์  ชื่นเปรื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มพวก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิรโรจน์  เลิศล้ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนัช  คำปาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธีรไนย  น้อยคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฏชนน  ยอดกุศล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐพงษ์  สีมารักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายนิติธร  สะแม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณัฐวีร์  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำสัตย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปัณณธร  ไชยวิโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อู่ตุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพันพิชิต  จันทร์นิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปรเมษฐ์  หงษ์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพีรภัทร  มั่นปาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายภัชนิพงศ์  รัตน์บ้านด่าน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภูริทัต  ศรีเมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภูมิพิชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสิรภพ  กิตติธงโสภณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภูรินทร์  ครุธชาติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายมีชัย  ทวิชาชาติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวิทวัส  ใบทองคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายศิวกร  สุขเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศุภกร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายศุภากร  ใจอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายสิปปวิชญ์  จันโท โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอนุภัทร  อ่อนเชตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชลธิชา  มิตรพ่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงธารารัตน์  ลิมปวโรตม์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงไพลิน  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งจังหวัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงวิภาวดี  เฉยเมล์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทรงวุฒิ  ขวัญเมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนภัทร  วงศ์หาญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปรวรรษ  บุญตั้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพัทธพล  หงษ์บินโบก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภาณุภัทร์  มีแพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายเรวิทย์  แสงดารา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวีริศ  ขาวทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเศรษฐกานต์  ศรศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสิทธิกร  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสุรยุทธ  เจือจาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกัญชณิกา  ปานแดง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชนกภัทร์  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณฐมน  สนเจียม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  เม่นเผือก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนริศรา  เมืองหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนิชา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มูลดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพรทรัพย์  กลิ่นอำพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิชชาพร  สุขจ่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงมนัสนันท์  แตงอ่อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงรัตนากร  จิตรพินิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสิริยากร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุรภา  จิตรสว่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกฤตยชญ์  สีนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายทวีศักดิ์  เอี่ยมมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนัชชา  อ้นเล่ห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายรัชชานนท์  สุขจ่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายอนุชิต  สุภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนัญชิดา  พรมนิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณิชากร  อินทิพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงทรรศนีย์  บัวผัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนันธิชา  เพ็ชรบัวจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนิรัชพร  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเบญจพร  ปัญทะนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงประภาสิริ  เพ็งเปรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภิรมล  พุ่มพวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอัครพล  เลิศภูเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจรัญญา  ขำพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชฏาพร  สอนโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชนิสา  เมฆเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงฐิตาภา  ทองเชื้อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐชา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงบุญสิตา  เมฆแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนภาพรรณ  ภูมิวัฒนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิชชาพร  อารีเอื้อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวาเลนท์  อุ้ยทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเอเชีย  จันทร์งาม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวิมลสิริ  แดงเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวิลาสินี  เอื้อจำนงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสุณิสา  เยโท้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงหทัยชนก  สายนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณัฐภัทร  พึ่งเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายนิพัฒณ์  แดงทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปัณณวิชย์  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณัฐพล  แก้วคุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนโชติ  อินทร์ชม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนฤนาท  ประถมอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพงศกร  ทองอิ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเวียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศุภวัฒน์  ส้มส้า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายศุภวิชญ์  กลีบสำโรง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายสิริพันธ์  ต่ายมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกนกอร  อินผูก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนันท์นภัส  ละจุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนัทธพงศ์  นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกรกนก  เลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกฤตติกา  ใจทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกัลญาณี  กลิ่นหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณิฌาพรรณ  ทองสาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธนัดฎา  อยู่มาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปฐมาพร  บวบมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิมพ์พลัช  แม้นอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสำราญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวริศรา  จันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงศศิชาติ  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุปรียา  ทองอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอภิชญา  อรุณแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกฤษณ์ธร  โมทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกิตติวินท์  เขียวขาว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายไกรวิชญ์  ปลาพันธ์ดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชยังกูร  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐพล  แย้มนุช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายตฤษนันท์  อินทร์เรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธนภูมิ  หาญกำธร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนสิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธีรเมธ  อินทรโชติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายบุญพันธุ์  หวังมีชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปุณยวัจน์  กระพันเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภัทรกร  สดใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภาสกร  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภีมพล  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวาสิน  สายสินธุ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวิชพล  ม่วงคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายสุรพัศ  มะลิซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายอิทธินันท์  บ้านกล้วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเอกรัตน์  อ่อนเชตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงคณัสนันท์  น้อยนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชนากานต์  สาคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งพัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเบญญาภา  คงหมื่นรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปุณยาพร  ลือโฮ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายชัยสิริ  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนภัทร์  สร้อยเพชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายกิตติพันธุ์  เมฆเสือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณภัทร  รัตนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายทองพิทักษ์  บุญชู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนภัทร  อารีรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนภูมิ  เจ๊กแจว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธีรภัทร  จันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนันทปรีชา  สอนทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสนสุขทวีทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายภาณุ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภูวดล  บุญจวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายรพีภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายรัชชานนท์  คำปาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายลัทธพล  เกตุเอี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสกนธ์  อยู่กลัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสรชัช  สงค์อนุกูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสรเพชญ์  เขียวคล้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอภิศักดิ์  อยู่ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกฤษฎา  อ่วมจรยิ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกชณิกา  แก้วทันคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธิดา  ดัดดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวรงค์ภรณ์  ปกครอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวิปัศยา  อินอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กลิ่นหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงฟู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุภัทรา  พรมมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอรจิรา  ขำทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอริสา  ปิ่นทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปภินวิทย์  สอนเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสมฤดี  นุชรอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โตสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณัฐสนันท์  บุญเรือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐินี  หลาแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพัชรพร  วงค์คำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนาการ  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายฐาปน์กร  ผลวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศรัญญา  สอนเม่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศิริประภา  กอนผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปรกมล  ยอดนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกุลณัฐ  นาคสวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภัทรจิรา  จันน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกุลจิรา  คงหมื่นรักษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเอ็ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์เรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอภิญญา  จำรูญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอนงค์พร  สอนโต โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงบุญรักษา  อิ่มชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงตีรณา  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพัสนันท์  ทองหล่อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนงนภัส  ใจแปง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงศิริรัตน์  จุลพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงลลิตา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุรภา  กล่ำบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปนัดดา  โสภา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นอ้น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกิตติกานต์  กังสดาพร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มั่งจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเมฑาวดี  ปานเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พ่วงเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธัญชนก  ก้อนเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเตว็ด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอินทิรา  มั่นอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  เจือจาน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วคำกอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสุทธิชา  นารถบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์คำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอินทิพร  มีเมตตา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเจนจิรา  หอมเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงญาดา  ธารีศักดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนาถสิริ  รอดเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงมนสิชา  บัวป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจิรพรรณ  ไตรเพ็ชร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงหทัยชนก  วงค์พราหมณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกตุบาง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปภาดา  หิมวัลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธนมาศ  บุญประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญลือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงแพรพลอย  ทรัพย์ไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์มล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชลันธร  ทิมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทศทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภคญาณ์  เกตุทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุธิมา  บัวป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภัททิยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนารีรัตน์  ม่ั่นพุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิราพัชร  ลือเฟื่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุชาวดี  ขาลอ่อน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชนกภัทร  คำชุน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงรัตนาวดี  วิปัดทุม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงจอมขวัญ  แก้วทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ยางาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุณิสา  เกษรสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เนียมแท่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บางทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิภารัตน์  หล่อเพ็ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุทธิดา  น้อยนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมกมล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวรนุช  วันเพ็ญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงจารุวรรณ  เม้ยกำเนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกสิพร  ราชแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สังจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุธิดา  ชูเตชะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปัฐกานต์  บุตรนุช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสนเปา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอาภัสรา  คงหมื่นรักษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงจิราภรณ์  ด้วงแตง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธาริณี  สุขแท้ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกนกพร  เกิดเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกรวรรณ  ยะตั๋น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนันทิชา  อินชาญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชาลิสา  คำเนียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  อรชร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอภิญญา  เพิ่มสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกาญจนา  นาเกลือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกุลนิภา  ลำจวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิชญาภา  เนตรบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนวมลล์  นวลใย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงทิพธัญญา  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเบญจมาศ  มีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เล็กไพจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เผือกแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอริศรา  คำปัั๊บ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนิติยา  เลิกม๊อก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายชิษณุพงศ์  โสฬส โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปิยวัสส์  ยืนยงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายจุมพลภัทร์  สาเกกูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวรานนท์  แก้วนัยจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศุภกร  สร้อยทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายจิรภัทร  แห่งตระกูลปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวรพล  ปานเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายฌามา  วจนชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัชชา  นาคทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสิริยากร  ยืนยงศิริกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศศิภา  ศิริวัลลภ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงญาณิศา  นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกมลชนก  หลำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพัชราภา  ปาณะดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดิษสาย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปารวี  บ่ายคล้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสรัสธร  ทัพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณีรนุช  เชยวัดเกาะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองปอนด์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปางบารมี  เขาค่าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธัญชนก  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาคร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สกุลนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงขนิษฐา  จุลพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงขวัญนภา  ภู่แก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจารุวรรณ  จาดอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีเเสนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรพูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงธิมาพร  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนันท์นลิน  สิงห์กรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนัยน์ปพร  อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปิยนาถสิริ  เงินคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงผกากาญจน์  อ้วนเลิง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ปานทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงแพรพลอย  ปิ่นม่วง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงรัตนากร  ดุษฎีพงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวิภาพร  อินตุ๊ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็ชรเอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสมิตานัน  พุ่มเรียบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุชิตา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงไอรินลดา  พลงาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกัญญารัจน์  แย้มเขนง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงจิรพรรณ์  ลำภู โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงฐิตินันท์  สิงสนิท โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงฐิติภร  สีนวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธวัลยา  อายุวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงเนตรนภา  น้อยหล่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงบุญชนิการ์  แก้วถึง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปริยากร  หลำเหม็น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปิยมาศ  อั้นใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงรัตติกาญจน์  บัวกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวนภรณ์  ศิริโส โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เผือกสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกาลัญญุตา  เกิดมั่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปาจรีย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงภัทรากานต์  วงศ์คำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงวิชญาดา  ปิ่นม่วง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรัตนา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสัณห์สมน  เพ็ชรเอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงธญานี  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงยศวดี  อิ่มทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธนาภรณ์  เรืองเที่ยง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุธาสินี  อ่อนบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงชนิกานต์  พันธนิติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุกัญญา  กุหลาบกุลี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปลายฟ้า  พริ้งรัตนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวสุทาวี  ฮวบขำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จ๊อกถึง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปาริชาติ  ทองขาว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมพิราม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองยิ้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวปัญญาพร  ช่างจ่าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐศิริ  ศิรินวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภัฎฎารินธ์  ไฝ่ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงปรนุช  อิ่มกุลรัชต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรันศิญา  คงดวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงทักษพร  คีบฟัก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวสิตานัน  ศรีวิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวณัฐวิกา  ปล้องนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกุสุมาลย์  ศักดิ์ชัชวาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวมัณฑนา  คำยวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำพวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นายธนภัทร  จันทร์วีระกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายณัฐพงศ์  ทองเดช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายธนภัทร  ระย้าย้อย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพัชรพล  จารุธรรมรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายก้องภพ  เพ็งเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายชญานนท์  ดีใจวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายธรรมรัตน์  บางเฟี่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายเรืองยศ  เธียรทิพย์วิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวรัญชิต  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายอธิวัฒน์  นาคขำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอมฤต  ธูปเทียน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวกนกกาญจน์  พละทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจารุณี  พรมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวจิรวดี  คีรีรัตนเสถียร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่เย็น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนรินทิพย์  โพธิ์อนันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปิยะรัตน์  รักษ์บริสุทธิศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวสิริกร  พัวงามประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากเจียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวกัญญานันท์  กิติประสาท โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงเขมิศรา  รัศมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวจันทกานต์  น้อยวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวจันทกานต์  คัดธรรมวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจิรชญา  ละอองเดช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนกชนน์  มหาศาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวชมพูนุท  สีนวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวณัฐพร  อยู่เย็น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธัญวลัย  เนียมสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปภาดา  เนียมสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพิมลวัฒน์  ศิลปชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวนัชพร  กระเเขกหอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวโรทัย  บ้านเตย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงสุรางคณา  ยะล้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวหทัยนเรศ  อิ้มทับ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอธิชา  กาน่า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวอัจฉราพรรณ  สุ่มเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธัญธิตา  คล้ายแท้ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวัตถาภรณ์  รักถึง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกุลภรณ์  ฮุงหวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกรกต  กลิ่นอำพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกาญจนา  อินทร์อยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงมนัสชนา  อรุณวิง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ค้อมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชฎาธาร  ลือฉ่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุพิชญา  แจ่มใส โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงบุณยาพร  เรืองทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปณิตา  พุ่มดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธนญชนก  คล้ายคลึง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสุภาพร  ไกรบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปลายอ้อ  สีนวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเมริสา  มีเพียร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกัญญพัชร  แจ้งนคร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวรุ่งนภาภรณ์  ปิ่นดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงจิดาภา  ดื่นตา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวสริยา  ปนสันเทียะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวอมรรัตน์  เขียวสีทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสิรีธร  รอดสุวรรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงกมลวรรณ  เขียวบาง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองปอน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวกนกพร  อิ่มขวัญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวณัชพร  เข็มคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวพัชชา  เมฆเสือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวรสสุคนธ์  แสงเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวเรือนแก้ว  ภู่ขำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวมินตรา  อินอำพร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวจรรยา  แมลงภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวเจนลิตา  ปานคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวธันย์ชนก  นิชนันท์คุณากร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอภิญญา  กรุงศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวนันทิชา  มั่นแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวรัตนาพร  บัวพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงฐิติยา  หล้าเวียง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุภาวดี  สีลาแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงทันตะวัน  ธูปทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงมัชฌิมา  ไพบูลย์กสิกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวันวิสา  เกิดทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัชณิชา  ไพบูลย์กสิกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัฐนันท์  อยู่สายบัว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวรัชนก  ฤทธิปัญญากุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวกนกวรรณ  พุ่มดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจิรุนันท์  เจิมแป้น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธัญญานุช  เกตุคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่พันธ์ุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวณัฐณิชา  หงษ์สนั่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงนริศา  โอดคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพันธิตรา  สีขำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพุทธรักษา  สอนตัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวมาริตา  ดำดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศิริพร  มั่งมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวเอวิตรา  พุ่มสด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสิรินดา  มาภู โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกัลยา  สีคล้าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงธารธรา  ชลศึกษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงภิญญดา  ท้วมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวสุชาธิดา  โสภาธรรมรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงลัทธ์พิชชา  อยู่นัด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุทัศน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ศิริธนานุกูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ผ่านรำแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วมาก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธนวัฒน์  จุ้ยวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสิตาภา  ณัฐฐากิตติคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขาวเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจแปง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพัชรพล  ศรีพล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงฟารีดา  นวนเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดสุวรรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวาณิชา  เสาร์แบน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวริศรา  จังกินา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธรรมดนย์  ชมชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศแตง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายจิรเดช  แสงงาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนัท  แก้วจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงกำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงดุษิตา  โกญจนรุจิ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปณิชา  วิศิษฏ์สุนทร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงธนพร  พรมนิล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายเชษฐพนธ์  ทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุภัททรา  พิณศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงรักษา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกวินนาฎ  สุขเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกันต์กมล  ภักดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวรชัย  ทองสังข์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายสรยุทธ  แก้วถม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณิชากร  ฉิมกรด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายกนกพล  ด่านวัฒนพานิช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวศุภิสรา  สวนปลิก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีพงษ์สุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนฤมล  แสงทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธนัชญา  ทองธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายกิตติธัช  สุขบุรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายคุณานนต์  แก้วศรีหาวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายจักรพันธ์  จันสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายจาตุรนต์  ทอร์ดิวร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัชพัฒน์  จิตกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายธงชัย  เตียไพบูลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายภูมินเรศว์  ภูมิเมือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายภูมิรพี  หลำภักดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวรรธนัย  ใจทำดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสุวิจักษณ์  เครืออยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกฤตธีรา  ฤทธิกัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกฤติมา  เชื้อผู้ดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชื่นอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชนธดินทร์  จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณุทยา  เก่งระดมกิจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนวพร  เอี่ยมมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นิวัตยะกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อยู่นาน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพริมา  จุติตระกูลชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฐิติกุลกมลสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทรดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเครือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพิสุทธินีย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงภัทรมล  แก้วเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงภูริดา  มากมิ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงรัตนากร  อันนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวริศรา  กิ่งก้าน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสรัลชนา  ทานะมัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสาวิณี  แก่นจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอิสยาห์  สุทธวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไร้สม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชุดา  พีธรากร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายภคพล  ไก่แก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายเจตริน  พุ่มทับทิม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายปิติพงศ์  ใจเขียว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นายภีระ  โคตรจันทึก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายศิลา  สนปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายวสุพล  ยอดใจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นายปัณณธร  ปิ่นศักดิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายเกริกฤทธิ์  สิริสุภา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นายรัชต  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสิริภัทร  ทะลิน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงรัตนพัฒน์  พละทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกัญญณัท  แย้มกลีบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชฎาภา  สีแก้วเขียว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวพาณิภัค  คำวัฒนา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวสุธาสินี  บุญมี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงจิดาภา  ชาญพิชิต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวฉัตรการ  ชยสรรพสิทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวสรชา  น้อยทิม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวชรินรัตน์  นอมนุช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวทิพย์วรา  พิมเสน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวสุพรรณา  จินดาวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวพรวิภา  พันธุ์สน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุขพัทธ์  จินตนา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสิริกร  หายโศก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวกัญญมน  คำภิระปาวงค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวสุภัสสร  รังสรรค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวณัชชา  ปินเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวทิพย์ติญา  ปราศรัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวสุพิชญานัน  มีกฤษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์อุดม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวพรนัชชา  ธรรมรักษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกิตติมา  ทัดคุ้ม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณทา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวมัลลิกา  บุญส่ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวปวิชญา  เทพจัน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวเพ็ญพิชชา  กุลหะสิต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอรณัส  มีรอด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายชวิศ  จุมภู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนภวรรณ  ดีมาก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชญาภา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงชุติภาดา  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายรัชต์ธิวัชร์  จันตาวงค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสิริกร  สังเกตุใจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงแพรวรรณา  ทองคำนุช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เย็นทรวง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนิชาภัทร  ลาโภ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธนภู  พินิจเจริญผล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายอดิศร  ดารดาษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงเบญญาพร  อัคชาติ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงประภาพร  เสนกระจาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงบุษบา  จินดาเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายณัฐภัทร  จากผา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนภูมิ  พินิจเจริญผล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธนันชัย  ประมวล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายดนัยนันท์  บุญสว่าง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพงศกร  ตรีธวัช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายณภัทร  ทัพไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายญาณาธิป  กัลยาณธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศุภิสรา  ชะเอม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 นายณัฏฐ์ธนชัย  สวนปลิก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธีม  ปภาวินถิรกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธีรภัทร  ประคำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายนพณัฐ  กองฟู โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายนวพล  สังข์คำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายนัทธพงศ์  กีเกียง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายปิติวัฒนื  กิจสมานมิตร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพงศ์พล  หมอมนต์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายรัชชนนท์  ทิพทามูล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายโรมรัน  วงศ์พิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวสุ  อินทะโย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทราช โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมเมืองมา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงรวินท์  เม้ากำเหนิด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงรุจิรดา  ทิมม่วง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศิวพร  อยู่ปาน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสินินาฎ  แสงกระจ่าง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายทีปกร  หอมตลบ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนฤซิต  ทองมี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายผดุงเดช  ดลสา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายพิทยุตม์  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายเมธสิทธิ์  จิตรสิริบูรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายรัชชานนท์  บางอิ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายวชินวิทย์  หลวงมณี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงจิรัชกาญจ์  ธีระเชีย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงดลกมล  อยู่เลิศลบ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงธนพร  มีเพ็ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนวร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงภคพร  ทองจาด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงภัทรนันทื  อินเจือจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวนภรณ์  คีรีต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงวลัยทิพย์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวิภาดา  คิดศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัสศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกฤตินันท์  จีบโจง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายกันตินันท์  แหงมมา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายจิรภัทร  เพชรสุกใส โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายณภัทร  แสงอรุณ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายณภัทร  พัฒนาชวนชม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธนวันต์  ปานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายบุญฤทธิ์  ดาราน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายพิชญากร  จันทร์ยานนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายพุฒิพงศ์  อ่วมทิพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายภวิศ  สุริยะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวงศกร  ปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายสิรภพ  พุ่มเกตุ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทับทิมหอม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงปรีวรา  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงกานต์สุดา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชณุฏพร  ธรรมลังกา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงฐานิสา  บัวงาม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณัฐพิชชาอร  จันทร์จิรโสภญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อินพิทักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลับ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สิรมาศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนันท์นภัส  จังพินิจกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงนิศารัตน์  เนื่องวัง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปภานัน  เพิมเพ็ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปราณฟ้า  จักรสุวรรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงปานวาด  นาคราช โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพรนภัส  เริศกาศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิเสนา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพิชญาพร  พานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงมนชนก  จิวยิน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเมทิกา  โพธิพรม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศิธาริน  เกตกลมเกลา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงศุจีภรณ์  บวรกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุชาวดี  อนันตศิริสมบัติ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุพิชญา  กาวี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอมลวรรณ  พูลเทียน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอารยา  ภิญญาคง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอ่ริตา  พันธุ์กสิกร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายกิตติศักดิ์  จิรสินเกียรติ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายเกียรติภูมิ  บัวอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายจิรกิตติ์  บรรลือ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายจีรภัทร  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายจุฑาภัทร  มานัสฤดี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายเจษฎากร  ชุ่มใจ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายณัฏฐกฤต  เฟื่องขจร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทาจิตต์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายณัฐชนนท์  นิลจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธเนศพล  เกิดแสง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายธนพล  สิทธิโชคเหล่าทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธรรมศาสตร์  เอี่ยมทุเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายนฤพันธ์  พิมพ์กลม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายปรัชญา  แย้มแบน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพีรพัฒน์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพีพัฒน์  สัจจโสภิต โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายรณกฤต  หาญกิตติมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายรัชชานนท์  เต็มมีศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายวัฒนพงษ์  บุญเล็ก โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายศิรา  วิริยจารี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  หมีโชติ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายโอบนิธิ  คงเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงขวัญดาว  บุญมาวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือบุญนุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชลธิชา  สังข์นาค โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงฐิตินันท์  คงพิกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณิชาภัทร  สนเอี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงนรีรัตน์  ขำเน่า โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปราณปรียา  เขม้นเขตการ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงปานปราณ  ไชยวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงปินนภา  อินจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงปิยากร  พวงทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพิริยาพร  เจนอักษร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศีลพร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองเอม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงรสิตา  เอี่ยมรอด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงวราลี  บุญครอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงสาริศา  โรจน์พัฒนกุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เสากุล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุปคุต โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายศาสตนันท์  ดวดรักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงญาดา  เครืออยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายปรัชญา  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนาถนภา  สิรมาศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภัสสร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงภทรพรรณ  ใยระย้า โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์วิไลนคร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสาวินี  ทับประดิษฐ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายชยากร  อินทรฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพีรเทพ  วงษ์ชัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายณัฐนนท์  กาวีระจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกฤตพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น