รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิรชัช  สร้างช้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสิรินดา  ทิศอุ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายบารมี  พินิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายจุลยุทธ  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายคุณานนท์  ชัยมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวณภัทรา  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกมุทพร  อยู่บ้านแพ้วรัตนโกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวพิศชามญชุ์  สุทธะชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาววิลาสินี  คีรีแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญจนพัชร  อินทวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวอัคริมา  กันทะสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายอธิปไตย  ใจยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายสุภัทรชัย  ใจจุมปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฟ้าแพงเมือง  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณภัทร  แจ่มหม้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ประกายวิเชียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายภัทรพล  หอมนาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพัณณิตา  นักหล่อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เหลี่ยววิริยกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเปรมิกา  ยุตินทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงทรายทองธาร  กันทาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงฐิติมา  เจียรพินิจนันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสุรดา  ตาต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพรภวิษย์  สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงทัศนีย์  นิโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงนักฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชา  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปิยธิดา  จรรยาพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธัญมน  แก้วมะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงภัคจิราพร  โอกาดะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนิธดา  ยศจนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปรีชญาพร  ใจเกิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงรักชนก  วงศ์สาระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวรพงศ์  วงศ์เรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเพชร  พรวิสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกฤต  อักษรนฤนาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายจิรพัทธ์  พลรัฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐภัทร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนากร  ธะนะหมอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชยณัฐพล  แดงสกุุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นายภัคศรัญย์  วังอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายปวัน  ธนพรพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายปวริศ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงฐิตวันต์  ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงเรืองพลอยวรีย์  แก้วก้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมะณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพีรดา  คำมาปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐภร  ศรีสมิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มณีคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปริชมน  นาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณิชา  อัศวโสภี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอภิชญา  พูลโภคา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมนิษา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพรปวีณ์  อจลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชญาพร  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงรมิตา  ปองดอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประมวน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสิรภัทร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฏฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธนัช  ไชยชนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพชรพล  สมณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชัยโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทบวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอังกูร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายเดชาวัต  จักรบุตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยรักษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพชรพร  แสนแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจรรยพร  หน่อคำหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปองคุณ  อุตสาหะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกรชนก  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรมิตา  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชนม์พรรษา  สมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรัญญา  ชินะข่าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนิชดา  อริยานุกิจจา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นายวิชญะ  เลาหะวีร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายฐิติเชษ  ศักดิ์สมสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนงนภัส  เตชนันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวกัลยกร  ใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวทัญญู  เชื้ออ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายเชาวนันท์  แก้วกาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายพศิน  คำมูลเอ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชาคริต  เปี่ยมมนัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายเมธี  ชินเมธีพิทักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภควัฒน์  วัธนารวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายศุภณัฐ  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวิธวิทย์  โชติธนานุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพริมา  แข็งสาริกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพิสิษฐ์  โกว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจิรภัทร  หินใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพงษ์พาดา  อะโนมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปานระพี  อารีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอรรคพล  ราชคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปานปั้น  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ตัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายผาสูง  ปันมูลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชุนหชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายไพบูลย์  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภากร  ตันติวัฒนากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชนากานต์  พลิพล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงประภาศิริ  ชัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอิสรียา  ศรีนวลวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัชรพิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายแผ่นดิน  ขัดสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงไกลกังวล  การพนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชินภัทร์  เรืองจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอัครเดช  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกฤตภาส  ทับทิมดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วรรณสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาววิชิตา  เลาหะวีร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนันทฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชนัฏฐ์พล  ครินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสรวิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปรัธนา  พรมแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนธรณ์  ตุงพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวสาริศา  ยอดสนิท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกุลิสรา  โชนิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิชญภรณ์  พากเพียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวปนัสยา  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนภาภัทร  ชัยพยุงพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเขมอัปสร  แก้ววรรณดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนราธิป  หยดย้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวพิมพิชศา  ทรายหมอ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตุรงค์สมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพงศกร  ไชยาศิรินทร์โรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนุตประวีณ์  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปรายเมฆ  โควิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภูวดล  ตาหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาปิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนวนนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวริทธิ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกฤตเมธ  ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายเจษฎากร  ปากองวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชยางกูร  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงติณา  วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจินต์ศุจี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปรีณาภา  ยาสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายวรัญญู  กันธนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณิชชกุล  เริงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนรภัทร  เรือนงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายทักษดา  เขียวชุ่ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายวิชชากร  มาทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสุรพิชญ์  แสนติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุชาดา  วรภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงมนัสนันต์  สุทองงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพัทธนันท์  รัตนเจริญชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงค์แสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอัครพล  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิชญา  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายเมธัส  แสงประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปกป้อง  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายนิธิศ  ตันภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกาสะลอง  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงศุภิสรา  กันทาเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภรภัทร  รู้ทำนอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีรัตม์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้ววรรณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา  ไกลถิ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศศานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุรีแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกฤษกร  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงนงนภัส  คำอ้าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายโชติก  วงค์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมโมคัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณปพน  วงค์คม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายทวีทรัพย์  ประสาขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณัฏฐ์  ชวนคิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปนพ  ใจกว้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกฤษกร  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกานติศา  อินทจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชินกฤต  ภูติโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายกีรติ  วิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสิรภพ  กันธิยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงฐาปนีย์  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธีราภรณ์  ยางนอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวิรชา  กันทสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศันสพร  เกตุเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเบญจพร  คำพิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงประกายดาว  ธรรมจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษชัยพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวงศกร  คำใส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศรุตยา  พรหมโคตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงรมย์รุจี  รักษาดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวีรวิชญ์  สานุมิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงทาริกา  พรมขัดดุก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพันธ์วิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสุพิชญา  รู้กอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนัควัต  มีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงญาณิศา  เเสงเงินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงฝนทิพย์  ศรีอ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงอิสรีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชนม์ณัฐชา  หมื่นสิทธิแพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธีรพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชนกนันท์  สาริวาส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายภูชิสสะ  เลิศเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วลาดวงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกชพรรณ  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปริยากร  บุญแถม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสิริกัลยา  สีเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอภิศักดิ์  อุประ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภูบดินทร์  วงศ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปวีรดา  พรหมเผ่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอรวรา  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนภัสสร  พรพินินวรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณภัทร  วนเวชกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวรเวช  รัตน์มงคลดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสมันตชัย  สมมะนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกษิดิ์เดช  เล้าตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายนิธิวิทย์  มนต์รักตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายคุณนิธิ  แก้วประการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายอติชาต  กันทะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงฌานิภา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปวรรัตน์  แซ่ไป๋ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอภิชญา  ลาเอ็ด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกัลยา  ใจเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอักษราภัค  คุ้มชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชุติมน  สวัสดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณัชชา  สันกว๊าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โปร่งใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธนภพ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภารดี  ชูศรีโฉม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพลอยภัค  ธรรมปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศุภิสรา  อายุปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภัคพล  อินทะรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงมรกต  หัตถผสุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพรพรหม  อ้วนสุชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกฤติน  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฏฐา  แสงมะณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายคุณากร  ริยาพร้าว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูมิภัทร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  อินสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสุจีรา  ศรีนิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนรภัทร  ขันคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายทักษ์  ทองเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธาดาเสถียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสุดเขต  เทพสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธนากร  อภิโชคกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธีรภัทร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ไลไธสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุพิชญา  อินประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายเชาวกฤษณ์  ไชยมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณภัทร  สุยะใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรินทิรา  จงประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายไตรยตะวัน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชัย  ฮงเย็น จีโน่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวิรัชภรณ์  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงไลลา  มอยรัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสุทธวีร์  สุทธิหลวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปานวาด  นรดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายณพพร  ภาษิตวิไลธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอภิวิชญ์  อุปรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพรพรหม  จินดาธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศุภิสรา  จรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุทัตตรา  แสนทนันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวิชญาพร  สุนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงรุสลี  บุญประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จิตวงพงษื โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายยศพัทธ์  จรูญวัชรพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปุณณวิช  สุขคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นายกิตติภูมิ  มาไกล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุมิตรา  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกุลิสรา  เกตุวรรณโสภณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกวิสรา  เกตุวรรณโสภณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงญาดารัศม์  บุญยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพีรพัฒน์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอรปวีณ์วสุ  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นายฉัตรดนัย  โพธิวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปริพัฒน์  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพงศกร  สวยสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพชรพร  รักพ่วง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุทธิณี  แสนใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงรุ่งฐินันท์  นุกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวพรพัตรา  พรราศรีวัฒนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายศุภกิจ  บุญพยนต์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปาลิตา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนุชวรา  กันธะวิเร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงจิรัชญา  ปงธิยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงมาริษา  วงค์เขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปริยากร  รุ่งโรจน์รัศมีกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวพรไพลิน  สุขเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายอรรถพงษ์  อินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณฐนนท  ไชยลังกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธันยพร  เตียวสถาพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวอังค์วรา  ช่วยสระนอก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายน้ำหนึ่ง  อินทสนธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงฐิติมา  ภาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายอลงกรณ์  จันทร์อุดร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชนิภรณ์  ฉัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวปิยธิดา  คำงาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวยุวธิดา  บัวทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพิมพา  เสือบางพระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ฝาย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวพรลาภิณ  หล้าอินถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายศุภกร  เจริญสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยรังษี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงศิริรัตน์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวจิตรลัดดา  คำหล้าทราย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงจินตนา  จองเเค โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวรันธร  ตั๋นเปี้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนาธิป  เดือนขาว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอมรประภา  อภิวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงฑิตยา  นาคปลอด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายติณห์ปราณนต์  ศรีวรพรกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายภัชรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนิชาภรณ์  หลวงนัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสันติภาพ  พรอิทธิกิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนนท์ถีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพีรดา  ทาบุญสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปาณิสรา  หมื่นเถสกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัลยกร  ไชยเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายณัฐภัทร  เเสนใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วใหม่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนประภาไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายเลิศนรา  มีโสภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอารียา  โนราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพีรัชพงษ์  ทองบำเรอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัชชา  ชัยประหลาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงภัคธีมา  เป็นมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชญาภา  เเรกข้าว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกมลกานต์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณฐพร  อิ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ปัญญาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงดารินทร์  แสนลี่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายวิทยา  คำเงิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจวัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิชญ์หทัย  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุนิศา  มีเสรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเขมจิรา  อินใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศรสวรรค์  สังข์ศิริพงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนฤมล  ไชยมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชยุดา  พาเนตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงทสพร  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธัญชนก  รอดอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนรารัตน์  คำภีระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชลธิชา  แสนใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สารคาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธัญพร  นางแล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสุชัญญา  การคนซื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปานไพลิน  กันทะคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอาริยา  ทิพพิลา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชญานิจ  วงศ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวรรณวิษา  มณีจันทร์สุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลังกากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ดวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพัชรีพร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศุภิกา  ปงธิยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธิระดาภร  ปัญญาบุญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกนกพร  บุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกนกภัทร  ต้นสี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายภานุวัฒน์  ต๊ะใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณ ดลพร  สันธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอัญชลี  ใจอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงธัญชนก  จินดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณิชกมล  จันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนไพบูลย์เจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอภิเดช  อินต๊ะจา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงศรุตา  ปัญสมคิด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงกฤติยาลักษณ์  มะสะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุธีศิน  สีหอำไพ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายนัฐภูมิ  ไววาทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพงศ์ปณต  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงกัลยา  ยาวิราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภูวรินทร์  อินคำปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายลัทธิชัย  ทศวารี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายปกป้อง  ร่มศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพัทธดนย์  โฟมากู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กาบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายศุภวิชญ์  ชพานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสิริขวัญ  แสงจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวรวินันท์  พุดศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวนารีรัตน์  พุทธตาล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธนกริช  ปงกันมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวพิริญาภรณ์  สิงหาภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธัญรัตน์  ลาวพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงชลธิดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายภูมิน  คำสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายวชิรากร  จี้ปัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายรณกร  กองใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกนกพร  จารุวัฒนสุนทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐธิดา  นัยติ๊บ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายภูมิภัทร  วงค์สถิตย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายภานุพงศ์  สมสิทธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายก้องภพ  แสนไพ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายอภิสิทธิ์  วรพัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเทียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายชินวัตร  ตันตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายศรัณญ์  แข็งแรง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายขวัญชัย  กับปะหะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณญาดา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายชยุตชัย  ไฝเครือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกีรติกร  แสนพวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวรพงค์  กิตตินาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพรทิพา  ก่าคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตาลาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายจิตร์จรัญ  คืนมาเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายณัฐดนัย  บุตตะชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นายชลวิชญ์  ไชยชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วรากมุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายดิษฐ์สกุล  ภิลุมวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองเกื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปฏิพัทธ์  ถมหนวด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกฤษณพันธุ์  สนชาวไพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนพนันท์  สมพงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนันทิกาญจน์  ไชยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงเพิ่มพูนทรัพย์  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกฤตพร  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายนันทวัฒน์  นันต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจักรี  ปัญญารส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายชนินทร์  แสนสงคราม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกรกนก  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงหัทยา  สติหทัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวพัชรินทร์  อนันตวรพจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวอาทิตยา  แสงคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงบูยะ  มาเยอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฐชา  คําฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงธนพร  ทะเรือน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวสุภารวี  ต่างคิง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวเกยุราวรรณ  มะโนหาญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณํฐนิชา  พจนสุนทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปพิชญา  ทิพย์แดง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนันท์นภัส  คะอูป โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธัญญาศิริ  ใจน้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปาลิดา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงศิริกร  วงษ์จันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงธนภรณ์  จักรักษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ราวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายมาหมัดยาแบรนด์  โพธิ์ศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวจิรภัทร์  น้อยสร้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวพิกุลทอง  โพธิ์สุพรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกมลชนก  นิลสวิท โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวพัชรินทร์  ชุ่มมะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงมณธิดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงชนันท์ฌิกา  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภาณุพงศ์  จำปาชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวมนัสนันท์  ณ พิโรจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวอัญชสา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายธีริน  จิตถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสิรภัทร  เภตรา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวศิริญาภรณ์  ปั้นรูป โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายจารุกิตติ์  กอบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอารีย์  ซื่อตระกูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนริศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัชชามานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายธนดล  หมื่นมโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสงไทย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกนกรัตน์  เตจ๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงรุจณิชา  อินยาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัลยกร  ดาษถนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปทิตตา  สุนุมิตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นายพิชญะ  ทองอารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงฐิติมา  ปิงเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวศิรินภา  อุดกลิ้ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงจิรวรรณ  อินต๊ะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงแพรวรีญา  รุ้งตวงรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงรติพร  บุญล้วนวรุณพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ลือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวรับพร  ดวงงา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกิตติชัย  ธะปาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวอดิศา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกัณฐิกา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นายธรรม์ธร  เเจ้งสว่าง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงรัตนาพร  จรรยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายจักรินทร์  ใจฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สมศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายกฤตยชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวจิรภิญญา  สมฝั้น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปานชีวา  ยะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพราวพิรุณ  ไชยธานี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุภมาศ  คำปัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอรณิชา  ฐานะวิวัฒน์เจริญกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัชชา  มะโนศิลา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศรัณยา  กิตเจริญโสภณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 นายภูมิพัฒน์  จิณทะจิตต์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตันเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสิริวิมล  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ชุม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายจิณณวัตร  สุยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอมรพันธุ์  เปียงผาตั้ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงเนาวรัตน์  เวียยีกู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงซึงสวรรค์  กิจไธสง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธนัชญา  กันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวศินี  ก้อนแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกบิลเศรษฐ์  วงค์ฝั้น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธีธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศุภศจีภรณ์  ผ่องสะอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงภัณฑิรา  มะโนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุภาวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายวัฒนภัทร  ตื้อยศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงทิฆัมพร  กอนใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนัทรดา  อาเชอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกุลนัทชา  ชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอรทัย  ศรีวรรณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณิชกานต์  สุริยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอวิกา  สิทธิจีรัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวฤณดา  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงบุษยมาศ  สุริยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพีรกานต์  มะโนสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงหยาดสุดา  คงสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพิมพ์ศิริลักษณ์  เรือนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐชา  ขันสุธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายชัยวัฒน์  ดากลาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายศวัสกร  คำตื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีรักษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวณัฐมล  ดีภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาววรนุช  กันสีชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวณัฐชญา  ปัญญาเตียม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวธัญชนก  ทองมังกร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  จันต๊ะมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวอุบลวรรณ  เลอสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวกัญญาพัชร  กิจธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์เชื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวิราวรรณ  มาเยอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญางาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวศิริรัตน์  รินพล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวรรณทิวา  ใจยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสุวิมล  โสวรรณา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายเก่งกาจ  ศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายชนาธิป  โพธิวัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกลมทิพย์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอนุชา  ป๊อกยะดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนภัสสร  ยอดระบำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นายณัฐพัชร  รักกะเปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายธนเดช  เรืองวิลัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายณดล  ทะลือชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ใจโผก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวพิมพ์มาดา  ดวงสุดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมัณฑนา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงจิราพร  หัสยะสุ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพิมริสา  เมืองวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายกฤษฏา  สีเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายไททัญณ  วิชาชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายจีรพันธุ์  จันทร์เล็ก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายรัฐรวี  วงค์ไชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายศิรสิทธิ์  รู้เพียร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธีรนันท์  แซ่ลู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นายธนพล  เขื่อนแปด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงธารารัตน์  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงศรุตา  บุญมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงชลธิชา  จันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เทียนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณิชารีย์  โฆษชุณห์นันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 นายสิรภัทร  ยอดวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายณัฐชัย  เพ็งพัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายศุภณัฐ  เหมือยมะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงติชิลา  พันธุ์สุภะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธีร์ธิดา  เลาดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปวริศา  อู่ไทย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวศักยพร  เบเหมี่ยทู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นายธรรมชาติ  ธรรมจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นายอภิสิทธิ์  สงวนสิทธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายธนบูลย์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นายกฤตภาส  ยะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสิริภัทร  สิทธิสงคราม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายชนาธิป  ดะราศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายตุลธร  เรือนปิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นายกิตติพล  เรืองนาค โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นายณัฐวุฒิ  ดอนเลย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นายบูรพา  โทอรัญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายชิษณุ  หทยะวัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายวลัญช์  เขียวขอม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นายดิศฐนันท์  พรมแจ้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายณัฐชยา  แก้วตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงณิชากร  เจริญบุรีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายทศพล  จรรยาสว่าง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 นายนภัสกร  ติ๊บแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวกานต์ธิดา  แก้วทรายเงิน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวอำพร  บุญจ้อย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวอัมพาพร  มีลาภ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวณัฎฐธิดา  ช่วยบ้าน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวปิยมาศ  พิมพา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวอาทิตยา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิป้อม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวลักษิกา  นามวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายพันธกานต์  กาคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวมาลี  แซ่ลี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายชาญวิชญ์  ไชยชนะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงคำนวล  สามแสง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวสิริกร  จันทร์ชุม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวเอ้ย  มูลระ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวคิม  อุ่นคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นายณัฐพงษ์  ดู่คำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชุติมา  เดช่อ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายจิรวิทย์  จะบือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวเบญจพร  อินต๊ะตอม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศรัณยวัฒน์  บุญชุ่มทรัพย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวกมลลักษณ์  อารีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นายชวิน  อารีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวชมพูนุช  กฤษณาวารินทร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวยอดหญิง  บุญเเสง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวยุภาวดี  อะทะวงษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวดาว  นามอุ่น โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวรุจิรา  ทาแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวอรนุช  วิบูลพรมงคล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงแสงอรุณ  ตาฟาก โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวสุดาพร  แลเช่อ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวสุรารักษ์  อายี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นายคำ  กันแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวณัฏฐธิดา  ทวีเผ่าพงศ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวโยธิกา  ตาฟาก โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงมนัสชนก  นันติ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวเสาร์คำ  สุนทอน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวสุภาพร  จิตติวัฒน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรุจิรา  ชำนาญยา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอลิสา  คำสมุทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอากิ  โอกุระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอรชพร  แก้วประสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงปภาพินท์  อินเปล่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสารินธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงเปียโน  บุญเต็ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายเฟื่องลาภ  ศรีกอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงณัฐชา  พุฒตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปวริศา  ละทะโล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์คำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายภูริณัฐ  สงบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แสนตอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสุพรรณวดี  มณีศุภชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงรุจิรดา  ตันใจเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธิชาณันท์  ยันณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงศ์ศิริวาณิชย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงปราณชนนี  สุทธศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชุติรดา  กันทาธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงวิชญาดา  ละมัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอดิสรณ์  ปะระมะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายรชตะ  กาวิละ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายศุภกร  อินทรีย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชนิกานต์  ขัติธิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอภิชญา  แสนศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณัฐชา  วงค์ชมภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายปรัญชัย  แก้วคำปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงประพิมพร  แก้วเทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนาถสิตา  คฤหานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนววรรณ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายบูรพา  แสนวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพรรณธร  ปัญญาวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายศุภกาญจน์  แจ่มจรัส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายกฤตภัทร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงเจนิสตา  ชินรักษ์ศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐพร  กิณเสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธัญภัทร  อภิวัฒน์วุฒิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงขนิษฐี  สิงห์กุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงวราลี  ฟูเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายกัญจน์  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายธนกร  รักษาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปณิธินันท์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงริษฎาพร  พรรคนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธัญชนก  อนุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงภูมิวริทร์  พรมรังกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายวรวิทย์  กาญจนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายพิสิษฐ์ปรีชา  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายเกียรติยศ  อนุวรชิกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชนิสรา  เรือนสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพีรเศรษฐ์  โชคสุภนัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงธีรภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนครินทร์  สุขัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายกันต์  เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายปรมัถต์  ปนยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายกฤตยชญ์  รัตนชมภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายศิวัช  โชติช่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงณพัชร  สุทธิแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายศตพล  ไชยเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายเบญจกูล  พวงมะลิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกัลยาณิน  คำมาเร็ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภูษิตา  สัปรุณรังษี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงนันทิรัตน์  ตุ่นไธสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสิทธิภาคย์  ราชสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปรัชญพงศ์  ส่องสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายทิวัตถ์  ทาจุมปู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพัฒธนิต  บัวติ๊บ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายธีรเมธ  ทรายคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายโชคชัย  ยากยืน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายศุภโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกฤษณ์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายศิริวัตติ์  แสนสล่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายคณพล  กาจธัญกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายชลน่าน  ไชยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายณัฐดนัย  อินทราทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายภาณุพงค์  อ่อนหวาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเรืองวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐสิริวาณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงคณิศรา  สุขเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจนันตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงธรินดา  คำลือเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงธันยชนก  ศิริเศรษฐ์โสภณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนนทิวา  ชลยุทธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนลินรัตน์  กันทะรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปาริณา  จันทร์เจนจบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สิงห์ผาสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วหน่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงภัทรสุดา  สิงห์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงมัชฌิมา  คำยอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงเมธาพร  พิรัญเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงยูอีร่า  ฮัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงลลิภัทร  แสนแทน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวริษา  หะวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงสุวลักษณ์  ใจแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอิสรีย์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายจารุภัทร  ใจจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายชโนดม  อ่อนทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายธนภัทร  วิชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายประภู  ทิศหล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพลกฤษณ์  บุญมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายศรีเพชร  ก้างยาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายสิรภพ  ควรสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีกะกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายกฤตภาส  ดำรงพานิชชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกรกนก  ช่างแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงขวัญจิรา  สายสุยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัชชา  ลินทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หงษาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  มะลิวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงทรงพร  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงทัศชญากานต์  ชัยเรืองเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงธีรนาฎ  เครือดวงคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงปาลิตา  เขื่อนเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงภคพร  รสเข้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงรัตนวดี  เพียรการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายกฤษฎา  คำอุปละ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายชยาวัฒน์  อะนาโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายชิติพัทธ์  กันชูลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์  โสภาเคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณัฎฐ์  สมหวัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายนนท์ธิพัธ  ใจเสาร์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายปฏิมา  เครือฟู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายปรานต์วริศ  เจนกุลประสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายปรินทร  แห้วสันตติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายพลัฏฐ์  มณีมูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญแรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายภูริภัทร์  พรมมินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงญาณิศา  เกียรติบุรุษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณัฐลดา  โคตรด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณิชกานต์  กิติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงเบญญาภา  ชอบจิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงวรดา  ตุ่นไธสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงสิริสกุลพร  ศิริคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสุธีกานต์  ครองไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงสุรางคนา  สุวรรณกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสุวรรณมาลี  แซ่หาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสุวรา  วรรณชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  ยะวงค์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายเขมชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายจักรรินทร์  ลือสัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายณฐกร  กันอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายนพรัตน์  ป้องฉิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพรรณกวี  ราวกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายพิษณุพงศ์  ตุ้ยอ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายพีรณัฐ  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายรังสิมันตุ์  สุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายศรัณย์  คำไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุชิดะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธนิสสร  พรหมวะนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลใจทราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงปพิชญา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจปง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพรรณิศา  เหม่ากระโทก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพัชริดา  รักแม่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงมณิชญา  นวลสาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวิดาวัลย์  จันทรทนุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวีรภามาศ  ฟองจันทร์สม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศูนย์กลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสวรส  โปร่งใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสิริยากร  เจียรสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุชัญญา  สัตยานันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายกิติศักดิ์  สว่างพนาพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงเชื่อมรัก  เย็นใจมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงรุ้งสินี  สายปัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงชนารดี  สมปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงฐิติกาล  จันทาพูน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพัชราฎา  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวรรณิดา  ละมูนกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายสุรพีร์  สุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายศุภวิชญ์  ลื้อยอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงูภูริชญา  กาฬพรรณลึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นายไกรศร  พงษ์นุ่มกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพิพรรธน์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์สม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงมัซนีย์  ฮานาฟี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงภาณิชา  ทองผดุงโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณิชากร  ใจอิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงอิสรีย์  พงศ์ทิวาพรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวชลธิชา  ปีภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทะเวียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพิชญาภา  ทิศสุกใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงซากุระ  โอกุระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธนวัฒน์  ดวงสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายภคนนท์  พื้นชมภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายสรันภัทร  สวนโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงณัฐกมล  สุวรรณศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายกฤษกร  บุญปั๋น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงรุจิรา  ชัยวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงปองกานต์  คนชม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประภาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงชิดชนก  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสพล  พงศ์พานกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงแทนชนก  ใจคำธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกัลยกร  ก้อนคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวชนม์นิภา  ทาสุรินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายธีธัช  วีรณรงค์กร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แสนตอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สร้อยสวิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธนกร  ณัชปัญญาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธนธรณ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกุลภรณ์  สายลาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายเอกพงศ์  จอมวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพัชรามณ  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุภาพิช  ห่วงมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงเบญญาภา  วินิชาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวฐิติกานต์  พุทธินัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวนฤมาศ  อินทะโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงมนตรา  ยาเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงจิรัมภา  ขำกล่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจเย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงทิชา  นวังคสัตถุศาสน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงภาวลี  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงแพรพลอย  พงษ์เต้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิบูลย์รังษี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปารีณา  พลเยี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงลลิตา  จิตวิศรุตกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงศิริขวัญ  สัทธศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายภาสวีร์  มีบุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณภัทร  ผาแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายชินวัตร  ใยแก่นจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงธัญชนก  ชอบจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกิตติญา  เจริญศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงทัหษพร  นามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายภัทรพล  กวางอุเสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวกนกรส  เค้าหม่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงณิชาภา  ภูคำอภิรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายตรีศร  ธะนะหมอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงธนิษฐา  เย็นคต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปริชญา  สุยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงพิกุลทอง  ก้างยาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสิริญาพร  ฟังเร็ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปาณิสรา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายวุฒิกร  ศรีศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นท้าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายลธีชล  ไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายนวฤกษ์  พิทักษ์อำพรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายรัชภูมิ  ขาวสอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงเขมิกา  กันทายวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสุจาฬิณี  สุดสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นายทัศน์พล  เอี่ยวเฮง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายกริชกร  หมื่นอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายภวัต  มูลเมืองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายสมเด็จ  ป๊อกแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายรณกร  นิแสนสัตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายชญตว์  ใจกล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายมนต์ณภัทร  คุ้มวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายฐากร  ใจพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายปรัชญา  ปาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายประภวิษณุ์  ญาติกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงชญานิศ  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงชญานิน  ปุกปินกาศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอมลวรรณ  ปากพงศ์ษา โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงน้ำปู  ชูมายา โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงชนิดาภา  กาหะ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงวิราณี  คำเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวกุลธิดา  แซ่โฮ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายธาม  ขวัญประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายพัสกร  ตาปัญญา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายเจนณรงค์  ดวงเพ็ชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นายเอก  ไชยวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นายบุญศรี  สามมล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นายผไท  พรมมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นายศิรชัช  คำแปง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นายบุญทิพย์  ใจมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวบัวหอม  ดวงแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวฟองทิพย์  ตุงคะบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวกมลทิพย์  งามใส่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงแสงหอม  นันทไชย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นางสาววีระญาณ์  เซี๊ยะสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นางสาวฝนดาว  มโนตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวรมิตา  ธิสรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงชญาน์นันท์  วัฒนากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงกรชุลี  แซ่ลิ่ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาวพรสวรรค์  ศรีมหันโต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวน้องพิม  คำคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ่นคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวศรี  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวเรวดี  นามวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวสุขธิดา  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวขนิษฐา  มะโนแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวภัทราพร  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวบุ๊ก  นามยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสุธิษา  เนตรยอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงจินตพร  ฟ้าสิทธิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวจิรัชยา  เดชะอูป โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวสุภรัตน์  แสงทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวกฤษณา  มีนา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวบุศรา  แซ่เจียง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวสมพร  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวสุนิษา  กองณรงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวปิยะธิดา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวสุวรรณา  เหมืองทรายมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวสุดา  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวดาวเรือง  นามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอริสรา  อริยะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงนันทภา  สมพงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอัญธิกา  ศรีนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายจักรพงษ์  ศรสุกอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายจิตตพัฒน์  หลักฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายณัชพล  แซ่ซู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายแทนคุณ  มหรัตนวิโรจน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงสุพรรณษา  นามนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายกอบุญ  มูลงาม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายชนุตร์  วนาพิทยาชัยวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงศศิวิมล  จิตรใคร่ครวญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายปวรุตม์  สุทะกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายชาญกิจ  เพ็ชรชูศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายอำนาจ  จูเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายทรงพล  กุณวาริน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายพชร  จินนิกร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายทัตพงศ์  น้อยธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงวรรณภา  ยอดทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายบุญญจักรินทร์  สุริยาตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายรติพงศ์  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงคณิตศร  สายทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 นายบุญมี  จันต๊ะคาด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเกศศิณี  ศรีไชยโย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายปฏิพล  วรรัตน์วัฒนกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจธิตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิริยะตันติพล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุนิสา  ช่อพิกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายพงศกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายพันธวัช  ภิระจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ลือคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายพนมกร  ชัยมังกรทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงแอน  หน่อแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายจิรภัทร  สุริยะโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกมลวมรรณ  อธิษฐ์โกคิญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพิทยา  มามาบ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายวันชัย  แสงทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงเครือฟ้า  ลาชี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายพิทวัส  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงกฤศรา  เจนปัญญาทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายสมบุญ  บุญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงฐิติมา  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายรพีพัฒน์  วงค์ราช โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ลำมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศวิมล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายสุทธิพงษ์  คำนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญนาค โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายสุรเดช  ไชยอนันต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงฐานิตา  อุสาห์ใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 นายออย  ไชยมงคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงดานิ  แซ่จัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายอัครพันธ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายกมลศักดิ์  มณีวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 นายอาชิงมิ่ง  แซ่ลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงธนพร  เหมืองทรายมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงวรัญญา  นามเพ็ชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายชนอี  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายทองคำ  แสงรอด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงธนพร  แก้วคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงกรวรรณ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายธนกฤต  ธนามณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอานันแม่สาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวรรณปราการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายธีระ  ดีสาม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายนนท์ปวิช  อ้ายยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงธิติญา  แสนพวง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงขวัญจิรา  ลาภวนารักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงนัฐธิดา  ชัยเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายนัธวัฒน์  นาใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนันทนา  นาทะสัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายนิติพัฒน์  พัฒนาพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายปรีชา  ยอดเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายพันกร  แสงมล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายรัชภูมิ  สมป้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายวุฒิชัย  ศิริมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายอนพัทย์  ภัทรสกุลทรัพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพัชราภา  คูเชื้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายอาทิตย์  วงค์ธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงเป้าจู  แซ่โต้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงกวิศรา  ตุงคะบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงวรนุช  หีบเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายศรราม  ใจยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงวริศรา  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายกิตติพงศ์  มหาเฮง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงอัยมี  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวนฤมล  ตาแปง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายคุณาสิน  ธุระวร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวณัชชา  คำป่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภัทรลักษณ์  คุณทรงแสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายธนโชติ  ไชยโย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๋าต้าน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายบุริณ  อินทะปัญญา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวอิ่น  สีสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงวาสนา  มิตรไพจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายพงศกร  คำไร่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงน้ำหวาน  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายก๋อง  กันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงกุสุมา  กุสุหรัต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงคำมี  อุ่นเดือน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงวรัทยา  เส็มเส็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายสมพงษ์  อุ่นดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงวรางคณา  สุวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพงศธร  ธรรมสิงห์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายพีรณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายอัศวิน  แซ่จาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงอัจฉรา  อุดแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายภรภัทร  อยู่มากญาติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงเปมิกา  ยาใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงจอย  มีลาภ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวจันทร์หอม  ส่องแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงชุติภา  ทำงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายโยธิน  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงณัชชนม์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงเจนจิรา  อินหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายศุภชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงอรจีรา  แสงเตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายสมบูรณ์  จะแหม่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายสมศักดิ์  นามแยง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 นายณัฐวัฒน์  สุดฝั่งสาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายอดิสันต์  จายคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายธำรง  แซ่เฉิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงกชกร  ภักตรา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงกัลยา  แซ่อู๋ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายณัฐวัชญ์  แก้วธิมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นายณัฐนนท์  เวทการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงกัลยากร  สิงห์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 นายแดนสยาม  พัฒนานุกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สุทธวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 นายชาย  นามยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงกาญจนา  ปฏิเสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 นายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงกุลชญา  ชัยวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายโรเบิร์ต จอนห์  แอ็ทคินซัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงจั๋ย  จะนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงชลิตา  หยี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 นางสาวพลอย  คำแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายสมเกียรติ  ปันยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงชลลดา  ยอดเชียงสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นายยี่คำ  นามหลง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนปิง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงเฑียรมณี  เสือครุธ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวสโรชา  รุ่งสิริพิพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวดวงแก้ว  เมืองมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวชุติมา  ชิโนซากิ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงบูแหย่  มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาววราภรณ์  วันอยู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพิจิตรา  ต๊ะยาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวศศิวิมล  ทาศักดิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงมะลิวรรณ  สมพงศ์พรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงวาทิณี  รัตนวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำผัด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงสาวิตรี  สังวรรณะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงสุภาพร  เพ็ชรชนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงดรุณี  โวยแม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงธนพร  ก๋องแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 นายวรุตฒ์  อามอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงรัศมี  โอภาสเกษม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวสุวนันท์  ศรีสะอาด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงคำติ๊บ  สายดำรงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงจำพิญ  มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพิชยา  แสงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวนาง  คำใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ถึงจอหอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวกุลธิดา  โลบุญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงณัชชา  วงค์เตียมใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวพัชรี  สายเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงทัตพิชา  จอมศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายเดชาวัต  พิธิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงนันทนัช  นนทมาลย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงนภัสสร  ตั้งความเพียร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงนิภาพร  จันทาวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพัฒณิชา  วิชาโห้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงปาณิสรา  ทันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายธนบดี  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงภัทรภร  สุวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสุจิรา  วงค์ศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงเรืองสกุล  เริงใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายธนพล  อภิวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงหยาดอรุณ  ชัยมังกรทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงพุทธชาติ  จับใจนาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอาเหมย  แซ่หวัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาววรรณี  คำลือ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายธนพล  อะทะถ้ำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายธัญะพิสิษฐ์  เกตุมณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 นางสาวลำดวน  ลายคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวแอนนา  ดวงดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายเจษฏากร  ดวงคิด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายตะวัน  พูนศรีเจริญสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายนนทกร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวสุกัญญา  กองณรงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายทวีวัฒน์  คำตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายนวพล  จับใจนาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายเนติ  สุขขีสาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายภาณุวัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงหล้า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 นายบุญ  แปงเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมปัญญา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงเกลวรินทร์  ศักดิ์แสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายพันธกานต์  พุทธนัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงปาณิสรา  จับใจนาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงหอมแก้ว  วงค์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายภูมิรัตน์  วงค์ฝั้น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงอังคณา  อุประกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงอาทิตยา  กุนะดอย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายวรเมธ  ยอดมูลคลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายธนกฤษ  บุญมี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายวีรภัทร  ประทีปทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายอนุสรณ์  นามอิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายตี๋เล็ก  จะนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปุกปินกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายฟลุ๊ก  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายโอชวิน  ภูวรัฐนิธินนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายประจักษ์  สุธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายโกมิน  อามอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายเอียะซาน  อาชาแสงภักดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายเอ๋อต๊ะ  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงเขมิกา  จำปาทราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงไข่มุก  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายทินภัทร  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่รีซอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงจิดาภา  หม่อโปกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงจินตนา  นามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่แข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงทานตะวัน  กันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมื่องแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงนันตรัตน์  คำโอภาส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงนิจวิภา  ปินตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงปานไพลิน  วิยะพร้าว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงพลอย  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาววันอู  ดงปาลีย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงวิชิดา  วิเศษเจริญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายจิรภัทร  คำแสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงวิลาสินี  ตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายบัณฑิต  ศรีสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงศิวิตา  ลาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายอภิสิทธิ์  รูปใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงศุภสุภา  สุรามานะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายมาฬุต  วงค์เตปิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงอัมรา  เบเชกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายธนภัทร  พืชทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายจตุรพัฒน์  ปาเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์กาสอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายวรากร  บุญศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเอ้ย  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฝั้นนุวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงณัฐพร  ก้างออนตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงทิพย์ศิริ  พรมเนตรกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงพรรณาภา  ศิริไทคงชื่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  เตจ๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงกชกร  เหล่ารินทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงรัตนา  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงแพรนวล  อุ่นใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงเมธาวี  บุญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่เฉิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธไชย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สิงห์วี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พยาสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงสุกัญญา  ตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงนภาพร  ดงภูเวท โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงลิมอี้หลิ่ง  โพธิคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอาริสา  คำแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงวรนุช  แว่วสอน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงกัลยกร  สมบูรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงอรปรียา  ปิงยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงสุธารัตน์  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงอนัญญา  อุภาดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวหัทยา  คำวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงจิราพร  พันเพชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงวนิดา  ลุงทุน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานเอี่ยม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวพิทยาภรณ์  กระแสโสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงนริสรา  หมูนิล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุวรรณกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงธนารีย์  นริศสกุลกานต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 นายกานฑ์นที  มงคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวหญิง  บุญแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงปริยาภัทร  หัตถัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวกรทิพย์  เอี่ยมพรชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายสรวิศ  ก้อนคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 นายณัฐกิตต์  กาจิตต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นายเติมศักดิ์  เตจ๊ะวันดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายเมธัส  มุงเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญาโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาววรนุช  กอบคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงศุภนิดา  คำเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 นายวิฑูรย์  แสงแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวพรทิพย์  นามวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นายจีรวัฒน์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวพรชิตา  เจริญพันธ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นางสาวสุมาลี  ตาอิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายพิชัย  แลเชอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวพลอย  แสงทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายชนะวรรณ  รุ่งอรุณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายมัทธิว  วงค์พระคริสต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นายปรมินทร์  ชัยวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 นายเงิน  มั่งมี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 นายสมชาย  เชอหมื่อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 นายอานนท์  กุณาเลย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 นายธนา  บุญศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นายวัชรนนท์  อัศวะกฤติพงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  น้อยหมอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นายวิศรุต  ใจบุญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวพิมวัลย์  แสงจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นายพลวัต  สายเดช โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วสงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวรุจิรา  พุธซื่อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นายเลิศ  ราชล้อม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาววรณัน  ชุ่มเย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นายพีรภัทท์  ช้างย้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 นางสาวศรีวรรณ  มหาวัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 นายอาหยี  งามยอด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวอ้อ  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 นางสาวประไพภัสสร์  ปัญจขันธ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 นายอาทิตย์  อุดมศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นางสาวพรรณธิกา  กันแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 นางสาวรุ่งนภา  อุ่นจญานนท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงปณิดา  บุญคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 นางสาวเพ็ญวิภา  แซ่หลิว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงอรปรียา  แสงไก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาวบุญฑิกา  กิจตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงถนิมภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นางสาวพิชญา  บุญค้ำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 นางสาวสุภาพร  คำติ๊บ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวกิ่งแก้ว  ชัยวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวหอมนวล  อุ่นเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายกร  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงครีมหวาน  ชัยบุญยงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงอาคิรา  คำลือวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงณัชนิดา  อุเทศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายกันต์ธีร์  ธนพงศ์ชนันท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 นางสาวนภัสชา  มะลิซ้อน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายณภัทร  สิ้นมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายเขมินท์  แซ่ติง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นางสาวสุภาพร  แสงเทียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงนภัสสร  ซุุ้นเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายทินภัทร  ขระสูงเนิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 นายเกียรติศักดิ์  แก้วคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวนิภาวรรณ  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงกนกพร  แซ่ฮ่วง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์วงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 นางสาวทักษพร  แซ่ไก้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายนพคุณ  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายนภัสกร  มะโนรา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายเบญจมินทร์  เจ๋าพรอนันต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 นางสาวดวงใจ  คำหลิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายวีระเดช  นากสุวรรณขจร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายสมพงษ์  แซ่ย่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายสมศักดิ์  นำอ้าย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงวาสนา  นาคโพธิ์มงคลการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 นางสาวเกี๋ยงคำ  ปัญญาสุ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 นายสมคิด  เชอหมื่อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายสอง  นามยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวอฑิติยา  งามบุษกรโสภา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงก๋องคำ  แสงทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 นางสาวมันทกานติ์  นามแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 นางสาวอรษา  สมคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงสายฝน  ประพันธมิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 นางสาวพัดชา  งามละออ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวภรณ์พรรณฎี  เทพวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายแสง  แสงอิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายหลวงติ๊บ  อุ่นเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 นางสาวสกุณา  ลื่อเรื่อง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวพรพรรณนภา  วิชาโห้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายอภิรัตน์  ชุมภู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงหมวย  นายวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 นางสาวชนิกานต์  ยอดเขมากุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายอาเฉิน  แซ่หลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวไวไว  องอาจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงปริญญา  ชื่นประกายพงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายธวัชชัย  เบเชกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 นางสาวเจนจิรา  จันต๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงจอย  ชัยมงคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 นางสาวนราภร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 นางสาวคำตาล  วงค์ใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวลออง  สั่งสินทรัพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวปทุมมา  นามยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวอริศรา  ลอยรังษี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เครือนพรัตน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวเหมือนฝัน  สุนันต๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงตีรณีย์  ดาเดช โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 นางสาวเพ็ญศรี  บุญยงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงผัด  ศรีเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวทิพย์  ยอดคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นางสาวแพรวฤทัย  ศรีใจปลูก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงฝ้าย  วงค์จันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวเกี๋ยงฟอง  นามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นางสาวฝนทิพย์  พากเพียร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงพรชิตา  อรุณโรจน์ประไพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวภูริมาศ  คำมะยอม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 นางสาวลวิตรา  ติรักษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพลอย  งามละออ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงพิมพร  นามจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวบูต่อ  เชอหมื่อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงวนิดา  แก้วสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงวรรนิดา  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงคำแดง  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงวริศรา  ฤดีวิวัฒนศิริ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงหมาย  ชัยมงคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 นางสาวศลิษา  วิเศษเจริญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นางสาวอรวี  แผนเมืองแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวเพชร  ทรงศิริ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ชุ่มเรือน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 นายชนะชัย  สำฤทธิ์ผล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงสายทิพย์  ขวัญทิพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายธนภูมิ  มณีวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวเบญญาภา  ปานเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงสุวัจณีย์  คำภีระ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวแสงหอม  บุญศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงสุวิกรรณ์  มาเยอะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงแสงโม๋  สร้อยแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 นางสาวปนัดดา  อินบุญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตั้งไชโย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงอ่อน  นามไซ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงอันอัน  อัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงอรียา  แซ่ฟ่าน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพันธนันท์  ดวงแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงยุพา  เคนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงฟองนวล  แสงดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงปิยวรรณ  วิยาพร้าว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 นางสาววรัญญา  คันธแสนยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวหมี่ตี  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงอรชา  แสนวา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงอรพิน  เมืองใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงอริสา  ทองตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายเดชานนท์  ปัญสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายนฤบดินทร์  หัวน้ำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงธันวรัตน์  แสงทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 นายภัทรพล  ฮี้เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงสุภิสรา  แท่งเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงกันยกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายเบญญาพร  วงค์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายภัทรมน  อุทธโยธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายศิริชัย  สมประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงวรินทรา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงจิราภรณ์  มิถอย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงณิชนันทน์  พุ่มพวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงวนัชพร  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายณัฐนันท์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงสิรชัญญา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เชื้ออินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายเพชรวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายชัชนันทร์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงฐิตารีย์  ธนัชเมืองงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงสิราวรรณ  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงพัชรพร  พากเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายสิรภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงนิชา  สอนวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไชยปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงเขมจิรา  งามสุรเกียรติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สุกันโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงจรรยพร  จันทะบูรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงวันวิสาข์  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายนนทกร  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายปาณัสม์  สานะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงอัมภิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงนพีชญา  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายภูริณัฐ  ไชยเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงชนฐกาญจน์  หาระโคตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงชนิษฎา  ทองทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงณิชกานต์  อินยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายเฟรดเดอริค จิม  มอฟเเฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายปภินวิทย์  ก่อศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงภคินีนาถ  สุเมธากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงปณิดา  บุญเหลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 นางสาวนหทัย  ธงศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 นางสาววันวิสา  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 นายกรณ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายธีรพงศ์  บุญตือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 นายปธานิน  ฟองขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 นางสาวพิมพิไล  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงพิมภิวัฒน์  เพ็ชร์เกาะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงชญาดา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงอิงครัตน์  พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวพิชชาพร  สุติบุตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 นางสาวพีรดา  วิเศษสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวชนิกานต์  ยศจิรธนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 นางสาวอาริษา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นางสาวธาริกา  ใจวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นายอลงกรณ์  ทรช่วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายกฤษฎ์  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นางสาววิชญาดา  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงประภาวัลย์  เผ่าปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงจรินท์รัตน์  เมืองวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  จันแย้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงชนากานต์  โลจันติ๊ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวชนากานต์  ก๋าอินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายพลพล  จันทร์ทัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษฐอัครเบญจา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวรติยากร  คนการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงธัญญาสิริ  พรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงพิมพกานต์  จอมภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาววิลาสินี  มั่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายปณัยกานต์  ธีรธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นายศุภณัฐ  สุนทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  ยานะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวชุลีกร  จินะวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายภาณุพงศ์  อุทธโยธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวกชวรรณ  จำลอย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวกัญญ์วรา  เตวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาวศิริขวัญ  เพลาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงเบญญภา  บุญวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวปิยากร  วงค์งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 นางสาวอรนิชา  อุปิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงชนัฎฎา  จำตาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงอัยย์รดา  ทิพย์ชุมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงพิมวิมล  ปงคำเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวพิมพ์ชนก  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อ้อยกาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 นางสาวมะริกา  พิกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 นางสาวรุจิรา  คนไว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 นางสาวปวิชญา  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขศิริเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงอภิชญาพร  ขวัญใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงจิราภา  ใหม่จันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 นางสาวเจตสุภา  คำอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 นางสาวจิรัฐิพร  โพธิยากรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงชนกนันท์  ชัยดรุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงสุรีพร  รับแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวณัฐกานต์  บุญนำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงวริศรา  จาสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงธีรดา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ใจวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงมณีวรรณ  เหล่าศิริไพศาลวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงวิภวานี  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวสุชิราภรณ์  สุทธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงจิราภา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายพสธร  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายวิชชากร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงวิมลสิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงวรรณรดา  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงปิยะวาส  สุภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายเอกณัฐ  ศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงศิริโสภา  ตาสุรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายภานุวัชร  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงพชรพร  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงพรรษชล  พรมเส็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงชัชรัญ  นามวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายพนมกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงกุลหทัย  ฟองสนิท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมธาวีปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงปราณปริยา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงอารียา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายกษิดิศ  กุลพัฒน์เศรษฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงอุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายรชตวิทย์  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงนภสร  อนัตกะทัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายชวณภัทร  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงพรไพลิน  อินประชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงลภัสรดา  ฟองฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายจิรัฎฐ์  ปานันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายสุรชาติ  สายวงค์เดือน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายนิพวิชญ์  ลาภยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายเกริกไกร  ภัสสธโยธิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายภูริณัฐ  ภาณุพงศ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 นางสาวจิรพัชร  ใหม่จันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงวริศรา  พัสดร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงสาธิกา  ศรีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงญาณกร  ดาวเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 นางสาวพิมพ์วิภา  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงปุณยนุช  หมั่นค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงกรกนก  มีทางดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงปิยทิพย์  วิเศษสุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 นางสาวชริกา  อ้อยบำรุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 นางสาวปภาวรินท์  ผ่องอำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงโสภิตา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ตารินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงญาณิศา  งามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงณัฐนิชา  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงภาราวดี  จอมแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงดารินทร์  ใจลังก๋า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 นางสาวภัทรวรินทร์  ปินคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 นางสาวรัตนาพร  พลูคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงทัดชญา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงพัสวีร์  ธะนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวชญาณิศ  ภาระจำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงทัศมนต์  หนูกระโทก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงธันย์ชนก  เพียรธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงปวันนวพร  อินแตง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาวอัญชิสา  แก้วเทพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงณัฐชยา  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงรติมา  บุตรชายนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงวิจิตตรา  ยาสมุทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงณอมร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวศิรภัสสร  รักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวศุภนิดา  พวงจำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวหรูฮ้วย  โย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายวิญญู  เผ่าเครื่อง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงภิญญดา  นามบ้าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 นายโรเบิร์ต จอนห์  มอฟแฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายอนุชิต  จารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายธีรดนย์  สุภาษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นายศรัณย์  สมตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงอรนภา  ผันอากาศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงลิณลณี  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงจันจิรา  ชอบจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายประภวิษณ์  รอดจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายวชิรวิทย์  กันทะวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายอติวชญ์  ติณห์ อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงศุฑธา  สีผาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงจตุพร  นามมหาไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายอาวุธ  อินทร์กอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงปวิชญา  จุมปาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงศิริพร  ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายณัฐพล  โภชนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงอนุธิดา  สมปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงภทรวรรญ  กัณฑมิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายนิติพัฒน์  สัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายวรายุส  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงสุชาดา  สุนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์วิจารย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายเกริกเกียรติ  สิมทะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายศิวกร  เผ่าตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสิริกัญญา  เงินเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงรมย์นลิน  แป้งหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงสุพรรษา  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายกิตติพัฒน์  อินต๊ะนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองคมขำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายอนุวัฒน์  ทวีโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงสู่ขวัญ  เวยื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงปานวาด  วงค์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงมาลิณี  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงสิริพักตร์  ยามี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงปรางทิพย์  สุนันต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  วงศ์กันทิยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายปิยณัฐ  เครือมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงกณิการ์  แสนมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายสรวิศ  พรมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงบุณยาพร  สองสีใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายกิตติพศ  บุญณะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงรวิชา  คนอยู่ตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงนภสรา  นิยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายวุฒิพงษ์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีเข้ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายแสนฟ้าหลวง  ตรีวงศ์อมตะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงประภากร  จารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงสุพัชชา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงจุฑามาศ  จินาเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงสุรางคณา  บุญธิวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงจิรนันท์  ท้าวชัยมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายกันตชาต  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงสุพพัตรา  เงินเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายเจตน์  โคลล์เวอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศุภสุดา  จงประสิทธิ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายเจษฎากร  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายชโลทร  ละมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงภิญญาพัฒน์  สิงคราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยมณีวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  แลวงค์นิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายตันติกร  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงสุพรรษา  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายไทโย  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายธนกฤต  ไชยชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงนลิน  ดูเบย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายธนัท  พิสิษฐ์ชลกาญจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 นายธนาพัฒน์  คำอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 นายธเนศิต  นันทโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 นายนพภิญโญ  สอนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นายพีรพัฒน์  วงค์วาลเรือน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายพุฒิเมธ  พวงมะลิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายภูรินท์  ภัทรภูตานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายยศมงคล  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 นายเศรษฐศิริ  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 นายไอศูรย์  จันจองคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  บุญตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 นางสาวจิดาภา  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงจิรวรรธ  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงณ หทัย  แกัวบุญเสริฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เหลืองณะลาภีร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาวดาราพร  สร้อยเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรีจันทร์พาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงทยาภา  เก่งวิกย์กรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงธัญภัค  พานิชประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงธัญรดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวนภชา  ลัมยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงบุษกร  เรืองขจรเมธี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวประกายศรี  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวประภาสิริ  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงพิชญา  ผลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงแพรวารี  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงวาริสสา  สมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงวิชชุภรณ์  ใหม่คำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงเศรษฐพร  ไวปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นางสาวเอี่ยมดรุณ  อินเตชะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณลพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงศิวะพร  ตาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายสาริชญ์  ปาเอื้อม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายกิตตทัต  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงพรปวีณ์  ครุการุณวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงธันยชนก  สิทธินันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายชนสรณ์  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อินชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงพรหมพรพิชญวี  จันทร์สุขศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงธนัชพรรณ  กอบคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงฐิตาภา  วิโยทุตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายกษณะพจน์  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 นายวิชชากร  ดูดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายโชติวิทย์  ธรรมศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงพรแพรวา  ผลดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวศิบุญตรัตน์  พ่วงมาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายกรกฤต  ผัดวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 นายภาสกร  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 นางสาวจิดาภา  ชอบจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 นางสาวญาดา  เครือชัยวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายภัคพล  กองมะณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายภูบดี  ไชยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายก่อพงศ์  เขียวงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  วิสุทโอชากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงณัฐนันท์  เบาใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงชลากร  โพธิมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงนภสร  เพียรทำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงสุทธินันท์  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงอนภัสนันตน์  ขวดงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงกิตติวรรณ  นามอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงนฤภร  ฤทธิบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงอรปรียา  คมบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายปุณณวิชญ์  ฉัว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายณภัทร  มั่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงปภาพินท์  ผ่องอำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายรณฤทธิ์  สังฆพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ครรชิตานุรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงอัญมณี  คำภิละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงปวริศา  วงค์เเพทย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายรัฐชา  วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายกิตติธัช  ศรีบุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายภีรภัทร  กำธรสิริพิระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายรฐนนท์  จำปาวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายปนิติพงษ์  เถาจันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายรัฐนันท์  ประเชิญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงนวพรรษ  ไทยเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายพัทธดนย์  นุ่มเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายณัฐพล  มหามิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงธัญนันท์  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงนลิตา  มอร์เรร่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงจินัทชา  ยารังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงจิรภิญญา  กาติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงภทรพรรณ  เกิดเเก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายปุณยวีร์  ปานกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายณัฐภัทร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายนนทพัทธ์  ภานุวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงอภิชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงจิระนันท์  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงสุภัทรา  จินะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงรมิดา  คำยอด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายเตชพล  สิมทราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงฉัตรลดา  คงชุ่ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายรัชพล  ศรีคำตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงเกื้อการย์  ปุญญมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 นายเจษณ์พิพัฒติ์  นันตาลิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงฐิติมา  วณิชย์พันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงสุธาสินี  หมอเก่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายธีรไนย  ชัยกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายอโณทัย  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายชัชพัฒน์  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายวรินทร  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงธนัชพร  กันติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงฮิโรโกะ  โอกิฮาระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายชลสิทธิ์  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธ์ุเศรณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายนพรัตน์  พัตรพิบูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายธนิก  พิสิษฐ์ชลกาญจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงศิริภาพรรณ  คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงสุภณิดา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงฃนิดาภา  หาญพนานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงศตพร  ยศกาศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายภูมินรินทร์  บุญแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายธีรวิชญ์  คิดค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงตรีชฎา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายชนาธิป  กลัดเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงวิชญาพร  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายดนุรุจ  สมฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายธีรธร  ใจอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายภัทรพล  ยาวิระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายรณกฤต  เพียรการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงกวิสรา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงกันยกร  เป็กเครือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงกีตรัตน์  ขุนน้ำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงจิราภรณ์  บำรุงผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงชมตะวัน  ศรีจันทร์พาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาตนอก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงชนิษฎา  พันธุลาวัณย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงภุชมล  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงธนภรณ์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงภัทรฤทัย  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงประกายดาว  พลนามัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยวิชิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงรตนมน  อ่องคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงวณิชญา  สิทธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงวรวลัญช์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงวิชญาพร  ประภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงศรุดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงหทัยจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงอติกานต์  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายศุภโชติ  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายณัฐพฤทย์  ปานทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายธราธร  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายภควันต์  ปันถึงภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายภัทราวุธ  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายรัชชากร  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายวัชระ  ไชนวงค์รักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายศิวนาถ  กาตาสาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายอัษฎายุธ  ทุนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  เร่งมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงจณิสตา  ตั้งกระจ่างจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีบุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงชนาพร  มงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงชมชนก  ซาวคำเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงญาดา  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงณัฐชยา  ลัมยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงณัฐฐญาดา  เรือนป้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงทับทิมทอง  อ้อยบำรุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงธนภรณ์  ใจวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินาเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงนริศรา  ปิติยาภิรมย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงเนตรนภา  ไก่งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงปัทมภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงเปรมกมล  เป็งบังวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงพิมญาดา  เถาหน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงภัคจีรา  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงเมธินี  คำบรรลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงรัญชนา  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงเวทิกา  หงษ์สี่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงสิริมา  ขัตนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หิรัณย์บรรณสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายจักรธร  พิสิษฐ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายอภิชาตบุตร  ถาใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายวรรธนะ  สุหล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายภานุพงศ์  คำยอด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายกฤตนพ  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายไกรวิทย์  พรหมเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายฉัตรดนัย  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายญาณภัทร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายณัฐพัชร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กชายธนพล  ใจกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายธฤติ  เครือชัยวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายปรเมศร์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายปองภพ  เชื้อประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายพงศภัค  ปรังเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงวชิรายุทธ  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณ