รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายวีรภัทร์  วังชิณกุลโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายฟ้า  มหามาตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์เขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายภวัต  วุฒิเทิดสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงภูษิตา  โหละสุต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสุกัญญา  ราชิวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฟักสด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงภัณพษา  สายบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงลฎาภา  เสมอชีพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศรีสุวรรณ์  เชื้อสาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายนฤพน  มาออน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงธิษณา  กิติเรียงลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพีรภัทร  ดอนมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงเกวลิน  สุภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาธัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายสิณะมล  ตระกูลอภิรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ไชยสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกมลชนก  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนพร  แซ่ชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปัญญาวุฒิ  เป็งศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายขวัญใจ  สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสายสกุล  แก้วก้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายเจนวิทย์  ท้วมวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นกันยารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปินตาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายญาณวรุฒม์  สุวรรณแพร่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรัชพัท  นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฐานิสร์  ทีปต์จิร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกันต์ดนัย  คิดหงัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายศรัณญพงศ์  คำสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐชา  เครื่องคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกฤษฎ์รัตน์  ศุภกรไพโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพรปวีณ  สุวรรณรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอนทสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอณัญญา  ศรีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนัชชา  ชลประทิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกาณต์ธิดา  รัตนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกรกมล  แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงภัคจิรา  เบ้าแบบดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายนราวิชญ์  เที่ยงประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิติภูมิ  หมูเขื่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรัชยา  นฤภาคยินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธันยพร  ชูชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงญาณิศา  ใจจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปพิชญา  หอมจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชนกนันท์  ประสมทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกมลภัทร  ทิดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพัฒระพี  เรือนมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเขมจิรา  กุวังคดิลก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เกิดสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกริษฐา  จุ้ยพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสวรรยา  เสมานารถ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนากร  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกวินท์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธรรม์  อุสาหะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภัทรภัทร  พึ่งนิ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนาธิป  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปทิตตา  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายยุรนันท์  บุญมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธีรธันย์  ภัทรธันยโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธีร์  ทองนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพีรดา  เหมือนฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภัชธีญา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัทรวดี  ธนเดชพรเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพุทธิพงศ์  ชวลิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปาลิตา  บุญศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพงศกร  อ้วนเฝือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสมอใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเบญญาภา  ละอ่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชิติสรรค์  แสนเกรียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวรพนธ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายฉันทวิชญ์  สอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงรรรรรรร  สุวรรณชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  โชติอินทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนกฤต  กันธวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนัทธวัฒน์  แซ่โง้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  ทนันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพลอธิป  อินต๊ะขัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ธนพรวุฒิภัทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพัชรดา  กิติสาระกุลชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนรัฐ  ฟองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงญาณิศา  คงธนพาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพิตรพิบูล  ขจรวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนภัสนันท์  มานุษยานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอารียา  จิตอารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกริณฑรัตน์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกานต์  กาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายอัครวินท์  วีระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกฤตภาส  ราชบัณฑิตย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฏฐชัย  นนทะสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชาลิสา  วงค์ติ๊บ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายรณกร  ศรีวัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจรรษณี  คะละภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชฎาพร  วรรณะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงมนต์สิชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชนกันต์  ธนวงศ์อุดม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภูริวรรธน์  เหลืองอรุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนิรันดร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงศิรภัสสร  ผ่องแล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายรวิภาส  ธัญญเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปาลิดา  อินเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปาลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกมลภัคว์  เกิดไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงลักษณาพร  ยานะโส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายสรวิศ  งามเหลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายโชตนา  นาคนคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพลชล  เขื่อนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอรณัญช์  บุญสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอนันท์ทวีป  สินธุบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรืองบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศิริภา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภาณุวิชญ์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายคิมหันต์  สมเวที โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศศิคุณ  นามคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธีราภรณ์  เข็มประดับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงญาดา  กรึกโคกสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายศุภฤกษ์  คำรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพชร  สมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเตชวัน  มากชุมนุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุภาโพน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฏฐนัญญา  นาใต้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายบุลากร  เกี๋ยงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสุรัชต์ชเบช  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปวีร์  ทัพเสนีย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเจษฎากร  โพธิบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายบดินทร์  วงค์กา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายโชคชานนท์  ทูลรัตนไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายจิรัฏฐ์  มอยติละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายสิทธิชัย  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เมืองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธิติวุฒิ  คำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายเอกวิทย์  เต็มกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธนฉัตร  พิมมะทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์จันโอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กันธะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายถนัดกิจ  ตานัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  นะติกา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกิตติภัฎ  กนกทิพยกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายอาชวิน  สารินจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชลิตา  ทนันไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงภัทรนันท์  เนียมพรมลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเฉลิมชัย  คำแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงตาณรีย์  เฮงสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนกฤษณ์  ยิ่งยงมหาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐวัชต์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชนกนันท์  คำแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภาณุวิชญ์  พนาสันติพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภูไท  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐนันท์  อุปนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์ราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสุรวัช  นรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญสวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศตายุ  ไพรจรุงสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธนพร  วัฒนกสิกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพลอยระวี  ทิพย์แทนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาละสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเขมิสรา  ปีเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงแผ่นฟ้า  น้อยวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสิริธร  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสโรชา  วิสุทธิ์เสรีวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรุจีรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนพงษ์  สุปินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใบบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงรวิสรา  สมูลดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวรัญญา  ไทยหิรัญยุค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศุภกร  มูลละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายชยากร  ไวปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภีมวัสว์  สุขวราห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกัญญาภัค  พากระโทก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนรุตม์  รักษ์คิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกัมปนาท  ชัยมูลฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใจเหิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชรัลวพัชร  ระฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเมศิณี  สุภาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณิชารัศม์  พุ่มภัทรชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพลอยรดา  ฉวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเตชินท์  มณีวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนันทพา  อดิเรกธรรมากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณหทัย  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภวงศ์ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธัญเทพ  สิงห์แดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายจักรภัทร  ขัติยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปราณ  ธรรมวิวรณ์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงมนสิการ  อิชยาธรรมกวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภูริธัช  หมอยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวรารี  สิริเสรีภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศศิพัชญ์  ทองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนครินทร์  สิริคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปรัตถกร  นักกรองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงโยษิตา  บุญฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตาจุมปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอิสราภรณ์  วงค์ศิริวรากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงดลยา  ดุมเพชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงญาณภัทร  อินชนบท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัชชา  จองมูลสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่ำแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายเป็นเอก  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศศิธร  ยี่ตันศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ล่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนพคุณ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกุลิสรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพีรพัฒน์  สระวาสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐภัทร  วรหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธีรวุฒิ  พิดานปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจันทิมันต์  กาบทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชญาดา  เลิศสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสรวิชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชาวคำเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวิวรรณ  วิชิตสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธัญพร  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายณัฐกร  กิจจานุกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงภูตะวัน  สุริยะคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศุภโชค  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพรปวีณ์  กำจรเวทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนักบิน  นาคสุขศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนพล  มณีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกุลพิมล  ลูกผาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกมนนัทธ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายวโรดม  ไชยกุดฉิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนิดา  วงษาชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกุลวดี  ลุงออ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพาะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชนกนันท์  เรือนก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจิตตพัฒน์  กันทวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศตนันท์  สรรพบพิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายรัชชานนท์  มุขแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสิรภพ  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายจักริน  ธิสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรวัฒน์  ลีลาศีลธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณิชนันท์  ขวัญมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวจิราญา  อุ่นศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายศรัณยู  มณีรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐชา  มานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวกุลนรี  ผักกาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวปริยากร  แสงแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมมาดา  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายอริยะ  วัชรอาภานุกร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนกร  คำวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำตื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศิริประภา  พิทาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายนนทน์พัทธ์  พันจันทร์ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายพีรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวมะลิตา  กิรติการกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายอภิชาติ  ใจสดใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายยศพร  ยานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวณัชชา  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวระพีพัฒน์  สีโยยอด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฐิติวรดา  ใจอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวสายกวินทรา  ลิ้มสุรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวปิติฤทัย  พันคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวภาสินี  ภู่หอมเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงทิพย์ลดา  วงวาท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายชนาธิป  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายศิวัช  เมืองมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวชนัญธิดา  ทิพย์สถาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนันทภัทร  วงศ์ขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวพิมลนาฎ  ศรีนวลใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเทวาพร  ทองสมนึก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศุภกิตติ์  คำดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวพนิดา  บัวแตก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวนีรชา  สุคนธสรรพ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายเพิ่มศักดิ์  ใหม่พรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พุทธพรชินพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายดนุชิต  นันทอมรรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวิรตา  เอกชัยอาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนิธินาฏ  วงษ์วรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายพีระพงศ์  ใจทนัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวณัฐธิดา  นกเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายนาถนที  เทียมชัยภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนัทดล  ปุญญพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายจิรพงศ์  แซ่หลอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวชนัญชิดา  จันทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวณิชา  สุวรรณรัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวชนัดดา  กออวยชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวปวรรัตน์  เณระมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมาริสา  จรูญโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวรินรดา  คำผง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงรัญชนา  ใบชา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาววรรณพร  พรหมวิจิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวริษฎา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกนกพร  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวพนัชกร  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวกัลย์ธิดา  สิริจรรยากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวณัฐธิดา  หอมดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนันท์นลิน  พันธูราษฎร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอภิชญาลักษณ์  จำเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวอิศริยา  พจนสุนทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายวิทย์ธิวัฒน์  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูรินทร์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมณฑิตา  คำสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวปิยธิดา  ตาเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวปภาดา  เป็งกาสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรวิพล  ธูปทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวณัฏฐธิดา  กันทะดล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวพรสวรรค์  ปิฏกานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชนกชนม์  ศรีธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวอ้อมขวัญ  ศิริปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชนากานต์  หินเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายเมธี  ยืนยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศาลางาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายรณชัย  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอนุรักษ์  อินต๊ะบุญมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวิทวัส  พันทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายอรรถวิท  เนียมเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายชลนันต์  ทองไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภูริชกานต์  ไพเราะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวพรชิตา  พิทักษ์ดุษฎี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายปัญญาวุฒิ  วายุโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายนพวิชญ์  สมผิว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายณัฐชนน  นันทศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายปานุวัฒน์  ศรีอุทธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฐนิชา  สายบุญผาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกฤตพล  วชิรรังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายนันทพงศ์  กาพย์ไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพสิษฐ์พล  ริพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนิลาวัณย์  ตันไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายณัฎฐ์  วีระพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวกนิษฐา  ลาภพิสูตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท้าววิบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวรวีส์  พลอยกระจ่างศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวรมิดา  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวนันทพร  อุทัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวอาทิตยา  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศุภาณุวัชร์  ติยานิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายศิตรินทร์  คำยอย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายชนาธิป  ทำการดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายรติพงศ์  บำรุงพาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายนวพล  เทพขาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนภัสกร  อุ่นตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายชนนันท์  ชัยชนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายรชต  กายชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกฤติยา  ชาวโคกหม้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิแผลง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอัจฉริยา  ยืนยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอธิชนม์  ลิ้มเสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายศุภกฤต  คำยะเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทะกี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายคีตพล  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชุติมา  สิริกันยาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภฆัมพร  พึ่งหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอริศรา  พรหมเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทานะขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุปรียา  ปีมะสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายนวพล  คนดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกือกแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปานทิพย์  แซ่โง้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปรัธธนา  ป๊อกแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายเอกภพ  เบิกบาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนริศรา  กอบคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายรัชชานนท์  ตาลาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณคีรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุทธิโกเศศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนัฏฐ์นิชา  ฟองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธนวินท์  สุภาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวัชรวุฒิ  ด่านพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายณัฐชนน  มอญแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐนันท์  ริจ่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายนันทิพัฒน์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณัฐชัย  สิงห์แก้ววงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายสยมภู  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายชนะชัย  จิตวิไลโสภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเนติพล  ยะอนันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายคณธัช  ดียิ่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงลศา  ปานโพธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสิริโสภาวดี  วณะเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชนม์ชนิกา  แก้วขอนแก่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสุริยนต์  ชมภู่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงหทัยพัทธ์  พอใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายรพีภัทร  กระพันพงศ์สกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวุฒิทรัพย์  พัฒนกิจจารักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวงศพัทธ์  อุดเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธนกร  โพธิ์ดวงกุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายยศพล  กันทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงเข็มชญา  พงษ์ทวีกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรติมา  คำฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวันชนก  ใจยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจิรัชญา  จัมปามาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุนันทา  อุทรานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกัลยาณี  สปันนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนบัตร  วังพุททรง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงกาญชนก  ปงธิยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงธีราภรณ์  วงค์สถาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สายอาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฐพล  ถิระปัญญาธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีกุลนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวราลักษณ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐชยา  รักแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกชพร  แก้วจินดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายพชร  กันทะเสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงญาโณทัย  วรายุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวีรศักดิ์  อุตตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฎฐา  เยาวะบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเขมรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปิยธรรมรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศรัณย์กร  วิบุลย์พงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายฮาตีม  มีชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงไพลิน  แสนลี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายเจษฎา  การะเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายนฤบดินทร์  ปากหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงฑิตยา  คำไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายต้นหนาว  วงศ์คำปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนพูน  ดารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนภสร  จันทร์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายชลกร  วรรณวิจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอนพัทย์  กันทะมัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกฤตวิทย์  สิงห์ใจธนาภัทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายศรันธ์  จตุพรพิทักษ์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายจ๋ามเมือง  นายโทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงโชติกา  โลหะรังสี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปวริฐ์ศา  เยี่ยมเมธากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพรธีรา  เสนาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธฤต  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายทฤนห์  รวมสุขนิรันดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายถิรายุธ  คำจีน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วนำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพาทิศ  สุรเชษฐพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ใคร้บุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสุรวิชญ์  จินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอชิรญา  เวียงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอรรณพา  มูลเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกริษฐา  พวงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงเกวลี  ดวงนุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงจินดามณี  รัตนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัชนันท์  เสกิละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพีรณัฐ  สอนศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกัลยาพรรณ  เรือนโย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายนันทพงศ์  ชมมาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงภัคจิรา  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุริสา  อินทะสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงธรรมรัตน์  ลักขธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนริศรา  นุรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพรนภัส  วงค์คม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชลธิชา  ยากรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอันนา  อาจองค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชนารัญช์  แก้วคำมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายปรเมษฐ์  ทาดาริน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถั่วทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายทรงยศ  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจีรภิญญา  ทรัพย์ประชา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงญาษิดา  จันสีมุ่ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพัชรพงษ์  เนรวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายกุลธวัช  ดีมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปุญญพัฒน์  จารุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภัทรภณ  วงค์ฝาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายนรบดี  คล้ายวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเพ็ญพิทักษ์  คิดสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายณพล  บุญทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายกษิดิศ  ณ น่าน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณภัทร  ตัตวธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพีรดา  กันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอริสรา  บุญมาเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พอก๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสุลักขณา  ศรีสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ธรรมภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิชญาภัค  กระจ่างเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภานุเบศธ์  อินปั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพิชญา  ไวภารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายปรัชญา  เต่าสิงห์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสิปปกร  หลานคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธีรัช  ศรีใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงโรจนรัตน์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนลพรรณ  สุทธาชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงไรวินท์  อิสระกำธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสุนันทชาติ  กองมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  สุคำปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยิ่งพัฒนวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวีระวิชญ์  ชัยชนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายอริยะภพ  มุนิกานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจิฏา  สมุห์มานิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายบริวุฒิ  จิรมงคลรัช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงตัซนีม  ไช่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงพิชญาภา  เย็นสมพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายณัฏฐ์  ตุลย์วัฒนางกูร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายดนุพล  คำดวงดาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายสาริน  เขียวสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์แจ้ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจิระยุทธิ์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกชามาส  สายสุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอาหมี่  แซ่หลี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายรูปปั้น  เจริญกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงชนนิกานต์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  มีแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธัญชนก  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงญาณิน  กวางอุเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงบัวชมพู  หลวงยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสาริศา  อ่องแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธีระวัต  ใบบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายธิติ  ธนาอภิลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายสรภูมิ  มีโชคชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงฉันชนก  ต๋าคำดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวณิชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายหัฏฐกร  บำเพ็ญทาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงชิดชนก  ธนิกกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายชยางกูร  ปานสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายชิติพล  อัศวภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพรญาณี  คำผิว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายสรัณกร  วงค์ษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะขัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงสายไหม  ไชยคำหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยะเฮงตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวิชญาพร  หล้าเลื่อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายชัชพงศ์  ก๋าเครื่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายคุณากร  ปัญญะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพรหมพร  ยาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายศิริชัย  ทรงธนาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิทยารัตน์  วิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงสุพิชญากรณ์  แรงทน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชลรัตน์  คำมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอมลวรรณ  ราชนวม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายภูมิภัทร  บุตรชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายนรบดินทร์  นุชทรวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายจารุพัฒน์  บุญชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธัญชนก  เรย์โนลดส์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นายวรธรรม  เพ็ชร์ไข่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายปัณณวิช  มากชุมนุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทรวัชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ละไม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปกป้อง  หมอกแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายมนพัทธ์  แก้วลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงถิรภัทร  ปริยาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัฐพงศ์  เก่งการทำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจิรากาญจน์  สุภาอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายกวีทรรศน์  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศิริพงษ์  ปกปิงเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายเมฆินทร์  อัครเทวาทินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณริญพร  พลอยกระจ่างศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงฟ้าใหม่  วณิชรุ่งเรืองชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผุยผัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายณัฏธพงษ์  เรือนเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอัครภูมิ  บัดติยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายสรวิชญ์  มาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงมธุรดา  คำลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายศุภกร  รติกรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปณพร  เป็งศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงฐิตารีย์  ออมสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณิชาปวีณ์  วงศ์สวย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วประถม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอ้อมใจ  ลุงจาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสรอรรจน์  วิริยสกุลกาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายภูริเดช  แซ่ด่าน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงยศวดี  ลิขิตอำไพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงเมธาวดี  - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงศิริพร  แก้วแสนซาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายพศิน  ฟองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายมินฮาร์ท  ปาณะลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  สิริพิพัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์คำเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายดุลยวัต  ยุติธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวรวิทย์  พันธุ์สินปทีป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายสรวิชญ์  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชัยชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภูดิศ  พันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวรกมล  รอดโพธิ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปิยนุช  ย้อยยด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายณัฐดนัย  ยงสุวรรณวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุนทรวรเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสุภาวดี  รังสิยานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์สม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวรัทยา  มณีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปริณดา  พุทธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สอนเจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์อินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสิรวิชญ์  สีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูเกษร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  แก้ววรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงฉันทพิชญา  สูงงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายสุภชัย  อุดคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณศิริวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงดารุณี  อินวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชนินาถ  แก้ววงค์วาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายปฏิภาณ  กองมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุรินทร์ต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณัฐนนท์  คำเสาร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายนรวีร์  เขตร์วัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายจีราวัฒน์  สุขจุ้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายรัฐภูมิ  วิลาพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงมนปริยา  แสนหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลกรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะลิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนันทกานต์  ตานะเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธนวัฒน์  ใจยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ธนพรวุฒิภัทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปิยวัฒน์  ปินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชนกนันท์  ใจกล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายวรสิชล  สุทนต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชลลดา  ยาซ้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงรุจิรา  น่าชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงภคพร  ขุนศึก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธมลวรรณ  จึงประภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงฑิญาดา  อธิวาส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสุชาภัทร  กิ่วแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวุฎจิรา  คิดดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงฐานิตตาภา  นักปราชญ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายพลณภัคร  จันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงอรไท  บูรณชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงเขมิกา  มอญแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายสุภโร  เปี้ยสาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงญาณัจฉรา  รุจนรงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภาณุภพ  ดุมกลาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายกฤตเมธ  ล้นพระพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภาวัต  เปรมเสมานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายณฐกร  บุศรากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอัจฉรียา  สุภารังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงแคสสิดี้  เหลียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายสุภเวช  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายคุณานนต์  จิ่งต่ามน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายชฌาฌล  พึ่งธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปณต  ถานะตาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชาลิษา  กันทะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงต้นฝน  เทวิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายวรกันต์  วรรณคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายฐนาพันธ์  อินทานุวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายวายุภัทร์  ตรีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนิรินธนา  ทาอวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีคำสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธีรภัทร  พิราชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภูมิภัทร์  รัตนพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอภิปรียา  โปธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพศิณ  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงศรัญญา  บุญอ้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงร้อยแก้ว  เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณัฐิกา  อินทชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายกิตติพล  ทาอิ่นคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธนภัทร  ลวงระแหง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธนัชนันท์  กัญจินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพิชญะ  จรรยาโชติณรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายพีรวิชญ์  ต๊ะปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชลธิศา  ซาซากิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงขวัญข้าว  เมืองเล็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงรติกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุพันธ์ธีรา  มนต์ตรีกุศล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธีร์ธวัช  เขียวนิล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์แสงรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพรลภัส  นรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิไลลักษณ์เลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพรหมนัฐ  รานา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายอภิพร  บุนนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายชวิน  เทียนทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูวดล  บุญสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเติง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายณัฐณัส  อมรศรีวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันดร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทขว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอังศุมาลิน  พันธ์ผง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุทธิภรณ์  หงษ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายวิธธัช  พิไรแสงจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เฟืองย้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายคิดดี  สมทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธนภรณ์  ปันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แซ่เห่อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงไอริสา  แสนวังทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ราชนวม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายธนทัต  ชมภูนุช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายณธกร  ธัญชัยฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกรกช  ภีระคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายชลชาติ  ชัยยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอมาลาลักษณ์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาลารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายกิตติพงศ์  สุพรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพงศภัคร  แซ่ลี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธันยชนก  ลายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกีรติพัชร  สุทธหลวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายวสุ  วิชญาณุพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปทุมณีย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายนราพงศ์  สาทริยารัตน์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกานต์ติมา  คริกเคา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายพสิษฐ์  มูลชัยลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธรรมพล  ธัญเศรษฐ์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายกีรติ  พงศ์พัชราพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายโรจนศักดิ์  ปานเกษม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพงศ์ปณต  เมธาเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายกฤษฎ์ชัชพงศ์  สุนทรามงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะโชติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญช่วยชู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายปภังกร  กลิ่นดาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายภูพิรัฐ  มางิ้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายอภิวิชญ์  ทุมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงฐิหัทยา  ชนะเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายเดชาวัฒน์  อรรถนิรันดร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพันธิตรา  ชมภูศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายกิตติพัทธ์  พุทธขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสิริกร  แก้วมูลคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธัญญะสุภางค์  รัตนมงคลเกษม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนุชจรี  ชูดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพชรวรรณ  เด็กยอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายชนะเกียรติ  อะทะไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายกรินท์กร  ศักดิ์สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอภิสรา  วิรัตน์เกษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสริลพร  แสงพิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายแทนกานต์  คลังมาเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายนรินทร  เฮงดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณภิชชา  คำวินิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายกฤตยชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพรกนก  ยืนยงมั่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายฐิติกร  สุริยะมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภาคิน  มัชฌามาศนนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายนพฉัตร  คำมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายยิ่งยงค์  บุญเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพีรยา  กาสเซ่นชมิดท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพรชนก  พรโสภิณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เรือนปัญโญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายวรโยธิน  สุภากาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แต้มทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุชัญญา  หาญสิทธานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพชรพล  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอภิษฎา  เพ็ชรณสังกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงดวงหทัย  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรรณสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายณัฐปคัณต์  ปุยสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายภาสวิชญ์  ดียิ่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงภัทรพร  เมืองธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอสมา  หลอดทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนินโชตน์  โอภาสพีรวิชญ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กฤตาวรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายณภัทร  หอศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงวริศรา  แก้วบุญมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายวัชระพล  บัวพรวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายฑศธรรม  ท้าวยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายณัชพล  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงกุลสตรี  กับเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายภูริพล  ศรีกา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายวิชยุตม์  โคตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนันท์นภัส  กันทะลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายพีรณัฐ  จันโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสวิชชญา  ดิษฐแย้ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงค้ำบุญ  สุระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายวรภากร  อ่อนเปี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกฤตินัย  ใส่แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชัชนันท์ญา  ไชยอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชัยพงษ์  คำเผ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงจันทรจรัส  แซ่หลอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสพัชญ์นันทน์  โชติญาณปิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศิริโสภา  คำกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงนภนันท์  วันเพ็ญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพิชญา  รูปต่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายธนพัฒน์  ปันป่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายวศิน  พันธุ์สินปทีป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงไอโซเรีย ศรุตา  กูนิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพิมพ์อร  บุญทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงปราณปริยา  ก้อนจำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญก้ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายกรวิชญ์  หลงชิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณิชา  เลิศสูงเนิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพัชริดา  หน่อแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายณภัทร  เพียสามารถ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายจารุกิตติ์  ปัญญาราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายเมือง  - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธนกฤต  สุภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายชินดนัย  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธัญวลัย  ภูเขา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัชชา  ขำเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอนณ  หิรัญวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิโรภาสบริบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายธีระเดช  คำใสใย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาคาคิดะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงปราณปรียา  สวนสมัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายศุภกร  บุญเพิ่มพูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ขวัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธนพล  ชูศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เพ็ญอัมพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธตรฐ  วงศ์จันทร์ทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายสมพล  สุทธิพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายภัทรวัจน์  มโนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสุกันยา  แผนคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายอลงกรณ์  บุญบำรุงทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายศิวัช  มาลาโก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงแพรวา  พงศ์ธนบรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงโซเฟีย ณิชา  คาร์ลสัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายคเณศ  บุญศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณัฏฐ์  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงเพกา  เลิศปริสัญญู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธนัชญา  ประสพโชคชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายปฏิพล  ทาญานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงชลธิชา  ปะโมนะตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธัญชนก  ซองชะลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายศุภวิชญ์  มหาวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวิลาสินี  ปาลีตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงสุนันทินี  อินตาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายศุภพร  คำโพธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพัชรพล  ฟองเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายนภสิริ  ประกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนรมน  กุยคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายชยพล  มหัทธนชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธัมภูมิ  กันทอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิชญาดา  ทานา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุชัญญา  อินต๊ะชุ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงเลย์ลาณี เอวา  บล๊อค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสุภักสร  เป็งอินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายภานุพงศ์  ใจโต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายสิปปภาส  นรกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายวัชรวิทย์  เมธีวัฒนากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงอิสรีย์  ยืนยงมั่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนลินรัตน์  ธรรมปริพัตรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงวาเนสซ่า  พาวนอล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ฮึกหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงบุษกร  ลิขสิทธิพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสมาคม  มาเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงชนัญธิดา  พิศชวนชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายรัตนะภาคย์  ทิพย์อักษร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศิวนาถ  พจนการุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปวีร์ชฎา  กันจาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายชยกฤต  โพธิ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายปฏิพล  จินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงเมทิตา  ดวงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชนิตรา  ปินคำแต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงเบญญา  อารีย์เกื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงคีตภัทร  จินดาวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงนิรุชา  บุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพัชรพงศ์  เพิ่มดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงชิดชนก  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายพัชรกร  ขอดแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจิติยากร  อ่อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายต้นกล้า  ห่างสูงเนิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงจันทนา  ไชยชนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงรมิดา  วิศิษฏ์ฐากูร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนลิน  ธีรวัชโรภาส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงศุภรดา  อาชีวะนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายปราชญา  คชานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชนัญชิตา  พึ่งขุนทด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพัชรพล  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายพฤทธิพร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงญาศิณี  มีมะแม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สืบสันติพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชินวัตร  โชติตะกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพัฒน์ระพี  มั่งใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายธารณ์  อิงคนันทวารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทาวรรณะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงเกวลิน  มาพิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงเมธาพร  บุญอ้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวชรกมล  คำเฮียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายแทนไท  โยธาราษฎร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสรวีย์  พิพัธนะธรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสวรินทร์  บัวศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปพิชญา  นิลสนิท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวนานะเซะ  คาวากามิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายสุรเชษฐ์  ใจวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกชกร  ทองหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายประชาธิป  ญาติวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธนโชติ  ผัดเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงนฤมล  จิรจรัสตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายจักรพรรณ  นวลละออง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงเปมิกา  อินสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีบุญปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายตรีเทพ  เข็มทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายปวีกรณ์  แสงขุรัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายไชยภาพ  ทับทิมศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิชชาพร  จาปัญญะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายบัณฑิต  เป็นตาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกนิษฐ์  หะซะนี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกมลฉัตร  พินิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่างเครื่อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงกัญจนพร  บุตรดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกาญจนา  กัณธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขะจ๋อม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายเจษฎา  โจมขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนัญธิดา  เรือนดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงกมลรัตน์  จะหละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงชลลดา  อินสันทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์โตเผือก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณัฐธิณี  คล้ายหอม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงกุลธิดา  เสนะเปรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงจามรี  จิตตาสุภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณัฐพร  สระทองบ้อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายจิรกิตต์  บุญถึง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงดาวใจ  คำมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวจิตรกัญญา  ปัญญาชูวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธนภรณ์  ขุมเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงจิรนันย์  ธัญกรพงศ์พันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธนากร  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายจีรายุทธ  สมบรูณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงธัชชา  สุนทรเสถียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธัญชนก  บุญก๋า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิกำเหนิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงนภสร  โนรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงชญานี  วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายบุญยงศ์  ไชยราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงฉันทิศา  วงค์บัญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงบุณยาพร  ญาณะเปียง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงบุญยานุช  ญาณะเปียง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคสร้างทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวกนิษฐา  ยักขะลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงกรรณิกา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงณัชชา  แก้วมาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพรธิรา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จินาเหมย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกรรณิการ์  เพียรอุส่าห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกรวรรณ  มาดหมาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายโพธิกร  สุทธะหลาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญก้ำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวกฤติยาณี  สิงคมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงภัทรมน  แปงใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปาพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวอรทัย  คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณิชาบลู  จันทะมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวจุฬาลักษณ์  มหายศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงภานุมาศ  ภีระคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงตรีทิพพยนิภา  โปธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวชนันฏา  สีสะอาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภูรินนท์  เฟยธิก๋า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงทักษยา  รัตโนกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงชยาภรณ์  แสงส่อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงมณีนุช  ไชยทองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงฐานิดา  วิงวอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายทินภัทร  สร้อยเพชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงรพีกาญจน์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 นายณรงค์  ยิ่งยศมงคลแสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวณัฐฑิกา  ดีทะณีย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธนกฤติ  มะโนกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงรวินันท์  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงธรรมิตาว์  อาบสุวรรณื โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณัฐณิชา  บนแท่นทิพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่เฉิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวทักษพร  แก้วมาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีโชค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงธนกร  ลำปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ดาว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวินิธา  สุริยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงธนวรรณ  มงคลจีระอุทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายศรราม  ลุงอ้อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 นายธนากร  เลาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายนาวินท์  ปันถลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายธรรมนูญ  อ้ายคำแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฟองมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสิริกร  แสงเมาะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงธัญชนก  สุรินโต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มอยจิละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสิริรัตน์  สาขาเรือน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงธัญชนก  สิมพา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยคำมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงธัญญสิริ  คุณโย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุพิชญา  ผิวศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพรชนก  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอธิปไตย  บุตรหน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวธัญลักษณ์  อัศวพุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพรพรรณ  ใจยะธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวธัญลักษณ์  คำราพิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงพิมพินันท์  ไคร้สร้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงอริิศรา  มาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภัทรสิรา  ศรีกันยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กำซ้อน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธารินี  พลอยงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงภิชญา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงนภนันท์  ภาคแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงรินทร์ลดา  อารี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายนฤเบศ  ริพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายวรปรัชญ์  โรยพริกไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงนาตาเซีย  แมค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงนิรัชชา  แสงหัวช้าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงวรัญญา  วรรณติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวนิศารัตน์  คงชนะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายวันวีรพร  ลาสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยธรรมกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่เห่อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงไฟ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงปติณญา  มาเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงศรีรัฐ  บุญยัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายศุภกร  นามปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายปยุต  กระจ่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวปราณปรียา  ปาละโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงศุภารนันทื  สิงห์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงพราวพิศุทธิ์  กุลติพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสาลิกา  หรรษวัติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงพิชานันต์  วันวา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงสุพิชญา  ธาวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายพีรวิชญ์  ช่างเหล็ก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายสุรเชษฐ์  แง่มจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายภคพล  วราสินธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายอนุรักษ์  วงค์บุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวภมรวรรณ  ขันธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีวิชัยศักดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวภาสินี  ติยะบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงมณีจันทร์  ไชยทองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวยลลดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงวรัญญา  กันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายศิริภูมิ  มานะวิสาร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวสารภี  แสรศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ลิ่มดุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกมลวรรณ  ม่วงทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงกรณิศ  เจริญผล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงกฤติกา  แปงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงคัทลียา  โสระขา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงจารวี  หวังวนพัฒนต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงจุฑมาศ  กันธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงชญาดา  ชีวะประไพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงชนาภัทร  สุนันตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงช่อกมล  ไชยลวน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงณภัทร  ใจเก่งดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นายณัฐพล  บุญแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวณัฐริกา  จันทร์วิลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายธนิก  โกไศยกานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงธันย์ชนก  เมืองมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวธาดารัตน์  คำยนต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงธารวิมล  ดวงติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นางสาวน้องออน  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นายมอนอ่อง  ลุงสาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงแนน  คำหลู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายบรรจบ  ขาวสวย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงเบญจพร  ขาวงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงปาณิสรา  อุส่าเงี้ยว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงพัฒน์ลดา  ลำดวน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงพิมชนก  คชบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงศ์ธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายพิรัชย์  จันทมาตย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายภาคิน  ราจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงภาวินี  วีรศรีมงคลชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวมนธกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงวรางคณา  แต้มทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นายศรัณญ์  อภิขจรทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงศศินิภา  ก้อนทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวศศิวิมล  ศรีวิจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นายศุภกฤต  ชินะใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสรวีย์  เป็งสุรินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสาธิดา  จูเต๊าะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวสิรีธร  อูปแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสุกฤตา  สมิตินทุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอภิญญา  อัศวศรัทธากุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวอสมาภรณ์  หวังวัฒนกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวอัจฉริยะณัฐ  ปะฏิเต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงอัญชิการ์  กุมาร อโรร่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงอาทิตยา  กันธิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงอาริสรา  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวนิตยา  ตาปิน โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวจ๋ามเปา  ลุงทุน โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชฎาพร  วงค์คม โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เต๋จ๊ะติ๊บ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงยนิษฐา  จิณะกับ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นางสาวอิษยา  ดวงทาแสง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวเบญจวรรณ  ปัญญาเรือง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นายยศธนา  อุตสุรินทร์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวปวีร์รักษ์  สุวรรณพจน์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวกมนนัทธ์  แสงบุญ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวพัชรภรณ์  เที่ยงเมือง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวปาณิสรา  สุยะนวล โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงเบญญาภา  พรสกุลไพศาล โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวระวินันท์  วิชัยยา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวกัญญาณัฐ  ศรียาบ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายธนกร  คำมี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายรักพงศ์  ศรีหะรัญ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายบริพันธ์  แสนพิงค์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายจักรภพ  สายปัญญาใย โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายธนาวุฒิ  วิริยะ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายอรรณพ  อภิวงค์งาม โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายภานุพันธ์  นันตา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายพานนุวัฒน์  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายเจตพัฒน์  มังคละคีรี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นายวโรดม  เตชะฟอง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงนันทวรรณ  วงค์ใหม่ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสุชาวดี  พุงขาว โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงนริสรา  จิตธรรม โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นายอรุณวัฒน์  อวดเขตร โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวเอมิ  โมจิซุกิ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจิตรานุช  บุญมี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกนกนาถ  ไชยยามูล โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงชนัญชิญา  ขรรค์ชัย โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายปรัตถกร  ทิพนี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายรชต  พลหาญ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายสรสิช  เทือกเถาสาร โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายจรูญ  ยอดคำ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงธัญรดี  ขำชัยภูมิ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงเกสรา  คำสิงห์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงแม็กกี้  กุลยา คริสเตียน แฮนเซ่น โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงชนัญธิดา  ระตา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทวงศ์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยอาม โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงธวัลหทัย  แก้วรากมุข โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงณิชกานต์  ปาณะวงศ์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงนภัสสร  กันทา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงปัญทิตา  อาจสร้อย โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มณีกาศ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ใส โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรัชนีกร  ใจคำ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงรินรดา  ปาลีตา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงรุจิรา  อินทจักร์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวสีนู  ลุงตะ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  แสงสุก โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอมราวดี  ลุงกอ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสละ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  จันทะแพง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงธนภา  อมตวณิชกุล โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  จันทะแพง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงชาลิสา  มัจฉาสกุลชัย โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายบวรลักษณ์  บุญยวง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพรวนัช  โปธิดำ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงอรจิรา  ปัณฑระนนทะกะ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพฤษภาพร  วีระจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงธารน้ำ  ธนูจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชอมือ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงมณี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพิราวรรณ  รินคำ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสุนทรี  นิลตาติ๊บ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายพงศ์ภัค  การะเกตุ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายปริญญา  โชติช่วงตระกูล โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายดนัยระพี  สุทธวาสน์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงชลธิชา  คำภักดี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันวิชัย โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงมนทนีย์  จามรเนียม โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงจิลมิกา  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงธนาพร  ทาแดง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงดวงกมล  ไชยคำวัง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงอรนุช  ลาไซ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสุชาดา  เรืองศรี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายสิริกร  ขาวสวย โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงเรนะ  โมจิซุกิ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมูแก้ว โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำปันตา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงศมนพร  จันทร์คำ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงภัสรา  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงปริชาติ  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิกำเหนิด โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงณัฐฐา  ติณตกานนท์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายศิวกร  มาตรสว่าง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายนลธวัช  ปัณโณ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายพุทธางกูร  สุนทร โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวพนิดา  ลุงสู้ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวจามจุรี  ใจปวง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวสุดารัตน์  มูนยัง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวมณีดาว  สาธุเม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวดาวดี  คำแหลง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายธัชนนท์  แซ่หลี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายณรงค์ชัย  พลพิมพ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 นายชนาธิป  แซ่หยาง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายสนใจ  แซ่หลี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวกรรณิการ์  พงค์ตาลูน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายณัฐกรณ์  คำมา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายเชิดเกียรติ  ก๋องบุญมา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ต๊ะวิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงพรนัชชา  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 นายณัฐดนัย  ไชยาโส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวทานตะวัน  ผาสุขวงศ์ศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวจรรยพร  สุเมธาวิสิทธิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงภัสรา  พัชรกานต์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวจิราพรรณ  กระบวนโชคชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาวชนิตา  รติประภาภัทร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวเอาพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวทีตา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงญาณิสา  หิรัณย์สิริมาศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวชิราพร  ไชยโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงฉัตรรัตน์ติกรณ์  หลักฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงรักชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงวชิรา  สุนทรพินิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวพรปวีร์  ชยุตพงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงจิรนันท์  อนุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายเนติชัย  วงษ์คำภู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายนวพรรษ  ชนมุณี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นายศิวกร  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงปริยากร  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวพลอย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงสายสมร  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาววิไลลักษณ์  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวลักษิกา  จิตเมตตาบริสุทธิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงธนพร  เดชทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 นายศตนนท์  ปานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวนภัส  นันทานนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนมะโน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงเมธาสิทธิ์  ขันติเมธากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวปานชนก  กวีวัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงปราณปริยา  ชุมพล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวทิชากร  บุตรซาว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงอติกานต์  กันทะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงกัณวรา  บุญมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาวกานต์ธิดา  อุประ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงลูกขวัญ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงกนิษฐา  สุทามัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพรปวีร์  บัวบาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงอาภาสิริ  อรัญภูมิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงชนาภัทร  คำทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงสุรภา  ศิริภูวนัยถ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงกาญจนา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวนิชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงนาตลี  รักอิสรภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวเชษฐ์ธิดา  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงสินี  ยอดแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวธนิสรา  อัมพรดล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงขรสิริเดช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงวิภาดา  พงษ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงพุธิตา  มหาหงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 นางสาวศิวพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาวณัชญา  รัตตกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวรุ่งระวิน  ยองสุวรรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงอภิสรา  ไพรมุกดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 นายณัฐพล  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายศิรชัช  คำนวน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายอภิศักดิ์  ภีระ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงปวริศ  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายศรวิชัย  มั่นคง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพิมพิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายฉัตรชัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงแสงจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายขนินท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงสาธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายสุวีย์  สร้างแผ่นผา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงจันทนา  วนากมลชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงฐิติยา  วิไลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนั่นติ๊ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงภคพร  โชคกิตตินันท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์แก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงจินตภัทร์  วรรณเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 นายรพี  พงษ์พานิช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงพนิตสุภา  ปวนปินตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอริสา  ยอดพนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงนิชา  ไม่มีชื่อสกถล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอตินันท์  ศิริวัฒนากวิลท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงชุติมา  ขาวผุดผ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงกันยา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงธนารีย์  แซ่มัว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายอัครชัย  ยอดเมตตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฐวดี  เวชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พงศ์ธิติเวศม์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 นายเมือง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงพรชิดา  ปัญญาไพศาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นายสรยุทธ  เครือซุย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายชิษณุพงษ์  ลิ่มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงอารีย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงกัลยกร  วิโรจน์ประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพรทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทราภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงแก้วตา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงทิฆัมพร  พระจันทร์ศรีสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงวาทินี  เทพกัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงอรพรรณ  วงค์ชนินท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิศาลวรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงจันทนี  พงศ์คีรีวัฒนะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงอรกานต์  ประดิษฐพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงปณาลี  ชาญชนะกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายชวัลวิทย์  รวมมิตรสมัคร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายวีรชัย  ศิริเจริญงาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงกนกพร  มงคลกาวิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายเทิดพิทักษ์  เลาหลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงอรพรรณ  วงศ์อรฉัตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสาริลดา  กาฬบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายวิทยา  ตวงลาภทวีกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงมิลดา  มงคลกาวิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวสุชานรี  หน่อสกุลไกล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายสายแลง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงสิริกร  อภิรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายมนตรี  สาลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายภูวนัตถ์  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 นายณัชพล  พงษ์สุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายศุภกิตติ์  อนุศาสน์ผาติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวธวัลรัตน์  พัชรโตนนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายวีราวุฒิ  ศาสตร์วลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงเกวลิน  เล่าหลื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายสมบูรณ์  ปุณยาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายธีรยุทธ  จันทร์แค้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงจิตรานุช  สุรีรัตนโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายเจตพล  ทิพาคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายวรเมธ  ณานชีวินสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงจิตตพร  ศุภาโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 นายกิจกรณ์  บุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  หนุนชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรเดชพิพัฒน์โชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายณัฐพล  ฝั้นอุตมะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพร้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงสรวีย์  วากยะศิลป์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงพิมพ์พิตา  ปัญญารัตนากูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายอนุวัติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอภิสมัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงแสงส่า  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 นายธนากร  อภิรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงเปมิกา  ไชยวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงงามพิศ  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงกิตติภพ  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงกัลยเรศ  นะมาดคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงธันยพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวปัณฑิตา  จุนศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นายเกียรติศักดิ์  ดำเนินการดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงวิชญาดา  มณีวัลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงณัฐฐา  พิทักษ์จันทรา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 นายดนุสรณ์  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายพิสิษฐ์  จำปา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขิ่งภักดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 นายหน่อคำ  เมืองใส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงน้องรอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงรินลดา  ชอบขุนเขา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  เลิศภมรโภคิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขิ่งภักดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงสิรินิล  เหลืองเงิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงกชพร  เมืองชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ้มเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายชุติภาส  พิพากษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายชยณัฐ  น้อยอินทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงจิตรกัญญา  เดชวิไลเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 นายชยณัฐ  พรรณสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 นายชิษณุพงษ์  ลิ้มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 นายธนนันท์  ต่าหมื่อหลื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงประกายทิพย์  แฮมือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงณัชชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงกมลวรรณ  คุณยศยิ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายธนวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพยกมลพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายธนโชติ  มนผ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายพงศ์พล  เจริญบุญนิรันดร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงธันยธรณ์  พิศไหว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายพิทยา  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงสุชัญญา  คำดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายอนาวิล  เวทส์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงครองฟ้า  สุนทรพานิชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายอัมรินทร์  อายุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงพันพษา  ถาวร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายเปรม  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงจิรนันท์  สังเกตุใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงช่อแก้ว  อิตุพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงญาณวดี  ศรีสล้าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงณิชา  วงศ์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงดุจกมล  หว่างปอ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงอุษา  รนนภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงนงนภัส  นาคหิรัญโสภณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงบัวแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงวิภา  แสนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุกัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงอมรกานต์  เทียนแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงอลีนา  ธิราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงอาภาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงเอสเธอร์  ตระกุลพรประภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงแพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงรพีพรรณ  วรจารุพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงปุณยวีร์  อำพันธุ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายสุทรวีพงษ์  สายแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายธีรุตม์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายภาณุภณ  ทะวิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงวรัญญา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงกชกร  หล้าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายบุญยวีย์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงนนท์นภัส  เรือนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมั่น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงเมตตา  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายศดานันท์  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายเอื้ออังกูล  โสภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายติชิลา  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นายเทอดพงษ์  เล่าเรียนดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายยิ่งยง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงฐปนีย์  ใสสว่าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นางสาวสุพัชชา  สุวิมลทราทิพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 นายอัมเรศ  อิตุพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวเวธนี  เคลือญาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวณัฐณิชา  ยอดดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงสลิล  อุ่นนุช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายชนณัฐ  น้อยอินทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายชยณัฐ  พรรรสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงชลกร  สุทธเวซ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  พิชิตคนพาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายสุทัศน์  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 นายธีรเดช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายธนภัทร  หมอยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงชิดชนก  ขยันกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงรสริน  เชยวัดเกาะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงรินรดา  เนตรนภากร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงพิณทอง  พรชัยสิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงณฤทัย  รัตนวารี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงปฏิมา  ปีตินิรันดร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายองครักษ์  จันเดียว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงชนิดา  โชติภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงวรัทยา  ทารัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงยุพา  นภาคีรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงคุณัญญา  ลืนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงโสภา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายพิชัย  กันทาหอม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายวันณรงค์  บัณฑิตเทอดสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงลลิล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงวรรณภรณ์  แก้วมาลา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายปวงชน  พุทธวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายสุวัฒนา  เจริญสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายศุภณัฐ  นิราศภัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงธนพร  วิไลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนกรสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงวิภาวี  ปราสาทราย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่อยภิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายวีรศักดิ์  เจริญศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงสิรามล  ธรรมใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายรชฎ  ใหม่ต๊ะวัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายศิวศิษฐ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายนิพฐพนธ์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายอภิรักษ์  คำมาปัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายภานุพัฒน์  ไชยสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายสุทธวีพงษ์  สายแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายกฤติลักษณ์  เหมืองน้อย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายธนนท์  นาควงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายพชร  สุกสว่าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงปุณณภา  จี๋แก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น