รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญามาศ  รุ่งเป้า โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงญนันทนิชา  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงรดา  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปภิญญา  นรัฐกิจ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศิรดา  คิดโสดา โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธนวัน  ชาลีวรรณ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปภาดา  บุตรไทย โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กอปรกิตติสุข โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพชรพร  ลอยประโคน โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชิดชนก  โชชัย โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายพบเอก  สิงห์ใหม่ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนัชชา  สนิทศรี โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายอุชุกร  ศิริเมฆา โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพรปวีณ์  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงมะลิฉัตร  สุขบรรณ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงไพลิน  แก้วเนตร โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น