รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชินพัฒน์  วรสันต์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายทักษิณ  แดงอิทธิภัค โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธีรภัทร  บุญทา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายพงศธร  กิ่งไผ่ล้อม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายพัทธนันท์  นุ่มผ่อง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายรวีโรจน์  โทแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายสุเมธ  ภูอ่าง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกชกร  พรมจุ้ยพะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรกมล  ยศม้าว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจิระประภา  ศรีทองกูล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงบัณทิตา  ต้นเจริญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปานไพลิน  อ่อนหวาน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพัชรศศิ  รัชกฤต โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงมัณฑิตา  ดายดัสกร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงโยษิตา  ประจง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงศรินยา  เหลื่อมศรีจันทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงศศิภา  ธรรมศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศิริพร  เลียบกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอรจิรา  ว่องรัตนะไพศาล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอรรวินท์  เคนวิเศษ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจักรพัฒน์  สกุลภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายนนทพันธุ์  ขาวฉอ้อน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงวัลลภา  จำปาเทศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกฤติยากร  นัยวิกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิรภัทร  ไชยวงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจิรวัฒน์  รักษ์วิเชียร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายตติยเทพ  พรจะโป๊ะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปฏวิกานต์  หร่ายขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปัณณวิช  รบชนะชน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกุลจิรา  บูรพาพิทักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐิตาภา  ลีลาชนก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐนรี  จุลบาท โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงดาริกาพร  บุญโสภา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงตะวัน  จั่นลา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วยัง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงศ์ธรรม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพฤกษา  เขตงูเหลือม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ปานกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวรินทร  เชิงจอหอ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวริศรา  ขาวตะโหนด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสิตานันท์  สีทานันท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุธินันท์  ธงกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกรณ์พงศ์  นิรุชธนพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกรวุฒิ  ชุติพงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจิรพัฒน์  พาคำ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธีรนัญ  ธูปสระน้อย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายนพสิทธิ์  ช่างบุ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสุวิจักขณ์  สัตยารักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายอนุมัติ  อาศรัยป่า โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกมลวัฒ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกฤติยาพร  อภัยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกวิตา  อินทร์รุกขา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ติชัยพะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วรฤทธิ์ฐานันท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กร่อยกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงฐนัญยา  มลิวัลย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินตบัณฑิตวงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเนตรนภา  สังฆมานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงเบญจสิริ  วิสุนี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปิยกานต์  พรานุสร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพรชิตา  พลายจันทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรประภา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ระจิตดำรงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวริศรา  สุขมาก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวริษา  ธัญชัยวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอภิศรณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอาภาสิริ  สุธีรโรจน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอารีนา  แสงฉายศุภกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอารีรัตน์  อาดมะดัน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกฤตภัค  มณียม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชนพัฒน์  ขอใหญ่กลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชินติสรรค์  โชติจิระอนันต์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัชภัค  จิรปัญจวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฐภัทร  บุญเฟรือง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายดุริยศิลป์  ปลายสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนภัทร  แคะมะดัน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภูมินทร์  ทบด้าน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวงศพัทธ์  คู่ตระกูล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสุรเชษฐ์  อาจหาญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปกป้อง  ณ พิกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเมธิศารัชต์  ชัยสุขนิธิธนโชต โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณัฐฐาภูมิ  จันทร์เวียงชัย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสิริวิมล  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสิริวิมล  เพชรทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสุชานารถ  โพธิ์เกษม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนากาน  ว่องรัตนะไพศาล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูสกุลประชารักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายโกวิท  แซ่ส่ง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายรชต  ป้อมกฤษณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายศิวะกร  สายไพศรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสาริศา  สว่างศรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภัคพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เงินโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณญาดา  พัสนันทนากร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภัทรวดี  วอนสุข โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไตรศร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนิศร  ไผ่นวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐพล  รมยาคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายรัฐวิทย์  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายณัฐพงศ์  เช้าเจริญประกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายภานุวัฒน์  ทองผักแว่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายปฏิภาณ  ทวีธนภัค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปวรปัฐน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายฐิธติรัฐ  รัตนพงศ์กิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายธาดา  ศรีสลวยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเสกสรรค์  ตั้งประจักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายวัฒนชัย  เจริญจิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายวงศธร  จิตชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายกิตติ  บรรณะศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายธีรภัทร  นิตใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายพลภูมิ  ฤกษ์สังเกตุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายนันทกร  สีวัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุภัทร  ช่วยโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายรพีพงศ์  วับสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายไทชาย  กกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายปฐมพร  มุ่งแซกกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายอิสระยศ  ผัวะสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายพุทธิพงษ์  อารยะเพชรวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายพรรวินท์  ทานอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายศศิกฤษฎิ์  ฤทธิอนันตศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนดล  ต้านกลางดอน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายคนาธิศ  ฤทธิพิษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายชินชิตะ  อ่อนศรีประไพ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณสุโรจน์  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายภูริเดช  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายชุติเดช  โฉสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณภัทร  ศรีเพ็ญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนพรุจ  สอนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายเตชินฑ์  ผจญแกล้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ดุลยประพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภูริ  สุวรรณรงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกวินท์  สินธพสิริพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภัคพล  แซ่โคว้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนกฤต  เนตรชาลีรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกิตติวินท์  ศรีระขันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเจษฎา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายจักรกฤษณ์  โพธิแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกฤตภาส  วิมลเศรษฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกวีวิศณ์  ภาณุพินทุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายโชติพงศ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภูรินทร์  พิมพ์ทวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวรัตน์ชัย  ใช่กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกิตติภพ  เรียงจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพิณัติศกรณ์  ศรีสมบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายอธิศ  สมุทระเปารยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายตฤณ  รินไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายณัชนันท์  ดอกไม้กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายศิรวิชญ์  แววจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอโยธยา  ไชยแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกษิดิศ  เมืองไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายฉัฐณัฐสิต  สีมาเพียงบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอำพัน  เพชรนิลจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนิติภูมิ  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐกิจ  หริ่มเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภูริ  โกกะพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายญาณพัฒน์  ประเทศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีร์ธวัช  หมวกหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกฤติน  ฤาชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณพล  โรจนชีวาคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธาม  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายฐิรเมศวร์  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพรพิพัฒน์  แหขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายอดุลชัย  ประพันธ์พงษ์ชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสุรินทร์  จินตพละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกฤต  พัฒนากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสมโภช  คำเทียนทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเฉียงเหนือ  ขจรโรจนรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายนันทพงศ์  ยะปะภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายภูรินท์  บัณฑิตยุทธพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชัชชัย  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเศรษฐกิจ  เอื้อวรากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธัญธร  เตียนพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายทวีรัช  ชัยเจตนากลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายภาคภูมิ  เกื้อศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพชร  วงษ์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายเกียรติวรศักดิ์  แสงเย็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปุณณพัฒน์  เหลืองวิจิตรศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายรตภูมิ  สันตธีระกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจักรภัทร  เลิศสิทธิสุทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปิติพล  นวพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณภัทร  โหตกษาปน์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายรัชตะ  รัตนิยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายมฤคินทร์  สุขสุวรรณไพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฏฐ์คณิน  แก้วรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเตชินท์  กุกำจัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณภัทร  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภูริ  วริศรางกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสิทธิพรรธน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีรนันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภูดิท  วงศ์หทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวรรณธนพงศ์  ปลอดกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนากฤต  ลักษณะเลขา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายอภิวัฒน์  สีหปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอชิระ  ใจหวัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปฏิพัทธ์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธีรภัทร  พึ่งภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนกร  จันทรมาศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภพพีรวัส  ธีรสีหไตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายสิริวัฒน์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนัท  พัฒนจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายเกริกพล  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฐภัทร  อภัยภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายเป็นเอก  มีสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพัศพงศ์  พิชญะกุลเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธัชพล  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายชอบธรรม  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายจินตวัฒน์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายศุภณัฐ  อริยานุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายคุณากร  กลายกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกิตติธัช  หงส์ชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายวรพล  จงเจริญใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูวิศ  เมนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพฤกษ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนภัทร  เจริญศิริมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นายสุรภูมิ  ช่างเหล็ก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายธนัท  สายพวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายปรัชญ์พล  กาญจนสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายณัฐดนัย  ตรีสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายภาคพงศ์  อิทธิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายกษิดิศ  แสงฮาด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายรชต  ระเบียบโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายมนวรรธน์  บัวระย้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายธนดล  จำปาเงิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายชลนารถ  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายญาณวุฒิ  หลวงคลัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณรงเกียรติ  เดชเกตุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพงศพัฒน์  สุดาจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายปัณวัจน์  ชัยปิยะไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนวัฒน์  ไตรภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายพลวัต  เทอดโยธิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกิตติภูมิ  ขันตินุกูลธานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายเดชสุขมงคล  บุญตา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายพนธกร  ยุทธกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายชิษณุพงศ์  ทะนาไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายเมธาสิทธิ์  หิรัญพิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชิณณวรรธน์  โลหณุต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายวรัญญู  เลาห์พงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายพีรณัฐ  ทิมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายบูรณา  เจริญวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอัครวินท์  คงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายหลักการ  ลิ้นแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายชัยเชฏฐ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายคุณานนท์  สีหามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณัฐพัชร์  ริมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายณัฐนัย  สีจุ้ย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีรเมธ  วงศ์เตชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนราวิชญ์  มรกต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภูเมธ  เมธาธิรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกิตติธร  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปัญญวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวัชรพร  ยันสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธนพล  เชวงมงคลกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายรพีภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภูริ  จรรยาเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายวรเมธ  ดีคณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเชาวรินทร์  ขันติโกมล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภูริเดช  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเมืองไท  ทองนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกฤตเมธ  ริยะจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอุกฤษณ์  คราวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายก้องภพ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนกฤต  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายชลณภัทร  พิมพ์เกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนบดี  ศิริจานุสรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฏฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสิรภพ  พูนแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเอกพิสิษ์ฐ์  บุญธนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชวานนท์  จันทร์สะอาด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชญุตพล  ปุณยรัตน์ยืนยง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายธราธร  โศภิษฐิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์  อุ่นพรมมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายธีธัช  รัตนศิริมณีเวทย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายกริชชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายณัฐพล  เมธเศรษฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายภูริภัทร  จารุพิสิฐไพบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายธนธรณ์  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายวัศพล  ยุธาชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายพันธุ์ประภัส  จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายจารุภัทร  โคตรบัญชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสุภรัช  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายภาดา  มหาพฤกษพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายณัฐวิโรจน์  ฤทธิรณยุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายอินทัช  ยิ่งสิทธิ์สิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปวริศ  มหิทธิกร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปิยพนธ์  บูรณรัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายปัณณวัฒน์  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายวัชรดุล  วงศ์หาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุริยพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายเธียรวิชญ์  เยินสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายพลลภัตม์  อินทะนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอชิระ  สุจริต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนภัทร  ดำเกิงสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายคุณานนท์  รุ่งพิมาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกฤษฎ์  สิงห์คำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายเวทิต  กัลย์จรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายไมตรี  หิรัญตียะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายธนัชพงษ์  ชาวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายเจตนิพิฐ  ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวชิรวิทย์  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณปภัช  เครือวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายปฏิภาณ  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายจิระกันต์  สุจริต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอารียา  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจิตภินันท์  พงศ์กิตติพร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสิรฐศิลป์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธวัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธัญชนก  วันสุข โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฐิติชญา  จริงโพธิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงณัชชาฑินีย์  วงศ์เสรีวัฒนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงตรีรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภัทรวดี  วิชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยี่นาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอติมา  จันทร์ทวีทิพย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยมะโน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภูษณิศา  บริสุทธิกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงศศิกานต์  หว่างกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอิชยาภรณ์  รีสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงธนัชญา  หมั่นกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมเอม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงจิณณพัต  พ่วงอยู่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณิชา  อวบสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพรหมพุทธ  อุตตมะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงภาราดา  โพยนอก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงฐิตารีย์  กองจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณิชา  สีหานาวี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพีระดา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงภรภัทร  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภาพิมล  มาอยู่ดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิมพ์นิดา  หวังบรรจงพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกานต์สินี  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกรวินท์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอิฏฐาพร  มณีเนตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอสมา  มณีเนตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงภัทรลดา  ไกรศร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสิริยากร  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพลิตรา  พุ่มชุมพล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วยงกุฎ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุกฤตยา  พันธุรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนภัสพร  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงชญาวรัญช์  ก้อนจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงลินลดา  พันธัง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงรมิตา  มิดแสง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภัทรลิสสา  ภัททิยมงคลกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวรภัทรา  สุภัทโรบล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพิริยา  คงสัตย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงมาริสา  บุญมาแย้ม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงภัทรตา  ธนาอัครโสภณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงภรภัทร  ประภากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงภูสุดา  เถินมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฐกานต์  อินตรา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงปาลนา  นิลไร่นา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงบราลี  สุชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงลักษิกา  กรุพิมาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนภัสนันท์  สินปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชนิสรา  สมัยกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิติโสภณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงรัตนาพร  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงธันยชนก  ปะกิระโส โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสุชานันท์  พันธนาม โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชนัดดา  วงศ์ตะลา โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายยศภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายศิวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายยศกร  บุญล้อม โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเยาวพา  ฉลาดดี โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงญาวิณี  ตั้งอั้น โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปณชัย  แก้วไธสง โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปานระพี  ขั้วกลาง โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเบญจมาศ  รัตนานนท์ โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปนัดดา  เลื้อยกระโทก โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสุดาวรรณ  แหวนมุก โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงคีตภัทร  โอชา โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกฤติยาพร  อภัยนอก โรงเรียนเสิงสาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายซีคยอง  คิม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณัชพล  ศรีทองรุ่งทิพย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนกฤต  ทองนวน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายธนพัทธ์  เทืองสันเทียะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกุลิสรา  อินทร์แพง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงแคทเธอลีน พลอยล้อมเพชร  สุดวีระเศรษฐ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงชนิดา  จันทะคาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงทัชยา  อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธัญธร  อริยเจริญวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงภัทรญา  นามบุญลา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงรติยา  เทียนขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเพชรชมพู  ศรีบุบผา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชวนากร  กิจเจริญปัญญา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายอภิสร  ตระการรังสี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณัฐภัทร  เถาวัลย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายภวัต  หาญสุริย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนภัทร  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภูริพัฒน์  ตาดไธสง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชลิตา  กิจสำรวย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอักษราภัค  สาเขตรการณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปัณนรัตน์  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสุประวีณ์ เลิศด้วยลาภ  เลิศด้วยลาภ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธนะสมบัติรัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกัลยกร  หาญกิจจานุรักษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงญาดา  กิตติธัญกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  เรืองวิโรจนกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงศุภานัน  การินทร์รัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอรุณภัสสร์  พรหมณี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวรางคณา  วิริยะธรรมไพศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพิชชาภา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายชยวัศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายธีรภัทร์  อุตทะปา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียนทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายกรวิชญ์  โควินทเศรษฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวกรรณิการ์  สุขใจรุ่งวัฒนา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกริษณุ  คินขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกิตติวรรณ  เอนกธนะสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงฉัตรอุบลวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงญาดา  อิ่มแสง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนิษฐ์  เค้าฉลองเคียง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนุชมาศ  ศรีมิ่งมงคลกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายปุณยธิษณ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวปวันรัตน์  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภูริณัฐ  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ศรี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวพันทิพภา  สีหาวงค์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาเงิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายวิทิตพงศ์  บุณฑรีกนก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสุกนต์ธี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงมัชฌภัค  แก้วกลาง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงรุจิดา  พรชัยกิตต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอภิฬวิฒญ์  ธรรมวุฒิอนันต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาววรรณนพร  อันทสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาววัลย์นรา  คุมวิสะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงไอลดา  ล้อมหทัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมาตรภิรมย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายนิธิศ  สุขไพบูลย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายปฏิภาค  เหมประยูร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพรพิไล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายชญานนท์  กฤษฏิ์โหรารัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพลาธิป  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธนพัชรพล  ชูทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนภสร  ทองไพลิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายจุลจักร  จิวะราพงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสุภัสสร  สุทธิพัฒน์กุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศศิกานต์  เกียรติจุฑามณี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงภัครมัย  ยศสกุลเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวจุฑาศินี  อาศัยนา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายจุลวัฒน์  สินศิริ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุปภาดา  พูนธนางกูร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงวสมน  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุญาณิดา  บุบผามาลา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชญานิศ  พุ่มจิตร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันติประภา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพัสวี  จันทาสี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายณฐนน  ดังไธสงฆ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายณภัทร  ประวัติวงศ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายไอย  ตั้งสถิตชัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายมาสุข  ดีผลงาม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น