รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์ไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายปิลันธน์  แปรโคกสูง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายอานนท์  มาบพา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายภูมิพัฒน์  เค้านาวัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงองุ่น  โพธิ์ขุนทด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงวรนุช  จินดาดวง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วชิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชวนินทวิสุทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปัณณวัฒน์  การพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพฤณฑ์ลภัส  อยู่ทา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปัญณิษา  ไตรณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายพีรวัฒน์  พลโคตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤษดา  ดวงจิตต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณภัทร  มั่นเหมาะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายนรภัทร  หิรัญชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงนิชาภัทร  พร้าวงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายสุรักษ์  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศมนพรรณ  กุมศัสตรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปุณยวีร์  กีรติไพบูลย์สกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสุชานรี  ศรีเฉลิม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายภัทรวุฒิ  ดอกงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติพันธุ์  อ้อนอุบล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายอดิศร  กุลโคก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายพงศกร  เริงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพลภสนธ์  พร้อมจันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชินวัตร  กำลังศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุนโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนุริยดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงไอศวรรยา  หาญยศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศศิกานต์  หาญรบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรตนะ  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภัทรพล  บุญพรหม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐพล  มณีวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายชัชวาลย์  กงทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐนนท์  หาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปัณณ์  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกิติภูมิ  สมณะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐชนน  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายนรภัทร  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพุฒิพงศ์  นพคุณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายหฤษฐ์  เพ็งผ่อง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงดุจฤดี  พัชรวรกุลชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธันยพร  โสมสิริรักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพรรณกรณ์  ทบหลง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพูนเพ็ญ  สมรรถชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงรัฐนารินทร์  กุลภัทรพริรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายจิตวัต  อ้อทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจิรกิตติ์  เบญศิริโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชนาธาร  สูงประสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายฌาณุพัฒน์  หวะสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณภัฎ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนพศ  สิมาชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนาดล  ปอสิงห์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนฤปนาถ  แต่งผิว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปัญจพล  กางเกต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชาอุไร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพงษ์วรินท์  นิลพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพอเจตน์  ์สุดจิตต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพิสิษฐ์  รักอาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพีรดนย์  ธัญยาธีรพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูวดล  เคนเหลี่ยม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายยศกร  บุราณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวัชร  ชนะไชย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสุธีพัทธ์  วงศ์ธนาสมิทธิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายอธิวัฒน์  ประยูรหาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายอนพัช  เกรียงเกษม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอนัชนัช  เกรียงเกษม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงขวัญข้าว  โลห์คำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิตตานันท์  จงอ่อนกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชมพู่  โพธิ์ขุนทด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ไชยแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีครไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธิษณามดี  มังกร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนฤมล  ขอดทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปรียา  สุวรรณชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปาณไพลิน  พลขันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพัชรพร  ทักคุ้ม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพัณณิตา  หิรัญคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิชชากร  ภิรมย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงรวงข้าว  กุสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงเรณุกา  หวะสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงศิรประภา  สิงห์เสนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศิริวรรณ  อุพลรัมย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอธิชา  มัชวณิชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอรรถวดี  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอารียา  คำมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายผาเมือง  สาริยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายภาณุพงษ์  วรรณศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปริญญาพร  คำกองแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิริยกร  หินอำคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกันต์กมล  พลเรือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกวินท์  บุรากร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกานต์ธีรณัช  ไชยรัตนโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณภัทร  จันทะแสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายโดม  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายนพกร  อนิลบล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายนภัทร  พงษ์จตุรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปกรณ์  ธุระธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายปฐมวัฒน์  เหลากัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  อาวุธทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายภูดิศ  วงศ์บุศย์รินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวรศทัช  เกรียงเกษม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายศรัณยู  บุญญาพิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสิริภัทร  แม็คแคนนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พิลึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขตบำรุง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรักชนก  หวังฟังกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงวรสา  เปี่ยมแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอุชุกร  พลรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอังคณา  ชัยภักดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวรรณวิภา  ทองหมื่นไวย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายปัณณวิทย์  ขุนแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวบุญนิล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกฤษณดล  หมั่นกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชวัลลักษณ์  สุนนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธรรมดล  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตุเรือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายฐานธนิน  เหล่าสินชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายจิรายุ  เตือนสา่ยออ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายชนม์ปกรณ์  ทองศรีมะดัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายตะวันฉาย  เขียนเขว้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธิปก  แก้วเบ้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายบุญญบรรพ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปริญญ์  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขุนแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพันภพ  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภัทรธร  ศิริธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภัทรวรรธน์  จำนงค์ชอบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายภาวัช  หวะสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายรักษ์ตระกูล  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวัฒนชัย  วัฒนาถาวรกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กลิ่นจันทรฺ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอนันตชา  ภูคงคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอัคลพล  สุริยะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกันตยา  เกตุหอม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชญานุตม์  บำรุงถิ่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้งคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฐมา  ศรีดามา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนัจนันท์  วอทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงบรมพร  ทวดสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงบุญนิจ  แซ่ลี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปัทมนัดดา  ทองงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปานฤทัย  ชัยสิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพรรณภษา  ปริญญาศรีเศวต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพัชรพร  พยุงธนทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิโรจศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงภัครสุชานาฎ  มณีประดิษฐ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสลิษา  จังหวัดกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศุภณัฏฐ๋  คำขวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัฐวดี  ไทยราษฎร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจิรนันท์  รักษาพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชญาณุช  จันทรังสิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชะวิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐนรี  เลไธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงบุณยธร  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปวริศา  ชาลีวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิชชาลักษณ์  วรรณชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิมพิศา  นาคเสนีย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสรีรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภทรมน  แปลงกระโทก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงรังสิมา  เติมวุฒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงห์วงศ์เด่น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงรุจีพัชร  แซ่ตั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยมงคล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงลักษณ์สุดา  บุญโสม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศุภพัชร  แดงโชติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสิทธาสินี  แก้ววิจิตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุธาสินี  ลุนชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอรวรรยา  ไทยสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอาทิตฏิญา  ภักดีกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอิสริยา  ฉลองภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนัท  มิตรสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชัยพันธุ์  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนาดุล  สบายวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพีระภัทร  ไชยมาต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีหาท้าว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัญยาณี  ทรัพย์บางยาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชญาดา  ชรารัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงโชค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัฐชาณี  วีรคม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงทัศพร  ฤทธิมนตรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เตชากูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงจิรนันท์  สองศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชิษณุชา  โชควรกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริทอแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทานาแซง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนิชานันท์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงโบนัส  สิมาชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงประกายเพชร  ยศสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปรียาพร  ประสานเชื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีสถาพร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพรทิพย์  จาบวิหค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธนวรรณ  ตุ่นหรัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพรธีรา  มาโคตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธัญสุดา  มีนาเสียว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพรนรี  กางการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธันยาภรณ์  หาญกุดตุ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพลอยสวย  ยอดเสรณี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนรกมล  เหล่าพันนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็ชรภักดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนารถดารินทร์  ชาติสุนทราวุฒิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงแพรวพราว  พุ่มน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพนิดา  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงภักตร์ศิธร  หาญรุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัคราโมไนย  ลาภศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงมุทิตา  หมั่นแคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุนิสา  บำรุงแนว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุพิชญา  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีจำนงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอัญชิสา  สิงห์คำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายสุทธิพงษ์  พงษ์จะโปะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงจิตติมา  จามิเคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงญาณิศา  ฟักบาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐทิยา  ศรีอัดชา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงน้ำเพชร  อ่อนละมัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปกิตตา  ดีขามป้อม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปรมา  ไตรสงคราม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงประภาศิริ  ปัดทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเพชรดา  ประนามสาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงแพรวา  รวยลาภ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพัชริฌา  วิลาทัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภัทรพร  ภัทรวลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัทราพร  ถนอมจิตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิทยารัตน์  นามวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศรัญญา  จอกเงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงมุกวรินทร์  วัยมุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงลักษิกา  เคนเหลื่อม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวรารัตน์  หมีใจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสุจิตตรา  อินทโชติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวีณาภรณ์  โยทองยศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุฐาศิณี  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอัญชิสา  ตาปราบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุพิชญา  นามวงษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วเบ้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีหาบัว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่ดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอรัญญา  ชำนาญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอริสา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอาทิตยา  ประสานพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอารีรัตน์  กุดสงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอินทิรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยเนตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีรัตนรังษี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงเกวริน  หินจำปา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจิณห์นพัฒส์  หวังสดุดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชนิกานต์  วิริยชัยฤกษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชนิษฐา  ยังโนนตาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงฐิตาภา  มาด้วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐศร  ชนิลกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธัญจิรา  วังศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธารวิมล  เทียนใช้ดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนันทัชพร  ชั่งหนอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนิภาพร  เนยสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปัณชญาพร  อาจประจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปิยะดา  ยุคะลา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปุณฑรี  ศรีชัยกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพัชราภา  โยธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงรพีพรรณ  คำสีทา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวรรณนิษา  ไพศาลธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวิไลพร  มรรครมณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศิวดาติ์  แช่มขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศิษฏ์สกานต์  มีธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสัตตบงกช  เฉลียวชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสิริยากร  รักษาวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ภูมิบริรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอิษฎาภร  ภูมิชัยชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอิสรีย์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พันธุ์ชาลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสิริยากร  คำยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงจรีพร  คำจันทน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงจิรนัย  เจริญสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงชนัญญา  อภิเดชธนรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชนาภา  อึ้งปริยวัฒน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชาลิสา  บ่าพิมาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงญาณภัทร  พิไลวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธนภร  สิทธิวงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธัญชนก  ดังโพนทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนิศรา  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปุญธินันท์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิชญาภา  คำบุญเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพุทธรักษา  เตชากูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญปลื้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จักษุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คำโบราญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวรกมล  ท้องโคกสูง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศิริญากร  คูสว่างศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่กี้ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุวภัทร  หาญปัญญา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงแสงเทียน  เคนอ่ำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงอภิศิริ  คุณปรึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายณัฐพล  บุญมีเขว้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นทองขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธนเทพ  กิ่งแฝง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปวริศ  กุลแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพีรพัฒน์  แนวถาวร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายยศนนท์  ดวงไข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงบุญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณชนก  นันทกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธนพร  โล่ห์คำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภัสสร  หินนาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธนภัทร  ชาวกระมุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายปุระชัย  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพงศธร  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพิทักษ์สันต์  คำมูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายยศสรัล  งามชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงจิราภา  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจุฑาทิพ  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชุติปภา  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงญาณิศา  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฐพร  สีหะนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงทิติภา  โคนาโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ระยัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเบญจพร  มณีแสง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงประภาศรี  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพัชชาภา  ฦาชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงภัทรดา  คงปรีชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวรรณนิสา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวริศรา  เหล่าลาภ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสุชานรี  นิสัยกล้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอรัญญา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอัษณีย์ญาพร  กิติคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกณวรรรธน์  อัศวคุณาลัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายกนก  พิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณรงค์กร  ศรีณรงค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธีรเทพ  พิบูลย์สังข์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายนฤพนธ์  แก้วศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปริชานนท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพงศ์ศิริ  ธรรมมา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภราดร  ทองมูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายวัชรากร  ทองทาย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายอัครินทร์  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกฤตชญา  เหมือนตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำลือ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชณิชา  ประทุมไทย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชนารดี  แก้วมาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนิฏาภรณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฐญาดา  สูงภิไลย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณีรนุช  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธนภรณ์  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนลินี  โหว่ภักดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปฏิญญา  หิรัญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปภัคนัญ  จรูญชาติ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพิชญานิน  เบ้าลี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภัทรวดี  จันแจ้ง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีขัดเค้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงรัตติยากร  โยศรีคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวรวรรณ  บรรจง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวิรุณรัตน์  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศิริกุล  ถนอมผล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสุพรรณษา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงหทัยภัทร  จิะจิตต์มีชัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายกิตติพันธ์  ไทยป้อม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายทศพล  อภัยวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนวิชญ์  พิมพิลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธราดล  ประพงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายนันทพงศ์  เลิศชยางนุกูร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพิพัฒพล  คงเย็น โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายภูมิภัทร  แก้วมณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายศิริพงศ์  เพชรสุวรรณรังษี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสิทธิศักดิ์  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มิถาลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงเกวลิน  สุจริต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงจันทกานต์  พรหมเมตตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธขิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แกมกล้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยูรสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่อง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหะสุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปลิตา  โขนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภูริชญา  ตลับแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงรชต  ไทยป้อม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผุดผาด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงฦาตะวัน  เถาวัลย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวรนิษฐา  ติ้วสุวรรณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวราพร  สว่างชม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวิมลสิริ  สวัสดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสิริยากร  พรประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอาทิตยา  คำสิงห์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกฤษณพล  จุลนันท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายณัฐกิตต์  วัฒนราช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายพชร  ภูวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพัชรพล  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภูเบศ  จันจิตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ลานขามป้อม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสรศักดิ์  แก้วกันหา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกุลยา  ยอดไชยเพ็ชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงขวัญชนก  ฤาเพียร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจันจิรา  เจริญชีพ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงจินตนา  เพชรล้ำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงชลธิชา  เมืองจันทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณิชานันท์  แนวโนนทัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงนวลศิริ  ย่อมสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงบุญยาพร  สุจริต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปิ่นมณี  สายวัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงมัณฑนา  เขียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงมาริสา  อ่อนสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงยุภาวรรณ์  ขวัญพูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวิชษาพร  จอสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสกุณา  ระวิพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสมฤทัย  ดีสุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสร้อยแก้ว  คงมาอยู่ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงสายฝน  พิมพ์ดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุธาสินี  คัชเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีโกศล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมาเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกชกร  พรมมะณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงทักษอร  นิ่มพิลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงเรือนเพชร  มิตรชื่น โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายรัฐบดินทร์  ลังกาฟ้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกษิดิ์เดช  สารฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธิปก  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงดวงพร  หอมวงศ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกัญชลิดา  ชาลีวรรณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปริชญา  ศรีระสรรค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงรวิสรา  ราชกรีย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายณัฐวีร์  แนวกำพล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ที โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวณัฐวลัยพร  สุริยันต์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจิดาภา  ผลวิลัย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงชนิสรา  ก่อกำลัง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวิไลรัตน์  อักขระ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงนริศรา  ทองดีเขียว โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวอนงค์นาถ  มูลแวง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาววรรณิภา  มูลคำ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวพิยดา  การผ่อง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวสุพัตรา  สิงห์โนนอด โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวสุภัทรา  โพธิ์ภา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวชนากานต์  สีน้อย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวกชกร  แหมไธสง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอภิสรา  สีสุขโข โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายศกรวิชญ์  ทองดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวพัชรีพร  พุ่มแจ้ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาววิชุดา  มอญขาม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงชลธิชา  ดวงดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายธนพล  หมู่เพชร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวสิริมา  ประยูรเพชร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวเมธิตา  ชาลีรักษ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนุชนารถ  สมัครสมาน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวปาณิศรา  ผามณี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายณัฐเศรษฐ  วิชาเกวียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายตะวัน  จันทร์ชัย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสุเมธ  ผลสนอง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอรทัย  ทองภูธรณ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอภิญญา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุกัลยา  สิงห์สา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายปิติภัทร  ประจันนวล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอลิสา  กุลธรรมโม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สมพิมพ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอินทุอร  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอริศรา  ภูมมี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นาคคำ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงรินทร์ธนัน  เสวกวัชรีนนท์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิลกลาภ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอรอุมา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกฤตยา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญแสง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น