รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพุฒิเมธ  นิยกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงพิมพกานต์  พรสอน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายคุณานนต์  หาคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชยุต  สุภสร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนกฤต  ชลธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธนบดี  ทุมนันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธนพล  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายฐานิฏฐ์  ก้องสมุทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณภัทร  ลีนาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายนฤบดินทร์  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายนิธิศ  พลเขต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายภูรินท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายรชต  วงใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพชร  สิงห์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกชรัตน์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกรกนก  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายภาพย์  นิลสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เกตุพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวรากร  นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงทักษกร  กุแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงทักษพร  สานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอิษฎา  เกิดมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธนัชพร  จันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธัญธิตา  เพชรมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกมลฉัตร  ชาสุรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พระใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปารีณา  วงษ์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิมาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญทรง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวรินท์  โหตระไวศยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตียาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรักษิณา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  พันธุระ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงศิริประภา  สินทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอชิรญา  กิ่งบู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนบดี  กำลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนากร  วงชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายศรัณย์  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกนกภรณ์  พงษ์เสือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวัชรศักย์  โพธิ์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนราธิป  จันทร์มาลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปัณณทัต  บุพตา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปิยะศักดิ์  พาชอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายแผ่นดิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพลาธิป  เลรุ่งรดิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภคว  แซ่โค้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจิตติกานต์  เย็นแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภูชิสส์  เรืองมัจฉา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชนกานต์  ครองยุทธ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเมธัส  พิมพ์หาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงช่อชมพู  วีสเพ็ญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายวิทิต  ง้าวทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีคราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอภิวิชญ์  คูสิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอริญชย์  เอกวัฒนโชติกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สำเภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทวารา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรัญชิดา  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกานต์สิรี  บุญยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงคริมา  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วิเวก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจิณณ์จุฑามาศภ์  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวาศิณี  กางทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงศุภชยา  พรหมลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกัณฑ์  ก้อนคำดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงทับทิม  เทียมทัศน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกิฎชภูมิ  สายเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนัทธมน  กุลบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนันท์นภัช  ศิริโชคไพศาลกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีล้วน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพิชญานันท์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงลดา  ลิ้มสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์สาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปณต  อุ่นอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศิศิรา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศุภิสรา  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสุพิชญา  โมขศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณธัช  ทัพถาวร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประไพชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธวิน  วจีเกษม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธาดาพงศ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายบรรณวิชญ์  สร้อยจักร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายปฐวี  โรจนวรเกียรติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายวรกร  สมพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวิภู  หมทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายอชิรวิชญ์  กัณหา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายอัครวินท์  ไชยจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายอาติวิชญ์  อินทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนันทพร  จิตปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนัยดา  สายโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงประวีณ์นุช  โคตรมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงติณณา  สันตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปิยธิดา  ธนาพรพาณิชย์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปริยากร  พรมลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงรินรชา  บุญเสียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงโยษิตา  บุญส่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวรรณธร  หลักคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศรัญย์ภรณ์  หอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศุภนิตา  ฉัตรดำรงสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนจิตรงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาลพันธา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกิตติภพ  วิจักษณกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายจิณณภัทร  เวชกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายจิตตพัฒน์  คำแสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงงฐิติมา  ประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายจิรุทธิ์  ศิริสุนทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธรรมธัช  กิตติวรเวช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีรวิสิทธ์  จินนารัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปัณณธร  พรหมลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายปารมี  พิมพกัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายรชต  พีระนันท์รังษี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวชิรพงศ์  ยงกุลวณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายรัฐพล  สุภาคาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกฤษตินันท์  ไตรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวรินทร์  สินปรุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภโชค  พรหมลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชัช  คณารักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสกล  ธนบริคณห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาน้ำคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสิทธิพันธ์  จันทนป โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จันดาบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนภัทร  สอดเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสำราญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายสุวรรณชนก  มิ่งไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนฤปนาท  ธิโกศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอธิธัช  ทองทั่ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงฟาริดา  แท่งคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายปณวัฒน์  อุ่นอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชมพูนุช  อุพันทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปวริศ  คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐิดา  สุภาพรหม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปองภพ  ด้ามทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธนภรณ์  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิ่งยงวงศ์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงบุษบา  ภูโท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพีรดนย์  รากแก่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปาณิศา  คำมุงคุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายศิรวิชญ์  วราพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ผิวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจิรัชญา  บรรดาตั้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวพุทธมนต์  พรมดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงญาณิกา  ทองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมญาดา  ชัยเวชสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงวริศรา  สารภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธัญพร  เพชรมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนรมน  โกศัลวิตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศุภนิดา  ภูมิทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปริมพักตร์  กุลบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงภรภัทร  ลีนาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงศุภิสรา  เทียนจารุวัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงยลรดา  ทองสิงห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวทานิญา  ปวะบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวาดตะวัน  ไพยรินทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสิรภัทร  สีลาทิพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุปต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุปรียา  บุญภิรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุจิรา  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เตีย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ปิยะชัยกวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุพรรณหงส์  นบไธสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมานะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกรวิทย์  อารีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพัชรพล  คำเอี่ยม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชาคริต  ทาทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายชินพัฒน์  ชิณวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายฐานัส  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณ ภัทร  เสาโกมุท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายณภัทร  เกษียร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายนิธิชัย  ใจเอื้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายบูรพฤทธิ์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปิติภัทร  ชมชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพจน์  จิตพิลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สิงห์งาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณแสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมุทรเวช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายกรภัทร  เทียนศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนิษฐ์กานต์  สุขสวาท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงทักษพร  เผ่าภูรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงทิมทอง  เดชแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวธนภรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวธนัชพร  ประจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปานชนก  ก้อนทองดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปุณยากร  คชสถิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพงษ์ปพร  เมืองโคตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวพรรณสิริ  สระโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งเพ็ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิรยา  โชติรสนิรมิต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงมธุริมา  วรรณุวิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงชนกานต์  ประจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปวีณ์ญากร  ขัดโพธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงจันทิมา  สารการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พลโสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ส่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวนิศารัตน์  พานะรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายนนทพันธ์  ทองจำรัส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาววรรณวิสาข์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงรวิพร  บุญกาญจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอังควิภา  ผลทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  โง้นแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวิริยาพร  สายแวว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธัญชนก  รมวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชญานุช  พูลเพิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงจิราพัชร  เวชกามา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เวชกามา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกิตติธร  เหมางกูร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายทรงเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายนวพล  อยู่คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปวิช  ชัยมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวรากร  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสมคิด  การุณยรัต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปิยาภัสร์  สิงคเสลิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประชุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทรคาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงลลิตา  วรรณโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวริศรา  มากมูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสายป่าน  มีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสุชานันท์  ไวยวรรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงหทัยชนก  พลโยธา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ไชยะโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกุลธวัช  ขำคม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชลทาน  อุระวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเตชินท์  สมงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายราเมศวร์  แก่นนาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายอนันต์  ชัยปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกฤษณา  กิตตินภาพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สื่อศิริธำรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชญาณี  บุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชลธิชา  นะวะทิตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชลิตา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พุฒพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนิพิชฌาน์  จันจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภคพร  ผิวผ่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณฐกร  พานิชกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายเตชิต  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพลากร  เคนสาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภควัน  ชนะนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภูริภัทร์  เจริญเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสรรชัย  ภูมิทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอนันตสิน  รักการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกมลรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา  ใจดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยโอชะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภัคจีรา  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงมัฏฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงศรุตา  การุณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอัยรดา  อุทุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปนิตา  บุญพงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปิยะณัฐ  ไตรพิสูจน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธนภัทร  สุขเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพิศุทธิ์  กมลรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพฤทธิ์  วันทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวิชญ์ภาส  โอบอ้วน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภูวนนท์  หัตถวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนลภย์  อุบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชนะมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายไพศิษฐ์  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายปฏิภาณ  คุณบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายเอกอนันต์  วราพุฒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายบุญอนันต์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสรรศิริ  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูมิ  คลังทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชญาดา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงขนิษฐา  อูปแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายพิรภพ  น้อยวรรณะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวรรณเกสร  แซ่ตั๊น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปารีญา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภาพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมธุระ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สืบสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพันวสา  ธะดานิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงประภาดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงสิรินภา  แสงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจิดาภา  เกษอรุณศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงณัฏฐทิชา  จันทสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวิไล  สาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเปมิกา  สีลามน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอาทิตยา  กายชัยภูมิ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนริศรา  ชิณวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอรปรียา  คำมาโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงหัตถยา  ลั่นอารัญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีละวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลพลกิตติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อินทรชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวราวุฒิ  ทาสะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนวัฒน์  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายจิรวัฒน์  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปิยะพงษ์  คำภาทู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายกฤตภัค  แสนเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนนันท์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธัชพล  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายศดานนท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณัฏฐชัย  อุทคำกอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเก็บตะวัน  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสุวรรณเกียรติ  คับพวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธีรัตนม์  นะมะหุต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายรักกเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภัทรจิตรา  เนียมหอม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชลดา  อ่วมสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวาสินี  โคตรวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำบุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณุชฎารัตน์  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพิทักษ์  โม่คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอคิราภ์  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้ววงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  น้อยผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญยศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนัฐธิดา  วิถี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาจาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพิ่มศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสิโรฒม์  มรกฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญล้ำเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกฤตบุญ  ศรีแก้วพวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายกฤษฎา  ภามาเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายข้าว  ผลโยญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายชิติพัทธ  สายเชื้อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายทัตธน  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธีรกุล  อินธิไชย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปรวรรต  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายปราบปราม  คำประวัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปุรเชษฐ์  สมสะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายพีรณัฐ  จันทนะชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายรชานนท์  สืบสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายวิเศษชัย  วงษาพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจิรกฤต  สิมาฤทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายสัทธาทร  สุกใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายแอนโธนี  ทิพราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกฤตชญา  ครองยุทธ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีส่วน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิรัฐตรีทิพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงฐิติยา  เคียงวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงดลพร  ผิวผัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธนพร  กมูลลึก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธาราทิพย์  กาญจนพาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงบัณฑิตา  กุดเป่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพาทินธิดา  เกษมสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพิชชาพร  ทัดเทียม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ชะอุ่ม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมพานเพียง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสุวนันท์  คนไว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงแจนจิรา  ชินทวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงแสนแก้ว  แสนยามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายณรงค์กรณ์  บรรลือ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายทรงพล  วีสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายทักษิณ  แสงสุกวาว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายนราวุฒิ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายบุณยวีร์  ศรีวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปฏิพัฒน์  สิงหาศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพงศธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายมาวิน  ทองเกลี้ยง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภชัย  เร่งศึก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาคำวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกรกนก  ศรีเสนพิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญช่วย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญล้อม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลบุญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปลายฟ้า  สายสุ้ย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงปัญจมพร  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปาลิตา  บุตรคาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพรรณนิภา  พาผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จรรยากรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพิยดา  คำวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพีระยา  โรจนสโรช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงรุจิตรดา  สุวรรณเขต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงวริศรา  จันทะวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวริศรา  เที่ยงสัตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศุภรัตน์  สินธุ์ประสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสวรส  อินทรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงโกลัญญา  วิภวพฤนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกริม  สุทธิวโรตมะกุล โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงชลลดา  กุลบุตร โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีอ่อน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชยานนท์  อักโข โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุปราณี  โคตสุวรรณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงคณิตา  สัตย์ธรรม โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปัญญทิพย์  ภาคะ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอัจฉรียา  ภาคะ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอุบลรัตน์  นามบุรี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกฤตพัฒน์  กุลโพนเมือง โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนริณรัตน์  จัตุรงค์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกาญจนา  ศักดิ์นา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกันยารักษ์  จิตรน้อม โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธนาภา  นะกะวงศ์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โชตินอก โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงภัทรา  โสภา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทานวิโรจน์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพรชิตา  บุญประจำ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกัญญานัน  สินเธาว์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทันจิตร์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายชโยดม  ดำเนิน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภูธร โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภัทรดนัย  อุวิทัศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปฎิพล  พรมตา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายสรรพสิทธิ์  สายทอง โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายธัชพล  ไชยสำแดง โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพุธิตา  รัตนะ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปฎิรักษ์  อิรทริง โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายชวกร  เหลากลม โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายธีรนาถ  จิตมะหัน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงรักษิณา  ผลาการ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายเตชิต  จันทชิด โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกลิ่นลานนา  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ริวงศ์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภคพร  พูนพิน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวิชญาพร  แก่นมั่น โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุภาพร  มิ่งชัย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงศิริการต์  ชานอัน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอรนลิน  นิลดวงดี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพียะวงศ์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศิริกัลยา  ปราบพล โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภัคจิรา  นาคูณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุภิญญา  สัตยากุล โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวริศรา  ห่วงเพชร โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปิยารมณ์  ศรีรมย์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฐพร  สุริยา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงจันแนล แอน  จันเพ็ญ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายศตรรฆ  อ่ำศรี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายเศรษฐ์  แก้วมะ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชลธิชา  ลาชัย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสิริศักดิ์  หมาดทิ้ง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวเขมมิกา  อุทรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวธัญกร  รักษาพล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวทิพย์สุดา  สวนเส โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงอัจฉราพร  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายณัฐภัทร  กัลยากา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวปิ่นรัตน์  ขันติกิจ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวหทัยกาญจน์  อรกาล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวสุวิมล  ศรีไชย โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวนพกาญจน์  กาฬจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวปุณยนุช  รัตนศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกิดาการ  กันโต โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายณัฐชนน  พรมรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวธิติมา  ดวงโสภา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นายพนธกร  คำผาลา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวสร้อยสุนีย์  สุตา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวพรรณธิภา  ฆะปัญญา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวภัทราภรณ์  เจริญสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงเกตุวดี  บ่อแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวปริญาภรณ์  ภูตะเวช โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวธันยพร  สิงห์นาค โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวสุดารัตน์  สายวรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวบุณยสุดา  ธัญกานต์พงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวจิราภรณ์  วรรณพัฒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวมะลุลี  ไกยพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวพรลภัส  อุดมสิน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวธีราภรณ์  นิลพาทย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปิยะภรณ์  วันทาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณิชกมล  เจริญวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายวิริยะ  คำสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายปยุต  พิลาทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนลินทิย์  ประทุมชาติ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศศิประภา  คืนดี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภูริพัฒน์  ระหงษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพิทวัส  บุญสวน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายชยากร  มงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธนกฤต  เจริญรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพราวรวี  เจริญวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายวรเมท  ดอกบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงเพชรพันธิตรา  สุระเกษ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงแพรวา  อินลุเพท โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุวรรณวังกูร โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพัชราภา  ยันทะแย้ม โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอัจฉรา  กันหาคุณ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูษา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงศุภวดี  สัญจรดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นายอภิสิทธิ์  มาพงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวเนตรดาว  วงศ์สุข โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวกุมารี  เจือบุญ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนิศาชล  พูลเพิ่ม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวพัณณิตา  ค่าแพง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวนัสชนก  ศรีด้วง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวอภิชญา  เพ็งปอการ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวอดิศา  นวลอินทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวนพรดา  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศรัญญา  ปะทะวัง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงอาริสา  เคนหา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายวรเดช  ญาติเจริญ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวพรทิวา  สาระสี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวรัชชประภา  จูมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวผ่องอำพัน  ทรัพย์อุดมผล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุชานาถ  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายเตชภณ  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายธนา  อนันตโชติ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอังศุธร  กงใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายสิรวิชญ์  พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงจิราภร  ศรีบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงปุณยาพร  ล้อมทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธิติมา  นนพละ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายจิรเดช  สมาน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวแพรวพราว  กองอุดม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงคติยา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฃาติแพงตา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวศุภกานต์  รุมา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงศลิษา  สิ่นสิน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงรัชชฎา  จูมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวปณิฐตรา  ปฏิญญาบัณฑิต โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวธารินี  อนันตโชติ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงฑิทัมพร  กะมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวรรณภา  สาทิพย๋จันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงรัตนวดี  ดวงสี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภัครัศมิ์  บุตตะ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวปฏิพร  โพธิ์ใต้ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสุนิสา  บัวลา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายชาญเดช  วิเศษวงษา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศริภัสสร  คำลอย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวธนภรณ์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงยลดา  ชนะพาห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพัณณิตา  กุลสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 นายชลชาติ  ตระการกสิกิจ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายศุภสรณ์  สายหยุด โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวปลายฝน  พึ่งตน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปฐมาภรณ๋์  พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายศุภกฤต  คำอ่อน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอารี  หลานท้าว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเกษร  ลำงาม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงเอื้อนอรรถสอน  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐวรา  หมุนคำ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวิธิดาภรณ์  สุภาคาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่งหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวปาลิตา  อนันต์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวจิรัชญา  วิชัยโย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงเพชรรดา  กังขอนนอก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณีวรรณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายธนากร  ทองมาก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงอนุตราพร  ดอกไม้ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฐวดี  อุดมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศศินา  สีวะจูม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นายวีรวัฒน์  จำปานนท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นายณัฐพงษ์  ตระทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงบรรฑิตา  พรมเสนา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐมล  สุขเขียว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชาววัง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงเปรมสิณี  ช่วยคูณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงจามจุรี  ป้อมหิน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณัฐศนันท์  โพธารินทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิชยา  ดาลัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาลปลูก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอรณิชา  พาเชื้อ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายปัญญาวุฒิ  โคตรมงคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายกฤตนัย  ปัญญามูล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น