รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวมลนภา  เสนคำสอน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวรุจิรา  พิมพา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวเบญจพร  ดีรื่น โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวอารีรัตน์  ไชยโพธิ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุธาสินี  คำศรี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกนกอร  คำภูดี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกัญญารัตน์  เสือจุ้ย โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวสรวงสุดา  สีหาบุตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวบุษกร  เสนคำสอน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายอนุวัฒน์  พลศักดิ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายเฉลิมชัย  โยธานันต์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายอรัญ  ศรีคำภา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายวีระชน  บุดดีวงษ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพิริสา  คำศรี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิดาภา  ใจแจ้ง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพิยดา  สิงห์เสน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอิศริยา  บุตรดีราช โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงมัลลิกา  สันทาลุนัย โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวิภาพร  มณีวรรณ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเพชรลดา  อัมภรัตน์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงญานภัทร  ศาลา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงดวงกมล  สงนอก โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์พิมพ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชุติมา  พละขัน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บุญขาว โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงเอวิตา  สิงห์เสน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทร์ศร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปาลิตา  ใยทอง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายภาณุวัฒน์  อุ่นอ่อน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอภิญญา  สิมาขันธ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนิกานต์  สรรพศรี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงสุภาพร  จันทภรณ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปฏิภาณ  คันศร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิ่ง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนิภาพร  ฟืมชัยภูมิ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงวัลลียา  อิ่มสำราญ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์กิ่งทิพย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงศศิธร  พลทำ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายปิยะนัน  ทองลือ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิราพัชร  ฝ่ายสอง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงไพลิน  ห่อทรัพย์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจรูญศักดิ์  สอพอง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสุธิตา  ชัยวงษา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงศรวณีย์  นางวงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเพชรลดา  ลือชา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชนัญญา  มะณีจันทร์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โพธิวัฒน์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรัตติยา  ใจเรือง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายโชคทวี  ลาพันธ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงทิพปภาดา  ไชยรนา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุธาสินี  การะเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปานระพี  ม่วงเพชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธนภรณ์  แสงชาวนา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโพนทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสุชาดา  วรโภช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายอาทิตย์  แสวงผล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายยุทธนา  ยอดสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายศักดิ์นรินทร์  แก้วภิรมย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวกุลณัฐ  ศรศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนิตยา  เตียมไชย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ดอกพวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองบาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันที โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปฐพีภัทร  แก้ววิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภัทราวดี  เชตฐราช โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธรีรัตน์  ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอภิสิทธิ์  สาระบาล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองดวง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปพัศชา  เเสงสว่าง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุพรรษา  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายอนุรชา  องอาจ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจุฑามาส  ผิวบาง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกันทิมา  คูหล้า โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวัชรพล  ตรีสัตยสกุล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายมีนฌานนท์  จันทร์สอน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศิริกุล  วงศ์โชคชัยปิติ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวิชิตา  ผลจันทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวชิรดา  รักประเทศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรรณวงค์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกวิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจิราพร  ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสุวิศิษฎิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนิติยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายวรปรัชญ์  นามมั่น โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายธีรภัทร  ศรีเล็ก โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายนวพันธ์  ลำพุทธา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพรชนิตว์  สุรินาม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพรลภัส  ไชยรักษ์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชุติภัทร  ปัตพี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายภพพล  วงศ์เรือง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอรสา  สกุลไทย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศิริลักษ์  มุกธวัตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปวีณา  ทาดาวุธ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวหอม โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสายป่าน  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุชานันท์  ภักดิ์ไสย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอธิชา  ศรีอุบล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชัชฎาภร  บุญช่วย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวรรัตน์  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศศิกานต์  นามปัญญา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐวิกร  ทิทา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ใด โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกิดาการ  ทุมเสน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบ่อ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงไอรดา  นนทอุตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปัศนีย์  วระสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเอกพร  สู่เสน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวิษณุวัฒน์  เหมพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงมาริสา  วงศสจารย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนาคม  จันทร์ชัย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิชาพร  อันทะสี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชิตพล  รูปไข่ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญทศ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญสนิท โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปาณิสรา  งามงวศ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเปรม  จารุสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอภินันท์  รุ่งเจิรญอนันต์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายนิติพงษ์  เคนโยธา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงอ่อน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวพัฒน์จิราษี  หารไชย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวอาริญา  จารุสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศศิตา  สุดวิเศษ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกัลยากร  สาระพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชัยนรินทร์  บุญฑล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายรุจิกร  ศิวประสิทธิ์กุล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พลยุทธ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกมลชนก  วิมลตระกูล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐชยา  สว่างแสง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวนรีกานต์  กิตติลาภ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวชนิกานต์  ลำทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายตะวัน  สุรนารถ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายนพณัฐ  อารีย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนฤเบศวร์  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายขัดติยะ  นวลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจักรพันธ์  ศรีสุธัญญาวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายดนุพัฒน์  ก้อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนราธร  ศรีค้อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนัทธพงศ์  สุนันทพงษ์ศักด์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายบุณยกร  เต็มเอี่ยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายปรเมศ  คุ้มศรีวัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวงศกร  ศิริศภกรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมคง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธีรกานต์  พรมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายก้องภพ  อึ้งทรงพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสรรพวัต  จันทรคาต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  มีบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเกศกานดา  รัตนดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงฐิติยา  ไทยสรวง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  ธนสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงทวิพร  ทองลอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธมนวรรณ  ไสยสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงบวรรัตน์  สำลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปิยธดา  อสิพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพรปวีณ์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพัตรพิมล  เพลียซ้าย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพุธิตา  จำปาหอม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงมาลินี  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงรักษิตา  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวนัสนันท์  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวิภาดา  สมบัติหลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอนุสสรา  เป็นสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอิสรีย์  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัชชา  สวยสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายก่อพิสุทธิ์  ชาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายจิรโชติ  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชวนากร  ภิรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนพนธ์  สอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนรัฐ  สวัสดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนัทวิชญ์  แหลมไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนกร  มีพร้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณฐภัทร  สืบวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเชาวลีย์  ธนภูมิพิศาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธีรดา  อาธิบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดเเก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปราญชลี  นวลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเปมิกา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพิชญา  พิลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิมผกา  โคว้ไพโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอธิสรา  มารยาท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอาภาพัช  จันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธ์ุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายชิษณูพงศ์  อินทริง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนกร  อุทาธรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนกฤต  ตระการจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนพล  เคนพุทธา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนวัฒน์  วันเรืองโชค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธีรพัฒน์  ผงกุลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายบวร  แก้วหล่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายวิรุฬห  ขาววงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสุชานน  เวียงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายอติวิชญ์  เพ็งสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชินันพร  อินทนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญญภรณ์  โควสุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปัณณาวาสน์  ดวงสิมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปาริฉัตร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสลิญาภรณ์  เกตษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพุทธิภูมิ  กุลคุรุอนันต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายศุภสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกุลยา  คำแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธัญญดา  นามวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกิมเล้ง  อุโลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายจักรกริช  จันสีดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชลนาธร  ทองมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธนณน  ธรรมอุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายนราวิชญ์  ภูมิสถาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปรวัฒน์  สอนบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปิยชาติ  อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศุภโชค  ผาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกวินธิดา  นาคแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วคำงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงจารุวรรณ  นวลสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชลธิชา  อินทรากอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชวีวรรณ  เปรมาตุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชุติศรณ์  ศรีริสิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงค์พิละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธนัญพร  บุญสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนริศรา  นวลศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนัดฐิกา  ศรีตะวัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนันทภัทร  แก้วสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนิภาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงบวรภัค  ประพาฬ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปานไพลิน  ชาญชิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขอร่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงมลฐการ  เสาเวียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงวรรณพร  มารเนตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวรรณภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสมัชญา  คชคีลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอริสา  เทพวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอลิศรา  นิรพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงขวัญฤดี  สาระภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกันตินันท์  พรมศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจนิชา  มิ่งศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยไสย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปริดา  พัดทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพาณิภัค  ทิพสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงมณีนันท์  ปานพิมพ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวรรณวิมล  พิมพ์ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวิปัสนา  เทพขันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสุชานาถ  ก้อนคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธัญพืสืษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายสิริชัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอติเทพ  ค้าโค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกรรวี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภุมรินทร์  บุญเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงชนิตา  โล่อัจฉริยกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชัญญาณี  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธนพร  หงษ์ศิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธิรดา  แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปราณปิยา  คำแปล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โรจน์ธีรวนิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงภคพร  ธรรมธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงภัทรวรินฬ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงมณฑกานต์  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศรันย์พร  บุญนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศิตา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิริลักษ์  แย้มเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยนรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอสมา  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายณัฐศิวัช  บุญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอัทธภพ  บุบชัยยา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายนิติพัฒน์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปุญชศักดิ์  โค้ววชิระเมธาสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายพรรคพงศ์  พรหมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชัชพิสิฐ  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายวรพล  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายสุริยา  ปัดชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวศุภิสรา  ณิชกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวกนกชม  นิลรัตนโกศล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกฤตกมล  บุษบงก์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  สมศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจุฑามาศ  นรสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวทิพย์กมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวทิพย์พรรษา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธนพร  ชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวนรมน  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองสูบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวเพ็ญพร  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวภัควลัญชญ์  แสงวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงิอทิรา  วิเศษสุทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวอภิชญา  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวอักษราภัค  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวอัจริยา  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายเกียรติศักดิ์  บัญญัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายณภัทร  อ่อนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธงชัย  โนนน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายธีรศักดิ์  อินทร์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพลกฤษ  สิมนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายยศกร  สิทธิคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายวรวุฒิ  วงวาลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายอนุศักดิ์  บุญทวาส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวกนกวรรณ  วังทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวจันทร์จิรา  นาประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวจินดารัตน์  ชาติหวาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวชิณาภา  ไชยปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวณัฐพร  คัดตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวธิชาดา  หัวใจฉ่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธีมาพร  ทองย่อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนีรชา  สุนธวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวเนตรชนก  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวพลอยแพรวา  สองศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุริยะโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพิมพ์อร  ห่อทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวเฟื่องลดา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวภัณฑิลา  จันทร์นิยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวภัทราพร  รินทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาววรรณิษา  บังคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาววราทิพย์  บุดดีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาววิพาวานี  เรืองศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาววิลาสินี  นามวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวศิริมา  ครองยุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวศุภารัตน์  ลำพูน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวสุภาวิดา  ศรีกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวอรตรา  ลัดดารัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวอริสรา  พวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอริสา  บุณส่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอลิชา  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอังศวีร์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอุษณี  แสงเพ็ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกีรติกานต์  สามสี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายกิตติพงษ์  ดวงมาลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายณัฐวรรธน์  ขุนเศรษฐี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนบัตร  พรรณโรจน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนพล  ทองคนทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายพลพล  แก้วคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายภพ  ในจิตต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายภาคภูมิ  ภูมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายมงคลชัย  ทวีเจริญศิริโภคา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายศุภโชค  เรืองขจิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกชพร  ธนินบุณยรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกชพรรณ  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวกานต์ชนก  คำศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงแก่นนภา  วิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวเขมิกา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวจิราภรณ์  จันทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชลธินี  ดวงมาลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวณัฐฑริกา  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มักสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวนฤมล  เจริญชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวนันท์นภัส  ศรีนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวปรรัตน์  บุญชู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวปริญญา  พาหา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวปัณฑิตา  พิมสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญหล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปิยธิดา  สมพานเพียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์แหวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวพนิดา  อินทะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวพนิตา  ศรีไสย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวพิมพ์ชนก  ชุ่มอภัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมมุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวฤทัยรัตน์  คำตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววชิราภรณ์  อ่อนโส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาววรัญญา  อิ่นคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวอรัญญา  สมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวอุดมลักษณ์  โพธิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอุมา่พร  คำเคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชาย กลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกิติเชษฐ์  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายเจสัน  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายภวิศรุจ   วุฒิวีรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายภาณุพงศ์  ประมวล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรัฐนนท์   จึงมหากิจเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอลงกรณ์  ช่างเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัญญาวีร์    พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงจิตรดา  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงภัทรวดี  วิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิง วิลาวัลย์   หมวดแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศุภกานต์   เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิง ศุภิสรา  จิริวิภากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุมณฑา  ก้านเหลือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชนะชัย  ธนานุวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐดนัย  กันสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวรกิตติ์  วงษ์สามารถ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวัชรเกียรติ  พิทักษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสาริน  อาจสาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายนราเดช  พระพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอัครเศรษฐ  สมคิด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพชรกนก  ขันตี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอัครินทร์  ทองไม้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอุดมศักดิ์  แก่นแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงฤทัยชนก  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไชยสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชนัญธิดา  จิตตำนาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงชใบแพร  พะประโคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชลณิชา  ประจักษ์จิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มูลมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธิดารัตน์  สำเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนัทธมน  นามวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงปนัดดา  พรมใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงประภาพร  หันวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปาณิศา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพลอยมณี  ลุนพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพัชราพร  พวงเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงยลลดา  คลธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงวรรณ์นภา  ตัดสมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวราภรณ์  อรุณเกตุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสิริญาภา  มหาลวเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุธิดา  โสมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอรปรียา  จันทะสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอรวี  พันภูวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอรุณี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธนานันท์  ปัญกาญจน์สกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปฏิพล  โคตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายปฐม  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพงศธร  พลนำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายเพชรกล้า  เพชรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภกฤต  สายลุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายภูริภัทร  ท้าวอ่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายอภินันท์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอัษฎา  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเครือฟ้า  สัมนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจิราภา  จินาวัลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัชภัทร  คชแพทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงหนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงดลฤทัย  คุณเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงติรณา  ออมชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนิราภร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปภัสสร  คันศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์พรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปริตตา  ยนต์ดัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปลายฟ้า  โนรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปัณณพัชร  สายสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปุณยาพร  ขันโอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพรรษชล  จิรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุคะตะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภัทราวดี  สมมุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พิมโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวณิชชญา  รภัสกุลวณิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงศรัณย์พร  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสาวิตรี  บัวมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอภิญญา  ทำมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เชื้อแสดง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปาณิศา  ชินชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภานุวิชญ์  วรนุช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายนนทวัชร์  เหล่าโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายฉันทพัฒน์  จำปาสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภควัต  รัตนโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายอภิชาติ  บูรณะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายเพียรเฉลิม  ตฤณวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายปรเมษฐ์  มากูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายนิติธร  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพัทธพล  รัตนรัก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายภูริทัต  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงขวัญสรณ์  สืบสายพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชุติญา  มนัส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงตรีลดา  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงทิพย์ประภาพ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเทพธิดา  สระแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงหโยธิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงบัณฑิชา  คำเครื่อง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงมินทร์ณุดา  สิมลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  พลภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอภิชญา  ทองอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเลิศสิญาพร  ทองเย็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีลาชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายชินวัตร  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายทีระยุทธ์  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายธนกฤต  คำเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพลวัฒน์  คำโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายยศกร  บุญสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายวีระชัย  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายสิทธิพล  บุญโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายเสริมไทย  สุวรรณภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกอหญ้า  อุปครุฑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจิรัชพร  นามธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงฐิติชญา  ชิณวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงฑิฑัมพร  ขุมมิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณัชชารีย์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฐริกา  บัญญัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธัญยพร  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธิญาดา  จันสีชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงบุปผรัตน์  พาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปฐมาวดี  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปลายฟ้า  ฮุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปิยาพัชร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพัชรี  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพัชรี  จันทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพิชชานันท์  ดอกมะเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิทธิสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงลลิดา  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวิลาวัลย์  อันทะโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวิลาสิณี  บุญมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดอกจันกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอรปรียา  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเอมอร  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายชญานิน  นาเพีย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายชินวัชร์  แซ่จึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธีระทัศน์  ศิริเวชพันธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายปุณยวัจน์  จำชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายพชกร  ภูมีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายภูมิภัทร  พละกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายศิขรินทร์  รุ้งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพานิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาหิรัณย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณิชกานต์  สุดเฉลียว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงดรัลพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงดลนภา  ลิมปิจำนงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงทอรุ้ง  สุภากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนันท์นิชา  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปริม  สมคณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศุภพิชญ์  รุญเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  วงค์ผัดศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายธกฤต  อามาตย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธราดร  รัตนคูหะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายภัทรกร  บุญยกุลศรีรุ่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายภากร  บุดดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายโรจนศักดิ์  เรืองมณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายวงศกร  แก่นทิพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายวรพงศ์  พงศ์พฤทธิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายวิชเทพ  บุญกะนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอิทธิพันธ์  เหล่าเมตตาจิตต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเขื่อง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงตาริกา  วิลาสคัมภีร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธัญณิชา  ธนินทรวรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนพสรณ์  บุญชู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปทิตตา  พิชญะธนกร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพัชรินทร์  จงกฎ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิมพิกา  นามวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสวรส  พงศ์พฤทธิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุทธญาณ์  บุญดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณัชนันทน์  จันเทพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุธินี  โล่ห์อัจฉริยะกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอารยา  ไบรท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุรวิภา  บุญส่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีดาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงคริมา  เหมาะหมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวอารยา  ทองศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสานพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนทีธร  หลักด่าน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายนันทพงศ์  ไสว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายศุภวิชญ์  นาจำปา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอัมรินทร์  นินเชิด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพินทุสร  ศรีระษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงวันวิสา  ภักภูมิทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายเกียรติยศ  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายญาณโชติ  อนุมาตย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธนประกฤษฏิ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนพัฐกรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุนนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายยศสินทร  พินิจกิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวัชรเกียรติ์  แก้วเชียงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสิปปนันท์  อมรเวชเศวตพร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนวพร  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพัทธนันท์  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นายถิรธวัช  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงยลรดี  ภูคงน้ำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายปวริศ  มุ่งทวีพงษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปลี่ยนสี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงชณานันท์  ชมวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนวิชญ์  บุญอาจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายเกียรติกมล  คล่องการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณัชชนม์  ระวังดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพรทิภา  คำมุงคุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพสธรณ์  ประสมศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายปัณณวัฒน์  งามอุไร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัฐนิชา  สีเทา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงฐิติ กานต์  คำผา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนสนิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธัญธร  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสุภกริช  ด้วงลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายนำมงคล  แสงวงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ป้องศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายสุชาติ  โคตท่าค้อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฏช์วรดา  ลำมะนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงจิราพัชร  กุลวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงนงนภสร  พระสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปราบพล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงครองขวัญ  อินทรวิชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์มิผล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 นายธีระพร  สว่างเพราะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายนฤเบศ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายหัฏฐกร  จันทรสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงขวัญมา  สว่างแก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญรอด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงสิเรียม  สังข์ทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงภัทร์ลดา  ปาวะรีย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอมราพร  ดุสอน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชนิปรียา  ใจธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัญชรส  ยศเรืองสา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายวัชรวิทย์  แซ่ลี้ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงมาฆพร  บุญอนันต์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวสุภัสสร  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศยามล  ไกยวรรณ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธนพร  อินทะนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพู่ไหม  พานิชดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุรางคนางค์  สาคร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสิริมา  เจริญแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสุชนกาญจน์  โคตท่าค้อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายหัสดี  ลุล่วง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายธนกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกิตติภพ  ผุดผ่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 นายภคิน  เปลือยหนองแข้ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวศินระพี  วิวรรณพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายปวริศ  คำสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายภูริณัฐ  ต้นหลุบเลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 นายวิทวัส  บุญศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวบุษลันดา  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  โมตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายกิตติกวิน  มีศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นายประชารัฐ  นามโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายกฤษกร  เพ็งอินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายบุญญฤทธิ์  สมจิตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายธนวรรษ  รัศมีทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธนภูมิ  ลูกคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรสมบัติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอารีย์รักษ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายกิตตินันท์  พงประเสริฐ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายธนกฤต  ลีลาด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงธัญญภัทร  สุนทรา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น