รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พงษ์ไทย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกลดา  ศิริสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชกร  ทุมะลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรกนก  ทุมะลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัลยณัฐ  ตาเเสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกิตติมา  กิตติสมสกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงขวัญธิดา  แสนกล้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจินดาภา  เจริญรบ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจินดาพร  วนวาที โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชนัญธิดา  เปลือยหนองเเข้ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชไมพร  อรุณา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวนิล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฐฐาพร  มียา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกฤตติกา  โกกิพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงธนภร  เมาะราษี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยวิบล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนาพร  รักความซื่อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงญาดา  บุญบรรลุ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธีริศรา  อินทโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีเชียงขวาง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงบัวชมพู  อารีเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงบัวชมพู  อุ่นเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐนาถ  สมภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฏิแสน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปราณปรียา  บุสดีวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณิชา  คณาศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปัณชญา  พันมะวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงทักษพร  ศิลานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพนเมืองหล้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงประทุม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพณิตา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธันยพร  จันทรมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพรพัสนันท์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพิชชาธร  ถิ่นน้อย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนภพรรษภรณ์  วันพฤติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวรินทร  กุลจันทร์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปพิชญา  พลวุฒิ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวไลลักษณ์  จอมไพรศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพิลาสิณี  พูนมากนอก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงภคมน  วงศ์ชาดากุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงศศิปรียา  ถวิลมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงภัทจิรา  แวดโส โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงมานิตา  การะเกษ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงศิริญาภา  อ้นศรีวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงมารีย์  จันสุพรรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรุ่งนภา  ธิติเมธาวัฒน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงศศิธร  สาไชยันต์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสิริกร  จันทัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญมั่งมี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสิริวมล  แก้วคุ้ม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนเวฬุ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงหทัยชนก  อัฐนาค โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสุพิชญา  จันสุระ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอทิติยา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยบุดดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอนัญพร  ถิ่นกำแพง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐมน  จันทมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอภิรดี  แน่นอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธนพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ซุยน้ำเที่ยง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นายธรรมรักษ์  ไชยรักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชัชติยะ  สินธุธรรม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐพัฒน์  ลาดสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 นายอัษฎาวุธ  วงสมศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนโชติ  ศิริกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิงห์ธวัช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปฤษฏิ์ปพน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชนม์นพัส  พินยะพงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนาภา  ศรีคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภวิชญ์  โยสีดา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวกมลทิพย์  นุสนทรา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชลฐิชา  โปร่งจิตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอัมรินไมเคิล  โค้ตส์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงญาณิศา  การสร้าง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวกัลย์สุดา  มีกาย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวกัลยาณี  บุญรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฑิตยา  จันทะคัต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกรกนก  ประมาณพล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฑิตยา  สายยางห้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงจันทนารัชต์  รุ่งศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกิตติญา  ประมาณพล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปาระจูม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชาฎารัตน์  โยธคล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณิชากร  เชื้อเเสดง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิณัฐตา  หวานใจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวชุติมา  คำแหงคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงโชติมา  อุปจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาญสมร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวญาดา  กลางบุญเรือง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมือนม่วง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงบุญญรัตน์  กัญญพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจิราภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนิลเนตร  จำปานิล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามเขต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวปฏิญญา  ท้าวบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจุฑามณี  โยธายุทธ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวปภาวี  ลุนบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชญานิศ  ตาลอำไพ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปพิชญา  สมปู่ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปาเจรา  นามเขต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิบาก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพนิตสุภา  ไตรวงษา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวปิยธิดา  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งตน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริบาล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปิยนุช  นาเมือง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงญาณนันท์  กฤตตาคม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวพรธิรา  สาระกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  พิสุทธิเมธา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพรรณราย  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิมกนก  ทัดเทียมหัด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงแพรวา  ชมภูบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวไพรินทร์  พันโย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐลดา  พัลวัล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวภัทราวดี  อินทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นิลผาย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธนวันต์  จันทมูล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวมนัสชญา  ทองมูล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวรกมล  แพวขุนทด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดีสมัย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวมุนินทร์  จำลองเพ็ง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวเมธาพร  ชนะรักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันนะรา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวรรณณิชา  เอื้อกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวรินทร  ทองมี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวริศรา  รักษาก้านตรง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาววริศรา  พันหล้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวศินี  วิถีเทพ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพันธกานต์  ปาระณิต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองสุ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศรัณย์พร  พฤกษชาติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวสุนทรี  ศรีขัดเค้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงไผ่หวาน  โลหะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวอนันตยา  วงศ์ม่วย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพนัชกร  จันทะแสน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทะรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวอภัทรชา  นาคศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวอรอนงค์  ตรีวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิชญากร  รู้ยั้งยืน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์เสนา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศรารัตน์  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายธีระภัทร  เจริญภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงศราวดี  นีลพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพีรยา  ทะวะลี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นายพศุตม์  ธนะสีลังกูร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงมัญฑิตา  จุฑางกูร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวกัญญาพัชร  แก้วบุญเรือง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์เพชร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เลิศวิชากุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกุลปริยา  ทาสระคู โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์ฉาย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอภิชญา  นราทร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจารุพร  วงษ์คำอุด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทรสมหวัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอภิชา  ชนะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีกระทุ่ม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชนะชน  ศรีประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศรัญญา  นิลพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงจิราภา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุพัตรา  ตะโก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชนกนาถ  ซาไกรยะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงเอรินยา  แสงหัวช้าง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวฐิรกานดา  สังฆะมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวณัฐณิชา  นามสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวณัฐภรณ์  ภูมิเขต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวณิชาภัทร  อยู่ทน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธนารัตน์  ศรีกับ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนพร  โคตรบรรเทา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐสุภา  ปาระจูม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวธีร์จุฑา  โกกิลารัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวนวพร  ใสยิ่ง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกรรวี  ศิริขันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวบุญยานุช  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกายสิทธิ์  สุทธิรันดร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปัณณธร  สมณี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวปีย์วรา  ไชยราช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขคี้ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นายฐาปฌาชัย  วาระพิลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงจุรีพร  เมืองศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาลีไทย์สงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายนรารักษ์  พลซื่อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายอรรถพล  พรรณขาม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจุฬานันท์  นวลนุกูล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภควดี  อัดเสนา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวกจติประภา  นามศิริ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงญนันทพร  จันทิมา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวภัทราภรณ์  ตรีกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจีรัฐติกรานต์  ขจรภพ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัชชา  มณีฉาย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวภัทราภรณ์  สังชา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวชนาพร  โสมีศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวภาวรี  ธนานันต์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวชลธิชา  แดงดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฐยาพัชญ์  อารีเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววริศรา  ปาระจูม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐรุจา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณิชา  มีคุณ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวธนัญญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวันวิสา  วินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธนาภรณ์  ปัญญาเดชสกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวธิดารัตน์  ตั้งมั่น โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวิภาวดี  สุวพงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนฤนาท  ภูชะโงก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาววิรัญญา  มูลมณี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวศดานันท์  เทนไทสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวนันทิกา  จันทะราคา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงใบหยก  จำรูญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศธัณย์ชนก  อัฒจักร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวปภาวรินทร์  ยาวะโนภาส โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวศศิวิมล  ชิณเพ็ง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวสโรชา  รมเพ็ง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวปริยากร  ไชยหงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสาเกต  ประมาณพล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปริยากร  พึ่งตน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุรัสวดี  พิทักษ์ชาติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปาปะเก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปณิตา  หลักคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวปิ่นสกุล  ประกอบเสริม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเปรมสิริ  ปัญญา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  จำปาทิพย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวพรรณภัทร  ปาปะเก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลือชาธนานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงระพีพรรณ  ธานีวรรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวภัทรวดี  ภัทราภรณ์พงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวณิชยา  เทียมสกุลวนิช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพันธกานต์  ปะระทัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาววทันยา  พฤกกาเหลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาววรัญญา  เพ็งวิภาค โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิชญ์อาภา  งามบาง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 นางสาววรัญญา  รัตนะพันธุ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงเพ็ชรปฏิมา  บุญสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาววริรทรา  อิ่มบุญสุ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงภคพร  ราชทะคันที โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศตพร  โอฬาริกโยธิน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภัคพร  สำเเดงเดช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงมัทนพร  บุญรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงศศิธร  แสงหัวช้าง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงเมทาวดี  ศรีสุโน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศิริพรรษา  สีพะนาคี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวสิริยาภรณ์  โพธิกะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวเหมือนฝัน  พาภูมิพฤกษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงรวิษฎา  สมมุติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวอรรถวดี  บุตรโคตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวอัฉรา  พรมดวง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวอารียา  สีหาอาจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงรัตตัญญุตา  ขันคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวริสรา  รจพจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศุภิสรา  เข็มขำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสรัลชนา  ปะละโท โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยมาตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอัชชาวดี  ปัญจะเเก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงวิลาสินี  หลาบหนองเเสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณิฌาภัทร  ลาดแท่น โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงฐิตาพร  ขยันชม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฉัตรธิดา  นิพวงลา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงคีตภัทร  ขุมทอง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธัญพิชชา  โฮมมาตย์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอริศรา  วงษ์สนิท โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพรธิตา  หาพันธุ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศิริยากร  ก้านจักร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงลลิตา  อำคา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปิฎก  สีสินธุ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสมพงษ์  ชมสา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวุฒิพงษ์  สู่สุข โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปิยะบุตร  ภูภักดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอิทธิโชติ  สาสุข โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสิริกุล  บุญแยง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอลงกรณ์  เอี่ยมผิว โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงดลญา  แย้มกลีบ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิมลฉัตร  ไตรทิพย์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพัชรา  ยางคำ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ขยันชม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงภารา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพุทธรักษ์  นามบุดดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนบดี  มณีสุคนธ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายประกาศิต  คำดำ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีสุลัย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายสุรบดินทร์  บำรุงเศรษฐ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสายฝน  พิเนตร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  มะลิซ้อน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงขวัญจิรา  รู้ใหม่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวรัญญา  นาวะลี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงชมพูนุช  ชารีผาบ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศริญญา  นาพิมพ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงชนิดาภา  พละชัย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กุลวงษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปรียาวัฒน์  ชัยสีหา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนบดินทร์  เวียงคำ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนิรวิทย์  ปักษา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายปรวิชย์  มะลิซ้อน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายมูรธา  โคสิน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวมิตรธิดา  เขาน้อย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวเกศรินทร์  พรมวงษา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกนกพร  ภูภักดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกมลพรรษ์  เกณทวี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวจามจุรี  รัตน์แสง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวจินตนา  ตะสน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวณัฐธิดา  กุลวงษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนิธิณัฐดา  ผ่องฉวี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปนัดดา  สาสุข โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวปริยาภรณ์  บุญอรัญ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวปิยธิดา  นามเขต โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวัณณิตา  ทาจำปา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวอังคณา  กบรัตน์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวอาทิตยา  แสนสำโรง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกิติญาดา  ลิมเรืองรอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวรภัทร  จงชูวณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปัณณกร  สุกใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอภิชญา  บุญวิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายภีรกานต์  ทองสตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวรวัส  โคตรสุวรรณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายภัทรพล  ดำพลงาม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายศราวุฒิ  นนทภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงคุณิตา  นนทะชาติ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวชนม์นิภา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวชุติมา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวณัฐวดี  บางศรี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวศุภรัตน์  จ่าหล้า โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวเบญจวรรณ  เกษราช โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวนริศวรา  พันโนราช โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  สิงห์นันท์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวกนกกาญจน์  พนมจันทร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสุชาดา  จันทะภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนาวุฒิ  นิรงบุตร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกฤติพงศ์  เบ้าคำ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงมธุรดา  สามาลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปฏิมา  เล็บขาว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  สุทธิประภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวรรณตรี  บริบูรณ์ความดี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนลินทิพย์  ลาดสาวแห โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอรอนงค์วรรณ  บุญรักศิลป์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายณัฐวุฒิ  อัครศรี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธีระพล  สารภีย์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะริมา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายจีรเดช  เนตรวงษ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเนตรชนก  ปะตังพะลัง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 นายธีรพล  โอฆะพนม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชินดนัย  ชัยอาวุธ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายทรงพลกช  สังสนา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายธีรภัทร  นันตะเคน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวศศิธร  นิจำปา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวญาดารัตน์  จารีรัตน์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิกะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวเกศกมล  แก้วไพรวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายดนุพล  ธนเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายธีรวัฒน์  กัลยารัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายบรรณรต  ยาระวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายรัชานนท์  ไชยปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายศุภกร  ชาญประไพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายสถิตพร  ยางงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสุพัฒน์  สูตรขวัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายชัยกร  สอนรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายปรารภ  อุประ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจีรวรรณ  อื้อสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวชุติภา  มะระโซ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวปรินดา  พิมพ์สัน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพรชิตา  นุชชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วันนี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวนิดา  อวนศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวรรณวิมล  พาที โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาววริศรา  กิจมานะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาววิภาลัย  ศีรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศรินทร์  พันสาระภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวสุกัญญา  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุทธิดา  จตุพิมพ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวจุฬารัตน์  จงใจงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนิภาวรรณ  อยู่สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศศิวิมล  อาษาขันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวสุกัญญา  แก้วแสนไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวจุฬาลักษณ์  จงใจงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพรพิมล  แก้วอุดร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวพัทธมน  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวรัตนา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวทักษิณา  คณาศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายกรเดช  จันทรประทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายจตุพร  เอกวิสัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายชัชพัฒน์  เทพขาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายฐิติพงษ์  วรรณไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายธีระวัฒน์  ธรรมเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายพรฤทธ์  ดีสีแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายพลวัต  จัยทะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายวิชญ์พล  ยั้งเล่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายวิศรุตม์  ประชาชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายวีระพล  พลพุทธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายสหรัฐ  สุขรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายอนุวัฒน์  เพชรนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายอนันต์สิทธิ์  รอดบำรุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวคัทมอญ  ศรีไสย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวชลิตา  ดอกบัวกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผ่องศาลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวนริศรา  งามสนิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงบุญญรัตน์  วรรณุรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวปัทมาภรณ์  ถาวรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวพฤกษชาติ  ช่างชุบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวพัชราภา  ชะรากามุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เฉยฉิว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงวรรณิษา  พรรณไฟ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวริศรา  โสภาอุทก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุกุมา  สุดแสงสรรค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุชาดา  คำเบ้าเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวอินทร์ธิรา  โสมาเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพิมไพริน  พลขันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสโรชา  เชื้อมั่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น