รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกัลยกร  วิทยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงมณิวรา  มณีวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายจักรภัทร  วงคำซาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นายชัยพล  สง่างาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงเพียงฟ้า  พรหมกัลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายเจนวิทย์  มาตรา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูธเนศ  เล็กวิลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปานวรัญญ์  สมวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปีย์วรา  ศรีมูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธนัฐภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 นายชยานนท์  นนทาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศรัณย์พร  เปราะสะเกษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตอสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวชิรนันท์  ทานะอินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชนินท์  พงษ์สิงห์จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายทรงพล  พิมพา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ศิริจริยวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนกฤต  ถาทะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภัทรพล  ภัทรบัญชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิริญญา  บุดคำเวียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนวพร  อัฒจักร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงอิสรีย์  สีทาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงมาธาวี  สิงห์สูง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกานต์ชนก  วาทกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐิติทนันท์  อันทะปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงเปรมิกา  แต้วกลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสิปปกร  มะริปะโน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรพีพงษ์  ตอพรหม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายทศพร  หนูพิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวปุญญิศา  ตั้งศรีเสรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สงคราม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงคณิตตา  คงแหลม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกฤตโสภณ  มหิทธิโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายนิติรัฐ  ดีพลงาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวิอิสริยาภรณ์  หิริโกกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพงศ์ธเนศ  ศรีหล่มศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกัญญ์ศิริ  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนธรณ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเกษมสันต์  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นารีคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงภัสชญา  โอสถาเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายฐิติบูรณ์  ศรีมณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพิราภรณ์  คำภีระมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงอาคิรา  หมอกไชย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชนาพร  ชาลีคาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชญานินทร์  คนยง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายเอกราช  โหว่สงคราม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายภัทรภรณ์  พลทองมาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวปัณณพร  ด่านซ้าย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวฤทธิพร  วงษ์ทองคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวภัททิยา  เทพทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกิตติพัทธ์  พิสนุย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวธนารีย์  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภาสวี  สุคนธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายธนกฤต  โพธิมาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปพนธีร์  ชัยเนตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวจิตตินาถ  อัดโดดดร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธรรมสรณ์  อุลหัส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกันตภณ  ติยะภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวธมนวรรณ  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายดลลชา  ไพรสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวิษณุ  ดีมานพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนภัทร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายปัณณธณ  เหลี่ยมพิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธีร์ธดนย์  เทียมกลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  กองกะมุด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณิชา  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพรสุภา  แข้โส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลิศวิบูลย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวบงกชธร  หวังดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวฐิติพรรณ  สังแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวอชิรญาณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีโคตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 นายกันตินันท์  ปินใจยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงภิชญาภา  วิเศษวุฒิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงฐิฎานันท์  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชิติวัฒน์  พาจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนันทพงศ์  วิชาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศานต์  เถื่อนนาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุราณรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงเอื้อการย์  ผาสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนิจิพนธ์  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศิวกร  วัระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิดาภา  สุดแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวัฒนศักดิ์  คลังแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายศิวกร  เบ้ามูลตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายอธิบดี  วันดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสุทธานน  วงศ์เกตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธีรวรรณ  เพียผิว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเจตน์  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวบุญธิดา  โคตรมงคุณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวิรากานต์  พิมพิสัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปรียาณัน  บดินทร์ชัยสิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอนัญญา  บุญโทแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงทิษฎยา  ชัยพิสุทธิ์สกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวชญาน์ทิพย์  ญาณสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สุทโธ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวณัฏฐธิดา  และในสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวกัญญาภรณ์  อนุชน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนฤต  ยังประภากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายธนาวุฒิ  สาริวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธีรนันท์  เจริญจรรยากูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายภูมินทร์  ดำหนูไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนันทิชา  น้ำแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐชยา  วาตรีบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปัณณพัทธ์  เร่งมานะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายนบนที  ไตรวรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนโชติ  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอรไพลิน  เวียงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็ชรทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายศิรัสพล  แสงนาค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณฐพงศ์  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอภิรัตนาพร  เครือไกรวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพราวรวี  อาจบรรจง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายโชคทวี  เทพศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายจิตภาณุ  วงค์กระสันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสรัลพร  ผายพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตตะมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายศกลวัฒน์  สามาลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพนธกร  สอนอ้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพวงศา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณภัทร  พิริยศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนพล  จิงหะรานนที โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายพศวีร์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายขันติธรรม  สว่างไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชโลธร  จันปุ่ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงช่อชมพู  โพธิ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกฤติมา  สีซุย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเกตุรวี  มณีเนตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจิรเมธ  มาลาสาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชานน  ัมังกรแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปณิธาน  สำราญบำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชาย๊ธีระชัย  จันที โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงขวัญชนก  วิปัศย์ฐากูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงเขมิกา  คุณสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณภัทร  บึงมุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปัทมพร  โพธิศรีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภูษิต  แก้วช้าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวรรษวดี  เทพศิลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณิชณภัทร  อินคะมนต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกิตติศาตร์  ปีนะกาตาโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงยุลิตม  มะลิงาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนากร  พลโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอชิตพล  นามวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำอุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภัทรปภา  ทัพซ้าย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวิชานนท์  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายศิราวิทย์  ตั้งทรัพย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายจารุภัทร  ศรีน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอมเรศ  สุขเสพน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวรณัฎฐ์  ดำเนตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปวริศร์  มาตรา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกาญจน์กมล  คงมั่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายคุณภัทร  ไชยชุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณิชาภัทร  รักษาสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายภูริช  กัญจนาภานิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชญานิศ  พลีศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายชัยภัทร  นาสมบัติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวสาริศา  จันทร์อักษร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพงสภัค  เหลืองรัตนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายรัตนพงษ์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนวินดา  สมานชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวภัณฑิรา  ชมภูนุช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวสุตาวี  พละสุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธีรภัทร  เจริญจรรยากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายหรรษวัต  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวเกษมณี  เล็กวิลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอนัชชา  มีถม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายพศวัต  ไสยกานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวิชวิทย์  พิริยเอกทัศน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายณัฐกิตติ์  ธีระพจนี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายศุภกฤต  จงวิไลเกษม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภคิน  ไกรสินธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพศิน  ปนะกอบผล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายกองเกียรติยศ  บุริสตระกูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพิชชญา  วรชินา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวธีรยา  ศรียางนอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายสิรวิชญ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายอชิวิทย์  พงศ์เลิศธนาธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายทินกร  หวานแท้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสิรวิชญ์  วรสินธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายพศวีร์  สีหวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวทักษอร  แถวโนนงิ้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวรชาติ  สารแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายปฏิพล  พันธ์บุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายคชานนท์  ดีนันครองกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายชินกฤต  ขุนจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธีริศรา  คุ้มเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวศศิวิมล  กองพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเวณิศตา  ภูหงษ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวเจณิชน์สา  ภูหงษ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายจิรภัทร  มนัสมาสเจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มะเสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวภัณฑิรา  วิริยะประสนชีวะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวกิตติภรณ์  ดุลนีย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธีรดา  ไชยศึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายปริญวัตติ์  คำภาษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ศิลวัตรพงศกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสายสวรรค์  รุจิจนากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอมรชนก  สีทองดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวปภาวรินทร์  นรสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนวรัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงฐิตินันท์  ธงสันเทียะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวมิ่งขวัญ  โนนทะเสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาววชิรญาณ์  คณานันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงรัตนาฒย์  จันทร์ลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอัยยา  คลังทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวชนิกานต์  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวทัศพร  กันทะใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวชลธิดา  วิลามาตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายนัทฐพงษ์  กมลศิริกุลนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวภูริตา  สุริสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสุรวัฒน์  บุญลือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุทธาสินี  เจริญผ่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเจษฎาภา  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวกัญญาวีร์  เชื้อสวย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวณัฏฐณิชา  ชิณวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวจินตจุฑา  นักร้อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวมัลลิกา  น้ำแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวภัทรภรณ์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวบุรัสกร  พรมสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสุภิตา  มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภูรินทร์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวกัลยณัฏฐ์  ยนต์ชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภัสสรียา  สีอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริณัฐพงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกฤษณะ  เอติรัตนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกิตติภพ  หล้าโฉม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกิตติวัฒน์  สาตุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐกิตติ์  โชคดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกชกร  รัชชปัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกาญจนา  เขม้นกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงขนิษฐา  ราชมณี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  บุญเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีพลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฉันท์ชนก  พูลรอด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชัชรีพร  พิมพ์คำไหล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  วรรณศิลป์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงถาวรี  สีดาเกี้ยม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธนิตตา  สีหาทัพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนาราภัทร  พนมวัฒนคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเปรมจิตต์  กอศรีพร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภัทรสุดา  สารสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรัญชญา  เสถียรหมั่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สามารถ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีหาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุมาวดี  วงษ์เสนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุรัญญา  แสนคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอรอนงค์  จันทร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เทียบเพชร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนิตินันท์  สร้อยหิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกันติพัฒน์  ด่านขุนทด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายเจษฏาพร  โนนบุดศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชินพัฒน์  สะตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงรัตนสุดา  วิรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุธาธาร  เหล่าทนนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายนวพล  กันน้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปฐพี  ควรเมตตา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวิชชากร  อนวัชศิริวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศุภกร  พิมพ์ชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญภรณ์  ลีโนนอด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกนกพร  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกรกนก  ศรีวงศ์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นวลกองแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประภาเวสัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจิตรลดา  สุทธิรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนาภา  ชนวัฒนกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงชัญญานุช  วันเพชร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชุติมา  เบ้าเพิ้ง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงฌัชฌา  สุริยเรืองศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงดวงกมล  พจนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงบุษกร  พาร์รอทท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปวรวรรณ  ทอดทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปัญญดา  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพรชิตา  ศิริวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิชชากรณ์  โทวรรณา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงภัคธีมา  ศิริสุภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมณฑิตา  สกุลทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงมนัสวี  อินทรพานิชย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศิริญญา  ชินบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศุภรดา  คงรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุวรรณอักษร  ขุนอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงหทัยชนก  ชามาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอิสรีย์  กัสนุกา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชนะศักดิ์  อินทร์โก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณัฐพงศ์  ผลเลไร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนกร  คำภูเวียง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนภูมิ  แหวนแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวรเมธ  สมบูรณ์ทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชมดาว  จารุนัฏ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกันต์กมล  มาธุระ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายโสภณ  วงศ์ปัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอริสรา  พาโนมัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกิตติยา  สันเสนาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกิตติยากร  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณธูป โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสนิท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงชนาพร  บุตรทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีจันโท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธันยพร  ทัพสุริย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปรมิตา  ฤทธิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพันธพร  พุ่มคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุไรโรจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรัตนพร  รัตนโกศล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงลลิตา  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวรัชฏา  แก้ววันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ดุษฎีวิริยะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีผาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดวงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์กลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสเตฟานี่  คอลิงบอน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอภิญญา  มังคละเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธีรภพ  กาพย์ไกรแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนคเรศ  พลคาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสราวุฒิ  ประสมทรัพย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุธัญญา  วิรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประหมัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเนตรชนก  น้อยทะรงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจันทร์หอม  แซ่อึ้ง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอภิชญา  จันตะคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกวินทิพย์  กันทิสา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสิริกร  นะรินยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนัณฐปัทม์  คำเบ้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธนวัฒน์  จันทวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวรธันย์  ศรีชำนิ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธราดล  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกฤษฎา  มหานาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสุพรรษา  สอนสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนฤภรณ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอาระดิน  สีสุระ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัลยาพร  กางจันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุตรศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณัฐภพ  วัฒนกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายดณุพร  ขอนศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปฏิพล  ถิ่นอุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นรศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฐทิกา  บาอุ้ย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสมประสงค์  สังฆพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธนพร  สรรพโส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนพวรรณ  วงค์คำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนันตชา  หร่องบุตรศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวงค์วรัณ  คำพิละ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐณิชา  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพศิน  เดชรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายเจตนิพิฐ  เอียววิสารทะกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายทินราช  เพ็งเภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธีรนพ  โสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพรรณธิพา  เดชปทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุทธเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงรัตนา  ชุมหว้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงบุณยาพร  ลิละคร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงญาณาธิป  ภูหนองโอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวิภาดา  เหล่าวงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวิลาสินี  ดงไม้ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไกรมะณี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงฐานิดา  อามาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศุภาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอนันทนา  น้อยพา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสาพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปวริศา  มูลตรีภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสิริพัชร  โสภาราษฎร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  เหลาสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธีรภัทร  เผ่าภู่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายครรชิต  เพียดสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายวัชรพล  ปัจจัยโคถา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงประภัสสร  ชาวประทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บรรลือ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกันติชา  ดวงบรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศรันยพร มิยูกิ  ชิโมดาอิระ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุทธิดา  ลาวงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  สันโดษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเจนจิรา  ทรัพย์สินมาก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปภาวี  เนตรแสงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศุภวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงทิพย์ภเนตร  กัณหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนิลลณี  คำงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชนาธิป  แสนพิมพ์พา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายเอกราช  มาตย์วังแสง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนพงษ์  แสนสูง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศศิกาญน์  ถาวรศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปุณยาพร  เนาวนิตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงศศิวิมล  วงษานุรักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปรางทิพย์  คำนวน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนริศรา  โคตรศรีวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปราณชนก  ศรีขน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงมุทิตา  วิจิตรนาวี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงชลธิชา  โคตรโสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพิชชาภา  ชนะพิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วดอนหัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายอภิโชค  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอรพรรณ  แสนคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกนกวรรณ  อันภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจิตติมา  ข่ายเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอภิญญา  ตาลอุ่นศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  นาสินพร้อม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศตพร  คำงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงธันยพร  ขวาขุน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุพรรณี  จันทร์สระบัว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภาระโข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาเหลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชนากานต์  สิงคห์พิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายจัตุพร  ทุมแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพลพล  พลเชียงสา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอารียา  คำมุง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงระพีภัทร  ตาเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงลดาวฎี  ขันซ้าย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศวรรยา  โสภามา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปวีณ์กร  เชาว์ประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอริสา  วงคำชาว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุกัญญา  สัตนาโค โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชาญณภัทร  ขุนน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกุลิสรา  อุทยาภมรวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายเจษบดินทร์  ชัยศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงเพื่อนนภา  เกาะแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงจิรชญา  โนนทิง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศศิธร  ศิริวงจักร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกรวิชญ์  พลรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายจักรินฑ์  เสนาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายณัฐภัทร  หมื่นคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  พรมโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายภูบดินทร์  มีหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจิตรา  กิจจาวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวสด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธิญาดา  รุโจปะการณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพรรณธร  คำลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัทรสุดา  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงรมิตา  เตมียชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวิรัลรัตน์  ทองทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสิริวิมล  พิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอภิชญา  เต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอภิญญา  โคตรลือชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายทินภัทร  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนภัทร  จันทะมล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนากร  สาวิกัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธราดล  วิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอลินตา  สิงห์คำหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเนติธร  ทัพเจริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชุติสรณ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายปฐวี  ถียัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายปรเมศร์  รักษาภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุพิชชา  โศภิษฐ์โฆษิต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสวิตตา  ป้องปาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายวัชรพงษ์  พันธุชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศุภลักษณา  ภูสีโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศุภวัฒน์  โชติอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  สาเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงศศิธร  สูนทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายสิทธิโชค  แสนโสภาวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวริษา  โทวิชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวรรษมน  ดอนบันเทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์พรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงรินรชา  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงณิชาภา  อุดมสถาผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูนาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงดวงหฤทัย  ไชยโชค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปรีชญา  ราทะวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธมลวรรณ  จวงทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธัญญธร  ซาเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนวพรรฎ  ศรีนาค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกันตพิชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายโกมล  เสาร่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายคุณากร  นาคอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายกรกฤษฎิ์  โครตงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายชลชาต  ทบด้าน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายทัตเทพ  จารีรัตน์ตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายทินภัทร  พันธ์วงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกันตินันท์  ฎทธิ์ตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายธนดล  นารีคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวณัชชา  ชนะชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายเธียรเทเวศน์  ดวงไกรแฝง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัชชา  นิลสาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพนิต  ศรีแจ้งรุ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวณัฐวดี  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายสหภูมิ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวดุษฎีพร  บุญเล็ก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายสิงหา  ทับปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงบุณยาพร  แสนสุรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายอภิบัณฑิต  เครือไกรวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปริชญา  แคนติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวกิตติมา  ชูราษี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวภิญญาพัชญ์  อาคมคง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวกุลสตรี  ไชยหัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวมนต์มนัส  เกษนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวจารุกัลย์  พรสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงมนัสนันท์  มีชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวชมพูนุช  นุชตราวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวรัตน์ชนีกร  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวชลธร  ชาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวลิมาลัย  ปิยะแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวชุติกาญจน์  ใจคง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวสิริณญา  วิเศษวุธ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาววิริสา  ศรีภาแลว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวอติพร  พระคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวศุจีภรณ์  ประโมงมุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอัญกร  คำทวี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวสกุณตลา  ทองกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอัญชลี  ปิยะวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายณัฐชญานนท์  คณานันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีถาพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายทัฬหพงศ์  พลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนกฤต  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธนบดี  พิมภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงสุริยากาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายพิรพัฒน์  แสนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภูมิบดินทร  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายวริศ  ลักษิตานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา  บ่อไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงฉัตรชนก  พุดบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณัฐณิชา  สารนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธนพร  จันทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงปรานปรียา  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปริม  โชติศิริรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพรรณพษา  แก้วอ้วน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพัชริดา  คำมานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพิชญาภา  มะลาหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิมมาดา  รักษาเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงลภาภัทร  สีเกิ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงศุภวิภา  อันชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอัจฉราพร  นูเร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายแทนคุณ  นึกชอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธนกฤต  นางทะราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายนานา  ผลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศิวนาถ  กลมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธนิตา  อดทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองไสย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปวริศา  สิงห์จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวรดา  โสภัณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายคชินทร์  พิทักษ์พนัสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายคมชาญ  วิสัยศิลป์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายคามิน  ลิวไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายจามิน  ลิวไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายเจษฎา  ศรีตะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายรังสิมันฌุ์  โวหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นายเรวัตร  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายฤิทธิดล  บุญยิ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอิทธิพล  เบ้าลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกมลพร  บัตรกัณหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกรกนก  ทวีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกัลยกร  สอนฮุ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจันต์จุฑา  หล้าบ้านโพน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงเจตสุภา  วานิชชัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงชนาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีดอนชัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธะศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศิระจันทรศักดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปพิชญา  ตุระซอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ภูชูธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิมฬภัทร์  บรรลุผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพีรดา  ทินแท่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงภษวรรณ  ชาปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงมารีสา  กลมเกลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงรักษิณา  นามเข็ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงรัชเกล้า  แซ่จง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงลักษณพร  ผิวอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงวริยา  พารา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงวิชญาดา  สีดามล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงศวิตา  นาสินพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  อาจหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วบุดดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญนัวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายกัปตัน  จันทะบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธีรภัทร์  เพชรดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปริณ  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายปิยวัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพัทธนันท์  แสงสิรินันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพีรณัฐ  กังวานธรรมกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภาวิต  เกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายภูมิปัญญา  หาญกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวิชชากร  ชมภูโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายสมรรถชัย  สมมุติรัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกุลนาถ  เวทสรากุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงจิตตานันท์  พฤทธิพันธ์ุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชญานิศ  ฉายมงคล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชัญญา  หล้าปุย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวซอฮี  ลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงญาณิศา  คุณยงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธนภรณ์  พลล้ำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธนัญญา  สารสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธนาพร  วงศ์วาสน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงบัญจรัตน์  ไชยจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปินิดา  ศรีบุตรราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ทองทับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าวชิระสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เฉลากาญจนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศาสตราวาหะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงยุวนัดดา  สิงหาพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสิริพัทธ์  อัครเศรษฐัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนตาแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอริศรา  แก้วมาตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพรไพรินทร์  สิงห์จุ้ย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ท่าห้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายภูริณัฐ  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงปัณณธร  ปานาลาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายกัมปนาท  กำสมุทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายณัฐพงษ์  ทิมินกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นายธนพล  บุญมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนัฐพงษ์  พลตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขวัญโพน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายพิชญุตม์  สาผิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายเรืองศักดิ์  ชัยปลื้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายสิรวิชญ์  สระมุณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวกวีรัตน์  เกียรติบุญสนอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวกษิติธร  รวมทวี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วสำราญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายก้องภพ  แข้คำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายฉัตรพงศ์  ยศพิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวกานต์มณี  เหล่ามะลึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกุลณัฐ  ผาบวุฒิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายเดโชพล  นิสังกาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายเตชินท์  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายธนบดี  ชำนาญวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงจิดาภา  นิลสาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายธนาดล  ศิริบูรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวจุฑาพร  พิมล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายเนติรักษ์  วงศ์ทองมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นายประวันวิทย์  ลือนาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัดถากิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวฉัตรฉวี  อ่างบุญตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวชนิณดา  โชคกิจกาพาณิชย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวณัฐวดี  จันทรา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวโชติกา  นาหนองตูม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวณกมล  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัฐญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวณัฐวดี  จันทร่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวธนัชพร  หาญณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวนิชาภา  รุ่งเรืองนวกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวบัญจรัตน์  สุนทรารักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวบุษบา  บุษบงก์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวปิยดา  พรมพิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวพัชรี  ครุทวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวพิชญา  ตะโนนทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวภัทรนันท์  พัวชัยกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงภาสินี  วงษ์ตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวมีนตรา  ประภาเวสัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายพิชญ์พงศ์  สนทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงมุฑิตา  เนื่องชมภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายภัทรโชติ ฉึ่น  ธีรศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒิเปรทเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาววิชาพรัช  เหาะเหิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นายภาสภัก  อนุสสรราชกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวีระยา  สินเจริญวัฒนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นายภูริชกานต์  เล้าเจริญชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวครุตา  พิมพะลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภูษิต  แช่มพุดซา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวศศิธร  ภักดีบุรุษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นายรัชชานนท์  สมโสก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศิริจันทร์  คูณพิพาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายวัฒชรวิทย์  อดทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวสลีลา  โครตพัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายวุฒิชัย  สุริยะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงสวิชญา  จำเริญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นายศิร  ปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวสุธาสินี  แพงโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายศุภนัฎ  วิสิฏกตัญญูชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวหทัยหยก  เรืองเรื่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายสหัสวรรษ  ปุริสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวเอวิตรา  ชาติทหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นายอภิสิทธิ์  ดวงคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวกฤติยา  ทรัพย์มูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกวิสรา  วันน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวกัญญาณัฐ  มูลตรีภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวกุลธิดา  พิมพ์จักร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวจิตรวดี  จันทรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายกฤษดา  ถามูลแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวชนาภา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นายกษิดิ์เดช  ชาทองยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงโชตินภา  ทองยุทธ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงณฐภรณ์  จิตรนวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นายก้องเกียรติ  ศิริรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวณัฐธิดา  เหล่าสักสาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวธันย์ชนก  วงษ์พัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นายจิตรภณ  ศรีวังพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปานกลิ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นายเจนภพ  ดงแสนแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวปณิธี  พิมพิสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพลอยเงิน  ภูโยสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายญาณวัฒน์  ดวงจันทร์คำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพัณณิตา  พลพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายณภัทร  โยธาธรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงมีสุข  ภาวะดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาววริศรา  มูลมะณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายธนกฤต  หนูพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาววศิณี  โสทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายปิติภัทร  จันทะมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวิวรรธนี  สีคำหารณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายพีรวัส  สุทธิประภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายภัทรพล  น้อยหนัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวสุชานันท์  แก้ววังปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวสุภารพีร์  บัวทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มงคลอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายภูมิ  โลกุตรภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวหนึ่งธิดา  แสงชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอนัญญา  ผาบชมภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายศุภวิชญ์  ช่างทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายศุภวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายอดิศักดิ์  ดรกันหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกไม้จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายอนันต์ยศ  ทุมมาลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอภิลักษณ์  พนมเขตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกมนนัทธ์  เอกกาญจน์ชนะกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงกัญชิตา  สุโพนารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวกัญญาณัฐ  หงส์พันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปริญญาสุทธินันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงจีรภัทร์  คำพิทุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณัฐชยา  ใจเที่ยง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวตามฝัน  บัวชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวทิพยาภรณ์  ทรัพย์สุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวนันทิกานต์  ธีระวัชรานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวเบญจมาพร  เสนไสย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงประณยา  จิตติอาภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวประภัสสร  ศรีพรมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงประสิตา  แซ่เจี่ย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวปัญจวรรณ  ธีรนิติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวพิมพ์ลภัส  อภิรมยานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวเพ็ญพิชชา  บุตรศรีน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวภวรัญชน์  นาใจรีบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวภัทรรัตน์  งามกระบวน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงภัทรา  สิริพรพิสุทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวภูสุดา  ภูตะลุน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวรมณียา  ศิริธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวรัตนพร  สีนวนแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวรัตนาภรณ์  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวรุจิพร  แก้วลือชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวสุปรียา  กุลอัก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกรภัทร์  สีดามาตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นายเกียรติภูมิ  หารศรีนาถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายเด่นดนัย  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงบุรฑริกา  จันทราเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงศิริกานดา  ดาวาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธเนศ  รอบคอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงเอมิกา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุสทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 นายปรัชญา  คำสอนทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายจิตกร  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายบุญยพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายสืบศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงธีรตา  ตระการผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธนเดช  พลภูงา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพิมมาดา  ศรีฤาชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายสามารถ  ศิริชาเครือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปิยะดา  ประกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนลินพร  ทองเหลือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 นายปิยะวัชร  เขตนิมิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นายพีระศักดิ์  พลเตมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นายภัคพล  ศรีพลเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นายวัชรพล  ศรีเทียมเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นายเอกรินทร์  ชินกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวกนกกาญจน์  บุญโสภณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวพรรณพิลัย  หนูบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายณพลพัทธ  กัญญาคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายณภัทร  พรมศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายณัฐชนน  นิตยะรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธนดล  สาเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายนรวิชญ์  ภาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายพชร  พันธ์คูณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายพิริยกิจ  ยอดศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายพีระศักดิ์  ขำโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายภานุเมศวร์  งอสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายวริทธิ์  ทะกอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวสวัตติ์  มาทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายอชิรพล  สิงห์ธวัช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกิดาการ  วิเศษขลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงขวัญเนตร  สุวรรณศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงจิตรกร  ภูคำสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิรภิญญา  คนรู้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณัฐชนิกาญจน์  ชัยนรานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงณิตนิรันดร์  หวานแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงทิยากร  เอกพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงเนติพันธ์  สายโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงบรรณิศา  พันธุ์ฟุ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงบุญญาพรรณ  ยิ่งสุขวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงปิยะรัศมี  สิทธิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพิมพกานต์  คำป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จันทรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวรลักษณ์  มากึ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงศุภสิริ  พลตื้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงสกลสุภา  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายกาจพน  สมณะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายชัชวาลย์  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายณัฐกมล  สุขวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายธนภัทร์  บึงมุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายธนากร  บุญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายปฐวีกานต์  คำป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปรเมศวร์  แก้วอาจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายปัญจพล  ครุธแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายปารเมษฐ์  งวงช้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายพิชัย  ทูลพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายราเมศวร์  ก่อแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายศิลปกร  ผลจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายศิวัช  ขวาซุย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายสุรวิชญ์  บางสำรวจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายเอกวิทย์  แก้วกู่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกนกวรรณ  พระนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวกฤติยาพร  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงขวัญชนก  ทองโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวกัญญาภัค  อนุสรรัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวกีรติการย์  อสุนีย์ ณ อยุธยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงญาณิศา  สีดาเกี้ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัชชานันท์  ภารวิจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัฐกมล  นันโมง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงคีตภัทร  จันทะปะทัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุยอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณิชานันทร์  ใสปัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวจุฬาลักษณ์  นาทัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงธันยชนก  ชินชนานุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงปัทม  สุทธมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงชัชญาดา  บุญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวชมน์ชนก  ลาสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปิยธิดา  กาบบัวลอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงภัทรนิดา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวโชตินภา  บัวพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงมณญาดา  ปักเขมายัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวณัฐนรี  นัยสันทัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงวรางคณา  ธนเมธีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวณาตยา  สุภาวดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวริษา  นาคเจือทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงศศิธร  อินเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนภัส  ศิริสุนทร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสวรส  ร้อยลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวนิลดา  ไชยพิคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสุธนี  แก้วพุ่ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวเบญจมาพร  พนมเขต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวปาณิสรา  เชยการินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวพรชิรา  จงจินากูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวพรธิดาร์  ศิริชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวพรพัชชา  บึงมุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพัชรลักษณ์  พรทุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวมนัสนันท์  จันทคัต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงสกุลตรา  กุลดิลก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวสุชัญญา  ผาดไธสงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวสุทาสิณี  คะลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุธินี  ประชาชู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์งาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวสุรัสวดี  สุวรรณประทีป โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวอักษรากร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายศิวกร  หาชานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวจริญา  สมอออน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นายธนาธิป  โยหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงอิงอร  คนสันต์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวสุชาวดี  บุตรศรีชา โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นางสาววิจิตรา  พลเสนา โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นายเสฏฐวุฒิ  เพ็งจอหอ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงชลนิชา  หาคำจารย์ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงเพ็ชรนภา  จันทะรินทร์ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นายณัฐวุฒิ  ตักโพธิ์ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นายสิทธิเดช  โชติทอง โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวพัชรินทร์  ไชยสอน โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาววัชราภรณ์  เสนาดี โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นายพีระพัฒ  ทาแฮ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวธัญพิชชา  สีผาโคตร โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวปัทมา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวธันพัฒน์  กวินวิสิทธิ์ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวกชพรรณ  พันธ์ชัย โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวปัฐมวดี  หมั่นบ่อแก โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวจีรสุดา  แสงทองย้อย โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายจิตติภุมิ  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายชาญวิทย์  หลานวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายติณณ์พัชรพิชญ์  คำภู โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายธนากร  แสนเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายสุเมธ  ขอนศักดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์โพธิ์สาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอนุชิต  ทาเภา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ชัยยา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกุลสตรี  ชุ่มนาเขียว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำนาค โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมพ์จำปา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงชนิกานต์  เฉิดรัศมี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงชลธิชา  สะสม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณภัทร  รัตนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐนันท์  จรรยาสวัสดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงทิพย์อนงค์  มะพันธ์ุ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนงนภัส  ชนไพโรจน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โนนทิง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงปาล์มวดี  แวะศรีภา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพัชรินทร์  กงลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพัชรี  ชำนาญบึงแก โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพิยดา  โพธิเศษ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงแพรพลอย  คำนะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวิจืตรา  แก้วจันทะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงศิขรินทร์ธาร  ธงอาษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิงวิสุทธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงสุภาวดี  สาระสิทธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงอมรรัตน์  ดอนวิชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงช่อผกา  แก้วนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  ปานนี้ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงศกลรัตน์  ประทุม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกันติชา  โพนแพงพา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุทธิดา  พรมเลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงดวงณภา  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงภูมิรัตน์  ฤทธิ์ลือฃัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธนกฤต  พูลล้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายกิตติศักดิ์  กาสี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายกุลนันท์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หลาบหนองแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายธนพล  คำเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายธนรัชฎ์  นาหนองตูม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายนิรันตร์  เวียงอินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายสุกฤษฎ์  พรสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายอติกานต์  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายอนิรุธ  โคตะมะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอริชญ์  ดวงมาลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงจณิสตา  จริยไพบูลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธนัชญา  สีฮาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงธัญญภรณ์  ซื่อตรง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปณิตา  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงประภัสสร  พัสดร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงนลิสรา  ภูมิวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพรทิพา  ดวงพรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพรรณภษา  กอมาตย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอภิญญา  มังสังคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอภิรญา  เหมาะราศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงชลิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงรวีวรรณ  แก้วกองเงิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาเกตุ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงมินธิตา  พรมสีแก้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงมนัญญา  เชื้อคมตา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงจิตประภัสสร  บึงมุม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงธัญยพร  วิเศษวุฒิ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงอภิษรา  กลางหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงบุษราคัม  ผิวเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงชุติมา  ดงใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนฤมล  มงคลฉัตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  สีคงเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 นายภัคพล  วรรณพงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นายตะวัน  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นายอภิชาติ  คุณเนตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นายณัฐพงศ์  ดอนวิชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวฉัตรธิดา  รือหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวปานชีวา  นาทองถม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นายนาธาน  ทองแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นายพงศกร  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นายสุธนัย  สิทธิจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวสุวิตตา  ชัยวงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชัยมงคลลาาภ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวจรรยพร  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นางสาวนิภาวดี  ต้นโลห์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงกุสุมา  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงพรพัชรินทร์  พันสารคาม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวกนกพร  ศรีบุญธุง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวกัลยาณี  สีตาแสน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวพิชญา  ทองกอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงขวัญทิพย์  กำหนัด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาววิดารา  สุวรรณมณี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวรัชดา  ดงใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นายปิตินันท์  พัวทวี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวสาธิตา  ศรหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวหงษ์ขาว  เหมะสุรินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายภาณุพงศ์  พรสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวบัณฑิตา  เดิมหลิ่ม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวธนัญญา  นามฮาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายเจษฎางค์  แจ่มจำรัส โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงกฤติยา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงวราพร  ต้นโลห์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงพรนัชชา  นะที โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงชญานิน  บึงโบราณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายชุตษณะ  ทองนิล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายพีรพล  น้อยโนนงิ้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงธัญจิรา  แสงรูจี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงเอมอร  อันอาจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชาเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสุชัญญา  เสือจำศิล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่นจารย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 นางสาวสุดารัตน์  ปราฉามิตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวอัยรดา  หมีแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นายนวมินทร์  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวอริญชยา  หอมสมบัติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวณัฐชา  สุวรรณชาติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงศศิธร  ข้อยุ่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวอรปรียา  คำเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวจิรัฐติกาล  โคตรบุญมี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวณัฐณิชา  พันภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวนิจวิภา  ศรีทน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวพิมพ์อรุณ  ป้องเขต โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวผกาวรรณ์  หวานเนาะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวมลธิรา  ทองป้อง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวอริสรา  พรหมเลน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวนันทวรรณ  สีมาจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวลลิตา  วงษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาววาสนา  วงษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวสุจิตรา  คำดีราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายวงศกร  แก้วคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวธัญญรัตน์  เรือนงาม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวอริยา  หัดรัตไชย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวอนัญตญา  นามวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวอริสา  แก้วนามไชย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุวรรณณี  สุบิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวอารดา  โสหา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวนิภารัตน์  โควังชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายอัคนีรุทร์  วัดเวียงคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุดารัตน์  สีทาแก โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นางสาวนริศรา  เสพสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 นางสาวจิรวรรณ  ข้อสูง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นางสาวชรินรัตน์  บุตรเขียว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวอริสรา  สุทธาธิวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาวฐิตาพร  พรมหนองอ้อ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวสิริวิลัยรักษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวพิชญา  สมศรีสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวอุบลวรรณ  วิเศษรัตน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงวรรณิภา  วราหล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นายณัฐวุฒิ  นามประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายจักรภัทร  คะสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวอัมพวัล  แก้วใส โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายพงศกร  วิบุญกุล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายพิสิษฐ์  คำมะวัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์พัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภัคธร  มาตรักษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายภูริพัฒน์  พังทุย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายภูวฤทธิ์  อาจฝักบัว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายสราวุฒิ  ศรีวิชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงจารภัทร  ภูทะวงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงจิรติ  วันดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายบุญฤทธิ์  บุรีรักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์ดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงณัฐชา  น้อยหว้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชินบุตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงณิชารีย์  ใหลสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงธนิษฐ์ฌา  รัชต์เจริญภิญโญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาราษี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงบุญนิสา  มูลผลึก โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงปณิดา  ไชยการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงประชาธิปไตย  ปู่คาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงประภัทรวดี  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปรายฟ้า  รัตนะโช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงรุจิราพรรณ  สุวรรณประภา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงปิยดา  โดดชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงมนต์ลดา  วรธเนศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงยุภาดา  พิมพ์แมน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงรพีพรรณ  ดียา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงลักขณา  แก้วแก่นคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงวทันยา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงวนิดา  ขันตรีกรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงวิชญาพร  วงษาจัทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงศุภรัตน์  เต้จั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงสิริกาญจน์  นามเคน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงสุจริตรา  เวฬุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสุธีรา  ไชยศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงสุพิษตรา  ภาเฮียง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุรัสวดี  ธานี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอาริษา  ผิวจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอารียา  อุตมะรูป โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอาลิชา  นักนวล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สิทธิสาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอุสิชา  คำหลอด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสลิล  มูลตรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงสุภาวิณี  รักษาภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงปกฤตพร  ทองกอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงวรกาญจน์  โห้แพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายเจษฎา  ใบลาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงอารยา  โยเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชาญกัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงวนัฐลฎา  มีพันธ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อ่อนสีชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายทักษพร  ทรงพระ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายวรวุฒิ  ขันทะแพทย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงเกศรา  คำศรีเมือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงจิราภา  สนทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงรัฐพร  ด่านเก่า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงปวริศา  สีหานาม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงฐิติมา  สุคนธ์คันธชาติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายสกนธ์  ทุงจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายจักรพงศ์  สีหาโมก โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายธนกฤต  สีมาพุทธ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปวิชญา  เจียมศักดานุวัฒน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายจิระภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงรพีภรณ์  ขวัญถาวร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายศรัณยู  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทาแน่น โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายณัชธนกฤตย์  ชาตะมีนา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพีรยา  เบ็ญจวรณ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณัฐนันท์  อดทน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงกิตติยากร  ภูวสันติ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์สีลา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุมเทียง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงสิริมนต์  โทแก้ว โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาญณรงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงศรัณภัทร  แซ่ฉั่ว โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยปลื้ม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดตาสอน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงปภัสญา  บัวศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายภานุวัฒน์  ต๋าระ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์อ่อน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายภราดร  เพิ่มพูน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายยศภัทร  เท่าธุรี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงลลิตา  เดชพ่วง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุ้งเจาะบาง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงณีรนุช  หาคำ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงเทวิดา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายพงศกร  จันสนิท โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงภูวนิดาภรณ์  พิมเพ็ง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงชนิกานต์  ตันทนะเทวินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มุ่งต่อ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสิริยากร  นามโนนเขวา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายโกเมศ  พิทักษ์พงษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธาริณี  มณีกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวิภาวี  ภูวนารถ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายเดชาวัฒน์  ร้อยดา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงศศิธร  ดีมิตร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงอรปรียา  ชมมอญ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงปริญญาพร  หล้าทูนธีรกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงกัญญานัฐ  แตงทิพย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงศุภาทิพย์  ลองจำนงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงอภิสรา  จิตอรุโณทัย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงปิ่นมณี  แซมบอน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายธรรพ์ณธร  สาดมุณี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงจุฑามาศ  ต่อวาส โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงญาดา  รัญชัย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายกฤติภู  เหนือภูเม็ง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงรณัยชนก  นามจันดี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงฐิตารีวีย์  บุตรโชติ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายกิตติพศ  ชูชื่น โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพรรณปพร  อินรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงชญานิน  พลนิกาย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  เมืองแพน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิรุกข์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงเปรมธิตา  มีปัทมา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายศรชัย  น้อยลา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เศษวิกา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายชินวัตร  อัปมาโน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงรติรส  ผายพิมพ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายสืบศักดิ์  สำราญจิต โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายปภังกร  สมณะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงนิชาภัทร  พักจะรุง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดูป้อง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายธีรภัทร  จิตรหมั่น โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพุฒิเมธ  มีดินดำ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายพีรวิชญ์  ทะมานันท์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายอภิวัฒน์  ภูบาล โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามนัย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงเกศสุดา  รัศมีพันธ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายธนาธิป  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงธิติมา  บุญเค้า โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงชลิตา  สำรวมใจ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรวงษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายกนก  ศิขรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงภัทราพร  ยอดช้าง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงพรชญา  สมอนา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงปฏิมา  ทองแย้ม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงสิริมล  ประสงค์เงิน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงนงนภัส  น้อยภูธร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงกฤตพร  ขุนน้อย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงอาทิตยา  พุ่งอุไร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงมนทกานติ  วุธนู โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงสริตา  เขียวนาค โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงชนิกานต์  พันมะลี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายกฤต  อินทรจินดา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีทอง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงณัฐกมล  คำบุญเกิด โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงเนตรสิริ  เวชกิจ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงสมัชญา  ผิวเผือก โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงนภกมล  บุพพิ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงอรจิรา  เบ็ญพรม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รับมหาทรัพย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายชัยชนะ  สมีดี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงพิรตา  ทองสีดา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงภุมวารี  มีชัยมาตย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสุภัสสรา  กาวี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงปาณิสรา  เอียดศร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงธนพร  ดีบุรี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงนฤมล  วาชัยยุง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงอนันธพร  ทานาม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงณัฐณิชา  พนมเทียน โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายศิริมงคล  ผุดผ่อง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงมณฑิรา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงพิชยา  เลิศอุดมสุข โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงอรรัมภา  ชาญอาวุธ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองดี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุทัตตา  อัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แจ่มกลาง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  คำมา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายพีรพงษ์  นามจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีกัณหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอัฉริญา  มูลตรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาติบุญมา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริวิชัย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีบูรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์พานิช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงผาติรัตน์  น้อยคำมูล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายณภัทร  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงชญานิศ  แปนุ่น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงเกสรา  อินทนันต์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงสุจิตตา  ชิงหนู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงนิชานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายสิทธาวัน  โพธิ์พันธุ์กุล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายอภินพ  นรากรศักดิ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายสุทธิรักษ์  เหลาเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายปราบดา  พรมเมืองขวา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ชูกร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายฐิติรัชต์  ภาษี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงธันยพร  แก้วเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายชยานันต์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น