รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัญจน์พนน์  วงศ์วิชิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายคณวัฒน์  ศิริวรรณโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชวิศ  วัชญากาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชัยภัทร  ครองกิจศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายโทมัส  จันทรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนิน  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายนทีกานต์  คงเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายยศกร  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวรันธร  ศรีอิสาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวศิน  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสิรภพ  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฌนัญณฐพัชร์  สารธิยกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีมหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธารน้ำ  พูลเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหิกขุนทด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพรหมพร  คำโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงภูริภัค  อินทรวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงศุภกาญจน์  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวพุธิตา  นพศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวสุชาพิชญ์  วงโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณิชากานต์  เกิดทวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภาคย์  สาระนันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายศิริสัก  เดชะวรานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวปรียาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวอพิชญา  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวประณิตา  อัมราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวภานุชนาถ  นุ้ยเทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปรียาพร  สว่างศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายภูมิภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายนริศ  วราอัศวปติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายวุฒิภัทร  ทาคูบอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐพร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายยศสรัล  โพธิ์เขียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภูริทัตต์  เลิศกิจไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสุวัจณี  ชนะวัฒน์ปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐฌา  ปทุมเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชัชชัย  วรรัตนธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวรมาลี  เทือกขันตี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภกร  ทองละไม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทุพแหม่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศิรภัสสร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปุณยภา  จันทรพเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณภัค  คณาณุวัฒนวนิช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุพรรนิกา  ปาข้างฮุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชินวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีสร้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนริศรา  ดาบพลอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเพชรรัษฎ์  รัตนคุณากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปรางแก้ว  ศรีสำราญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศิรดา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณภัทร  ชิณเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายจิรภัทร  พงเพียเพ็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนนทพร  เสนสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีเทียวไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายยิ่งพันธุ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุพิชญา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศุภัชญา  สุวพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โพธินี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพรธีรา  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงทิพารมย์  ยี่วาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกัญจนพร  เบ็ญเจิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐชยา  มะเสนัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงจินดามณี  อุปรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวเปรมิกา  ทิลารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐมน  ว่องไววุฒิกุลเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวพิชญา  จักษุจินดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวกัลยรัตน์  ไชยวงศา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาววรินยุพา  เมตตา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวชญาดา  หงษ์สิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายณัฏฐพัฒน์  นิติสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายราเชนทร์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวนันทกานต์  บัวศรียศธิยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวธนัญญา  หาริชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวอัจฉรพรรณี  ฮ่มป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายศิระ  ริยะบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงลลิตา  ศรีมาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกฤติมา  ปาระคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุวภัทร  ก้อนคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวศิรดา  อาจสาระมนต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวรุณทิพย์  แสนสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจีรพัชร  จิตรดาภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวปราณวิไล  บารมีเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวกัลยกร  หมวดแร่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวช่อมุกดา  ชานันโท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาววิชญาดา  รัตนสีหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจอมขวัญ  ภูติยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายกฤษณ์  ไตรยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายณัฏฐพัฒน์  นิติสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายตฤณชาติ  ขุนน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเอราวัณ  อัครศรีวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอรพรรณ  ธูลารัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชวัลนุช  แสงเรือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนันท์ชนก  ประดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีคำดอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธีระวิชญ์  พิมพ์อักษร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 นายธนดล  ศรีปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายภาคิน  ภักดีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภาคภูมิ  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายสุรบถ  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวพิยะดา  พัฒนะชัย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวรัตนาภรณ์  จันภูทัศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวอรัญญา  ศักดิวงค์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวพรนัชชา  มุริเชย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวศศิวิมล  อินทวงศ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณรงค์ยศ  เพราะนาไร่ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกรกนก  เครือบุดดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวิชุดา  วงสาสนธุ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอลิสดา  เสนาผล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพีระพัศ  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายมาติน  พานเชียงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชลธิชา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศิริประภา  ทองปิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสิริยากร  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกชกร  มิมาชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอินทิรา  โน๊ตสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐพงษ์  ชมภูราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายรัตนมงคล  อาษาดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์โสภณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุพิชชา  สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภัครพล  นวยฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายรวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนัท  ใจซื่อกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงชนิตา  คำเพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดโต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงโบนัส  มนต์อิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรัญชนา  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศศิตา  แป้นโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงโสรยา  วงศ์บาตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอาทิตยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายตุลกูล  ชารีพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธวัชชัย  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐวดี  เรียงปาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงมณีรินทร์  ลีลาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายสรยุทธ  ยุคลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกนกกร  พรหมโสภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายทวิภพ  สาสีทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพันแสง  แสนดวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สะเกษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจักร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เขตนอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเบญจพร  บุตตะกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกนิษฐา  จันทาสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภาคิน  สาขา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอภินันท์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพรนภา  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงมินตรา  ทับเงิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอทิตยา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพะนาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนวพล  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธิดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศุฐิตา  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณัฐนันท์  จันทามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธีระพัฒน์  ดวงหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนวัชร  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอนวัช  ดาวทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฐิติพรรณ  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอรวรรณ  นันแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอาริยา  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกนกพร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนบดินทร์  อัศวพลสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนพงษ์  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  โคตขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสาวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายบัญวิทย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอดิศักดิ์  มิตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอมรเทพ  จินาเฟย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอาธิป  คำศรีพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงธนนันท์  พันธ์เหล็ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไพรบึง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุวรรณนภา  คำคลี่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกุลยา  มุงเพีย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัชชาวดี  สมศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศิริคุณ  จันทร์อุบล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ไชโยธา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายทนงศักดิ์  นามวงค์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงดาริน  อาจแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพรชิตา  ภูมีช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์มล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศริญญา  ทาศรีภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงแพรร้อยทอง  ศรีปาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนากร  ภูบึงดำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงญาณิสา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรทิพย์  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปิยะ  สีลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกฤติกา  จิตกุศล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงแก้วตา  อุตรศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงใบเตย  ลาโขง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงประภาภรณ์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปาณิสรา  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายเกียรติกุล  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์วันวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายธนวรรษ  พรมดม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายยศอนันท์  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายสุระพัทร์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวณัฐชิกาญจน์  แดงทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวธันยพร  จันทร์ดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวธิติพร  ใจเอื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวภัทรสุดา  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวภัทรสุดา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงลดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวนิดา  ชัยเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาววราภรณ์  สกลพูนผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวศรินทร์ญา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวอนุรดี  พงศ์กิตติกวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวชญานิน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายกฤษฎา  ชิวแพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายกิตติพงษ์  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายตะวัน  เชษฐาเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายสุริยะเกียรติ  ยอจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวอาริษา  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายธีรภัทร  ไขสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวอัฉริยา  พุทธิไสย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายเมธิส  นครังสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายสุรนันต์  อินทนพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวเกศกนก  กุดทิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงไอลดา  ร่มป่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวชญาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายสืบสกุล  มีเทพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นกงไว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนาธิป  อุรารส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภัทรพล  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศิวาวุธ  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสัตติยา  เสือก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายชิษณุพงษ์  ขาวประภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเตชพัฒน์  นีอำมาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภราดร  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศุภกานต์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวกีรติ  ศรีเชษถา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวเพ็ญนภา  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายเจษฎาพร  ทองขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหง่านางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนิโลบล  ลีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงประริชา  จตุพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธิมาพร  แซงรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธนาพร  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชานิตา   อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสใบทิพย์  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลานเศรษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอภิญญา  นางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงมนธิชา  ดวนขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพลาธิป  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพงษ์ศกร  งิ้วคำออน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายสมบัติ  พรมบัณฑิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศุภกร  ลาแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณัฏฐชัย  แสนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐพงษ์  งอยกุดจิก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปิยะวัฒน์  น้อยนาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปริพล  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายคฑายุทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายมงคล  เติมสันเที๊ยะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสริดา  สมเวียง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนภาพร  วงศ์สกล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอรัญญา  แทนสง่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสรศักดิ์  สมพลกรัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายรัฏชานนท์  แสงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายวรายุต  กุเลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายวีรภาพ  ศรีลาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายวาคิม  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอิสระ  ทองบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอมรเทพ  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนาวุฒิ  นาถโกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงญาณิศา  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นายนาครินทร์  ถาโนสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปาลพล  พ่อครวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกนกนาฏ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปนัดดา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายดุริยศักดิ์  จิมรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายอนุชา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกุลชนาถ  นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงฐิตวันต์  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงดวงสุดา  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จิตเรณู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวอรอนงค์  จรัสแผ้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายรัศมิท  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวีระชาติ  ญาติโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์ชลนิฤมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธนกร  ชมภูบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายอัฏฐวัช  รถหานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายชัชพล  ซองศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวกิตติญา  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวนิตยา  พรมกาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวพิชญาภา  ศรีอาจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวรุ้งฤดี  กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวสุนิษา  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชินพัฒน์  โพสาวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายจักรรินทร์  ทองสุขดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวญาณิศา  บุญเฮ้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพรหมพร  คำชมพู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงมัลลิกา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวิลาสินี  นนท์ไพวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงศิรดา  เทาอัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวพิมพ์รณัฐ  นีอำมาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายเดชา  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายโสภณัฐ  คำตั้งหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวรัตน์นิดา  ราชราชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายนฤเบศน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวนิศารัตน์  ปิยะนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายณรงค์ฤทธิ์  ไพจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวขวัญกมล  ลีสอนตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวรุ่งทิวา  บาลวงค์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวศศิกานต์  วิสิงเศษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายกิตติพงษ์  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจุฑาภัทร  แก้วทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรเหลือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงญานิศา  วิเศษศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวพกาวรรณ  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปิยารมณ์  ปักเกโส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายศิรศักดิ์  วงศ์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกรกนก  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวทิพยาภา  ทองเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวธิดารัตน์  กางกำจัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวนฤมล  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวปภาวี  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวพิมพ์นภา  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาววนิดา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาววรรณวิไลพร  ทองบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปนัดดา  อุดมพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวประวีณา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพรทิพา  ศรีษะเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวพัทธนันท์  กำเกี้ยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาววรางคนา  วงษ์น้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวชลธิชา  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพิชญสินี  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุชีรา  จอยกระโทก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวสุนิสา  พุทธจง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวธิดารัตน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวรางคณา  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายเทพาวุธ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวพัชรินทร์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวอารียา  ชมภูราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายนฤพล  วงษ์แสนอาจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวรุ่งนภา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอารยา  ราชบุรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวรารัตน์  นครเพชร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวปาริฉัตร  อุดมพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกัลยาณี  ต้องโพนทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวพรรณาราย  พังคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายพูลสวัสดิ์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสุริยา  ยตะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายธนพล  หนูลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวจีรนันท์  ทาวะลุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวจุฐามาศ  ศรีคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวณัฐฐาพร  ชุมจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวณัฐฐินันท์  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวธมลวรรณ  สีหาราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปิยธิดา  ปานนอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพัชริน  ลีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวพัชรินทร์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงรัฐติกานต์  จันทหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงรุ่งทิวา  กองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงรุ้งทิวา  ยศทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวอรทัย  มุมทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวอลิษา  เหล่าทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวพัชรมัย  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายอนุวัฒน์  ศรีบุตรดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวจิรภัทร์  มุลตองคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงจิราภา  ขันตีพันธุวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวชลิฎา  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวฐิติมา  ประมูลจักโก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวธันยพร  บุตรศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวนันธิกานต์  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวปาริชาติ  แก้วพวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวภาวิณี  เตียงชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวรัตนาพร  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาววรนุช  เหล่าหาโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวอรทัย  ใจแจ้ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวอริสา  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฐิติมา  ชวดกลางลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงฐิติยา  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวธนารีย์  น้อยแสงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวเนตรนภัทร  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวเนตรนภา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวปิยะพร  เถิงนำมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวมณัฐสิกา  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงวรรณวิสา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรศิลปกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวสิรินภาพร  พันธ์ทองดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวสุพรรณทิพย์  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวอารญา  พันธุระ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวัฒนา  จันทร์มาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวถิรดา  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวพรรณธิภา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพรรณี  ป้องคำศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงยุพารัตน์  ผมหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงลลิตา  ชาชมราษฎร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวศิรินทิพย์  โพธิ์สัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเยาว์รัก  พันเสนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวิภาดา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุภาพร  พรหมสุภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงมณฑการ  เครือหมื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปนัทดา  ย้อยญาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนิญากร  แผ้วพลสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์นาตาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพีระภัทร  มั่นยืน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวรัทยา  ฟ้ากุศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธาริณี  สทิสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อรรคแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายศุภกานณ์  บาลวงค์ษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายภูมิศักิ์  ทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภาคิน  พรหมบันดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภานุพงษ์  เหลาแตว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปณิตา  คำภีระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงญดา  ทุ่มวิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอรอนงค์  บุญเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกตุบำรุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวสุพรรษา  ทองมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงภัทรษรีภรณ์  เภาโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธีระไนย  วงศ์อินอยู๋ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกาญจนา  ใยสิงสอน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงคณัสนนท์  กันทะพร้าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงสกาวรัตน์  อุทธบูรณ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสิตานันท์  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนภาพร  งอยผาลา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงชลดา  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชลิตา  คำโสมศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอารยา  สุขกุล โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายณรงค์เดช  กงแก่นทา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอนุชิต  วงศ์เครือสอน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพงษ์เดช  วงศ์อินอยู๋ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายศักดิ์ชัย  ดีสินธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนพล  ใยลีอ่าง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายลัทธพล  กุลสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกฤตพงษ์  สูญราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายยุทธนา  คันทะนาด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายนิลพัฒน์  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพรประภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงฐิติวรรณ  นาโควงค์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชญาภา  นามตาแสง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพจร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอรัญญา  ฝอยลามโลก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงเนตรชนก  ฮังชัย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงสุพิชญา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงทาริกา  ฮ่มภูงอย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงมัสติกา  กุลสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงหทัยกานต์  วงศ์อินอยู๋ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจงกลณี  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐรีย์  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายธนพล  ศรีชมภู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพงศธร  วงศ์อินอยู๋ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธีรภัทร์  กุลสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงราณี  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสุกัญญา  เหลือผล โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชลธิดา  แก้วคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงเปรมวดี  ดรขวา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชนิตา  ฮ่มภูงอย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยวังราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอนันตชัย  เกตมอญ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงฐาปนี  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทะสิทธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนภาพร  กาแก้ว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพนิดา  งอยปัดพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  เคยเค้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงลลิตา  บุญพวง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกิรนา  หว่อวัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายสุภกรณ์  จิปอมจา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายธนูปกรณ์  เพียตัวผู้ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพรรณวดี  มานันที โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงฐิติวรดา  ยะพลหา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชฎารัตน์  ปามี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอภิพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยะนันท์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพลวัฒน์  บุตรแสนคม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสุวิจักษ์  ปัญญาประชุม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายจิตรเทพ  วงศ์เครือศร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพรทิพย์  ทันไธสง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอารีญา  กุตเสนา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพรนภา  ยอแสง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวนิดา  คำชมภู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อ่อนจงไกร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสวรรยา  วิดีสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวรดา  ภูบึงดำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสิริวุฒิ  นาคโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชลธิชา  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงประติพร  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปภัสสร  อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เหลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงณัฐนรี  วงศ์ไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนวรัตน์  คำหาญพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนฤมล  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนุจจิรา  แสนสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปิยะพร  ศิริสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนันญาภรณ์  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกัลยา  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงทิพนภา  คำพิมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนงนภัส  มีพวงผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพรไพลิน  หาไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงอรอนงค์  ลำพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธิญาดา  พันธ์ไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายเทพรัตน์  ชื่นชุ่ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปิยภัค  ทามณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพีรดา  ราษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปาณฤทัย  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงศิริอนงค์  ทับพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสหฤทัย  บุญนุเคราะห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายอติพล  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกนกพร  แก้วมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายชัยธวัช  บาลไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจีระนันท์  กุลมิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพรนิชา  จันดาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวริศรา  วรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธีรนาฎ  อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอัญญาณี  ทุมรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงตรีรัตน์  อ่วมมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนวนาถ  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธิญาดา  ลิภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีหาภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรเตี้ย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกีฑารัตน์  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณัฐชัย  ศรีทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพิชิต  บุญตาท้าว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายนิตินัย  เมฆฟัก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายพงษ์ธร  ภูทองเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงเสาวนีย์  เพียรดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพีรพัฒน์  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกันต์กมล  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายปกรณ์  ชมพูหลง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายจิณณวัตร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายอภิสิทธิ์  ก้อนแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกมลชนก  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายวีรพล  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายทักษ์ดนัย  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายศุภมิตร  ไชยมงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณัฐิวุติ  หาญนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปรัชชฎางค์กรณ์  แก้วมณีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสุทธิพงษ์  ประทุมถม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกนกอร  เกตุวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายปรเมศร์  เเสงพรมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอัญชิสา  คำประกายกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธราดล  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายเทอดพงษ์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภุชิสส์  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายไชยรัตน์  แว่นเรืองรอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายณัฐพล  ยศตะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธนวัตน์  วรรณวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายนิธิกร  จาเพียราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายบูญยกร  ผาแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายปฏิภาณ  อัศวาวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพิลมพร  แพงเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายภัทรพล  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายวชิระ  พรมดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายอรรรนพ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปานไพลิน  สื่อน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพัชรินทร์  หลินภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวณิชชา  คำหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศิริวรรณ  มิสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุกัญญา  สายพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุขภาดา  ระหานนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอาทิตยา  กันนุลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายพลวัฒน์  สมด้วง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพีรพล  งามแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายพุทธิพงศ์  วงค์อาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปรียานุช  วงค์ศรีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงศิริกรานต์  ยางธิสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอรปรียา  บุดชาดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงนิตยา  แววไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุนันทา  สาระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงเพชรไพฑูรย์  มูลดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธีระทัศน์  แสงจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงอาทิตยา  กองพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงนริศรา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ป่าตอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายนนทวัฒน์  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนาตาชา  พันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายเตชทัต  พลชำนิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายกรอินทร์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายกฤษฎา  พิมมีลาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายก้องกาจ  สุตนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายจักรพันธ์  นิครหล่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายจักรเพชร  ช่วยสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชยานัน  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายทศทิศ  รังวิจี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายเทอดศักดิ์  จาริพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายนัฐวุฒิ  อามาตรทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันตะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธนากร  โพธิ์อามาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงทิพาพร  เปาวะนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุพิชชา  พลทามูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงทัศณี  มีพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่มกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงศิริพร  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายธิเบศร์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงใจทิพย์  สองสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุทธามาศ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ฉิมป้อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนาวิน  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายพีรพัฒน์  กองแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไพคำนาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายรัตนพล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายศิริชัย  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายสรายุทธ  เข็มเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงฐิติชยา  ต้นลำภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายจิรพัทธ์  พรหมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 นายอนุวัฒน์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายชิตพล  วิลาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอนัตตา  ขาวดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอุกกฤษฏ์  คำพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสุพัตรา  อุ่นใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริจันทะพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกฤติยา  กงแก่นทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พบกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวกวิสรา  สายคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะเศษสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอรอุมา  สิบหว้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงขวัญสิริประภา  แก้วอุดร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกรรณิการ์  สามศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  คงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงจิรวรรณ  จันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายศิริชัย  ดวงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายสนธยา  ประจงจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศลิษา  ภูจอมจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงเจนจิรา  สีหัสสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงฐาสินี  แสนต่างนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงไพลิน  โหนกขุดทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงณัฐพร  บุตรสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายนรภัทร  คุณปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธิติยา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพิมลรัตร  ศรีผูย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงนันธิญา  ดวงแสนจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายเอกภาพ  ศรีสมัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงนุชบา  ประพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวปฐมพร  แพงหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงจุฑามาศ  หารเขมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงจุราวรรณ  สายสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปิยะนุช  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพิราพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายธีระยุทธ  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เพียรพจน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงนิชานาถ  ดวงมูลลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงภคพร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายอุกฤต  พุ่มเจ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คมคาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศดานันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงภัทรวดี  บุณรังศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวรรณธิดา  วันชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงรุจิรา  ภานาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงวาทิตา  บัวลอย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แสนชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสิรามล  ลามเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสิริยากร  โคตรผาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงทักศิณา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  มีเที่ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายกฤษณ์สกล  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกฤษดา  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงภาวิมล  ไชตะมาตบ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายก้องเกียรติ  ก้านทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงวันทิพย์  ภพศิริพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 นายขจรเกียรติ  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายจิระศักดิ์  ชนะกาญจน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายไตรภูมิ  บุญกล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนธรณ์  ช่างกลึง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงมะลิสา  ราชีป โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 นายธีระนันท์  ฮังชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนดล  อุปพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายนนทสิทธิ์  พงษ์พิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงภัคจิรา  แสนต่างนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นายวชิระ  คึมยะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายวิทวัส  สุวรรณมาโจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายลักษมี  ไชยมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายศรนริทร์  นาชาว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายอนันตเดช  บุญทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายชยพล  พระพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงเกวรินทร์  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายวระพงษ์  แสงมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกีรติ  แก้วบุดดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายเขมทัด  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายจิรพัฒน์  ทองนพเก้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิลาพัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายเจษฎากร  ป่ามะไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายชัชวาลย์  โพธิ์สะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายชาคริต  คนเพียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชาญชิิต  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายทวิช  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายทศพร  สุขาทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธนพล  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายบรรพต  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายภูมินทร์  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายนาวิน  ยงทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายกรณภัส  สีสว่าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงมุฑิตา  ดีวันไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศุภัชญา  คำพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงแพรพลอย  โทวะดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงวิภาษณีย์  ไชยทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงปพิชญา  มายอด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์รำพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงวาเลนท์  สิงหาคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอุรชา  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงวารุจีย์  สิงห์หันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณัฐพร  เพ็ชรจันทึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงจิตรานุช  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายจิรายุ  ภูมิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงเปมิตา  ณะธิไทย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพิยดา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงวาสิณี  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธนากร  อ่างทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายดนัยเดช  ลือชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงจิตราภา  เพีรศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายนที  เหลืองชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงจีระศักดิ์  นามสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงเปรมฤดี  รุ่งวิสัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกรวินท์  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิมล  เชื่ออินทรถา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวาธิจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายคชพล  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายจักรวาล  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณัฐภณ  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธนภัทร  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายธีระเดช  หนาดคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปาริชาติ  โคตรสำนวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายทักษิณ  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายนพรัตน์  งอนราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพงศธร  พูนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภูตะวัน  จีรังกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภูมินทร์  ธนน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายศุภเกียรติ  ไขแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยันทะรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายสราวุฒิ  กาบสำโรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายอดิศักดิ์  ปิดประสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ็งพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายอาโนว์  สุนาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายอิทธิพล  ทรงเหร็กสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงชลธิชา  เข็มศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพงศกร  เครือเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายจิรายุทธ  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงวริศรา  สีนูเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธัณพิชชา  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงวนิดา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอติมา  กุลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงขนิษฐา  เเสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอารยา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวัชรเกียรติ์  จาริพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจตุพร  สิมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสุรางคนา  เสาธงไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวราภรณ์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายภูมินทร์  มาตจินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงกนกพร  สดใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอรปรียา  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายนครินทร์  อุ่มอาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจันทร์ทรา  ศรีถวิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายณัฐภัทร  นามนนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงวราภรณ์  สอนพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายชยานันท์  รวยทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายทีฆทัศน์  รัตนตรัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายศิวกร  บัวบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงสุมินตรา  บุญตวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงวนารัตน์  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฐิติมา  คงทน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลเขต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพฤกษาชาติ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายเตชินท์  อินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายภูรินท์  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชลดา  แก้วอินทิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณฐพร  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ฉายพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงปรารุวี  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงมัลลิกา  ตามล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงมินธิลา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรัตนาวดี  อุพันศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงลลดา  จิตจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อึ้งเส็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงสุจิรา  สัตถาพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอชิรญา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอลิสรา  นัยนิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายชิดตะวัน  จันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นายณัถยศ  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายเดชบดี  วรกุลดำรงสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายนนทวัฒน์  คนเพียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายนัฐวุฒิ  อรอัฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายนันธิพัฒน์  ศรีกุลกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นายปริวรรต  วงค์เข็มมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายปรเมศ  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายไพรัช  ไพไหล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายภัทรพงษ์  เภาวณะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นายมนัสชัย  สอนสูญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายรชานนท์  ไตรทามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายวิทยา  จรหอมเฮ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายวุฒิเดช  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นายสิงขร  คำสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายสิรภพ  มิตรสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายอธิป  สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายอัษฎายุธ  ไชยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเวช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวกัญญารัตน์  วงค์บาตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงจินดามณี  เฉียดไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงชนาภา  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงญาติกา  อินทร์เจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงณัฐฌา  จามน้อยพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงณัฐนรี  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงต้นหญ้า  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธีรดา  บำรุงวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงนันทิชา  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปรียาวี  เชื้อพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปิยธิดา  วิลาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพัชฎาภรณณ์  โพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวพินมนี  พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวภัทรภร  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงรชฏ  หัวเมืองลาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวันวิสา  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงศิริญากร  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงศิรินันท์  อุปลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงศิริมาศ  สุพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงสุนิดา  สีอุคุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสุมณฑา  ไขประพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงหทัยวัลย์  ชิตบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงหฤทัย  เปลไสล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงอภัสรา  พุ่มหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธนพร  จงรัก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายชัชชวิทธิ์  สีตะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงสิริกานต์  สายบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอรจิรา  ทะทำมัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาอ้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชยาภา  พ่อสียา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงนภัสรา  บุญราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุสะอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายคมสัน  บุญเขียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายปริวัตร  บุดดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายศักดิธัช  บิดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงบุศราภรณ์  เหิงขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชัยพล  วงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงนารีรัตน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายชาคริต  ภูมิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายปัญญาวุธ  ปัญญาสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายอรรนพ  พรมดอนก่อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายสิทธินนท์  ปากดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงอินทิรา  บุษบา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพิยะดา  ชัยปัญหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกานติมา  นาโควงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายกิติพร  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอรอนงค์  กงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอนุธิดา  เศียรกระโทก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายปรัชกร  ไพรบึง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอลิสา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายเมธาสิทธิ  แสนอุบล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซึมเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพรพัชชา  คุ้มชาวนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงสุนิสา  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พิชายคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพิชญาภัค  พงษ์พันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายสิทธิพงศ์  วิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายสิปปกร  ยิงธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายปิยวัฒน์  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายฐานวัฒน์  จันทวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายธราณิช  พ่วงหลาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายคมพิพัฒน์  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุกัญญา  ราชหาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงธมนวรรณ  สิงห์วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผงธุลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสุภาวดี  หนูดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงนภาพร  พงษ์วัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายกิตติพัฒน์  เลิศพงศ์สุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายชุติพงศ์  กลีบรัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายณราทิพย์  หันโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายณัฐพล  จูมสีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายนวพล  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายปรมินทร์  สิงห์คู่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายพฤฒิชัย  บุญปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายพันกร  พันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายพีรพล  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายมิงขวัญ  โมระดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายรชตพงศ์  สามหาดไทย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายรภีภัทร  ประชัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายราชัน  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายวราเทพ  นาคราชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายอภิรักษ์  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายอิทธิสิทธิ์  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวกมลพรรณ  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงจิรประภา  เขตสินบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงจิรภา  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงญาณิศา  ธีระพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงดลนภา  พานะะลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงดาริกา  เลิศลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงธาราทิพย์  มีพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงนราทิพย์  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงนันทพร  ไชยฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงนันสิณี  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนิตยา  อินทร์ตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนำทิพย์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวพรชิตา  บุตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวพรษิตา  งอยหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงพรีชานิกา  อาจพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงภูรีรักษ์  แสนพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงมธุรดา  เขจรพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงมุฑิตา  มังทะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงศรีสุดา  พรมพาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงศศิประภา  ผาผุยคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงอนุสรา  มูลสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวอรพินท์  ชาปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงสาวิณี  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงธันยากานต์  ธัญภัทร์วัชรสิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นายพลวัฒน์  สอนสูญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงพิชชาพร  ต้อยจตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงมนัสวีย์  ไชยวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงอริษรา  แสงชะวะเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชุมผกา  อุปครราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณัฐริน  คำฤาเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนารีรัตน์  อุปพงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงนิวาริน  คำจวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปวันรัตน์  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงพานิดา  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงพิมลพร  บุรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงแพรวา  ปินะกาเส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงมนันท์ญา  อินหนอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงมะลิรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงรุจิรา  จิตงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงวรรณวษา  พรมโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงวารุณี  บุญเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงศรัญย์ญา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงศุภานัน  สงคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงสุภาพร  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสุภามาศ  แพทย์กิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงหวันยิหวา  สำเภาทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงชฎภรณ์  กุศลสูงเนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงปรียารัตน์  พิมวัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายเนติธร  เกตุวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณพัฒสร  ณัทคุณธนากิตติ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายสรณัฐ  ไสยประกรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงภัสสร  สองสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงมีนา  อินทรวิศิษฎ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายภัทรพล  คุยม่วงพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายศิริชัย  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลอดซอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงกฤติยาณี  จันทร์วิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงรัญชด์  หิรัรัญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงกัลยกิตติ์  จิกจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายธนศาสตร์  ตรีนิภากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงเกศรินทร์  โคตรวิชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงจิรวดี  วจีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 นายกฤษฎากร  ถวายพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายธนากรณ์  เสียงล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายจิตรายุต์  สริมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายณัฐพล  นุชิตภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายณาศิส  นาคบัวจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายธนาสิน  แดงงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นายธนากร  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายธนาดุล  บำรุงศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายธนาวิน  ลายแพ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นายนพรัตน์  สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายพีรวัส  ใจเที่ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายภูตะวัน  อุทุมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายสราวุฒิ  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายอาณกร  กลยณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงขวัญเนตร  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงจุฑามาศ  อสุระพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวจุฑารัตน์  จันทิมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงชนันดา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุดสอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธาราทิพย์  สระแจ้งตูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวนภัส  เก๋าจอหอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวปาริฉัตร  โมครัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงพรชิตา  นิ้วน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพรนภา  เจริญมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงพิชญามล  สิงห์ใจบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงลักษณี  นาคคูบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวสิริลักษณ์  ส่งเกษมสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสุปริญญา  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุสวดโม้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุภรพรรณ  เงิบหลับพลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงอริศรา  กิรัมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวอารยา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวอารีญา  ปาวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วะชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายภูพาน  พลายตานี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายอภิรักษ์  เมืองศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีจำนงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายทรงพล  พระราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปาริชาติ  พิลาทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงศิริภากร  ค้าขาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูธวัช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายสุธากร  ประพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายกุลพัทธ์  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายณัฐพล  ศรีฉายา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายศิริศักดิ์  โทแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงนาตยา  ไมวงศ์แสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงกันตา  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงพัชรินทร์  วรกัน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศรีจินดา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายรณชัย  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายภัณฑกาญจน์  เขจรกลาง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงศันสนีย์  วงศ์อินพ่อ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอริสา  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ทูลไชย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงปราริชาต  ปัทมาศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงกุลยา  ทุนชัย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงดารุณี  วระโงน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกชกานต์  ตราชู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงกัญญาภัค  โลนิกิจ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงวิภาวี  ค้าเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงณัฐริกา  มุงวงษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงสโรชา  ทรงกรต โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงสุดารัตน์  สมแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงนันชนก  แดงวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายจินลาภัทร  ดีทา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายอลงกรณ์  ไชยสุระ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสโรชินี  พันธมาศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวสุดารัตน์  ตาละคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปวีณา  ยัป โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวศุภร  หนึ่งคำมี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวจิณห์จุฑา  พฤกษ์จันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงสุนิสา  วางสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวศรุตรา  ใบแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาววิภาพร  ไชยสุระ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวพิชาญา  ท้าวด่าน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงวรัญญา  สาธร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงวริศรา  ฮามวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงลลิดา  ใจขันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงนิตยา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรีเภา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงนลินทิพย์  ศิริจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงวิรัญญา  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาละพัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกนิษฐา  ประสบผลสุจริต โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวสโรชา  พลาดสุ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกยรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวสุชาวลี  มุงแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงพรรพัสษา  ช่วยสุมาลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาวชลิตา  ศิรินาม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวกัลยารัตน์  ฤทธิวงจักร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวศิริกาญจน์  อุดมเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาววราภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวอรปรีญา  บุรมย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวเกวลิน  เฟื้องบริบูรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวบุณยนุช  ใบหะสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวสุธิตา  ปุนจันตัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงเพชรลดา  นำคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอภิสรา  บงค์บุตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาววราพร  มุงวงษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวธิดารัตน์  ไผ่พุทธ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาวน้ำทิพย์  พรมทะยาง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวลลิตา  พันธ์วิลัย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวกรวรรณ  พลอาษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวธนิศา  อิว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวอรญา  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวพจมาน  โอระนำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงนิลาวัณย์  บุญต่าย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงปิยวรรณ  ยอดมณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายเด่นดนัย  ปรีเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงนภัสรา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงภิญญธิดา  ด่านเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงบุญจิรา  ทระเทพ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายประกาศิต  รูวันมอม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงพัทธิญา  วระโงน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงรุ่งนภา  สร้อยจักร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงอริสรา  บุตรดีด้วง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทโมรา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 นางสาวพรทิพย์  ผายวงษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงดวงกมล  แย้มยวน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพรหมพร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงจีริสุดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายธนพล  บึงทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงนิศามณี  กิเหิบ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายทศวรรษ  สุดาชม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงกนกพร  สิริภูมิชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มวลไธสง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงสุนิสา  ทิพชาติ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายอิทธิพล  สายทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายภโวทัย  ยุวะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงนิธิพร  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงชนาวดี  เจริญชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงวิมลพรรณ  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงนราพร  ระหวยหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายสศิโรจน์  นาคช้างแดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงเมธาดา  คุณบัวลา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิเพชร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงอารยา  แก้วหล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงจตุพร  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงณัฐพร  ยาวรัมย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายคณิน  โคตะบิน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงไปรยา  โพนพันธุ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงรุจิรา  ยะมุงคุณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนสองชั้น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สมแสน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงธนัชชา  อินทร์ตา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงสายธาร  คาคำดวน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายสัจจาวุฒิ  จันทวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงปวีณา  แสงเขียว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงรัชดาพร  วงศ์สาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงจันทิพมา  แซ่เล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงพรสุดา  ศรีภักดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงกมลพร  ศิริภูมิชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศรีโนรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงสุรภา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐ์ขำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ฝูงพิลา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศุภาวดี  ศรีบัวบาล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายเกียรติสุขทรัพย์  ภูวงศ์ษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงน้ำทิพย์  กิจสอ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงศุจิรา  สกลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปฏิมา  โพธิ์คำมา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยโชค โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายเดชาวัต  ตรีสาตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสลินลา  ทองสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงอาภาภรณ์  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงสุนิตา  ไชยรา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีสมัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงพิกุล  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกัณธิกา  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์โสภา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงปราณปริญา  ปฐวิกานต์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอริสา  ขำสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงชนินาถ  โคตรแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงปริยาภัทร  นารินรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาระบุญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงอรอนงค์  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวอัญชิฎฐา  ชัยประโคน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นายกรเวช  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายเสกสรรค์  ขันแก้ว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวจรรยา  จันทร์มาลา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 นางสาวบุษบา  จูมพิลา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 นางสาวพัตรพิมล  อุสาพรหม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอนุชา  มาตรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงผกากรอง  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นางสาวอารยา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ลือชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 นางสาวศิริวรรณ  จอมสีวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวอภิสรา  การีชุม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวกิตติยา  จิกจักร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงวรัญญา  จั่นจีน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงจิดาภา  อุปสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงขนิชฐาพร  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวรางคณา  นาสี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสอนดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงวรากร  วิเศษชาติ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลาแตว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์อุดม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงสุชัญญา  สอนนุชาติ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายราเมศวร์  สมพมิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงศรสลักษ์  วงค์ธรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฟองอ่อน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายนรากรณ์  สมแสน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธรรศชวิน  เสือประโคน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายกษิดิส  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธนธัส  หงษ์คำมี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวปัญญาพร  ศรีกา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นางสาวรมย์ธีรา  สุจริต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นางสาวพิไลพร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอภิญญา  เม้าราษี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายสุเมธ  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงธาญาลักษณ์  ถวิลไทย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวเสาวภา  พรมส่วน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จักรแก้ว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวอุมาพร  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวอมรรัตน์  เพชรพรรณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นางสาวศิริวิภา  หลักกล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นายสกลวรรธน์  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นายธเนศ  ผันผ่อน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 นายชัยวิทย์  สอนสุราษฎร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นายเธียรศุภร  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวพิชชาภา  แสนชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวสุนิสา  อรรคดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวเขมจิรา  สุขเกษม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวคณิตา  สุวรรณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงพัชริญาณ์  วภักดิ์เพชร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงธนพร  นาธิกา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายภูริศ  สุนรบดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวสุดารัตน์  สกุลศรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงเนตรมาดา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายปฐมพร  จำปาศรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงอมฤตตา  ธิศาเวช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก้อนแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ภู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปพิชญา  ยืนสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายจีราวัฒน์  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นายฉัตรชัย  หายคำอุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นายชิษณุพงศ์  นันทราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นายนพปกรณ์  ศรีซองเชษฐ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นายพรรณกร  ผาสุก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นายภควัตร  แมดคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นายวุฒิพงษ์  ศิริวาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นายอารดา  ธรรมกุลธีระกิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวกฤษติกา  จีระศิริโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวจินดามณี  มีพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวจิราภรณ์  อินทร์งาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวชญานิศา  การุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงชนาการ  จันทร์มาลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวฐิติพร  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวนภสร  ช่างนิรันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวประณิตา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวพิมพ์นารา  สุขจิตวิบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวพิมมาดา  แก้วขาว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวเมริษา  โพสาธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาววิชาภรณ์  เดชสอน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงวรรณวิษา  บัตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาววรรณิดา  จนทโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาววรรัตน์  ช่วยสุด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวศรัญญา  ชัยรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สีนานวน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวสาริณี  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงสิริกร  วงค์กระโซ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวสุพัตรา  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาวอนัญญา  พาเสน่ห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวอรวรรณ  เวียงแจ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวอริสา  ทองกัลยา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวอัจฉราภรณ์  ถาปันแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นายเศรษฐพงศ์  ตฤษณานนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวณัฐการต์  เก้าลิ้ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกัญรัตน์  ที่อร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวธาราทิพย์  แก้วทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวกัญญาณัฐ  มีเงิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นายเพชรศิริ  จรัสการุญวัฒนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวอนิสรา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นางสาวธัญสุดา  สาระหงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาวณัฐธิดา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวกมลวรรณ  พุธเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาววายุดา  วะชุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นายภูมินทร์  รัตนมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นายปรัชญา  ฮ้อเถ้าว์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวจุฬาศิริพิพัฒน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นายพิชิตชัย  นิมาลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายสุเมธ  มะลิทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวธิดารัตน์  นาคสะเล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นางสาวเสาวรส  อนทะเสย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 นางสาวสิริยากร  ก้อนอินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงปานชีวา  สุทธิอาจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาวอุบาสิกา  เหลาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 นางสาวปะวิณา  ศรีวังสุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวสิรินาถ  คุณป่าข่า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวเกวลิน  สุวรรณเทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวจิรนันท์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวจิราวรรณ  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาววาสนา  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวนงลักษณ์  หลาบเหมทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวพิชญาภา  ภูสมสาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาววิชญาดา  ชมมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาววรินดา  โถคำนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาวสุชานันท์  สาขามุละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงอภิญญา  รังษี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงธิสุตา  นันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงณัชชา  พานจำปี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงกัญญาพร  พลโทบุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงไปรญา  หวังถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงกนกรดา  ศรีเทพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงแพรทอง  โพธิ์สาวัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายเศฏฐนันท์  พรมบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์พรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงสุพิชญา  ใยบัว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงนิรวรรณ  สมัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงศสิตา  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายลี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงอธิติยา  กางทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันชะลี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายธนพัฒน์  เพชรเสถียร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงอภิชญา  มาท้วม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงเจนจิรา  เพียสา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายวุฒิชัย  ประสมศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงศิรประภา  ออมสิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงนริศรา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายไกรยุทธ  คะสีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายสุรจิต  แก้วดวงดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายอัศนี  โอตพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายภาติยะ  ยนต์จอหอ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายนภัส  ต้นงาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายนราธิป  คล่องแคล่ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายจักรเพชร  จิตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายทรงชัย  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ใยแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ธรรมเนียม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 นายกิตติพัฒน์  จันทะกอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 นายกฤษณพงศ์  พรมลี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 นางสาวชนิดา  ธรรมชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวจตุรพร  มะโรงชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นางสาวณัฐพร  สิงห์ทองไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 นางสาวทัศนีย์  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 นางสาวสิรินทรา  บุญเชิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 นางสาวอรุโณทัย  อ่อนด้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงอาทิติยา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวชไมพร  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 นายพงษ์ศิริ  มาตราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นายนพรัตน์  วงษาเอียง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 นางสาวอชิรญา  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 นางสาวอมรรัตน์  แก้วทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 นางสาวจิรภา  รถไฟรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 นางสาวอริตา  รักษากิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวมนัสวี  แวงวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายธนวัฒน์  มาลาทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายทศพล  พงษ์ศุภรางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 นางสาวเปรมปรียาภรณ์  สิทธิสัตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงสุนารี  กิลาวิทย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงโสภิตา  แสวงกิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายกิตติศักดิ์  หาญคำอุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายจักรพรรดิ์  คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายชัยวัฒน์  คะตะวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายธีรยุทธ  มีมะลิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายวัชรากรณ์  สายแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายสุริยา  คะสีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายอนุรักษ์  แสนโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายอรรถชัย  ชงกลาง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกิติมา  บุญยาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงจิราวรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงฉายาณพรรณ  ปรางค์แก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงชญาดา  คำเทียง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงณัฐพร  อินทิจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงตรียา  แสนจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงเทวลักษณ์  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงนลินทิพย์  โภคาพาณิชย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงปิยมน  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงพรรษา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงวรางคณา  ลูกเงาะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงศิรินยา  สันทาลุนัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงศุภกาญจน์  เกษเพชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงสุดารัตน์  สมทรง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาสองสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงพรนภา  สุริยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายธัญวินทร์  ศักดิ์สิริวรกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  กาญบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงสุจีรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงศิรินภา  แสงแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงภิญญดา  ภูมิประโคน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายขรรค์ชัย  ขันธ์ทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายเจษฎา  โอตพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายนวพล  คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายปฐพี  พระศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายจิรายุ  เอกอุ่น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายภาราฎา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายรฐนนท์  พลข้อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ดาวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายศุคลวัฒน์  รักษากิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายธนวัฒน์  ชนะพจน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายสุทธิพงษ์  กาศสนุก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายอนุชา  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงพีรญา  อาษาสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงกุลสตรี  เจริญชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงกนกพร  หนูแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงขันติยาณี  ท้าวแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงชนิสรา  มุจรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงนิดาวัลย์  วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 นายรอยบุญ  พรหมอุดม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงปริยาภัทร  แสงชมภู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงพรนภา  ชาติวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงพัชริดา  สุขใจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงศิรินทร์ญา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงณัชชา  พัดชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉัตรทัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงพรชิตา  อุ่มภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงธนภรณ์  ปลูกกลาง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงสุนทรี  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงรัชญาดา  พามี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายภราดร  วิเชียรชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงเกศรา  แสนชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 นายโชคชัย  พิมสอน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 นายเกียรติชัย  มูลทองใจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริขันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงสุธาสินี  เพ็งสีแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 นางสาวอรกนก  วงศ์กันยา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงฉัตรีญา  สุขะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 นางสาวณัฐธิดา  จันทร์เกตุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายศักดิ์นนท์  กงพาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายพรรณรพ  คำคูณเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอริสลา  ศิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงปภัสษร  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงอาทิตยา  มงคลนำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงเนตรทิวา  มีศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เชอร์ริลล์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงศิริประภา  มาตราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงกฤติมุก  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสถาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงอทิตยา  จันทะรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายเจษฎา  พาพวย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายณัชพัฒน  นวลมณี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมหงอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายกฤษกร  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายวสวัตติ์  ต่ายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายวชิรพงศ์  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายเกษมสันต์  สุภาทิพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 นางสาวพรนิภา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 นางสาววิชชุดา  จุดตะโพน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงอรัญญา  สายสุพรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายเตชินทร์  คำภา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายกุลศักดิ์  ลุตะภาค โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายศุภวิชญ์  สมผลวัฒนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายนวพล  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายอภิวัฒน์  สารโพคา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงนนทนัน  ตัดสืบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงณัฐวิภา  วิถี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงศิรัลักษณ์  แย้มเกษร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงปวีณา  โสมไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายศักดิ์สิทธฺ์  รัตนะชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายธนกร  เพ็งสอน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายพัทธนันท์  โขงทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงใบเตย  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายวิทวินท์  บุตรแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายธนภัทร  ถ่อนสันเทียะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงพิมวิไล  นามเดช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายธีระนันท์  สีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงพัชรินทร์  โพสาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงฐิติพร  อินธิจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำหล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายกฤษดา  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายชาติตระการ  หมั่นกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงมนัญญา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายเอกราช  คำหล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงจุฑาพร  วงค์ธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายวิทวัส  สระครบุรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายณัฐฐาพร  สิทธิโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงจันทกานต์  ทวีชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายภูมินันท์  หัสดร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงนิติศิริ  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายโอฬาร  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายชัยพัทธ์  ใจทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงสุปราณี  วังชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงณัฐพร  สมจิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงเสาวภา  รำไพบิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงสเตล่า  แมคอินไตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงลลิตา  อุปโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงบุราณี  ทองอ่อน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายธนภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายธนกฤต  มาตย์วิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงนันทการ  พิมพ์เมืองคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงชุติมา  พินิจพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงธราธาร  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงนุชจรีย์  เเก้วศรีจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสืริวัลย์  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงชนิตา  สุขะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงกาญจนา  ขุมเงิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ภูศิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงพรวลัย  ญาณเสถียร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงณัฐมน  สุดตาซ้าย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงพิยะดา  ใครบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงมาริษา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงญาราภรณ์  โศธิเสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายก้องภพ  เจนปรุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงภัทกัญญา  สีละพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงฉันต์ชนิต  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายวีระบุตร  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายเกียรติชัย  สมพมิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายธนสิทธิ์  สินลับ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายพัชรพล  ทองอันตัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายพรเทพ  คำปัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายเจษฎา  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายศุภกิจ  จุลพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายอดิศักดิ์  ชาวหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายอภิรมย์  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายสิทธิโชค  พรหมพิมพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงธิดาพร  คำมูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายวรรณษิต  คำหล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายดนุพร  จันทรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงญาราภรณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายวันประดิษฐ์  ละดาวัลย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายธนพล  โชติถิรวัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายนิรุตต์  เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงอนันตยา  โยมเงิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายกฤตภาส  หมั้นจิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายคมชาญ  แฝงจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายจักราวุธ  กะพุทธา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายณัฐพล  ซาสงวน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายเดชาธร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายพลรัตน์  สุขเกิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายภูรินทร์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายสหรัฐ  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาตะรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงณัฐกาญ  พุทธชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองพราว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เข็มกลัด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงพิมพิศา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงภาวิณี  ป้อมจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงรัตติกาล  ถัตถานาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงสุพรรณษา  พุธเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงอรพิมล  มาตราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 นายณัฐวุฒิ  นาโควงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายจิรเดช  ภชาหงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 นายภูเพ็ก  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 นายพุทธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 นายภาสกร  ต้นงาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 นางสาวเวธกา  พรหมส่วน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 นางสาวนุชบา  เทพวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวธิดาพร  ธารดอนรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวฐิติมา  เคนท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 นางสาวมุชิตา  ฟันเกษราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงภู่กันศิลป์  ยืนยั่ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 นายภูริวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 นางสาวภัทรา  ชาลีวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 นางสาวนลินี  ทนุพร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวสุภาวินี  ปะทักขินัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวสุพัฒตรา  บุดชาดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 นางสาวณัฐณิชา  โพสาวัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 นางสาวพิมพ์ชนก  สาขามุละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 นางสาวจีรญา  ประทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 นางสาวรักหทัย  คุณาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 นายสุทธิชาติ  เอ็นดู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงเพียงรวี  สุขโข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 นางสาววชิราภรณ์  โคตรเพชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 นางสาวอรุโณชา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 นางสาวชนนิกานต์  พลเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 นางสาวสุจิตรา  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 นางสาวนริศรา  จันทะรังษี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 นายเกียรติศักดิ์  มูลทองใจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายศุภชัย  เนืองแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 นายชนะชัย  ศิรุคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 นายฐานันต์  บัวเพชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 นายวทัญญู  ธรรมติกาแดง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 นายอนุวัฒน์  มาตะราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 นายจักรพันธุ์  คชพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 นายณัฐพล  มังกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 นายนัฐพร  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 นายกฤติพงษ์  เอี่ยมละออ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 นายธัญทิต  สมจิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 นายบรรลือฤทธิ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 นายจิระพงศ์  ฉายเนตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 นายจีรศักดิ์  ปีเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 นายธนพัฒน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 นายนนทกานต์  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 นายกิตติภณ  บุญกมล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายดนัย  พื้นบาตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายกฤชานนท์  นวลลม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายธนกฤต  กิจโสภี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายหัตถ์ธชัย  ผ่องพรรณวิบูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงจิราพัชร  ระเเมนชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายเนติธรรม  ทิพย์มณี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายธีระวัฒน์  ชะนะนิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายจตุรภัทร  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงณัฐพร  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงสุทัตตา  พุทธา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงอภิญญา  คองสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงนัดนาริทร์  ศรีสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงพรชนก  คงยิ่ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงศุภารัตน์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำภา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงเขมิสรา  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงวรรณวรางค์  ตุพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงภัทรวดี  พิลาชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงชลกร  ฤทธิดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงณัฐพร  สุแพง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงพิศมัย  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงอชิรญา  คุณากร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงณัฐชยา  ขันติยู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงศิรัญญา  สุราราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงวันฐพร  ยงพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงธนารีย์  สีบุญเรือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงไขนิภา  วรรณโส โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงนุชธิดา  คุนากร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายรัชพล  แสนราษฎร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงพัชรธร  มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงณัฐรุจา  ทิพชาติ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงธิดาพร  ชาติชำนิ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงสุภานันท์  พิมพรรณ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 นางสาวปวีณา  เพชรพรรณ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 นางสาววิจิตรา  สิงห์วงค์ษา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาววรรณนิภา  อินทร์คำน้อย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นายปริชาต  สิงห์วงค์ษา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นางสาวภัทรานิตฐ์  แก้วสุข โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นางสาวกาญจนา  เณธิชัย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงวรางคณา  มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 นายสิทธิศักดิ์  คำมะเมือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 นายแก่นศักดิ์  แกวไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 นายแก่นศักดิ์  แก้วไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นายวุฒิชัย  สุริโย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 นางสาวพิรดา  พรมมา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 นางสาวพรหมฤดี  บุตรพันธ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 นางสาวนิภาพร  สุรินทะ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 นางสาวพันภษา  เจริญไชย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงธัญรดา  ชาดวง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงวรัญญา  เรืิอริรักษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงจันทร์สุดา  นวนอาสา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงณัฐริกา  พงษ์อารีย์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายณภัทร  สุพลธวณิชย์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงกุลนรีพร  ศรีเตชะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายศิวกร  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงศุภักษร  อันชัยศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 นายทยากร  ราชครุฑ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 นายพีรณัฐ  หาไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 นายภาณุวิชญ์  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายยงยุทธ  พละสุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 นายวธัญญู  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 นายวรพล  วงศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 นายเอกภูมิ  ถานะลุน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงกัลยา  ไพรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 นางสาวกิ่งกาญจน์  สุตะกาน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 นางสาวเกตุสุดา  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 นางสาวจีรวรรณ  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 นางสาวชมพู่  ก้อนดินจี่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 นางสาวชลธิชา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวชลลดา  ศิริบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 นางสาวชิดชนก  ชิตะบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1835 นางสาวฐาปนีย์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงดวงฤดี  แสงสุรินทอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงประภัสสร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 นางสาวธัญญารัตน์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 นางสาวธิดาพร  ในอรชร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 นางสาวเนตรนภา  โพธิ์ตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงปฏิพร  เทพิน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 นางสาวปาริชาต  สอนศูนย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 นางสาวผุสรัตน์  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 นางสาวพนิดา  บรรเทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 นางสาวพิชญาภรณ์  มะลิบู่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 นางสาวเยาวลักษณ์  ถานะสุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวรมณี  เทวรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นางสาวรวินท์นิภา  เพราะแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 นางสาวระพีพร  หาไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาวฤดี  จำวงศ์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นางสาวศรนภา  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 นางสาวสัภยา  อุธาลุน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงสุพิชญา  ทันสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นางสาวอนามิกา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวอรสินี  บรรจง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวอรสุดา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นางสาวอริษา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวอุทัยวรรณ  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงเอมิกา  ถาปันแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 นายกิตติศักดิ์  ดาบโสมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 นายภูธเนศวร์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 นายอชิตพล  ม่านสุวรรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 นายอนุภาพ  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายอนุวัฒน์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 นางสาวกิ่งฉัตร  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 นางสาวกิตติพร  นามโต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นางสาวขวัญจิรา  โถแพงจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 นางสาวจริญาภรณ์  คุณสัตย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 นางสาวจิตตินันท์  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 นางสาวณิชนันท์  อัคพิน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นางสาวทัศนีย์  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงธิดารัตน์  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 นางสาวนพรัตน์  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 นางสาวนันทวัลย์  หมูยา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 นางสาวนันธิณี  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 นางสาวนัยน์ปพร  อะนันตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงบุษจกาญน์  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองหัสดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 นางสาวปาริชาต  ดาบชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 นางสาวพรรภษา  ศิหิรัญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาวภิรพร  สกุลลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 นางสาวรุจิรดา  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงวนิดา  ทาสีไข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นางสาววาทินี  โพธิงาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 นางสาววาธิณี  หมู่แสนกอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวศุภาวรรณ  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 นางสาวสุภาพร  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวอนัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวอรสา  ทองบ่อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 นายเกรียงไกร  โล่ห์คำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นายคงกะพันธ์  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายชนะพล  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายชัยวุฒิ  แสงมณี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายณัฐพันธุ์  คำทะเนตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นายณัฐชา  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายธนภัทร  มุติบรรคา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 นายธนานัติ  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายรณฤทธิ์  ราชคม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 นายรสสุพล  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 นายวรวุฒิ  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายวิชิตชัย  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 นายอนุพงศ์  วงดวงตา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 นายอภิชาติ  เคี้ยมก้อม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 นายอัสนีย์  จันทบาล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงกชกานต์  คำอ่ออน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงขาว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาวกนิษฐา  หาญจ่า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 นางสาวจารุวรรณ  เจนศิลปกร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 นางสาวจิรนันท์  เบ็ญกุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 นางสาวชนัฎฎา  ยานจรัส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นางสาวชลธิชา  สุภาษิต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงชาริสา  จันทคุณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นางสาวดารุณี  รัตนโคตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 นางสาวธมลวรรณ  ซามาตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงบุษบา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงเบญจพร  ถานะลุน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 นางสาวประไพพร  สอนสูญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวปริฉัตร  รัตนพันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงฝนทิพย์  ฐานโอลาน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 นางสาวมยุริญ  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 นางสาวลลิตา  หมื่นตั้งใจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 นางสาวลัดดาวัลย์  เกลี้ยงกลั่น โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงวณิชญา  สมรักษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 นางสาววราลี  ขันทะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงสุพัตชา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงนภัสสร  คำตา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 นายไกรวิชญ์  คำโคตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายคริสต์มาส  อุดมนา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 นายจักรภัทร  ทองไทย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายต้นตระกูล  สุขใจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 นายทวีลาภ  พวงมาลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 นางสาวพิยดา  โทตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1936 นายทศพร  สอนสูญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 นายธณรัฐ  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 นายธนกร  ยศประสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 นายธวัชชัย  การุณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายธีรภัทร  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายปิติภัทร  มะลิทอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1942 นายยุทธภูมิ  สุวรรณมาโจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 นายวัชระ  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายวุฒินันัท์  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายศรันย์  กลิ่นบัว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายสมเกียรติ  เพ็งมีศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายสหรัถ  สัมปุญญา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 นายสิทธิพงษ์  วันเต็ม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 นายอนันทชัย  แก้วบู่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 นายอนุชา  นาสีแสน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 นางสาวกชกร  แก้วบุญใส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 นางสาวกนกพิชญ์  ประจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 นางสาวกมลลักษณ์  ศรีสมรส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 นางสาวกฤษณ์ฤดี  นราวงษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 นางสาวกัญญาพร  สันทัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสุระ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 นางสาวดวงพร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 นางสาวนุจรินทร์  ทุ่มโส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงปริญญา  ปากวิเศษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 นางสาวพุทธรักษา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 นางสาวเพชรา  จันทราษี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 นางสาวเพ็ญนภา  จำวงศ์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 นางสาวภัทรมณี  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 นางสาวมัลลิกา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 นางสาวยุรีพร  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 นางสาววรนุช  กันหา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 นางสาววสุนันดา  จ๋าพิมาย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 นางสาวสุตาภา  ศรีจุมลาย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 นางสาวสุทธิกานต์  เกาะแก้วใส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายจติโชติ  รักชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายจิรวัฒน์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายภูวเนตร  พฤกษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายนฤวัต  บุญเฮ้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายสุทธิพร  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายอรรถชัย  โทระดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุพร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงเมธาพร  กระโจม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงศุภารัตน์  ภูมาสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงชลธิชา  สีพลัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงธันยพร  เศิกศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงพรชิตา  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงฐิิติกา  ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงจันจิรา  นาศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงวิพาพร  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงชุตินันท์  ไตรราษฎร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงนิลรเนตร  คำศรีพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงมิวลดา  นามฮุง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงนุสรา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงภูพิงค์  อันทระบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายวิศวะ  ทนทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงกฤติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงชมพูนุช  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงนงรักษ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงวิภาดา  บุญเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พลธิราช โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 นายทินภัทร  หมอคำ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 นางสาวอรัญญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 นางสาวศรุติยา  เหมะธุลิน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 นายอัศวกร  รังวารี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 นางสาวรุจิษญา  หินสอ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 นางสาวญานิสา  ราษี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงภัทรดา  พัฒคาต โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงสิรามล  สุรินทะ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงกัสมา  จำนงกิจ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงอิศริญา  รังวารี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงรัตติกาล  มิสาธรรม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญสงค์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายเจตนิพิฐ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิสามารถ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายจิรทีปต์  ภาวงค์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายธนพงศ์  จันทะมาลา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายบัณฑิต  โพธิ์สาวัง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายปิยวัตร  อุปสรรค โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชชมภู โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงโชติกา  นนดารา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงณัฐธิดา  จบศรี โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงพรวลัย  น้อยอินทรีย์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาแสน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนวิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงลลิตา  กิ้วภาวัน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงศุดารัตน์  คำหอม โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงอริสา  ไพศาล โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงอักษร  มาตรักษ์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงขนิษฐา  มาสะ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 นายธนทัต  เมืองแทน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 นายวีรพงษ์  วารีย์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 นายวีระศักดิ์  มีเหมือน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 นายวิริยะ  ลีทอง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 นายอภิรักษ์  ไชยคำ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 นางสาวจิติมา  นามแสน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 นางสาวปนัดดา  บุตรสะอาด โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 นางสาวพิยะดา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 นางสาวมินตรา  จางจันทร์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 นางสาววรรณนิสา  บุญเสริม โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 นางสาวสุดารัตน์  งึ้มซา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 นางสาวสุภาพร  มหาโคตร โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 นางสาวจินตนา  พวงประดิษฐ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายนนทวร  บุญอาษา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายภูบดินทร์  วงษาแก้ว โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายวุฒิชัย  ใจกลาง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายศุภกานต์  เจริญชัย โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชชมภู โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงกมลวัน  เจริญรัตน์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุทธิ์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงณัฐกานต์  เหมะธุลิน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงนันทินี  เกนขุนทด โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงบุษบา  พรมน้อย โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงปนัดดา  เจริญชัย โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญรักษา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงวรารัตน์  เปี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงมณิภา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วคำแสน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วารีย์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงอภิญญา  สอนไชยา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงปัณฑิตา  จัน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายณัฐชัย  ราชชมภู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายปวเรศ  บัวโรย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายมนสิการ  หารบัวคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายวรวุฒิ  ลีพรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายวิทยุทธ  จันทะฝ่าย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายศักดิพงศ์  ศรีมาเพชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายอิทธิกร  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันจำปา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงกันยารัตน์  แสนพันนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณโภชน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พิมพา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงเก็จแก้ว  สูตรไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงจิราพรรณ  พันทะสา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงชญาดา  อัคนิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงทับทิม  ศรีนุกูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงนันท์ญา  คำมูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงณีรนุช  สอนไชยา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงนุชวรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงบุญฑริกา  สมจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงเบญจมาศ  พาหา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงปฏิพร  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงปณิตา  พิมพากุล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงพัชรินทร์  พานพินิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงวนิดา  รัตนโกศล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงสีทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อัคนิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงวิภาวี  พรหมสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงวิยะดา  พรหมศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงอัญชิสา  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงอาภรณ์  ลุนปุย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงอาริยา  ไชยเชษฐ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงอุบลรัตน์  แพงพา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงนัดดาวัลย์  สารีนันท์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงปริฉัตร  สมัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงเจนจิรา  สีละวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายธานินทร์  จิ่มอาษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายกมลพรรณ  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายกฤษดากรณ์  แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายฉานฉาย  แก้วก่า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายเทวภัทร  กัลยาไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลุนดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายกรวิทย์  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายธีรพล  พันพละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายปฏิภาณ  พจนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายปฤษฎิ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายไพโรจน์  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายวัชรากรณ์  สุนสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายวาริชภูมิ  งื้มชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายศรันยู  สมบัติดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายศุภกิจ  ยอดสง่า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายสิรวิชญ์  บัวทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายอธิป  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงกนกนิภา  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงกุลธิดา  กุละนาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงชลดา  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงชาลิสา  ภักดีพิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงโชติลักษณ์  สาระบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เติมประชุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงณัฐริชา  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงปภาดา  นามโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงกุลปรียา  บุญทรง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงปาริฉัตต์  พรหมภักดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจอำนวย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงจินห์จุฑายาท  ล้านคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงภควรรณ  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงภัทรพร  สีละวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงมฌิญาภรณ์  แช่มชื่น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงชนกทักษ์ฑิมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงมลธิชา  ผาวิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงชลธิชา  ทุ่มอุทัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงรุจิรา  ศรีโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงชลนิภา  สารทะวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงวิชญาพร  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงชลยะดา  ฟากวิลัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงศศิภา  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงธิวาพร  เหมาะราศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เบียดนอก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงนันธิชา  นาดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เอ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงประภัสสร  ศรจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงปิยนุช  คำมิ่งมิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมภักดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมดีราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงพวงเพชร  มะลิซ้อน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงอธิมาส  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงตะวันนา  ผลาจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายกิตตินันท์  บุญศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กชายคงกระพัน  จันลาวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายชานนท์  จันพานิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายฐากูร  คงรักช้าง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันจำปา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กชายธนกฤต  ดวงสีทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กชายธนภูมิ  สุรัตน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กชายนพชัย  ทนคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2157 เด็กชายนพชัย  จันทร์นวน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กชายบดินทร์  สิทธิภูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กชายปัณณวิชญ์  พจนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูเวียนวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กชายพงศพัศ  สุรินราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1</