รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชนาธิป  วิพรรณะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายวีรวุฒิ  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนิติพัชรพงศ์  ศิริตัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพรนภา  ระลีทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธนกฤต  แก้วปีลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธนัชชา  พังดวงแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงระเชยบรัตน์  อนุรักษ์จินดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธีรภัทร์  คล้ายจันทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกิตติชาติ  สุขรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายทัตดนัย  คะตา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงญาณิศา  ไข่มุกข์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมวรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอนุธิดา  การยะบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงนัฐวดี  เขียวไกร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปุณยวีร์  กลางประพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตักโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอริศราเทวี  ขันอาสา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพัชรวลัย  รุจิรเสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนเลาพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนเลาพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชลิตา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกฤตยพร  พิมพิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงวิลาสินี  เครือเย็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธนภัทร  อรนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสนนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงฐิติวรา  กินรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยาพร  แสงพรมศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจันทิมา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิรสุตา  นาโสก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสวรรยา  โคตรเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายวรวิช  ภูนาเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศไชยวิบูลณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงคุณิตา  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเบญจพร  เหลืองเจริญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฐธินันท์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทุมกิ่ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธัญรัตน์  เอกนิพนธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ธีรเกียรติปภาดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธนพร  มุงคุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสายสวรรค์  เพ็งเก่ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธีรชาติ  สุนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนภัสสร  เสียงล้ำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนฤภร  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นายพลกฤษณ์  พรรณวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอัญชลีพร  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกนกพร  โคตา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชลดา  กั้นชัยภูมิ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนิรมล  เกวิรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชญานนท์  จันโทศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวเวณิกา  อุปครุธ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภคพร  พนมร่วมมิตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญก้อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภีมพล  จันทนิตย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวชรินทร์ทิพย์  ไตรยราชน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤษฎา  บรรเทิงศักด์ศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนิชาภา  วงษ์ทองเหลือ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงแพรวา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกรกช  ยะโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวนิติพร  วงค์ชมภู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปัญญพนต์  นีราณิชกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนบูรณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสิรีธร  จูมวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอนันดา  ใจสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายศิวกร  มูลสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงประวรรณรัตน์  บุสุวะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกนต์ธีร์  พูลเกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชุติภา  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มงคลเกตุ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงญาณินท์  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรภัทร  พลศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวชิรวิทย์  หอมอ่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศิวราช  เหลาพรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวิธวิทย์  จีนบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวชากร  ธารประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวกมลชนก  ปัททุม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวนรา  ณ ระนอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวปาลิตา  อัครพินท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายระพีวิชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุภัทรธาวดี  ช่วงโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนิกานต์  ธรรมโภคิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธันย์  สุภาพพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงจิดาภา  แพรไพศาล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นายพุฒิพงษ์  มณีพงศกร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายภรัณยู  แสนโยธะกะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายปรีชา  วงศรีลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายศุภณัฏฐ์  ปวรางกูร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวอรวรา  ทองศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวพุธิตา  อยานนท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวภัทร์ตรา  เจริญพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวแสงตะวัน  เปล่งทรัพย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวกรรณิการ์  บุญพิมพ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายนิติภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธัญโชติ  ภาแจ่ม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายไชยฉัตร  สรรพโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายศักดิ์ทวี  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงขวัญเนตร  พรมศรีธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกนกกร  คัดทะจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวณัฐิญาภรณ์  ดีมี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวญาดาวี  ไชยศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพงศธร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวกมลชญา  พรมบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวพรหมพร  ดีผดุง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายพิชเยศ  ศรีสงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวณัฐธิดา  รัตโน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสิรินธร  ผาไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนริญญา  ชนะทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายชัยภักดิ์  รัตนนิรันดร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายอานนท์  สังข์วันดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวพิมพกานต์  สายพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวณัฐนิดา  พันธุ์เวียง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายณัฐพนธ์  เอกนิพนธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปาณิศา  สิทธิกานต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายกิตติพศ  คำปัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกานดารัตน์  คำคู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอิทธิ  บุญโยทยาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายอัครนนท์  ค่ำคูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายภูริช  เมืองโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายสรวิศ  สายมั่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายปณตพงศ์  เจียรสุคนธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายภัทรกร  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายจิรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนบูรณ์  พ่วงกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวพัชพร  นันทิเกียรติกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายธนินท์  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกชกร  ไชยสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชลธิชา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวบุญรดา  อารีอำนาจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงลาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวนริศรา  แก้วกิ่ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชนิษฐา  กระพรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวธิดาพร  ศรีธิราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกุลนิภา  โยธากุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธัญวรรณ  คำเหลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธีรดา  ไชยคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาววันวิธู  อักษรครบุรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชินวัตร  แก้วทองสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชยกร  รัตนนิรันดร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวภัทราภรณ์  สีสงแย้ม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกวิตานันท์  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นายวรนันท์  ชอลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวจิดาภา  อ้นมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตโน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นางสาววิภาดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายพุทธิชัย  ทองนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวสุธินี  เหมะธุลิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวนฤพร  โรจน์เรืองนนท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ราวงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวภัทรสุดา  ศรีสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอทิตยา  ลุนลาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวาติกัน  วงษ์แหวน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ก่าเรือน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกนกนิษก์  โคตร์ภู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สร้อยศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวณิชยา  ตันสาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกฤตยชญ์  วะชุม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเสาวณิต  แก่นมั่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอัครเทวรินทร์  บุตรสีมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีมันตะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชินกฤต  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอพัชชาพันธ์  ผลวิเชียร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธนัชชา  มหิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายศรันยพงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพชร  นึกชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุธินันท์  เต็มอุดม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพิชญาภัค  สวนงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วไหล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภัณฑิรา  สารรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธีรชัย  มังคละคีรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณพรรษ  ใจแข็ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายสิทธิชัย  ไพโรจน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายยุทธวีร์  ปาจะนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนันทกุล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูมิดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธิติ  ยืนยง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์สี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนกร  ศรกายสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกันตภณ  อาวจำปา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายคณัสนันท์  ศรีอารักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธีทัต  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชวกร  ศักดาพิทักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสมกมล  นิลพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงฐิดาภา  หายะคุุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงฐิติพร  น้อยธิ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอินทิรา  ป่าไม้ทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิมพ์พิตรา  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวรรณพ  อินทะชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามมัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุธินันท์  วุฒิวิสุทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสีโสม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปันณพร  ณ ตาก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเต็ม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณัฐภัทร  ติธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงบุญนิษา  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศจิษฐา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรกมล  จันทร์ชนะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิริยากรณ์  พระแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอารียา  กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงเสาวดล  ส่งคุณธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสิตานันท์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายรชต  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสนติพีร์  จันทรโยธา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายรพีพัทธ์  รัชอินทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกัมปนาท  บรรเทิงศักดิ์ศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายฐิติพงษ์ศักดิ์  โสตาภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศรีนภัทร  น่วมจิตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศตายุ  วิเศษสุนทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวปิยธิดา  โจจน์กิจวิมล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวยศวดี  แย้มขยาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธีรดนย์  เข็มปัญญา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายพชร  โสภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นายปฤณ  ณ นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปัณณวิชณ์  ลาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพชรพงศ์  สุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายณัฏฐ์ภัค  อุดมวสุรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายจิรวัฒน์  ริยะวงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธวัลพร  ศันทเสวี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายวัชรพล  ฉัตรชนะชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายภูมิพิศุทธิ์  จริยรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเวฬุริยา  มูลทองสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วแสงธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวธัญญาลักษณ์  กวนศักดิ์ื โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปฏิพร  พรหมวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธันยพร  อูฐยาว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวพลอยชมพู  บุญทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายณัฐกิจ  ชาชม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ต๊ะบุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายพีรพล  คล้ายจันทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวธนพร  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวนฤภร  โพธิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิดาภา  ใจศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวสุเมธินี  หอมหวล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมพนิตย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายไชยวัฒน์  พนมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชลวุฒิ  ประเสริฐศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวนวพร  สมพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวปัณฑิตา  ประสพธัญญา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพรธณิชา  เพียรชนะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายสรวิศ  ไทรสุวรรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวประภาพร  ลักษณะฉาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  อุทุมทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงดูสัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกานต์รวี  ทวีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกฤตชญ์  หอมอ่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงขวัญชีวา  มั่นจิตต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีฟอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยทิพย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัทฐริญญา  เตชะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธวัลลักษณ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงขวัญใจ  วงค์แก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทะเพชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกชกร  โพธิชาติ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายกิตติภัฏศ์  เพ็งนุเรศ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายกิรติ  บุญสินชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายฐานทัพ  หงษ์คงคา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายบุญพัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภูวิศ  หงคงคา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายรพีพงศ์  กุลศรีวัฒนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายรัตนชาติ  หงษ์คงคา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวัชระ  ตะวังทัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 นายภัทรพล  ผายทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศักดิ์ศิษฏ์  ปพัฒน์ภักดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกัลย์กุลศิริ  ศรีธรรม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฏฐิกา  เม่นเกิด โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนัฏฐา  โตะฮิ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภาวินี  ไชยต้นเทือก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงยุวธิดา  แสงโสม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวชิราภรณ์  นาคพงษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวิภาดา  ชาวกงจักร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศิริยากร  คำหาญ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุกัลยา  อุดมนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอัมพากา  ใจรัศมี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญมา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปาริตา  สุระนนท์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณัฐภัทร  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายสุประดิษฐ์  บัวสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วดวงดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายชนกชนน์  นาสาวัง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธนเนตร์  สนิท โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพีรวัส  โชติประเสริฐ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุมนาถ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณรงค์กร  ทาก้อน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายอตินันท์  มศศะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายยุทธวีร์  สุทธิสาร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมชม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายมนตรี  สีระขวา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวทัศนีย์  แบรดลีย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนกฤต  สุมนารถ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนฤเบศร  ทศราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายบุรพัฒน์  ถาคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปิยะวัฒน์  วงศ์หนายโกฏิ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพัชรพล  ถาวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวุฒิกร  แสนทวีสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสิรภพ  โรจน์วิรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกชพรรณ  ประดับศรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงจริยา  นิตชิน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจิระสุดา  อินต๊ะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  สะโรบล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงชนิตา  ทั่งเหสกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชลธิชา  ทองมหา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรศร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธัญชนก  เกิดขุนทด โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงธัญชนก  กินรา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนพมาศ  สาดมะเริง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนฤมล  มีควร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนีรชา  นาคพิมาย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพนิตกาญจน์  วงศ์คะสุ่ม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพิทยารัตน์  กาดำดวน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เท โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงศศินิพา  กุลวงศ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสรดาร์  อรรคศรีวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสุภเมธินี  หาญณรงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอมลธิรา  เขาวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอลิชา  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอริสรา  ยุทธมานพ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอาทิตยา  ใจดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกฤษณพจน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกำแพงเพชร  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกิตตินันท์  สาโรจน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีสุขโข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชโยดม  ชนยุทธ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐชัย  ฤาแรง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธีรภัทร  สารินทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายนชรินทร์  บัวศรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายนิติพล  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายรพินทร์  นะราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวรัญยู  ลาดนอก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวรากรณ์  บุญรักษา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวุฒิภัทร  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศรายุทธ  บัวชน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอุดมโชค  คำป้อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธิณกร  อุ่นรัมย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพรเทพ  ลำลอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูมิธนา  อนุ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอภิรักษ์  ธ.น.ชอบ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายกิตติศักดิ์  วภักดิ์เพชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณภัทร  ธรรมนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสุรศักดิ์  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจิดาภา  กล่ำผัก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงนุจรินทร์  ศรีผา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพรทิพย์  ทองออน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงรัชณีกร  พ่อสียา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุภัทธวดี  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอมลณัฐ  ทามนตรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพัตรพิมล  นุพรม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเพรชรัตน์  พ่อสีญา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุธินันท์  ลำลอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงธุวดี  พิศาลวชิโรภาส โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงมิลมินลา  พุ่มทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอิศริญา  โคตรทุมมี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงทัศนียา  เล็ต โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญทรง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีระฆัง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนวิมาน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงประภัสสร  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันหาคม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนโชติ  ไชยประเทศ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธันวา  มิ่งสกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภัทรพล  ต้นสวรรค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภานุกร  ดอนจันทึก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวิษณชัย  ไกษร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายอนันตา  คีตะโสภณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายปวีณวัชร์  เกษราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศราวุธ  ศิริวงศ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายอนุวัฒน์  แบรดลีย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณัฐชนน  ก้อนคำตัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพงศ์พณิช  พลรักษา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกิตติกร  ศิลาอุดม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธนะวัฒน์  ดังพิมายย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพงษ์วรินทร์  แก้วสง่า โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวรกฤต  พ่อหลอน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจักรรินทร์  ผลเพ็ชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพัฒนพงษ์  กันทะวงศ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสุทธิพงษ์  คะเนนิล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายปิยบุตร  บาดตาสาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายเมธพนธ์  คำมุงคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายชินวัตร  พิมพ์แสน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธีรพัฒน์  ทีระฆัง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจเงิน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฐริกา  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธิญาดา  ท่องพิมาย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เก่งมานะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายปณิธาน  ประสุนิงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนิสากร  สุคม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพรชนก  เก่งมานะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพศวัต  ศรีทำบุญ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอิทธิพันธ์  วรรณการ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกัญญาณัฐ  สุนนทราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภัทรพร  จันทรโคตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภัทรสุดา  ภาโนชิต โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หาญณรงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสายอัปสร  ญาณกาย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอนงค์นาถ  สาระพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอัญเขมณัฏฐ์  ฐิตาภาภัทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณฐมณ  ตัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ชาชม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงนุสบา  ไวสุวรรณโน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสิริรักษ์  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงเพียงออ  วาริยาตร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสวรรยา  จันทะนะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐพงษ์  กงสะเด็น โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสิริเนตร  อมัณตระกูล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณัฐพล  วงพิลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมรักษา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายนัยปพล  เกณฑ์สาคู โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนริศรา  ศรีกาลังค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายปกรเทพ  วิริยะอุดมผล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงปวีณสมร  จันแดง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อพลบ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพัชรี  ไชยราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปวรุตม์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายพิเชษฐ์  อุส่าห์ดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิมชุดา  กันยาเถื่อน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภานุวัฒน์  ผิวศิลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุจิรา  พลชา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวิริยะ  คำมีอ่อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอนินทิตาพร  กระบวนศรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศิวกร  เทศน้อย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายภูริภัทร  เก่งเขตร์วิทย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวชุม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายภัทร์พรชัย  สุขวันธนรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปูชิกา  นุพรหม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชาลิสา  ต้นสวรรค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจุฑาพัชร  ถาคำ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงแก้วศรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉิมพลี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนุสบา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีธรรมมา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอนุสรา  แสนเยีย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงธิยาภรณ์  มัดถาประกา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพรชนก  โสตะภา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพรรณปพร  สอนแก้ว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสาวิณี  มิชา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสุชานันท์  สาริบุตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นายณัฐวัฒน์  พงไธสงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนัฐธิดา  แซงดาว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นายณัฐวุฒิ  เนตรคุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงประภากร  สุดาเดช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นายธนพัฒน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายธนาคาร  อรรคศรีวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายธีรวัฒน์  อรรคศรีวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนิติศักดิ์  สายบุญ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายศุภชัย  สุธรรมมา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายอิทธิกร  ทวิอรุณ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกิตติพงศ์  บุระพวง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายชัยวัฒน์  บุตรวร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธีระพัฒน์  มหาโคตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายรัฐกิจ  กาดำดวน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายสหรัฐ  ธเนศสุนทร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายคฑาวุธ  สุภาทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายสมรักษ์  ชลไพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายทิพย์ภวัฒน์  คะยอม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายพิพัฒน์พงศ์  แท่นทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายอัษฎา  อนุ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายเกียรติศักดิ์  สินธนู โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายวราวุฒิ  เพ็ชรนาค โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวขวัญชนก  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายศุภณัฐ  บรรเทา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอมรเทพ  ยิ้มดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวณัฐปภัสร์  วังกะธาตุ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายเพชรแท้  กระดังงา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปิยมาฑ  วงษ์ฝ้ายแดง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายกฤตเมธ  โชนุพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวพรนิตา  อ่วมสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพิเชฐ  พันธ์ครู โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาววราภรณ์  เรียบร้อย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายพิชัย  พันธ์ครู โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวศศิธร  ภักภูมิล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงศศิธร  ลำลอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวแคทรีน  ชัวร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงเบญญาภา  หมื่นมนตรี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวจิรณัฏฐ์  จันทรนนท์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวชนน์นิภา  สุขวัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจิรัชยา  กาฬสินธ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวชลัยรัตน์  แสงครุฑศิริกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชยาภรณ์  พัดมา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวดลยา  วงค์คะสุ่ม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงช่อผกา  อนุราช โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงมณีกาญจน์  บัวเลิง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปภัสสิริย์  อภิไพบูลย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาววรากรณ์  ศรีสุระ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงวิรัญชนก  สาระกูล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวสุภาพร  บุปผาชาติ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวปาณิสรา  โรจน์วิรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงรุจิรา  ประคำมินทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวปาริฉัตร  อุทัยวัตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวนันทิชา  นาคกัน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุธิดา  ปองดี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพลอยแสง  อรรคนิตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงรัตนากร  กลางวิชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอารียา  พรมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงแกรมแก้ว  ประสมทรัพย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวอัญดา  ใจรัศมี โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายกฤษฎา  อ่องสุภารมณ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกฤษณะ  นันตะสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายนครินทร์  อินทะนนท์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายภัทรพงษ์  คำพุก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวรุ่งอรุณ  จันทพรม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายวรวัฒน์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายอนุวัฒน์  ศิริวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายเจษฎา  มะโนสอน โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายธีระศักดิ์  สุขปิติกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายเด่นชัย  ศิริวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายธนโชติ  ลำทอง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายนครินทร์  พลสาขา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายณัฐพงษ์  สุธงษา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวกนกวรรณ  จำปีเรือง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวกาญจนาพร  ลาสุด โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวจารุดา  ไชยพร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวทิพย์สุดา  เมตุลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำมุก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธิติญา  คำเปลื้อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวนวลจันทร์  เมตุลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พระภูมิ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวภัทรวรินทร์  คำปล้อง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวศุกร์ฤทัย  บุปผาชาติ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาววัลย์ลิกา  ชาญณรงค์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญศรีสกุล โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชคชัย โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนันดา  ตีรพงศ์ธนา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชุติมา  ไชยสาร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัชชา  ทอนใจ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐฐิชา  แก้วมาลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรมา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงธันยพร  วงค์กระโซ่ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนุสรินทร์  ชามาตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มั่นสากเหล็ก โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวรรณพร  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวราภรณ์  ท้าวพา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสิตา  มุจรินทร์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอรนลิน  สีกาลัง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอรพินทร์  ดอนสิงห์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยมาตย์ โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงญาณาธิป  สุนโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอนุธิดา  บุญรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณัฐวิภา  อนุพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายคุณานนต์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงบุรัสกร  ทักษิณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกนิฐนันท์  วรรณดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงจิตราภา  สุทธิเภท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวชนัญชิดา  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวจิรานุช  ดันงา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวนัทธมน  ปัญญารมย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวอภิชญา  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวธนัญญา  อุดมกัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวศิน  สิงหวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายศิรศักดิ์  ภาคนาม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงเกศกมล  งอกวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีพรวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงศุภชราภรณ์  ยศประสงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงวยุรีณ์  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปัณณพร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสิริธันญาพัชร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามสำโรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงเอวิตรา  มูลพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายรัญชน์  ก๊อกพิมพ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงยุพารัตน์  นรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกิตติมา  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงเมทิกา  วราทวีธำรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชลลดา  หงษาวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงคณิศร  ดาทุมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายณัชพล  นครวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายภูณรินทร์  แกนไธสง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายเอกรักษ์  บางศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชฎาธาร  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวอัจฉริยาพร  นามพลแสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวขวัญติญา  สุทนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธิวาพร  นาคพงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงประกายฟ้า  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายช่างปั้น  โสวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายปณวัตร  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนิภาดา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปรียารัตน์  บุตรสอน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงธีรตา  ศรีละโคตร โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายลัทธพล  ประทาน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นตา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์คุณยงค์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสนเพ็ง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุภาภรณ์  นานไธสง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวเสาวลักษณ์  บุริวงค์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นายรัฐพงค์  โมธรรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์เกษ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพรพิมล  สมสู่ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชลธิชา  สิมสุวรรณ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงญาณิศา  เวียงสมุทร โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศศิประภา  คนคล่อง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสกลสุภา  แสนขวา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนำ้ฝน  อุปเสน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวประภาพร  ช่างสกุล โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นายเกษม  มุ่งคำภา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวาสนา  มณีนพ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอิทธิศักดิ์  โพธิ์โหน่ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธิตินันท์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอนุชา  บุญสุวรรณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวณัฐิยานันท์  ทศชา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอาภิสรา  สวัสดิ์วงค์ชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวันวิรุฬห์  สุวรรณเสมา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวกมลวรรณ  โคตรพรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวสิริวิภา  จิตอามาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวมาริษา  ภาคภูมิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวภัทรนันท์  พันธ์คุณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุวนันท์  อุคำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุวิชชา  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวพนิดา  นครกลาง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาววิภาพร  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวนภาพร  ชิดสิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวพิชญา  สร้อยพาย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวภานุมาส  ซาเสน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายธนกฤต  กุลจรัสธาดา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เคนตี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวกมลวรรณ  สุขศิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายปัญญากร  แก้วเพ็ชร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวปรีญาภรณ์  ภาคภูมิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชนนี  หวานอ่อน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นายผดุงเกียรติ  กุลหินตั้ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวสุรัมภา  มณีวรรณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งตระกูล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวตุลญดา  หนูปาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวกัลยารัตน์  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงเกศกนก  จันทหงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสริตา  มณีวรรณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงลภัสรดา  โพล้งอยู่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวสุณิตานันท์  ช่องวารินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวนภัสสร  เกื้อปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงไพริน  วงค์ร้อย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวภิชญาภา  วงษ์ชา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวน้ำหนึ่ง  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอภิสรา  สีโชติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัฐวุฒิ  ติวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายวีระศักดืิ์  อุปสาร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวลดาวัลย์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมาลินี  อุคำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวภัทรลดา  ไชยสุนันท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรัตนประภา  สายยศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงแพรวา  บรรพต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวคณิศร  เขียวขำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกนิษฐา  ถาวรรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวณัฏฐนันท์  เกษมทรัพย์กุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวพิมพ์ลภัส  โนรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กิมโล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิตานนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปลายฟ้า  เยาวเสริฐ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายชาญพิชัย  จันปุ่ม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวิราศิณี  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวรุจิรา  อินธิแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายอนุวัฒน์  ราชริวงศ์สกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพลเอก  มุสิกะพืช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวธัญชนก  รูปสวย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวอัจฉราพร  ประสงค์สุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงนฤภร  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงคัฐศวรรณ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงจิรนันท์  โคสขึง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคชขึง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงช่อผกา  วรรณะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธีราพร  ช่วงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่าน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจารวี  คงอยู่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวกุลิสรา  เวียงอินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงได้พลอย  พรไธสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายเวคิน  จิตอามาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงธนพร  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายฉัตริน  จิตรส่องแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภูกริช  อาจวิชัยดำรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 นายบุญพงษ์  อนุตรเวคิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายคณิศร  สกุลไทย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายเดชาธร  หลวงพรห์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายธราดล  ไชยทองศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวรินธีรา  จารุการ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปานไพลิน  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงเกสรา  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นายภูวิชญ์  สมคะเณย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาววิมลรัตน์  ศรีโยหะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ทองแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงจุฬานุช  สากำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปณิตา  พลตื้อ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายธนวัฒน์  เอื้อศิริประชา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพรธิตา  เบ็ญจมาตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศริญญา  แสนนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปทิตตา  แสงศักดิ์สิทธารถ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงเมธิสา  โทนุสินธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทโน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธมลวรรณ  แนนดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนราวดี  ชิตวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีทิพย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสิริกัญญา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงเสาวภาคย์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงนฤมล  ศรีโยหะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวรรษิตา  คำปัน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายพิรภพ  ขุนศร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชญาดา  แสงแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอริสา  ฝากา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงมิกาน เจนนี่  เวอร์เนอร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงประภาสิริ  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงศุภากร  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศรีสุดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงเนตรชนก  เพ็งประโคน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงไปรยา  พานชัยพิบุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกมลชนก  ดำรงดาลัยพงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกฤติยา  บุตรนาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเบญจรงค์  ชัยอาษา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันดีสาร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายศิวกร  อารัญภาณุ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงนภัสนันท์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นุตตะโยธิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกมลศิริ  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงนภสพรรณ  พันธ์อ่อน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกรกมล  วาระสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวิชญาดา  กลางประพันะ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายโชคชัย  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงอนันดา  อินทกสิกร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วาณิชศรุต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิเศษศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชัชพงศ์  ปรีพูล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธ์หมุด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอชิรญา  ภิรมย์กิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายอาณกร  ดวงใจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายบุพชัย  วงศ์บัว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพีรพงศ์  จอมจุมพลภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายปัณณพันธ์  รุ่งสุวรรณกิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวสุปวีณ์  พ่อศรียา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายถิรภัทร  อุทัยสาร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายศิรศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวัสดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายรัฐธนพจม์  บุตรพิมพา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพรรณวดี  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสโรชา  บุตรกาล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิชาธร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงชาลิสา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงนพนรินทร์  เนตรภักดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงภัทรวดี  มูลพรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายบวรภัค  เตชะจันตะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนฤชล  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอารยา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวเกวลี  สลางสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พื้นพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายอภิวัต  ใจดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกุลฑีรา  พื้นพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงภูรชญา  สิงห์ศร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวพิชญานิน  นารีนุช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายก้องเกียรติ  สีมาลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 นายรัฐศักดิ์  มั่งสิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายศุภวิชญ์  พุทธานุ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพิมพิศา  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวภานุชนาถ  สกุลไทย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสิริพักตร์  ยวนแขง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงชลลัดดา  ทองกาล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวญานิศา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงปรียาพร  ศรีสุภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวสุกฤตา  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงเกศกนก  ซาเสน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวปิยนัดดา  เกื้อทาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีภักดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอริสยา  ทองทา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวรัชฎาภรณ์  คำบุญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงแพรเงิน  ศรีประสงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกรรณิการ์  นารีนุช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงเนตรชนนี  ไกยกิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศุภางค์  โสดา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงชนม์ชนก  วงษ์ชมภู โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอรอนงค์  ชูรา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงทิวานันท์  จันทร์อิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงเกษริน  ทินคาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายวิชวินท์  วงละคร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงวรัญชลี  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงญานิศา  จิตรธิกรานต์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายศตภพ  เชื้อสาวะถี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกฤตพร  วรสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายนรบดี  มณีฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเวธกา  ผดุงกิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายญาณพสิษฐ์  กุลวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงปณิตา  ไวว่อง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงทัชชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายชโยดม  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายไพโรจน์  พิณราช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายภคิน  ยงกิจถาวร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงกำไลเพชร  ขวัญศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรเอื้อ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธนาพร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายเทอดภูมิ  สุวรรณไขศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณฐกร  แฝงสาคู โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัฐกมล  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงนฤมล  ตั้งกุลสวรรค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปวันรัตน์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงชณานิษฐ์  จิตบุตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงนพวรรณ  มะลิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวณัฐนรี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยั่ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนวธิดา  ชนโชติภูสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงนันทิดา  วงศ์จิรนันท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพรพัชญ์  หวะสุวรรณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภัณฑิรา  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายสรริศ  ขวัญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวทักษพร  เลไชยสงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพชรภรณ์  สีมาลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  เนาวโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวปริณาห์  ศิลปชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวอภิชญา  กออิสรานุภาพ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกันยากร  เสิกภูเขียว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายชิษณุพงศ์  ราชชมภู โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายชัยภัทร  ชัยลีอรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวสุญาดา  พรมมี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงทิพยดา  ศรีทิพย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงสิญาดา  ผลสว่าง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวะํญจิรา  คะเณศศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวพัทธนันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นายพีระยุทธ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวปิยะดา  คนกล้า โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวอภิลดา  ทองคำเจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คนหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภาณุวิชญ์  วิรไชย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายศุภชัย  อุปัญญ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 นายรามิล  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพัสกร  ขลิบบุรินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนิธิมา  น้อยแสงใส โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ถิ่นเซโปน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงชรันธร  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพัชรพร  คนเพียร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้งวัง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงมนทกานต์  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนาตาชา  โทนุสินธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพรรณพัชร  ชมภู่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงบุชกร  สรรธนากุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวธูสิริ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายปุณวิทย์  เกษียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพียรหัตถ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 นายศุภชัย  ศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายกฤต  สิงหศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 นายธีรภัทร  รัตนวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายณัฐวัตร  มังคละคีรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 นายจิรายุ  อินทรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวอริสา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวอัจราภรณ์  อัศวภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัฐธิพร  สิริวัฒนาชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวศิรดา  ธนากรจักร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงมนทกานติ  คำมุก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายสิรภพ  นะรินยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธนกฤต  ใจประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายพนมไพร  บุญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นายกิตติเชษฐ์  ดังธนกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปราถนา  เล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงรักษิตา  ประมายะยัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกมลชนก  ชูคำสัตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพิชชาพร  จารพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงชลลนันท์  ศรีสนั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกัญญณัฐ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายปรัตถกร  ตะวังทัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสวภัทร  ไชยช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงขวัญชนก  ใจกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพีรพัฒน์  มาตรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัชชา  มะเจี่ยว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกอบกาญจน์  ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงแพรวิภา  ทองปรีชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายกันตินันท์  ไชยสัจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพิมพกานต์  พลงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายรชฎ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายภูริภัทร  ทบแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายวุฒินันท์  แสบงบาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวริศรา  รัตนโสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายมิ่งกมล  แก้วพลงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธนันดร  ปัญญาโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรั่นวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายไตรลักษณ์  บุญโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนิรินธน์  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสลิลดา  กมลตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงภัคพสุตม์  เดชะปิยวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายษุภพ  ปัญญาจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงธัญวีร์  จิตอามาตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรสาระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิเสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงภพศิริ  พันธ์จี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายชนกชนม์  เนวะมาตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธีรภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายณัฐพงศ์  อภัยโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายกลกริตย์  ฆารพูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายสุดขอบฟ้า  บุญทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวอุรัสยา  งามหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นายไธพัฒน์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวิลาสินี  ใจภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวณัฐณิชา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวบัวชมพู  วิริยะอุดมผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวนิธิชา  แสงประจักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นายณัฐยศ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวฐากัญญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นายสิทธิศักดิ์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายภัทรดนัย  ภูวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์คำภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปรีดิ์ยาภัทร  ปุณณขันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายพีรพัฒน  อินพรมมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพีมพิชญา  ปทุมวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายวัชริน  อุดมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสร้อยมุก  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพิริยากร  วิเวก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายศิวกร  ชุติพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงธนพร  วรรณพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงญาณิศา  แว่นระเว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ก้านตง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสิริภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายศตวรรษ  เชื้อหาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงธัญดา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงเพลงพิณ  บริบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายพุทธรัก  กลิ่นจำปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายธราดล  วรรณเสริฐ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายกฤษฎา  นครชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์อ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายธนภัทร  มอนน้อย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธีระชัย  เจริญศุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายปุณยวัจน์  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพงศกร  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายพงศธร  ระนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายยุติธรรม  นันทศิริ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายอิทธิพล  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงกนกพร  ทุมสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกุมารี  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจินดาหรา  แสนโสม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงณิชาภัทธ  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงนฤมล  เกรัมย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงบัณฑิตา  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงบุญศิริ  บุญศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปฎิญญา  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงปานทิพย์  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงมนัสชญา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสะเนตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงละอองดาว  ชมแช่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงวริศรา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุพรรษา  ระนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอภิชญา  ลาภามาตย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอัญฉริญา  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดินจันทึก โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโสม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายธนกร  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชัยปัตถา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายภูวาริน  สะตะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายรังสิมันตุ์  พรหมทา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายวรรธนะ  หนองสูง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายสุริยกานต์  จำวงค์ลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงกชกร  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงกมลชนก  ชมภูวิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกรกนก  สลางสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงกิติยานันท์  วงศ์กลาง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงจิรัชญา  พลหาญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายศิราศักดิ์  เสียงหวาน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงชนิตรา  วุฒิยา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงชาลิสา  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงชุติสรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงทิพรัตน์  สุบันเทาว์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  บรรเทิง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงน้ำทิพย์  รีฮุง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงนุชนารถ  วิเชียรกันทา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงปุณณดา  โมราสุทธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงพาโชค  ภูมิลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงมุทิตา  จันเต็ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงรุจิรัตน์  เอกวุธ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงศิริศร  คนซื่อ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงอมรรัตน์  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอาคิรดา  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอาริสา  ทองเฟื่อง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยุระศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงพิชชากร  บุญทะระ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายชัยอนันต์  มหาอุป โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายชิตพล  นันทราช โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายฐาประกรณ์  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายณัฐนนท์  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายธีรภัทร  ใจเพ็ชร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายพีระพัฒน์  มหาอุป โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายวาณิชย์  ทัศนาลัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายศราวุธ  เสียงหวาน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายอภิวัฒน์  อินไชยา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงกาญจนา  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงขวัญแก้ว  โต้สาลี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงจิรนันท์  วงค์ปราณี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณัฐกานต์  ภาษี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงทิฆัมพร  พันศรีหะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงบุญสิตา  โนนน้อย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงปฏิพร  วันระหัส โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงปรียากร  อุทุมทอง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปิยะวรรณ  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินสา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำเอี่ยม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงวรนุช  โคตรศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงวราภรณ์  สุพรรณโมก โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสิริธร  สุริยะวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสุดารัตน์  ห้องแซง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอนันยตา  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอมลวรรณ  ธงศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวขำ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายธิติวัฒน์  แก้วบัวดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น