รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพรรธนิชนัน  ทิพชัยวรภัทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงวทันยา  วังศานุวัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนวพล  ทามาลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงรสธร  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพิทวัส  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชนภณัฐ  วิสุทธิเมธีกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวรัญยา  วงศ์ภูริศักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสโรชา  ประสานศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพาขวัญ  พิมพ์โคตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปัณณธร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกษิดิศ  นันทะพันธุ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสาริน  สมประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงญาณภา  สิงห์คราม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวีระวิทย์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธนาภา  เศวตวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชนากานต์  อมรวิพุธพานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมมะณีประเสริฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธนพร  กฤษฎ์ธนกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปานเรขา  สิงห์ชา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงรวิภา  ถมยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณภัสสร  คุ้มดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณกัญญา  พาโคตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐนันท์  ลักษณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงโยษิตา  คำมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชชาคร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายก้องภพ  ใจกล้า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฐธนวัฒน์  จันทสุรียวิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกชมน  ยุวชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกฤตภาส  มาณะศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภัทราพร  อุทรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ตรีวัฒนสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมุกมณี  เกเย็น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงภัทธิฌา  ทองช่วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวรากร  อั้งยุทธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกุลวิชญา  สมศรีทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเปรมิกา  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นพิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายชยพล  แพงขวา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวชิรวิทย์  กันยาแสงศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายนิธิศ  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายนิธิกร  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศิรินารถ  นามแสง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนพสิทธิ์  เตโชศรีสกุลไชย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอรทัย  จันทะศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นายกณิศ  ซื่อพัฒนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายคณุตพงศ์  แสงรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ่อไชย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธีรสิทธิ  สาน้อย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงทัตพิชา  กลันทกพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธนพร  คมขำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิรานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสรวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอชิตะพันธุ์  สุทธิวรรณา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอโยธยา  น้อยเมืองคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธนภูมิ  กงพาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายนฐพล  จันดาวัลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงทรงพร  ขันตี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวนัทพร  หมื่นศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวภิชญาพร  วีระพันธ์ยานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธนสร  ชุมชน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฐพันธ์  จันทนะชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชานนท์  ทันทะรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพรปวีณ์  ประเสริฐศลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธันยพร  สังฆศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายบวรศักดิ์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์แดง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฐชนน  สมวัชรจิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศรัณย์พร  บรรเลงรมย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายสุรบดี  สมศรีมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายรวิภาส  สังขวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพสุ  กาญจน์วิเศษศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวธัญรัศม์  อยู่ยงยุวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงญาณิศาน์  นิ่มทวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปรีย์วรา  เรืองอร่าม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวอาทิตยา  บัญโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวริศรา  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายจตุรภุช  โมรา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจณิสตา  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นายปารินทร์  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายดาเนียล  รียะวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนกฤตษ์  วงศ์อาษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายโอชิษฐ์  จิระเสวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันดาวัลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายบรรณสรณ์  ประคองขวัญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงจิดาภา  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นายธนภัทร  คุณธรรมลิขิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมิ่งเจ้า  นิลพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงญาณิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกชพร  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณฐภัทร  โคตรประดา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณฐพล  จารุกรโสภณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงฟ้าใส  อุปลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสรวิศ  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุจิราพัชร  ราญมีชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภาพิมล  สุขสถิตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศิรวิทย์  คุณทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอารียา  สุวรรณทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธีรธร  แก่นชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรตา  ทัตติยกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภานุวัฒน์  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเกศินี  เหมะนัค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปราชญ์  วรโชติธนดล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนันณภัส  พิสายสอด โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสุกฤษฏิ์  มโนมัยโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกมลชนก  ล่อใจ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกรกนกวรรณ  ศรีภารักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกวิสรา  อินลา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกอเพชร  ด้วงแพง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเก่งทิพย์  เกิดแก่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงขัตติญามาศ  นามวงษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจันทิมา  สมพร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรศิลป์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจีรนันท์  แดงขนิษฐ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจนอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชลธิชา  แฝงสะโด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงญาณัจฉฬา  ธรรมเกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐชยาพร  ดาวงษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงทิวาพร  ชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนนธิชา  แสนโยธะกะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนิจฉรา  โตเล็ก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนิภาพร  เกตุกรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปนัดดา  พลขา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปภาดา  นาสมวาสนากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงแพรลิสา  เหล่าชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภัคจิรา  ลอดเพชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภัทรธีรา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศลิษา  เสริฐศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศศิชา  ทามูระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศิริพิกุล  พิกุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศิริยากร  อินภูวา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาโอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุดารัตน์  มัชฌิโม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุภาพร  หงษาคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอรนิภา  ไชยวงศ์วัฒนกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอัจฉรา  มะนิหมุด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอารยา  พากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอุทุมพร  คำพาลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรัชญเมธาวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีสวาท โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิรารัตน์  งานรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชนิดาภา  สุนนท์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชลธิชา  สังวาลย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวชลลดา  พุทธามา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัจฉรียา  บุตรอุดม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงตวงพร  บุญเที่ยง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ชัยแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนามิดา  อิ้งทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์สรวย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปรียานันท์  ชมภูพาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงลักษณียา  ศรีสองชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วเกิด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุกฤตา  เหลืองอุทัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พันชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชนกพร  ไชยพา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพรรณิษา  ดีมั่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงภัคร์พร  สอนวงศา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวรวรรณ  แซ่ลี้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศตกมล  โอนทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศไพพร  วรพุทธะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุจิตรา  ทนทาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอัครภา  ทองพิสิฐสมบัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกรชนก  แก้วประเสริฐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศิริกานต์  ธรรมสาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงประภากร  กล้าหาญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพัฒนพิมพ์  สหะชาติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกมลชนก  บุตรแสน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอภิญญา  เนื้อแก่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพรหมพร  อินทรกง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพัชรินทร์  เสนคะ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศุภรัตน์  โทนผุย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนพล  เร่งรัด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชนาธิป  นามวงศ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสิทธิพร  บัวติก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายภูมิไท  ศรีสังข์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสุภาพร  สีสอนมณี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวนิชนันท์  เกียรติกมลเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายดวงดี  ศรีทา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิชารัตร์  โพธิจันทร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวฐนิชา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายรุจกรณ์  ไชยวัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวณัฐวดี  แก้ววันนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายสัญชัย  สีลาแดง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวพิสุดา  บุญทา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงอลิสา  ขันเขตร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวเพชราพร  เขตเจริญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวกนกลดา  ปัญญาสาร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายเทอดศักดิ์  อาจสาลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพัศพร  บัญชาเมฆ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวสุดารัตน์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวชนิดา  รักภักดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวกัลยา  บุญจันทร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายหาญชัย  บุญศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายสุเมธ  มณีจันทรา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายณภัทร  กำพลรัตน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายวีรพล  มาตะยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงภัทรภร  จันทุคม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวทัศรินทร์  โคตรแสนดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวธนภรณ์  ดำธานี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวกนิษฐา  พึ่งน้ำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายกิตติศักดิ์  ดงบัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายเปรม  บุญทองอ่อน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจิรายุ  ลงคลัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศุภัชญา  สุพันธมาตย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น