รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยถนอม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงณัฐญารัชต์  โสพิมพ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงศศิกัญชณา  คงรักษา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงภัคประภา  สมงาม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพจน์อาภา  พวงลำใย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงวาฑิณี  ศรีตะลา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวญาณิศา  สตางค์ธนาคม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดสูงเนิน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงวรันธร  สุขส่ง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จงสิริธนาศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงวิมลสิริ  นกอยู่ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสุชาวดี  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงนภสร  จิ้วบุญสร้าง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระกูลโศภิษฐ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงหทัยชนก  กาญจนานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเกศกนก  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวรัญญา  กำชัยสิทธิพล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงภรภัทร  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฐิติรุ่งเรือง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปภาวรินท์  พิมรินทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพรรณพัชร  รอบรู้ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสรัลชนาพร  เชิดชู โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัทณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงศศิสมา  จิตรวิโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวจิดาภา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพัทรนันท์  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอรจิรา  พ่วงรักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวาริศา  จันทรประยูร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิราภา  ดำรงมุกดาธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงบุญจิรา  สระน้อย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปพิทธศมล  แต่งทรัพย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงบุณยาพร  หะวะนิช โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีหามาตย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวนภัสวรรณ  ชลสถาพร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวิชยาธรณ์  โห้เหรียญ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงไปรยา  ชัยปราการ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงควีนสิริ  มีเพชรอัฐมงคล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชนิดาภา  นวลช่วย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปวริศา  ถิตะพาณิชย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกัลปนัฏฐ์  คำกรุนันทกานต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปภารี  วุฒิพันธุ์ไพบูลย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญอินทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกมลพรรณ  อิทธิประทีป โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปิยณัฐ  ประชุมวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงศิวัตรา  เฉลิมลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสุภัสสร  พิมพ์เจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  วิริยะสุพพัต โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกรรณิการ์  เตชะพกาพงษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนอัฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายทศวิน  มั่นสีเขียว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปุณณวิช  จันทนเสถียร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวิศรุต  สังข์ศิริ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนดล  นาคพีระยุทธ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายศักดิพงศ์  หล่ออุดมพันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภัทรพล  ทองแซมศิรวิชญ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายประวีณ  สุภาพาส โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภูริช  ถมยานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุภวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธีรัตม์  แก่นแสง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพีรวิชญ์  อินแก้วพะเนา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพลวิชญ์  ธีรพันธุวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ติวสร้อย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธีรศิลป์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายจิรายุ  จิตเป็นธม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายอธิษฐ์  แก้วซิ้ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนกฤต  สอ้านวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณัฐวัตร  ประสงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายวาทการ  เจริญบุญพัชร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสุรวุฒิ  สุระประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพชร  วิโรจน์วัฒนกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมพิสาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกองคลัง  โพธิรักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนงค์  สนิทวาจา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอธิศ  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนิธิ  พูลวิทยากิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายพีรณัฐ  โกสัจจะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเจษฎา  รัตนวิจิตร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเขมชาติ  คุณธรรมวรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายรัชพงษ์  ทองพานิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพัชรพล  อินทวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายรัชพล  หอมเสียง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนาธัน  สถาวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภูธน  นามวงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายดิถดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชนะชนม์  รัตนมังคลานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันดวง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเขมณัฐ  บุณยชีวิตานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภัคพล  ทองสว่าง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเดชวกูล  ดอนหม้อ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ถึกสถิตย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายสุวพัชร  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพุฒิสรรค์  สวัสดิสรรพ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปรรณ  ลีฬหาบวรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายเสฏฐนันท์  จันทรธาดาพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายจิรกฤต  ดีวิจิตร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนวัฒน์  พรรัตนกิจกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายชลภัทร  เกษร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายชนทัต  รักษ์ชัยธนกร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายภาณุพงศ์  บรรลุผล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชัชนินทร์  ปฏิมาอารักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสมัชญ์  สิทธิชัยทวีกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศุภกร  นิลสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายจักริน  สมสกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายคณาพงษ์  โพธิ์อิ่ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณภัทร  ภูกองชนะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสรวิชญ์  อ่วมมงคล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐดนย์  พราหมณ์พุฒิคุณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอัครชัย  มั่นเจริญพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสมิทธ์  ทรงธรรมบวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายกฤชธนดล  เกิดสุทธิ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายวรายุทธ์  ผลชีวิน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนกร  ธีรปภารักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกิตติ  ด้วงผุด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณวัฒน์  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายปาลินธน์  โชคจินดาชัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายฉันทวัฒน์  เฉยสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชวิศ  พิมาพันธุ์ศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวิณทัช  ศิรินาม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพีรศุภ  วนะชกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเตชินท์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธวัชวีร์  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายฆนัตว์  บรรลือนุชรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายไชยเชตร์  วชิราชีวิน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายฤทธิพร  แกมไทย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นายกีรติ  อุดม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายสิปปภาส  เสงี่ยมพรพาณิชย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอภิรัฐ  สุวรรณฉลวย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายสรรภัทร  บุญยงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายบุญธรรม  คงสกุลวัฒนสุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายกิตติธัช  ชวดทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวัฒน์  รักสุจริต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวงศธร  ฤทธิเดชรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศุภกร  สุกใส โรงเรียนบ้านบึง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายมาวิช  ปรีเปรม โรงเรียนบ้านบึง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงฐิตารีย์  เกียรติวนากร โรงเรียนบ้านบึง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเกวรินทร์  สุขแสน โรงเรียนบ้านบึง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ว่องไว โรงเรียนบ้านบึง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนวัฒน์  จตุธรรมธาดา โรงเรียนบ้านบึง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ประจุคมน์ผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่เย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธัญวัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธิชานนท์  เขมวิรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายศุภกร  รัตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธงทอง  บางกุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งชัยธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนกฤต  สิริมงคลวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายญาณาธิป  สตางค์ธนาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสหวิชญ์  สอนเต็ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณิชนันทน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเจษฎา  ขุนหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนนทพัทธ์  รองเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐชนันท์  แต้มทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสิริยากร  พัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจิรภิญญา  เป็นทุน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนภิศประภา  ศุภวิริยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธิธัชพนธ์  นิวาทวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภีระพงศ์  ใจตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนสิน  สมที โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายพีรรัฐ  รัตตานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายจิรวัฒน์  เศษอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายมัชฌิมา  เพ็ญนุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพริมา  กาญจนหิตานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนวัต  รอดคล้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณธีพัฒน์  กิตติสารพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวณัฏฐนันท์  ภักดีงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพัชรณิธน์  ฉัตรเจริญพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอรชพร  สุปินตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกุลสตรี  คงเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกานตพงศ์  เทพกุญชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพสธร  ถาวรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนุชปวีณ์  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสาวิกา  สุดชาญชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัทรภาธร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวิภาดา  วรสัจจา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปณิณฌญา  ขจรศักดิ์วรกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนิติยา  ไตรราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเปรมยุตา  วีรทัตประภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายโภคิน  ดีศรีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวณิชย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงโชติกา  แนบพลกรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงฐิติพัชร  กระษาปณ์การ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลปสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปวรุฒม์  แจ่มจำรูญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนภูมิ  ศรีร่มโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายถิรณัฏฐ์  กาญจนธัญรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอนุชา  ฉัตรสิริกุลชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรกมล  ปกครอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อนพรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภักดี  เกตุงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกฤตภาส  ราชบุรณะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายศุภณัฐ  สมบูรณ์ธนกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจิดาภา  พรกระแส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพริษฐ์  กาญจนหิตานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อัชฌายะสุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายชัยชญช์  โยธาพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณภัทร  ฤาเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายณัฐนันท์  สาสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายฐิติวิชญ์  ภาคะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายศุภฤกษ์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงญานิกา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายธนกฤต  สุรัตนชัยบุญเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายมีนยวัฒน์  ชูแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายศุภวิชญ์  มหาดไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงทิพกฤตา  มัชฌันติกะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกันตพิสิฐ  ลิ้มศุภพุฒิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายบุญพัฒน์  ดีเดิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชิษณุ  เขียวเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนภัทร  สีใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกฤติเดช  สุขพราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวภัคณัฏฐ์  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายถิรนัย  ธนัครสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภริตา  ติสนธิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณฎาสิรี  รัตนไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชนัญชิดา  นุชยงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธัญชนก  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายกิตติวุฒิ  ธีระวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนภัสร  ชินอักษร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบพาลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวปิยรัช  ช่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนพกร  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงหทัยชนก  มัชฌิมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยิ่งศักดิ์มงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฏฐ์ไพรัช  เพชรวรคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เนาว์อุดม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐวรา  วิศรุตไพศาล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายศุภณัฐ  กาญจนบัตร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกมลรัตน์  แน่นหนา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธนภรณ์  โปปัญจมะกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปวริศา  ศรีมณี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิบุศย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวปภาดา  บุญยะนิวาสน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวจันทมาศ  ละมัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวสายธาร  มูลทองน้อย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนวพร  เงาะจันทรา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมนุมพร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่จู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสวัสดิ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธนัชชา  เลื่องลือชลวาณิช โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสิริกร  นิธิประดิษฐกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงศศิธร  ยืนนาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธนภรณ์  ปริญญารัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญชนก  พืชพันธ์ไพศาล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวชวัลลักษณ์  ศักดิ์ทวีวงศ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนฤมล  เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวรกัญญา  น้ำเงิน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายชุติพันธุ์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายเอกภพ  ผักหวาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายพีรพล  แดงงาม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายไพฑูรย์  เหล่ารุ่งเรืองกิจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายไพศาล  เกียรติจานนท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสุณภัทร  สุระประเสริฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวธมลวรรณ  เหลืองวิไล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายไพศาล  เหล่ารุ่งเรืองกิจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวนงนภัส  คำแก้ว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรชัยยุทธ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายรุจศวัส  ปรัชญาเดชากุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกวินท์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธนภพ  ปริญญารัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คชเดช โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสิริทรัพย์  ประทุมทอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายมาวิน  โกศัยสุนทร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายเอกภาพ  ผักหวาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวัศพล  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายรัฐนันท์  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายรัฐนันท์  อิทธิอนันตเกษม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายนราวิชญ์  นามสนธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายนภัทร  อริยพัฒนพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายบวรทัต  เด่นดำรงกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภทรพร  สุดยอดสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายนาธาณ  แจ้งจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายณภัทร  แป้นเนียม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภีรดา  จูเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูรีพัฒน์  เพชระ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงหทัยชนก  พุดเกลี้ยง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนิธิ  ภาณุทัต โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายรัชชานนท์  ขะพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายเหมือนเมศท์  พรหมจันทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวรินทิรา  เกษมสุขโชติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นายมรรค  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปพิชญา  ชุมมณี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิมพ์พฤน  เนียมเตียง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุภัคธิดา  ทองประเสริฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนารปรียา  ลาภปัญญา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวกีรติยา  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจิดาภา  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวอัญชิสา  ช้างทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวชัญญานุช  ใจมั่น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายสิร  พรสิริประเสริฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายโชติเวชญ์  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสานฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภูดิศ  มณีพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายสิรพัชร์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพรนภัส  เกตุปลั่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายฆนัท  บุญจง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายนนทกร  เปลี่ยนโมฬี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธฤตา  ไชยสุริยา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิณทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐิติสกุลวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวิริญณภัทร  สามารถ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมฮวด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฐชยา  สิริเพชรรุ่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศุภิณัฐ  หาญวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 นายธรธราธิป  สิงห์ทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเมธัส  จันทร์งาม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพริมา  นิภารักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวสุธัชญา  ม่วงแพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายอานนท์  รณศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชินวัตร  ศิลาธนสาร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายวชิรวิทย์  อุษาคณารักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธรรมวรุตม์  วรรณเชฐอิสรา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณดล  ปัญญานาม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพิสิษฐพัฒน์  ภูธนะกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงรินรตา  พรหมทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัฐนนท์  ชนะไพรินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงทิชาพร  โชคประยูรเธียร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจิณณพัต  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขศรีแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายเปรมสุข  ศุภกีรติโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีสวรรค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณพรพรหม  สกุลมีเกียรติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 นางสาววิชชุนันท์  ช่างแก้ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมานอุดมชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศุภกร  โยทองยศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงจงสุทธา  ทองคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายชนัญญู  ชูรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภิญรดา  เจนบวร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวณิชญา  ทองปรุง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกมลพร  อิทธิวิกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภิสรา  ครุธศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสาธิมา  เกษรแพทย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงปิ่ณปรากรม  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปัณพร  หมีเฟื่อง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญส่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์อภิรักษกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายสกล  ติรพัฑฒ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฏฐริกา  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนกฤต  สินเชี่ยวชาญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายปฏิญญา  สุขพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสักสรณ์  สิงหเสนี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประกอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกตัญญ์  พลรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิมพิศา  เสวะกะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีคลหนู โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณภัทร  วัฒน์แย้ม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายอัครชัย  ทองสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพิมลศิริ  วัฒนสมวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงหฤทัย  สมบูรณ์ถานะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายกฤตภาส  พุ่มพูน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอรอนงค์  จินตวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสว่าง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงบัณฑิต  บุตดาพวง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐทิชา  บูรณะเรข โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภัทรพล  ณ เนตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายปิยพันธุ์  อินทร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชินะคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนกฤต  จุลศิริพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภาวัต  ปิยะรัตดิ์พูล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพิรญาณ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปิยะธิดา  ช่างสุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงทิพกฤตา  สินธุไสย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงลภัสรดา  ปุกทะเล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศิวะกัณฐ  สุขปั้น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปณตกร  สมานสินธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงจีรัชญา  วัฒนชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัดพ่วง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวปัณฑิตา  ศรีชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนกร  อติกรจุฑาศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูมิพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวชลัยรัตน์  บุญโล่งศิริเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวพิชญากร  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายศดิศ  แดงสุนทรชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายนภสินธุ์  รินรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวรรณกร  จันทนา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงภัคธีรา  ลาชโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงภูวษา  ยศตะมะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายณัฐภัทร  เขียนดวงจันทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายชญานิน  คงเสรีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปธิกร  แพงศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวริศรา  รัตนคุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงขวัญตา  บูรณเกียรติกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวรพรรณ  อุษาคณารักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงใส โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มังคลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงมุกญาดา  ภัควุฒิศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพนธกร  คูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
483 นายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนระยองวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดีล้น โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายวงศธร  สุดเส็งพันธุ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสิรภพ  สกุลกวีพร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวินท์วรัขญ์  เจริญครองสกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณดำรงชัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายชวรัตน์  กลาทอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายก้องภพ  จันทนิล โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายภัทรนันท์  พวงเกตู โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสวิตต์  สิรินทอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายตราตา  เลาหะพฤฒิสาร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอัญศศืร์  งามพิทักษฺ์สิน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสุขา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกัณฑิรา  กวักทรัพย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงจิตรกาญจน์  เงาะปก โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเมธาวดี  ทองดอนพุ่ม โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิเชียรโรจน์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงฑิตยา  ศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงฐิภาพัชญ์  วิจักรชณาวุธธณา โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอธิชา  มานีชัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอติพร  มานีชัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณสว่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนดล  ยังคง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายปภินวิทย์  มณีศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธัชพงศ์  ธรรมเวชพิสิฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายวีรภัทร  เมืองศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายศรัณย์พงศ์  ลาภสุขสถิต โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายณัฐพงศ์  ชุมสมาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอชิรวัตติ์  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายอิศรา  โชติช่วง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณทักษ์  ปัญโญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายณัฎฐกิตตี  ชูเชิด โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายโชคทวี  นิคมคาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายธรรมสรณ์  บ่อหลี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวปารมี  คำต่อ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาววริศรา  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงมนัสนันท์  โยดาพจร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวอิงฟ้า  ชุนมีศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวฐิติรัตน์  อารีย์มิตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวขนิษฐา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวบุญสิตา  มะลิแย้ม โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐรดา  แตงรอด โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวเนตรชนก  บุญแท่ง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวชญาดา  หวานระรื่น โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  ไชชุมพนธ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวพินทุสร  เกษมสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวพิกัลยา  นาคสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวปารีณา  กอเซ็ม โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวลักษณพร  เจริญพจน์สถาพร โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงภัทราพร  งามฉาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม โรงเรียนแกลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปณาลี  ชมฉิมพลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายจักกฤต  ตุ้มวิจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายพงศ์ภาณุ  ด้วงไข่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายภูมินทร์  จันทานวน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายพชร  ธวัชบัณฑิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายขจรพล  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายณัฐภัทร  โสภามาตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายรวิภาส  สมมโนมัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายพีระวัฒน์  เวทวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเทียน  เลาหพจนารถ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายคุณานนต์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายพีรณัฐ  ส่องแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสุวพัชร  ใจทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายซามูเอล  วอร์ด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชลธิชา  หลังผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายปาณัสม์  ชอบธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายนพวิชญ์  ประทุมชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายสุรศักดิ์  สีสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอภิชัย  คุ้มเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปราริชาติ  ขลุ่ยลานหญ้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปัณณิกา  บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นายธนกฤต  คงงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐธิดา  แนวสุภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงจีรภัทร  จันทรประทุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายศุภกร  อ่อนจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกชกร  พลอยโตนด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงสมิดา  มณฑล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพนิตนันท์  เจตน์จำลอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงจิราภรณ์  เทียบเพชร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสิริยากร  ทองแฉล้ม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอชิตะ  สุริยาประชานันท์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพชรพล  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธรรมมณฑล  แสงมา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจันทกานต์  วรอินทร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนวพรรษ  ตุลยสิทธิชัย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิมพพ์ชนก  บุรุษานนท์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงเอมิกา  บางแก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชลธิชา  มหามาตร์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอนงนาฏ  พุททา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวเบญจวรรณ  เตียบน้อย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ส่งตระกูล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวเกสรา  กลิ่นเกสร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกุลิสรา  แพทย์รำ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายชนาทิป  อินทรโชติ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงวริชมัย  เติมสมุทร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายเจษฎากร  บุญเพชร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวสโรชา  พรงาม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพฤกษพร  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพิสิษฐ์  เปรื่องปราชญ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอิชยา  แสงสอาด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวอรสา  เหมือยฝน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวสิริยา  โฉมกระโทก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชยพล  ยงกัน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวมนสิชา  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวนิศามณี  ศรีเดช โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายเนาว๊าฟ  หลังวิเศษ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปิ่นอัปสร  เอี่ยมละออง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอพัชชา  ชาวชน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายณัฐวุฒิ  ระบายศรี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีดาน้อย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายณัชพงศ์  รัตนากรวิสุทธฺ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอลิสา  พูลผล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงจิรัสยา  กั๊กสูงเนิน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนารา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวนิธินาถ  ไชยสงค์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวจีรพร  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงสิริมนต์  ชุ่มเชย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรชิตา  พันธ์ดวง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวจิตรนา  ใจหนัก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น