รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภุภิพัทธ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกลยุทธ  ยิ่งราษฎร์สุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธีรภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธนัตดา  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงรินรดา  เมฆกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงลัลน์พริม  สุทธาทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤติน  บำรุงสวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิติรัณย์  แสงเรือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายญาณภัทร  สิงห์โต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธีรัช  สุขสำราญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณภัทร  พบสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเบญจพล  บุบผามาลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายภาสวี  บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายภุรภัษฐ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุทธิพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจุติมน  บานเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนณัทชา  สิินสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงบุรัสกร  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชวัลวิทย์  เขียวอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกฤติเดช  ธิติดุลยกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอภิศักดิ์  หาญณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ตันนิติไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิระพงษ์  จันทเลขา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชลันธร  ช่างเก็บ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพันธวัสส์  วัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอธิวัฒน์  หุลเวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงฐตมน  เก่งกิจการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผลศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสิริการย์  ทัพฤทธิ์พรศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพรรณวษา  ขวัญสิริมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกลินท์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีรภาพ  มั่งบุญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปภังกร  ปะจุระเน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกุลบุรุษ  เซอร์เกอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภูรินท์  เงินถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัชชา  ภัทรพรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐทิตา  คำตัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปุณณดา  สินเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  ทองคำวัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงวราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสุทธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นายกวีภาค  สัจจาสัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกิตติพัทธ์  ประภาสินทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจตน์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายธีรุจน์  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปุณณวิชญ์  เยาวพันธ์ุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพัทธนันท์  ผลอำพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิรนันท์  นพพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐวรา  ถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญรดา  สอนนาคงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  การประจำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภาวิดา  น้อยพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวัชราภรณ์  นามสินมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวชวัลลักษณ์  บูรณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกุลธนา  รัตนภูผา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสัณหณัฐ  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายภูริณัฐ  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงภักตร์จิฬา  ชลาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกฤติมา  สละชั่ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจุฑามาศ  เงินมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงโชษิตา  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสาวิณี  แสงทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนันทกร  ดีวงกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือแพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกมลพรรณ  โอภาษี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจิดาภา  เทียนเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณิชาดา  วงค์สุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐนรี  เทียมจันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐกานต์  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศุภรางค์  วารีนพฤทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุรนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวสิพร  ศฤงคารเพิ่มพูน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพรรณวลี  ร่วมญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐพร  ทองใบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวรนิษฐ์  แสงสุธา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงรัตติยาพร  ญานี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงศศินภา  โสพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุชารัตน์  เพไร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภิญญดา  ประมาณพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิชญา  ปราชญ์เปรื่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้ล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปนัสชยา  ศรีไพรินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิดาภา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนนรวรรณ  พยัฆวิเชียร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญพิมล  สังข์ทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภุมรากุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงญาณิกา  แซ่จง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสิริลักษณ์  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสวิชญา  เครือทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภัคจิรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุปวีณ์  พัฒนผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงบุณณิสา  ป้อมอาษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสุทธิดา  ปู่โท โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงประภาพร  ภู่จำศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปพิชญา  ปริญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอธิติยา  ชาวพิมาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงบัณพร  ดีเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงอัญชุลี  ประชุมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณกมล  คนมีเก่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐวดี  โตศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชัชชนันท์  โตมีศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสรัลพร  คลังสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธิญาดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสรินยาภรณ์  แดงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาญพนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิมพ์นารา  นกเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชญาณิศ  จัตุกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอรณิชา  เจริญวนกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเกวลิน  สมพื้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสิรภัทร  สัจจริง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงลลิตา  จรูญไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจจาวรอาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชนิภรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุนทราพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงตรีณภัทร  แก่นกระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงศศิธร  หลิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัชชานันท์  มิ่งมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชนัญชิตา  กิจปุญญพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอภิชญา  ขาวพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิมลดา  ตั้งมั่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัชพรรณ  มีลาภ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ท่าหิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพีรญา  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธนภรณ์  คชศิลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงรติรัตน์  เภกะสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วะสิโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอาภาศิริ  ชาวไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอนัญญา  บุญชู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเชียรแลง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญคำ้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุวภัทร  เบ็ญจกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณิชาพร  ครูเจริญกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คงสอาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจริยา  ประชุมมาตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสตกมล  ดิษฐขจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพุทธธิดา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงภาวิตา  สมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบชน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอารยา  บุตรเป้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสโรชา  ธรรมเนียม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนีรชา  มาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศศิธร  สมภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศิรินรัตน์  บำรุงวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงยศยา  ศรศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงวรินรำไพ  เล็กวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเกณิกา  รำพึงสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวอารยา  ทองอยู่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงวิรมล  เหล่าศิริรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวธันย์สิตา  ธนานนท์วีระกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพรชนิตร์  ราชดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเจณิสา  ย่งฮะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัชชา  สว่างจิตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวกฤตพร  เจริญพวก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวเกวลิน  จินดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนัทธมน  ชากรแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกัลยกร  ภาคการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชริญญา  วุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวสุกฤตา  บำรุงสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมณิสรา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงบุญยาพร  พาธิแสง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณัจฉรียา  ดิสสร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสิริยากร  คุ้มสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาววรรณิสา  มหาบุญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลวงอินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวอริสา  รัตนาอุดมสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวพิไลวรรณ  แสนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิดาภา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงฐิตาพร  คงประเสริฐ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชุติมน  พลยานันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวเนวิดา  เจริญรูป โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวบุญญิศา  อาษากิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชนิตสิรี  ฤกษ์สนอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณฐกมล  นาคมีศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศศิธร  กุลศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยทวีมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวปิยธิดา  ยลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนฤภร  พลับไพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวสิรภัทร  ชายหาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวปัทมา  สีหมอก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวภัคนันท์  ภาคการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยแสน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวธนภรณ์  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิมพ์รวิศ  พานิชเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชนิสรา  ภูพันนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกนกวรรณ  สารเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัชชา  โกศลจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวชฎาภา  ประจำกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุพิชญา  จินดาพรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปาณิศา  สุขผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงขวัญฤทัย  วังกลาง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทราพร  นิยมวานิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุดสงวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวรพินทร์ยาพร  อินทร์อ่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวจุฑาศิณี  บุญตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปากสมุทร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปริยาภัทร  รัตนวุฒิยากร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงคาสอาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวปรีชญาภา  ศิลาโรจน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐธัญวรา  จรัลทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงชนากานต์  ต้นสมบัติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลลิตพงษ์สกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรมิตา  ประสมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณภัทร  วายลม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิชญาณิ  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณิชามาศ  โคตะมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพุธิตา  ราชสมบูรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐมน  มณีฉาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสิริยากร  แก้วแดง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชนนิกานต์  หลิวอั๋ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนันทิชา  พาสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมตระกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสโรชา  โพโต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนวรัตน์  เกิดทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุวิมล  ลี้ศิริวัฒนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกุลนันทน์  นาสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรแทน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงร่มไทรทอง  ไหว้พรหม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกมลรัตน์  คงรอด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษรา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอุษณีย์  ยุ่นประยงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงฐิตาภา  พิริยะกิตติการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เรืองสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชนัญญา  วันละดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายชยุต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายชัยวัฒน์  ชาครโกวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายชาญวิทย์  อานามวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายตุลธร  สุริโย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนภัทร  โตวินัต โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนนทวัช  รัตนโชติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปภัส  นุกูลกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปวริศ  แฝงจันดา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพงศธร  มุสิกรัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอิทธิกร  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเขมจิรา  เศรษฐเสรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเจสิตา  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐกัญญ์  บุญศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงวรัญฑ์นิภา  มนตรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิภารัตน์  วัฒนชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสริตา  วิจิตธรรมภาณี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอภิญญา  มหามาตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอารยา  งามบุญฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอุรชา  กองไธสง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกฤตัชญ์  กำเนิดสินธุ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชนาธิป  หนูแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายแดนบูรพา  ร่มเย็น โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนวิชญ์  ตระกูลดิษฐ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธรรศ  คงศิริวัฒนา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธีรภพ  อุปเท่ห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพัทธดนย์  จุลเสวก โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวุฒิกร  หอยสังข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายเอกวิทย์  โอภาสพินิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงจิรัชยา  พูลสระคู โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชญาพัฒน์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชนิกานต์  นามสุขี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงญาดาวดี  เสือสกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงญานิกา  พรมชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองฟัก โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธัญธิตา  ป้อไชยยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนวรัตน์  หาญพล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเบญจพร  ชนะวงศา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปภาวรินท์  วนะบดีนิมิต โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปิญาพัชร  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิณเพ็ชร  เข็มดี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงแพรวา  เพชรสังข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภันทิลา  คำมิ่ง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงร้อยแก้ว  วรสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวิชุอร  เจริญสมบัติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุดารัตน์  สงเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกัญญาภัค  มหิงชลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปพิชญา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปพิชญา  เป็ดแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชนาพร  โคตรสงคราม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรินทร์วสา  ชิดเชื้อ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นายกนต์ธร  แก้วพฤกษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายแก้วมังกร  บุญมี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายทวัต  สุริโย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายทัตธน  เอิบอาบ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายธิติ  ขาวคม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายนัทธภูมิ  โพธิผลิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายพชรกร  สืบสอน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายไพบูลย์  อาจทวีคูณ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายวสุพล  วิจิตรสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายศุภกฤต  ชีมุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายสุเมธ  อัศวสถิตทิพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายสุรเชษฐ์  บุญครอง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายอินทัช  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายเอกดนัย  ช่างจารึก โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวกุลิสรา  ธนะประสพ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวจีราภา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวชลธิชา  สวัสดิชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวณัฎฐณิชา  วัฒนาราม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวธนพร  ทิพย์มณี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวธนัตดา  รูปสมวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวเบญญาภา  สังข์ทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวเปรมวรา  ลี้มงคล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวเมธาพร  ทองนิล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวรชกร  หัชลีฬหา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวรวิกานต์  จิรฐิติโชติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวรัญชน์หทัย  ศักดิ์แพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวฤดีรัตน์  เยกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวศศิกานต์  นันทบุญเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวสุดาวรรณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวอัณณ์  สกุลสันติพร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นายศิวฤทธิ์  ตั้งใจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายณัฐชนน  ชมเชย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายพิชญุตม์  สุขวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวทิพย์วรรณ  แดงเพ็ง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวตวิษิยา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวกฤษณา  โง้วรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวจุติพร  เขมกรรม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชัญญา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศักดาผล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาววันวิสาข์  ฟองเจริญ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสิตานัน  สกุลสันติพร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวสุมิตรา  เหลืองเจริญ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอธิศา  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอรอนงค์  ใจรักษ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอัจฉราภรณ  ใจรักษ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวปัณณธร  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวอณามิกา  วังรัตน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัชชา  เรืองอร่าม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวศุภาวรรณ  ปิยานุลักษณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวสุรางคนา  ผลาเกษ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำพันธ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกุลธิดา  อิงเสถียร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวชฎารัตน  อิ่มสารพางค์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอณิชา  เสือสกุล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาววนาลี  หงษ์กลาย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพุธิตา  บรรลุขันติกุล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวรกานต์  ชพานนท์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชตระกูล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวสุพิชฌาย์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพรนภา  ผ่านพัฒนาสวัสดิ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสิมิลัน  ดวงจันทร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวศิระประภา  จันทเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวอมลณัฐ  เพชรรักษา โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวสิตานันท์  บุญญากร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุภัสสรา  บริหารพงศ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายจิตกร  ยุทธวิชัย โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงบัณฑิตา  เบี้ยแก้ว โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวปิยะฉัตร  รักระเบียบ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาววรรณพร  ทองธานี โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกิตติภพ  แสวงผล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นายณัฐวุฒิ  ชายหาด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายชนสรณ์  สุขใจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงธัญชนก  สุขใจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายภูดิส  เจริญสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศรีวิไล  กรวยทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวล่า  ยึน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวนา  สาวุฒิ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงขวัญจิรา  แรงหาญ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนัชชา  พันธ์ุเจริญ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงมิเนีย  ดวง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิมมาลา  บุญชู โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุวพิชชา  วงค์ตาแสง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพัทธพล  สมศรี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น