รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายดาเนียล  ยือแร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสุไลล๊ะ  หะยีเต๊ะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงนันทวัน  ศิริรัตน์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอรพิชญ์  แก้วขุนจิตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงรุสนีนา  เจะเยะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอัลฟาเดียร์  มะดีเยาะ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายมุฮัลลีกีน  มะมิง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนูรียา  สาและ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวนิซับรีนา  มะเละ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนุชกัสมา  วานิ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงขวัญจิรา  อักษรวงศ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  สุวรรณ์น้อย โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วบุตร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายฉลองรัฐ  บุญช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนนทกร  จิมจวน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายนภัสดล  ได้รูป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายปภพ  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐวรา  สุทธิศักดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนาวิชญ์  ทองคุปต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนาอิฟ  มะยีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายบิลาล  สุไลมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายฟัครุดดีน  มัสปาทาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายฟาเดล  อาแว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภคพล  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวงศธร  ทองโรย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวรเมธ  ยิ่งยงสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายวฤทธิ  วรวิวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายศุภกร  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุวรรณชะนะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกฤษณพร  พรหมเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเจณิสตา  วาริชชาญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชัญญาพา  ตนายวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนภัสสร  ลิ้มชนะชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนาเดีย  เบ็ญลาตีฟ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญญภัทร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปราณวรา  รักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปัณณธร  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงทักษิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเปรียบดาว  บำเพ็ญสมัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพรรณี  ศิริเสถียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงแพรวา  ขุนหมวก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวรนิษฐา  หลิพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวรภัสสร  เด่นปรีชาวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวิภารวี  เด่นปรีชาวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศุภกาญจน์  หงนิพนธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศุภดา  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภาชโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอัฟฟะฮ์  เตะโระ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอัสมา  เฮ็งปิยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฮัมดียะห์  จาเงาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกฤษณะ  สุขใส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกันตภณ  ถนอมวงศ์ธนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายโกสิน  อรุณวงศ์สานุกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายคฑากริช  ไชยสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชารีฟ  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐชนน  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนกฤต  ไชยฤกษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนบดี  ธนรงค์กุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายพันธุ์ธัช  มากจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายมุมิน  แวอาลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายเมธาวี  เมธาวิวรรธน์กุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวัชรากร  หลงขาว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสรวิชญ์  อินทรเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายฮาริส  ฮามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกรกนก  เดชอุดมการ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงอุไร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธันยพร  เกียรติขจรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนพณัฐ  ศรีพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนิชาภา  พิศวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนิฟิรดาวส์  อัลอิดรีสี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปทิดา  เจนวิทยาขจร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพรสิริ  ศรีเปารยะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิรญาณ์  ธีรศานต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงรุจรวี  พนาวรางกูร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายลภัสรดา  ชัยรัตนมโนกร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญยอด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอันดา  ธรรมชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงซูวารี่  สนเส็ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณภากาญจน์  ถนอมชะยะธวัช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐริกา  กาลาซา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนงนภัส  คงสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนงนภัส  พงษ์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงมัยมูน  หนูขาว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศิริชลดา  รุ่งวิทยานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสาธิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอรไท  คงสีชาย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอัจมัล  พึ่งธรรมเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอารยา  ธรรมชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนาเดียร์  พูนภักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอัญญา  รุ่งบานจิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอามีณา  ลีม๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัตรจัตุรัส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฏณิชา  บัตรจัตุรัส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปณิศรา  นิลรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพิชชาภา  ด้วงสุด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณริลญา  วรรณรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธนัญญา  ชุมจินดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปัญญดา  สุวรรณราช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปาริตา  หน่อทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภูริดา  อินทรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุกัลยา  สุวรรณะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนะดา  ศิริกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณิชาภัทร  อักษรถึง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกันติชา  สูตถิพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชนพัฒน์  โชติกุลรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนายุต  มะลิสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายนรินทร  ยิ่งมีอยู่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทรา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงอภิษฎา  อารีบำบัด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิริวิวัฒนกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสิรภัทร  รองสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงภัศรา  มังสังข์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทรลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพรรพร  จงอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิริยา  เหมือนเมือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายวรวุฒิ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายจิรายุทธ  บำรุงวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกัลยาณี  สิทธิชัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวาสนา  สาแลแม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสดับบุญ  ศรีมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศุภกิตติ์  อิงคมณี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพรนภัส  พราหมณ์นาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวานีตา  นานาวิชิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวานิชา  แซ่อึ่ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอริศา  อร่ามวิทยา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภูริชฐญา  ขุนแดง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภควัต  สุขใส โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนัฐฐา  นิลอินจันทร์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพัทธมน  ไชยสงคราม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนลัท  ตุลยนิษก์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฎฐ์สิตา  ดำทองเสน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงรังสิมา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุรัชต์ชยา  ไกรแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนิศร  ช่วงรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกิติกานต์  อีหวั่น โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสิราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายนันทกร  มะยีแต โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอามีร่า  มหัศนียนนท์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายษริภูมิ  แสนโยชน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวฟาตีฮะห์  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายสุรสีห์  มุณีรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวันทนา  ณ สงขลา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายบุญยวัฒน์  ชูพัฒนพงศ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอริสรา  เจริญฉิม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธีรศักดิ์  นัคราบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวหทัยชนกานต์  สุขศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนาอิฟ  อุสมาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงขวัญกมล  ชีพเจริญรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายกนกพล  ส่งแสง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายพีรดนย์  จำนง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายรัฐนันท์  ไชยณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายศุภนัฐ  ศรีพะเนิน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัฐพงค์  บุญรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รุ่งสุข โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนลินรดา  อออิปก โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกัญญ์ชฎา  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสือสิงห์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสิรวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุตรมาตา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายวรันธร  จิตนาธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวพิชญาภา  ทองวัตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐพิมล  เดชประภัสสร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชาลิสา  เลขานุกิจ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปฐมพงศ์  ทองราช โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนิบัศกีน  ชุมประเวศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมโสภณ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนัสวีณ  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธรรศ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสรวิชญ์  บุญธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสรวีย์  ศรีชุมภู โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วพุฒ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภูริภัทร  เลิศวิลัย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกิตตินันท์  ศรีพลอย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงรวิพร  อุไรกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภัทรวินท์  ศิริ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวัณวิสา  พงศ์พานิช โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กูดือราแม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณขาว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายวรานนท์  แซ่แต้ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภูริตา  สันหรีม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพุทธิภัสสร  พรหมเกิด โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟีย์  ลาเตะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายหฤษฎ์  แววทองคำ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวิจิตร  อุศมา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 นายสุธี  เชาว์ทอง โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวอาทิตย์ติญา  พิทยาเลิศตระกูล โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวกชนิกา  ก่อเกื้อ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายกิตติธัช  ราชวงศ์ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอุดมรัตน์  แสงภักดี โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธัชพล  แก้วเกื้อกูล โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวบัวชมพู  สมบูรณ์เกื้อ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวชัญญานุช  วิบูลกิจ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอภิสรา  ขจร โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายนนทพล  หิรัญ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงวาสิตา  จิตตวงค์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนัสริน  แวสแลแม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชนิตา  กาญจนคลอด โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น