รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงตติยา  มีประเสริฐ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  อุชุภาพ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เวียงอินทร์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายศิขรินทร์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธนกฤต  อนุศิลป์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกุญกาล  ชูบัว โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายเดช  นาวิก โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายชารี  อาลี โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวอาทิตยา  อสิพงค์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายอัสนี  สุขสุด โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธนภูมิ  ภู่ชุ่ม โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวสณฑกานต์  ฮวดพรหม โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวศิริลักษณ์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฏฐฑิดา  จรรยาศิริ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวนิลนภา  เนตรมณี โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาววิลาสินี  บุญแผ่น โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายภัทรดิฐ  จันทะวงศ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายธนธรณ์  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงธนพร  แสนโสม โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวลลิตา  สุริยะบุตร โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายธีรวัฒน์  บุญสาร โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายวรากร  เซ่งล่ำ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวอุษา  ไกรวงศ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวศศิกร  อินทร์เถื่อน โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวรัตนพร  เจิมสวัสดิ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายธณดล  ขุนทอง โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายธรรมจักรกรี  ตั๋นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกตัญญุตา  ครองยุทธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาววีรภัทรา  พันธ์งาม โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวรดา  สูงสง่า โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกชกร  จรมาศ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชยุตม์  คุ้มเกิด โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปพิชญา  พลันการ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภพกร  พิชญางกูร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธรรมีนา  เพ็งชัย โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงรมิดา  บุญช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายอธิพงศ์  กนแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจักรพงษ์  วัยวัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกนกอร  สุทธิคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธิดามาศ  ใจหลัก โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายอธิช  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอภิชญา  สุขนุช โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพีรดา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสิทธินนท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงฐาปนี  วุฒิการ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขาทอง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอาภากร  เพชรดำ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงมนปริยา  คงเทศ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชู โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ้ยสิน โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายรัฐวิศ  ไกรลาศ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ยา โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนราธิป  สืบบุตร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายเฉลิมชัย  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนนทภัทธ์  เอียบสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปวินท์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวเพ็ญพิชชา  นวลนุช โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวริศรา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงดุษณียา  รอดมินทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภัทฑิรา  แปโค โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายนพรุจ  บานเย็น โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ปัญจะอนันตชิน โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายคมสัน  คงผล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศุภรดา  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชญานนท์  ฉิมมี โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนพล  พัฒนกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายภาณุพงศ์  ไพรพฤกษา โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายอัคเรศ  เตี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวิฬาสินี  เตี่ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายฐัชขนิช  สุรภาพ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปาณัสม์  สินแบน โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพีรดา  เดชะพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วิบูรณ์ธนโชติ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีแสงปทุมพล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพรเทพ  พรหมภัทร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพันธมิตร  ลิ่มเล็ก โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกิติพศ  เศียรอุ่น โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ช่วยชัย โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกัลยกร  โล่ทอง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงญาณาภรณ์  หลีประสิทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปณิตา  อิ๋วสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สาริพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เอียบสร้างกี้ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสุภาวิดา  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกฤตภาส  ชุมทอง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธัญเทพ  เทพทอง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธาดา  ขอสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพัชรพล  ชาติไทย โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวรวีร์  เดียวจรัส โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายวรุตน์  วงษ์กันยา โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวิธวินท์  บัวสด โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายวีรภัทร  พรภาสกร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายศุภากร  จุงจิตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอัครนันท์  ตั้นเส้ง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอาทิตย์  บุญแสวง โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกุลธิดา  กนแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอธิชา  ยี่สูย โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงอักษร  หมาดสตูล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชูเพชร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จั่นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนันทนัช  แซ่จิ้ว โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปิยวาจ์  คงรอด โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงภรณ์นภัส  ไชยรัตน์ธนโชค โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงลักษิกา  แสงแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวาทินี  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชาญชัย  คุณะโคตร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศรัณย์ชนก  ลิมปิพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชนกนันท์  เอียบฉุ้น โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนฤมล  สามิตร โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณฐนนท  นวลเอียด โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวสิตางศุ์  อรุณพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุณยัษเฐียร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายชูศักดิ์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวอารยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวอรไพลิน  ปวงมีธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวหทัยวัลภ์  เจียรนัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวสาธิตา  ซิมอาจิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวราสร  อุปถัมภ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวลภัสรดา  พึ่งแรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวภิญญดา  เฉลิมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวภัทราภรณ์  หิรัญยศพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวภัคจิรา  กองเงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงแพรวา  ค้ำชูชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวพรปวีณ์  สร้อยทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวปารมี  สกุลประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวปวีณนุช  ลิ้มธนะกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปริชมน  อินทรโอสถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวชิดชนก  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวณิชาภัทร  ลู่ต่าม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โอฬารกิจอนันต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงบุณณดา  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนทกมล  พนาพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวธีรดา  พีระศุภวัต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวทานตะวัน  บุญญฐี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวณัฐสุดา  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวณฐพร  ปัญญาสิริกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวชฎาวัลย์  บัวอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวกชกร  ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายอนันตชัย  ผสมทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสดายุ  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายภัคพล  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ระนอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปิยังกูร  เอ้งล่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายนิธิพัฒน์  สุทธิสังข์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธีรภัทร  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายธนรัตน์  ห้าวหาญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนพนธ์  หริเลิศรัฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐพิศิษฏ์  เทียนทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายฐิติวัจน์  อังศุกีรติรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชลันธร  พิมลจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายชยพล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจักรพรรดิ์  เอกตันติสิริกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายคุณัชญ์  ชูปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายคณิศร  พานิชผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายกันตพล  วัฒนายนต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายก้องฟ้า  วามะสิงห์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวสุปาณี  มงคลสถิตย์พร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวธัญวลัย  ยิ่งภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวอวัสดา  รุ่งเรือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวเหมสุดา  จิตต์ซื่อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาววริษฐา  กุลจรรยาวิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาววชิราพร  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวมุนา  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวมณีรัตน์  หงอสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภัทรดา  อ่องอนันตพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวแพรวา  ฮอนด้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวพิชญาภา  จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวปาลิตา  เหล่าเฉลิมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวปัณณ์พิชชา  คันธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงปณิวรัดดา  ซ้ายอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวเนตรฤทัย  คงขำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวธีริศรา  จักรสาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญรัตน์  ธีรวาทีกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัชชา  สุทธินนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวชนิกานต์  ฐิติวัฒนาสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายอัครชัย  ตันวิวัฒน์จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายอภิวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายอนุโรจน์  ปรัญญาภิมุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายวชิรพล  พรหมาลิขิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายภูธนา  วารีทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายภพธรรม  กอมสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายนรภัทร  อุกกุฏานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายธนา  เหมทานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายธนภัทร  จุลพรหม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณิรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัชพล  ฤกษ์ดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายโชติธวัช  ชัชพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายเจตน์สพัชญ์  ตั้งวินิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายจตุรภัทร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายคีตะวัน  ลิ่มอรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกีรติ  ปานรังศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายก้องศิษฐ์  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายกฤตเมธ  ผลเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวอุษณีย์  เลี่ยวตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวศศิกานต์  แก้วปราง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาววัลยารี  ดำหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวริษฐา  ทวีสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาววริศรา  เลิศวัฒิพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาววนัชพร  ศรีมั่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวพิชามญชุ์  คงทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวพัณณิตา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวปัทมพร  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงบุษบงกช  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนิวาริน  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิพิฐา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธัญญวีร์  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวธัญชนก  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงด้วยเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณิชาภัทร  มาตย์แสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวณฐกมล  สำราญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายสิรภพ  สัตยภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายสรวิศ  พงศ์สิริฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายสรรพวัต  ณัชตา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายศุภกาญจน์  ตันภิบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายศุภกฤต  ไกรเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวาทิศ  หทัยศิริกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายวงศธร  ไพศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพงศ์ฐวัจน์  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเป็นไท  แตงอุทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายตรีภัทร  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายกิตติธัช  จันทรเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายกิตติธัช  เตรียมเชิดติวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอามาณี  ศรีขวัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงอันดา  หลวงนันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงศศิธร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวรินธกานต์  เอี่ยมพิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภูฟ้า  พุฒแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิชญ์ศุภางค์  ศรีจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปัญญดา  สุนธารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชนกานต์  ประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายบุณยกร  มโนคติวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงไอร์ลดา  พิพัฒน์สมบัติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุธินี  เพชรนุ้ย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธันย์ชนก  จินดามณีวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเอกอรุช  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอนพัทย์  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายสุวิวัฒน์  เพชรชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสิรวิชญ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายวีรภัทร  ราชเมืองขวาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวรเมธ  นิติวรานุรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอริสรา  โบนีส์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวรวรรณ  คงเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชิณการณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพัณณกร  จันดาหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธมน  รัตติเลิศพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงช่อฟ้า  ปานนะพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภูตะวัน  ชุมภู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายนนทนัตถ์  คล้ายชะเอม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกิตติภพ  หอฤทธิเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอรณิชา  ฝอยเพ็ชร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุวภัทร  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฉีดเนียม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงศิรประภา  บุราณรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวนบุษป์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภีริณีย์  มณีศิริรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนนทิชา  บ้านกล้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนฎา  คหาปะนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธีรดา  พิรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงคนธรส  บุญรอดชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงคณาพร  มลเลศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกนกวรรณ  อาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอนาวิล  รัตนวโรภาส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภานพ  เหมหงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพันทัพ  ผายการณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปวินณัฐ  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปฐวี  ศิวะนาถนุสรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายบุญญ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธีรวัต  ณ นคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนานพ  กุลพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนวิชญ์  ปานสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชิษณุพัทธ์  หนูประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกษิดิศ  บำราบพาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกฤษฏิ์พงศ์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอภิสรา  สายทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสิตานัน  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศศิณา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงลีนา  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงรวีรัช  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงมณสิชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพีรภาว์  ชุติมากรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิชามญชุ์  องค์วิมลการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตรจง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปิ่นลดา  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์คง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำสอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธนัชพร  ทองหมัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงญาณธิชา  เหมแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชนม์นิภา  ขวัญแคว้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจุฑามาศ  จานแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายโอซามา  วงศ์ตานี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายสุรพิชญ์  คงทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสพล  เครือกาบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศิวฤทธิ์  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายศรชัย  สมสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวิทวัส  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวงศธร  สุทธิบัญชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายรังสิมันตุ์  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายมรฑป  เฮงประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายภูณภัทร  วิมุตติสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภัทรณรงค์  ส่งแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพงศกร  เกษมมงคลพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปิยวัฒน์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปวริศร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายนันทวัฒน์  ผานาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธนพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนกร  อัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายชินพัทธ์  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชนกันต์  องค์สถิรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายไกรวิน  ญาณไพศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกิตตินันท์  อินพยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์วงศวนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศันศนีย์  เจริญเกียรติตรัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวรันธร  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงลักษณพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงยูโกะ  ยามากุจิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครุธทรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปิยธิดา  จำปา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปาลิกา  เสรีวงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปรียานุช  ขวดทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธัญยกานต์  พรหมณะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชนัญชิตา  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงฉันท์ชนก  นาโคศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกรกนก  กานต์ดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพรภวิษย์  ศิลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันติบรรณกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายสิงหราช  มาตย์แสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติวรสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศิวัช  ศานติสาธิตกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายศิรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวิรวิศท์  รัตนคหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวศิน  ผ่องศรีงามชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเลิศมงคล  ไทรทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายมาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายมโนพัศ  ศิกษมัต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพชรพล  เอกศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปุญยวัจน์  พรัดวิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปัทมากร  ศิริธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายนิติธร  หมื่นเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนโชติ  หลิมชูตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายดนัยธร  ซ้ายเบี้ยว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฐชนน  แจ้งการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชานนท์  หนูตะพง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายคุณานนต์  ชุ่มชื้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายกิตติภณ  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกิตติธัช  ชรินชวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอัญชิสา  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศิวารยา  รัตนสังข์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวีรินทร์  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวริฏฐา  พฤกษารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงลักขิกา  คงตุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปัณรส  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปทิตตา  นิเวศน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนิซาอ์  ด่านพิทักษ์ศาสน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามสะอาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายศุภกร  นิลบุศย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวศิน  องค์สันติภาพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภานุกร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายปุณยธร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธัญเทพ  อัศวบุญมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธนกฤต  จุติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายทยากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐวะกร  มีแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณัฐนนท์  ลิ่มชูเชื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชิตวร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายก้องภพ  คงเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรพีภัทร  ดำใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอชิภู  พิมพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงโศภนิศ  สมนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายชัยนันท์  สมมุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายรชต  นิโครธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปริยากร  ขันติพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพรชนก  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายณพกรณ์  เด่นศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกชนันท์  เทพทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุประวีณ์  คงปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนะดา  หิมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนดา  ทองจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่พู่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนัทธมน  หนูกล่ำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรัทยา  เลขมาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศิรดา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอนันตา  เทพณรงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายณภัทร  อ๋องสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปวริศ  ทองมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพิชญ์  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายพิสิฐกร  เขียวเหลือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ตุรงคราวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชาลิสา  ณ นคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงน่านน้ำ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพัชรนันท์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสิริกร  จิตตรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอนันตญา  เมฆลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอมลรดา  เที่ยงแท้ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนกร  ศิริอนันต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายราเชน  อุทัชกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอภิวิชญ์  จุลพูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชญานิศ  ทองวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงทิพวัลย์  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพนารัตน์  สร้างลิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภิญญาดา  หอมจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงรภาภัทร  นครสันติภาพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงรัญชนา  สรรเสริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายกัณฑ์คุปต์  โภไคยวิบูลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชยุตม์  มูสิกะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายถิรนิษฐ์  ถนอมสินธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธนโชติ  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธีรภัทร  กาญจนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายปวรุตม์  กสิบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภานุ  อุมาสะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสรอัฐ  น้ำใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงเขมาพร  สุทธางกูร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธีมาพร  สุดตะเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศดานันท์  ลักษณะอารีย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอทิตยา  แซ่หลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอริยพร  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายคุณาธิป  พรหมภัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชานน  ดำสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชาภูมิ  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณัชพัฒน์  จินณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายนิธิพัฒน์  คงเผื่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพัชรพงศ์  ยกเชื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภุมภพ  ธีรวราทีกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจัสมิน  มะลิพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเจิดจันทร์  บุญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์ฟ้าแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณิชาพร  ฟงปรีชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงบุญภา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงปวราวดี  หวันตะหา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวรัชยา  วิชยานุรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวรินทร  ตัณฑวชิระพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงแพรชมภู  นาวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 นายจีรัตน์  ขันภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายเนรมิต  หนาดคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายรัฐนินท์  จิรเมธวิโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายกัณฑ์อเนก  กุณฑียะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายกิตติพันธ์  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายคณิน  พรจรัสพิศุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายธนกฤต  ชลหัตถ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายธีรศานต์  เจียวก๊ก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายปริชญ์  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายปัณณธร  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายศุภากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวกษมวรรณ  บุษยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยี่ฉุ้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชัชติญา  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวชีวาพร  การดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวชุติปภา  พัดขาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณิชชา  สุทธินนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนันทกาญจน์  ฉ่ำมะณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จันทร์อักษร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงแพรพลอย  ขันภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวมินทกานต์  ถนอมไถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาววิมลสิริ  สลัดแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายพชรพล  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวกนกกร  ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงแพรไพลิน  ขันภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเจษฎา  ศรเหล็ก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒนวิจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธราเทพ  งามเรียบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นายปรเมศร์  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกนิษพงศ์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายณัทภพ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพูนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นายฑวัต  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายไพสิฐ  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงคริษฐา  สุทธิโอสถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวสโรชา  เสมอภาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวกชพรรณ  สุขเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวนันทัชพร  ดำรงกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวนันท์นภัส  ไชยตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวจันทรพร  บริรักษ์พัฒนกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวศศิกานต์  สำแดงไพร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวชามันดา  เตชะญานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวกานต์ฌิมา  ราชเมืองฝาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนาธิป  ธนากรสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวณัชชา  เหี้ยมหาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวฟารีดา  หมัดอาดัม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวพัชรมัย  ประแจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวปรียนันท์  บุญชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวณัฏฐธิดา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวประกายวรรณ  หาดทะเล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอะมูโระ  คชบก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวณัฐณิชา  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาววสุณี  รักเหย้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวกัลยาณี  ทองสะอาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงชนิสรา  เพ็ชรวิเชียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวธัญญลักษณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายยศพล  มัลลัม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายณัฐพงษ์  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวศศิธร  พรหมศิริกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นายกฤษกร  โปตะวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นายพอตะวัน  จันทรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวชัยภา  วัฒนศัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวกฤณณ์  โชติธนกุญชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายสุริยา  เดชวรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายกิติพัฒน์  นิมิตวงศ์ชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวธารน้ำทิพย์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวณัฐริกา  ภักดีผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวฐิตาภา  อานัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวคุณัญญา  บุญช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวเกษฤดี  เดชสถิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวกันยธิษณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวกนกวรรณ  โสภานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวณัฐชา  อ้นบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวธัญรดา  โทธรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวปรีชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวอภิสรา  จันทร์จะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงเมษญาดา  รักเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัลลพาภินันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนน้อม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปัณชญา  ไทยรักษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวปณภรณ์  มานะบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวบุณยานุช  มิตรวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวทรรศน์สรณ์  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาววริษา  เชื้อทองฮัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวธัญญภัค  คุตติยานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวญาณิศา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวอมลพรรณ  ประคองสิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวศิริพร  สมบัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวสุดารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกัญพุส  อินทะสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงสุธิมา  โคกเกษม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหะศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฐิตาพร  ผลัดสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงมาณิการ์  แป้นแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวรมณีภา  ตุลาโชติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพัชรีญา  จรรยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวปัณฑิตา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงลูน่า  ไทยยิ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวสุพัทชา  นวลทองแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิมพ์รดา  เจ๊ะแต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวเพ็ญพิชชา  เด่นเวสสะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงเนตรนภา  พวงมาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองหอม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงศศิชา  สรรเพ็ชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวพรพรหม  พรหมนุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวจิรัชญา  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาววริศรา  อึ๋งสืบเชื้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิชญา  แซ่กิ้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวพัณณิตา  พวงนุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาววรรณวิรินทร  ทิ้งนุ้ย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสิริกร  เดชะโชติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาววิภาวี  แสวงทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวลลิตา  ทองจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอริสา  โก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสงคราม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวอัสนี  ชูกะชะบา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาววิภาดา  บุญเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวกฤติญาภรณ์  พิมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวณัฐกิจ  โภชนะกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเนื้อทอง  ใจอ่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวศุภากร  คงสำราญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวอภิสรา  ซ้วนเส้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวสมิตา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวราภรณ์  คงเกลี้ยง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงต้นกล้า  สุรเชษฐพงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกิตติภูมิ  แซ่หลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงบุณยานุช  อังศุกีรติรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวมัณฑนา  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวราภรณ์  เวชสาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐภาสรณ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวศิริประภา  ห้าพุทรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวปณิตา  วาประโคน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตันกองโกย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวปณาลี  ผิวขำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชฎาพร  ชาภูวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวธนพร  โกษาธิป โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวกวินทรา  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวฐิติรัตน์  นาคชัยเนรมิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ผิวงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพณิชา  ตฤษนันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงยลดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงชนิตา  เกิดกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศิรดา  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงบัวทิพย์  พินธุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพรรณวษา  บุญลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิจักษญา  เสถียรจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวภัทรพรรณ  ลีลาศวัฒนกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายภาสวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวอัสชาวดี  สงศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภาณุวัฒน์  มีปลอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวกุลชาวีย์  หมัดเหล็ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกัญญาพร  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวเพ็ญนภา  พลายชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงโสภิดา  มันตะพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสุธาวี  เมืองมีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงชนากานต์  ฮวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายสิรภัทร  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชวนากร  คงแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายนริศ  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายอภิวรรษ  ต่อวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนภสร  เศวตสุทธิสิริกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงศศิธร  ศรีอรุณพรรณรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มานีมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แทนผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์โชติวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปภาวินี  ตะสถิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรมิตา  สงเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงศินรินทร์  สมใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายโภคิน  วรรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอินทุอร  สินอุดมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  อ่อนละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนงนภัส  คงราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวริยา  ไอยรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายไกรวิทย์  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงธนภร  สมศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนันทวัน  จิงา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวริศรา  สุขเนียม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงชาลิสา  อภิเษกมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสุภาพันธ์  หง่อสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอารยา  คงเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงมินิพัชร  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงณิชา  ชูเพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงคีตญา  แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงแสนสิริ  ภวัครานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงแทนรัก  นาคปนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วทัญญู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองสะอาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงนวรัตน์  โสโท โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอมิตา  ดีบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชนิศา  วิยาสิงห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงเพชรนภา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสุภาสินี  สายคงทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อินทการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวอภิชญา  สุขหร่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกวินทรา  สารนอก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงรัชนก  ทีปะปาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวภัทริณี  สมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงธารารัตน์  ตัณรฑัยย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวสุพิณญา  เพิ่มพูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอนัสดา  แก้วคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายอนาวิน  ศรีพึ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอักษราภัค  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาววริสราพร  บุริวัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องค์สันติภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปาริชาติ  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงรสิตา  ถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพนิตวีร์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวโบนัส  หนูเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายจีฮาน  สุทธิพนธ์นาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสิณากร  สมนึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายศุภกร  วรรณสกล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพัชราภา  วรรณวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงลลิตา  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฐกานณ์  ทวีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงเปมิกา  อุทัชกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิวิฒน์เสรีกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ้งใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพรนัชชา  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพลัม  เกกีงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศศิธร  สวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคกลับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายฐักกุระ  จริยโสภาคย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธัญษภัค  วัฒนอัมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จำเริญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงธนัชชา  ทองบาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ตันวีระ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงบุษยมาศ  หวานดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปทิตตา  น้อยหลุบเรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอาลิษา มาริอา  เรอนิซ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธมลวรรณ  พฤคฌาญาณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนันธิมา  เณรทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกันติยา  ทองมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนิตยา  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือนยอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงบุณยนุช  โกมลมน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพัลลภัส  บุณยัษเฐียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชลิดา  เทพกัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงมุฑิตา  คีรีรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงศุภิสรา  นิติพิทยานุศาสน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิชาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนาราภัทร  หาญชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  เรือนใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวอนัญดา  นุ่มพิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพรนภัส  บุญแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสนามสร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสโรชา  อนุรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิชญา  ลาวิชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณัฐ์ฐวรญา  วรญาณอรห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์ภัคบูรณกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายปัฯฯวิชญ์  พิสิฐกรพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มทองมาดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงสุณิสา  ชยสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนปภัช  แก้วแสวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงปานไพลิน  บุญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงศิวภร  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายกนกพิชญ์  ทิพย์รงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทวีกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นายสิรดนัย  เด่นดายัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นายทวีรัชต์  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นายนฤปนาท  บัวมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นายมนัสธีร์  ทองรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงชยุดา  เชื้อญวน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงเพรียวพิงค์  เอกรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายกฤติธี  วรรณลาวัลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายฉัตริน  แก้วมณี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายชยกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายชัยยุทธ์  แซ่หลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายชาญกสิณ  แซ่เตียว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายณภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายธรรมชาติ  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายธรานนท์  หงษ์เจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายนรภัทร  วงศ์ธวัชบุรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนวพล  จันทปุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายปวีร์  อิสริยะวาณิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินหนู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายพัชรพล  วรศิริสุวิมล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพัทธดนย์  แก้วถาวร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพีรณัฐ  ภู่ทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่หลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายภูตะวัน  สินอาษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายศตวรรษ  หนูแจ่ม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงจิรัฐติญา  พูลเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงชนนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัชชา  เจริญพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขประวิทย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงปุษยา  ปลาลารัตน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงพิณกวี  รอดตัว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงภิชาดา  ถาวรนุรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวิศิษฐ์สิริ  ขวัญแสง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสิริยากร  ณ ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสุชัญสินี  พิทักษ์อรรณพ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมโยธา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอรปรียา  ณ ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอังศุนิตย์  สักกะพลางกูร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายกิตติภพ  กินแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายจิรเมธ  เจริญผล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายฉัตรฆริน  มาลัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายชลันธร  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายเชษฐมาส  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายทศไชย  ลิ่มทองนพคุณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายนรภัทร  จินดามณี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายพงศ์พล  พรมตัน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายพงศพัศ  อู่เจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพชรพล  นิมิตสถาพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายพิรุฬห์  สกุลแพทย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพีรณัฐ  วุฒิอนันต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายภัทรพล  สมบัติแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายสุรเวช  เหล่าม่วงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงกรกนก  เพชรฉวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกล้วยไม้  ลายทองสุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงจิราพร  ลิ่มสมพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณฐพร  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แววกระโทก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงนงนภัส  ชาวสมุทร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนัชชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงนันท์นลิน  วิทย์กิตติลักษณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงบุษกล  จีระนาพันธ์ุ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงปิยธิดา  จำรัสทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพรรษมน  สังวาลวงษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีโซ้ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงภควดี  ศรีสุกใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงภูสุดา  สุดสวาท โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงรวิสรา  หล่ออริยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงลีน่า  พลายพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวรรณรดา  ชุมนุม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงศศิประภา  เดชศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอวภาส์  ศรนรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายกิตติธัช  บุญทองสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายกิตติธัช  โศรกหาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายคเณศ  แจ่มใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายธนทัต  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายปรเมศ  ศรีสุกใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายปิติภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายพงษ์เทพ  ไชยวาที โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายพิรภพ  ภาสะเตมีย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายวัฒนพล  วัฒนาดังก้อง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายวิศารุต  ภูศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายศาสตรา  พลวิริยะสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายศุภนัฐ  แก้วเงิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายสุธีกานต์  คชสิงห์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงปิยะธิดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพรรณพร  เดชศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ฉั่ววิเชียร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงมนสิชา  แพ่งยัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงวิรัญชนา  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสุขุมาล  สงเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสุรภา  จำรัสทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีธรรมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายพศวีร์  ช่วยชะนะ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพิญยาพร  ดีสลาม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวริศรา  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงตวงรัตน์  บุดสี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายชานน  เรืองทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสุจีพร  ปลีทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายณภัทร  ลัภนะกุจ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพรหมพร  แมนสถิตย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงชนิสรา  พุทธัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงกัญชรส  อินทบุตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายณัฐดนัย  สมบัติแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายอรรณพ  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงบงกช  ลายทองสุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพิชญานิน  พลรักดี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายสิรภพ  จิณรัฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงชลดา  ซู เม ฮาง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายเอกธนัช  โมฬี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุรัชดา  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายพศวัฒน์  ดวงแป้น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงลลิตภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงมณัสนันท์  โรจน์มงคลชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายพชร  มณีโอภาส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปุญญิศา  ลิ่มศิลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงณพชร  ทองดี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงชวิศา  สร้อยพวง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มะลิวัลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงฐานิดา  วิมล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกรพินทุ์  กันทะขัติ โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มูสิกะ โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขธนสมบัติ โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพัชรพร  สอสกุล โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวณัชชา  ตันเทวี โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวบุตรสตรี  วิศิษฏฐธัญญากุล โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสิตานัน  อินทร์ท่าฉาง โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายสุทธิพร  พรชัยเจริญ โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณัฐศิริ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงสาธิตา  แสงเพชร โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายเขมมณี  คงน้อย โรงเรียนสตรีระนอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น