รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายภาณุวัฒน์  คงมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงศิอร  หลีกภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงภคณาฏ  ขยันการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพรลภัส  บุญวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกุลภรณ์  คงผอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฐมน  คงชูศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกันตวัฒน์  สนณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชัชรินทร์  จันดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจารุวิทย์  แสงประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีเทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพรนภัส  ทองสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธัญสินี  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฏฐกุล  เบญจกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายอโณทัย  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงภัทราวดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เมืองพูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสิริยากร  จำปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายญาณพัฒน์  ไกรจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐพร  พาณิชย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณธนากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายตะวัน  ปานนิล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจินตสิทธิ์  เพชรฉิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนิตสิรี  ดัชถุยาวัตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายพุฒิชัย  ถือแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปุญญตา  คล้ายบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐพงษ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายฐปนภพ  ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงภัทรดา  สุชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปาริชาต  ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณฐพงศ์  ราญฎร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพรธนพล  นิลพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธนพร  อาทิตยมณฑล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทองประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนภัสชล  เหมไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกมลพรรณ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงศุภากร  ศุภรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฏฐ์ธีมา  อัมระปาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงศรอนงค์  เรืองวิทยาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ตันติกฤตยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอิทธิชัย  เขาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปวันวรีย์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงภคพร  ศิกษมัต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวรพล  กิติพงศ์ภากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภาณุพงศ์  ชีพสถาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันซื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณกฤต  ชูหนู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสาริศา  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชนิสรา  พุกบุญมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเกียรติยศ  องสารา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจักรภพ  ชูมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุสิคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประยูรวรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐกฤต  เกื้อสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายนภสินธุ์  ศรีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชนะพาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอรสา  สุวรรณโณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวิรากานต์  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐวดี  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนิสภานันท์  บุณยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์จันทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปัณฑิตา  มิตรเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงญาโณบล  สมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงบัวบุศยา  ศุภศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เจียมสายใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวาศินี  จันทร์มัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศศิธร  คงดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกิตติภูมิ  ไพรรุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกรกฎ  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธนิชานันท์  ลัคนาศิโรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวะทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายทัตเทพ  แดงลาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพัชรเมศร์  กุลดิลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายทำนุรัฐ  ชูจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณภัทร  แซ่หวัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชานน  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายปวเรศ  ศิริวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพริษฐ์  รองเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเธียรแทน  ทองสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพลธรัตน์  จันแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิกษมัต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเปรม  คงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนภัทร  แก้วหนูนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวกนกวรรณ  ไทยกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวจินดามณี  ช่อเจี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชนิกา  เต็งรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวณภชา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณัฐณิชา  บุญสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  เซ่งง่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายธีภพ  ชัยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายธีรเมธ  แสงสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายนันทกร  ประมวลศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวปวิชญา  นภาพงศ์สุริยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพรลภัส  ชูสกุลตันติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวพิมพ์ชนก  อาชีวะสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพ์ไท  ไชยเสนีย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวเพ็ญพิชชา  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายรัชชานนท์  สุภัทรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายศิรภพ  ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวศิริลักษณ์  โสธานิตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวสิริกร  มีลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายสุวิโรจน์  กว้างขวาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายอภิวัชร์  อินทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวอรอุมา  สะดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวกัลยรัตน์  แดงงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวจันทกานติ์  ยอดทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายเจษฎากร  ทวนชีพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายชยางกูร  บาลทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวชุติกาญจน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐชกานต์  ปาติปาเลท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวณัฐสินี  ศาสนโสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวทักษพร  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายธนาวิทย์  จิตราวุธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวธมลวรรณ  หาญนิวัติกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวธัชพรรณ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวนิฐินันท์  ฮมแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปลายพฤกษภ์  รัตนนิรมลสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพชรพล  คล้ายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายพีรศักดิ์  มุขพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวพุทธธิดา  สุภาสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายภูริภูมิ  สงวนวงศ์ขจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายสุกฤษฏิ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวอาลิตา  หลำหง๊า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายอิทธิ์  จับปรั่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวไอริณ  รัตนสำเนียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายกันตพงศ์  เพ็ญนิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวกันธิชา  ทองนอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวเกษราภรณ์  ส่งศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายคามิน  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพลัฏฐ์  รุ่งเชวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวณัฐยา  อั้นซ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายทัศน์ไท  ทองเยาว์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายนิติภูมิ  พรหมปลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวปานตะวัน  คำสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายปิยะรงค์  สนธิเศวต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวพิชญ์นิตา  เขาบาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หลีจิ้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวมุกดารัตน์  ชายทุ่ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวรเวทย์  เวชมะโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายวริทธิ์  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาววารุตา  จันทร์ทองพูน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวศจีรัตน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเสฎฐินี  พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวอภิชญา  เย็นใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวอัญญตะวัน  คำสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายอุกฤษณ์  ตุลยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวจิรภิญญา  ดำทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวชนกนันท์  โอมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชนิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชลิตา  นานช้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายณัฐเศรษฐ์  กั่วพานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายทัตพล  ปากบารา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายธนกฤต  กัญจนโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวธัญชนก  ทองจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธัญมล  ดวงมหาทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวน้ำใส  นิลสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวปภาวรินทร์  แดงนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายปรินทร  สุวรรณทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงปาณิสา  ดำสิโก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพงศธร  ชูสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวพรรณเลขา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวภัทรเกสร  ตูลเพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายภาคิณร์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงมินทร์นัทรา  เพชรอาวุธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายยศวร  ชูมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายสิทธิกร  อั้นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายสิรภพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวสุธาสินี  เขาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายอนุรักษ์  หนูคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณโณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพรลภัส  ขุนบุญจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจารุพิชญา  พูลเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงศิรดา  ศรีรอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสิวรรณวรี  อ่อนเกตุพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปาณิสรา  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศุภธิดา  เพชรชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายตระการ  แซ่เขา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองรอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพรรษนันท์  ทุ่งปรือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปพัสส์ลิตา  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกฤตบุณย์  จึงจงจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพชรพรรณ  อดทน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายนิธิศ  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายสิรวิชญ์  รำไพรุจิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงออมทรัพย์  พูดเพราะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนภูมิ  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชลเทพ  จีนประสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัทธิรา  ญาณสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายภูเขา  นิลสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภัทรกร  คงวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายอำพล  ยะโกะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรพุ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองวัตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญชนก  เอกต๋อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกฤตย์  หนูรุ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายคมชาญ  ตันเวชกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวรท  นวลแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนวกร  บุญเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายภูริณัฐ  ใส้เพี้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายภานุพงศ์  รอดความทุกข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บริโท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภูดิศ  วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพัชรนุช  ข่ายม่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายถิรวิทย์  ทองประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธันย์ชนก  คิ้วนาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเวนิกา  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงศิริปรางค์  ยิ่งโสภณพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชญาภา  ศิลาวัชนาไนย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งพูลผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิชชาภา  ตัณฑสมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเชษฐชัย  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปัณณ์  มหรรณพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงเมธาวี  ทองอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธัญญพัชร  เกตุสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายยศกร  กาญจนวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพงศ์ภีระ  คงพูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณัฐภัทร  คงบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายจารุตน์  ว่องวชิรพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณีรนุช  ยกกลิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนรีกานต์  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสรวิศ  จูห้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเกื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปภาวี  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงเจริดลักษณ์  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงแก้วเก้า  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณิชกุล  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีธนสาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐนันท์  เร็วเรียบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพิชญธิดา  เรียบผา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ช่วยชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเกวลิน  คชรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐกมล  จินา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปิญชาน์  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนรมน  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงญาณินท์  เขตรัตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงวริษา  สงพราหมณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพชร  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธีรฉัตร  พานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายนพคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิณไพเราะ  จูดคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ประกอบกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจารุกร  ลีสุรวณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงทัตสรวง  มีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชยันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกรวิชญ์  จำปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปลอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปิติพร  พรหมมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอินทนนท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกุลจิรา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกุลฑีรา  เพ็ชรภักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธรรมธัช  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายวรท  เชาว์บวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธัญกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายธนากร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกวินท์  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฟ้าใส  สุดทองคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชิตาภา  จิตชาญวิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายลภัส  รุ้งพลาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมสะอาด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงฐิตากร  สีดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชุติมา  โฉมศุภางค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายกรรณ  จันทร์มีศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกันตภณ  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธิปก  เจียมจราพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธีรภัทร  พุทธรัตนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนพนิพพิชฌน์  เมฆมงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปรวิทย์  สาราบรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพิสิษฐ์  น้อยหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภูมิรพี  ชูเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูวศิณ  สายทองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายลั่นฟ้า  ทองทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวรเพชร  นาคเป้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวัชรพล  ศุภศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายสิรภพ  พยับบรรณางกูร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขวัญเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรหิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเจียรไน  มณีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชนกนันท์  ศิวะวิชชกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชิยาอร  กฤษณภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพชรพัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐชา  เต็มพร้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธนธรท์  ชุมอักษร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงเนตรชนก  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปณิดา  แก้วมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปณิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงโปรดปราน  จันเซ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนอก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชยณรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอนัญญา  พวงซ่อนกลิ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอภิรตา  รักราวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกนกพล  เพทาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกฤติกานต์  พรสุธีนิวัติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชุติพนธ์  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชุษฏ์ตมา  เกิดสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณัฐวัฒน์  เวชพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายเดชาธร  เหมือนแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนภูมิ  ราเหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธีร์ธวัช  หลีเจี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายนันทกร  นุชกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปิยวัฒน์  ยุกตเวทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพงศกร  ทองมั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวชิรญาณ์  บรรจงช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวรเชษฐ์  แกัวละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศรัณย์กร  พิพัฒน์วรากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปวีณ์รัศ  ใจตรง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายศิรภพ  ภัทรธันยพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศุภสิน  เมืองสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ปานมาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอภิศักดิ์  คีรีรัตน์ชูพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกานต์สิรี  ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชนัญชิดา  อนุรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชนิศา  นกรู้รัก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัชชา  ขันชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงทิพย์ราตรี  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ชีวาธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารดิษฐ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนรีกานต์  ประจง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐยศ  สุระกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนัสทินี  ชะนะพาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปฏิพล  สุภาศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพสธร  รักเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปณิตา  รักภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งรัศมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพชรอร  แก้วศรีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพิิชญานนท์  เครือยศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หยงสตาร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงมณฑิตา  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภาณุเดช  วันแรก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวิธวินธ์  ชุ่มชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสมิตานัน  พานิชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงหทัยกานต์  ก้องกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศฐาธนินท์  ธีระประภาวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสิทธินนท์  สงสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสุประวีณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายอัษฎา  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  โออินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตี้ยนซี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายเทพสิทธิ์  ทองสีอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชนกนันท์  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายชนม์บวร  ด้วงนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ดีชูศร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงชนืสรา  บริบูรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธัญพร  อั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงชาญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จิตมาต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปัญญธิดา  กาเยาว์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  พันธ์พิเชฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวราภรณ์  คงเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวิไล  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิชญาดา  วิโนทัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอาจาริยา  เกิดผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชินพงศ์  รักใหม่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่เฉี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกฤษฎาเทพ  โสภากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายคณิณ  แสงสร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผ่อนย่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัฐนันท์  รุณเเสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายปฐมพงศ์  พิมพ์เภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนพงษ์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพนาย  ฐิติเวโรจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพรพรหม  คงอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธีรธน  สิริโสภณวรกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์หอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวเขียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภูมิพัฒน์  ก้องกิจวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภูวเดช  ฉุ้นย่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายลีลวัฒน์  ทองชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวัชรินทร์  เสาวภาคย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงเบญญา  สงเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์หอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวสุพล  โสภณพลศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกติยา  อยู่คง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงก่อกานต์  เนตรประชา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กังเเฮ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงครองขวัญ  ไทรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวีรวิชญ์  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงชญาดา  ทองแดง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชนกนันท์  สามห้วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายศิวกร  สีอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงฐนิสรา  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายศุภณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชินภัทร  เต็งรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงดวงกมล  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงธัญวลัย  วินสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกนกรัตน์  คูเปี่ยมรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกัลยา  ตันเองฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงประภาสิริ  มกรพันธ์ุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกิติปภา  พิชญาพล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปาลิตา  สุดหาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปุณยภา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปุณณดา  ดำคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงจิดาหลา  เพชรไข่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพรรณไพลิน  กิ้มนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชนาธิป  จิตบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพัชรมัย  พุ่มทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงชลิดา  หนูเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณฐมน  มีกอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิมลรตน์  รามยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงธวัลหทัย  คงหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงมรกต  จันทรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธัญพิชชา  ล่องตี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวนัชดา  ปูเงิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนภัส  ประสานสงฆ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงศศินิภา  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนภัสสร  มิตรมุสิก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดำช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุวลักษณ์  บัวกิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปาณิสรา  ลาภทวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปิยพร  โพธิสุวรรณรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพชรพรรณ  แซ่โซว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงแพรวพัชรา  ชุมดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงภัทรวดี  นาหาญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภัทริกา  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงวรนุช  หมาดหลู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวิชญาดา  กอวิไล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงศรศรัตน์  บุญขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสวรรยา  ทองบำรุง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอรไพลิน  เกลี้ยงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอัญญรัตน์  ชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอารีรีตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูดิส  พานิชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกิตติพศ  หมุกรอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายชวรัตน์  ลั่นสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายณฐิวัฒน์  นิ่มนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายณัฐปคัลป์  จิตรบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนวิไลย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนัท  ชูมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนราวิชญ์  เสมามิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุดศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายพรพิสิทธิ์  สุขรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพรภวิษย์  คุ้นมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายภีมพศ  นวลนิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอรุชา  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงเกตน์สิริ  แดงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงเกศมณี  ชูหอยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกนกพร  จิตขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไทยกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณัฐนารี  ลิกขะไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณัฐพร  คชภูมิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงทิวาณี  เส้งตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงบุตร์ธิพร  ราชสงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงประภัสรา  มีปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปิยาพัชร  ง่วนสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ตัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพลอยสวย  แสงสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงรัญชิดา  วงศ์น้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวิจิตรตรี  ตรังคธนสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศันศนีย์  พิทักษ์ลิมนุวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศิริรักษ์  เกียรติเวชสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ส่อสืบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมเสนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสุวิกรานต์  รอดภัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงอัจฉรา  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไกรเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายจีรภัทร  ทองดียิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงกมลฉัตร  ช่วยออก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกัลยกร  ลายละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายกฤษณพงศ์  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  นวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงจิรัชชญาภรณ์  มีพอเห็น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายกิตติพงษ์  เพทาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายกิตติภณ  วิทยพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายชนัยชนม์  ทองจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีทรสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัฐพัชร์  ชูศรีนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงเทพอักษร  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงธมนวรรณ  อำนักมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธารินี  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณัฐภาส  เรืองจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธนธรณ์  ชำนาญยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงนิรันดา  จิตบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนภัทร  เจ๊ะหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนากร  สุริยะรังษี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเนตรดาว  รอดคืน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพนิดา  ยังอุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธีรธรรม  รักษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธีรภัทร  อัดซิ้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงรุจีรัตน์  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายนรานนท์  จันทรชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายพชร  แก้วระยับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงโสภิดา  บุญชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอติมนต์  หนูนาค โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอรปรียา  ผาณิตพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพลวัตร  มาลยเวช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอังคณา  มากนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายภิสรรณ  จิตสุภานันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอัสรีนา  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภูมินทร์  ช่วยพนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอิษฎาอร  จรเสมอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวรพล  วีระกาญจนพงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายสิรภัทร  ภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอุษณีย์  รักไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายหฤษฎ์  ก้าวลิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอัษฎาวุธ  เพราะยิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายกิตติภัฎ  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายดลนัย  จงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายตนุเชษฐ์  พลอยเพชรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายแทน  รักษ์ภู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธันวา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธีรพรรดิ์  ดำรงค์พรพิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนิธิ  ชูเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายปฎิพัฒน์  ปานแก้วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายมนตรี  นาวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายยศภัทร  ภัททิยากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายอภิชัย  เมืองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ขันเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฏฐ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชัญญพัชร์  ธนัทร์ชรุจินันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธัญธร  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนากรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงศิริรินทร์  ศิลปสังข์เลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงหยาดเพชร  ลุ่นลิ่ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกฤตญชญ์  กิริยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายคณิศร  สองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชยธร  แร่ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายชาคริต  เจือกโว้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายถิรพุทธิ์  ตรีไตรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายธนกฤต  มณีสิงห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธนาวุฒิ  สวัสดิวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธนวินท์  นิจผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธีรนันท์  ทองดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายนัฐพงศ์  กัญญาพัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายนัทธพงศ์  ก่อเกียรติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายปภังกร  ช่องรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายภูริพัฒน์  ช่วยพนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายเลโกลาส  นาธาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายวิเศษศักดิ์  อินทรวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกมลพรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงเกวลิน  เลาหะสราญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำแท้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงต้องตา  พลพระ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธนารีย์  หงษ์คู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ล้วนกาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนิรัชพร  นุ่นชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพรรณวดี  โชติกเสถียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงพัณณิตา  อวนข้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพิมพ์ศิริรัศม์  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไพบูลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงรินรดา  ณ นคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวาริณี  โมทิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอรนุช  อภัยพง์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายจิรภัทร  ทองเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชนสรณ์  ชาวชื่นสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายชัชพงศ์  คงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายณรรฐพล  ไชยภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนวัฒน์  มีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนากร  อิ่วสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายนัทธพงศ์  ท้ามถั่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายธีรโชติ  สุขสมบัติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพัทธดนย์  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพูนสวัสดิ์  นาดอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภูมิภาส  ชอบชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายภูริณัฐ  บุญญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายอรุณชัย  ดำเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกฤติณี  ภัทรธันยพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงการะเกด  บัวเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงจรัญพร  หีดเขียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชาลิสา  เก้าเฮี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มเติม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงตีรยา  ย่องซื่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนัชชา  ทองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันวโรภาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพรชนก  จำนงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพรปวีณ์  อรรฆยานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิริยากร  ทองสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภานรินทร์  รัมณะกัจนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวรินทร  หมั่นกสิกรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงศรีตรัง  สุขอนันต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสรินทร์รัตน์  ทองคำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอชิตา  ไชยชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอาภาศิริ  แก้วแสงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเกษมสุข  พันพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายจารุวัฒน์  ส่งเสริม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายทัศไนย  เสริมพันธ์วรกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธนากร  รอดสุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายปิยพนธ์  แก้วกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายพงศภัค  ทองมั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายพงศ์ภาณุ  ซุ่นสั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายมุห์ซิน  อาหรับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายยศพนธ์  มุขวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายราเชนทร์  ศิริสุวรรณภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายวิชยุตม์  รอดริน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายศุภรณัฐ  อนุเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสรวิชญ์  ทกแง่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายหฤษฎ์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายอดิศักดิ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอภินันท์  ว่องวัฒนาศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนน้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกวินนาฏ  จันทร์บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกัณฐ์ลดา  สงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงครินาถ  อนันต์ประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชาลิณ  จันทร์แสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงญาณิศา  สวัสดิพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณัฐชิตา  ปิยกาญจนานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐธิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนุชนาถ  อุยสุย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงบุษกร  รามรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บัวดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวนิดา  ท้ายห้าน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสวรรยา  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสิริวรรณ  วรรณแสงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรตุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่จี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสุภานัน  พลฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกฤตติญา  สุจินรัตนเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนัทธมน  อาสนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงตรีทิพ  พีระเกียรติขจร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเหนือดาว  จงอวยพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มั่นซิ้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวพิมพัชฌา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงณอร  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพัชรพร  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายจิระเมศร์  สิริภาคโยทัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายปรมา  ช้อยชาญชัยกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายไกรภูมิ  แก้วคำเครือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นายธันยพัต  เอกศิริเรืองชัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นายจิรพัฒน์  ณ พัทลุง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองด้วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวชวัลลักษณ์  ยินดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายโจมโชค  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายกฤษฎา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นายกฤติน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงคณิตา  แตงนิล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงปพิชญา  ทองเทพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวปัณฑิตา  ขุนเพชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลภักดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายนราวิชญ์  อิสโร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณภัทร  คงสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวสุพิชญา  กิจภาณัฐการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวปภังกร  วิภวกานต์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวโชติกา  คงชุม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี๋ยวพานิช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายกฤษณพงศ์  คำสูง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ทองศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายชนภัทร  คงหนู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายชินกฤต  คล้ายบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายณภัทร  หนูแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธัมมจัก  ศรีจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายนิติธร  ทองทิพย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายพงศพัศ  บุญเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภัคพล  ตันติธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายยุติพงศ์  บุษย์เพชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายรัฐนันท์  รักการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยวิรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวิญญู  ศรีอ่อน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายสรวิศ  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายสุปรีชา  คงสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วัตตธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐชยา  มีหิ้น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณิชมน  เกิดสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนลินี  ครุฑะสูต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนูรอัยนีย์  สืบเหตุ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปภาวี  มณีมัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงปริญ  กังแฮ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สีสว่าง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงภัทราวดี  สุกดำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวรัมพร  มันตะวัตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายดุลยพล  สนิท โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพัสกร  สกุณา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงบุญรัตน์  ว่องเกษฎา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงธดากรณ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายกรรตชาต  แก้วเพ็ง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุชญา  มณีสิงห์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงญาณิศา  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชาคริยา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ลูกเด็น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายแทนธรรม  พิเศษศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ค้าไกล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพรชนก  แก้วทวี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอัมนันต์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายภูสิทธิ์  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายขรรค์เพ็ชร  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองไชย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายกัญจน์  นามวงษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกรวิชญ์  น่าเยี่ยม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเบญญาภา  คงมาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายชญานนท์  กุมมาระกะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชูหนู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายกิตติพันธุ์  เพชรสีช่วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายกฤชนัท  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขาวล้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายจิราธิวัฒน์  สมบัติพล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภาสวิชญ์  ทองร่วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายพัฒนวัฒน์  ไพรดำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญยอด โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงบวรรัตน์  อุยตระกูล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงภัสสร  อุยตระกูล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกรรณิกา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายกิตติกานต์  กังแฮ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกิตตินันท์  กังแฮ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงปิยะลักษณ์  นพรัตน์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกันยารัตน์  ปรังเจะ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงมุกวรินทร์  สรรเพชร โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทวีวงศ์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น