รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายธนภัทร  จงสุพรรณพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายเตชวัน  ทิพย์คง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงศศฺวิมล  อิทธิขจรกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปณาลี  รติพัชรพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพิรดา  แซ่หลี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจิรายุ  อินทรธนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัชชา  ญาณหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสาวิตตรี  เดชเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงน้ำฟ้า  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงณิชนันท์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฎ  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรีใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงศศินา  จิตสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวสุธิกานต์  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธนวินท์  ขาวสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงรุจิรดา  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงแก้วกัลยา  รามอินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายราเมศวร์  พรหมคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเธียรสิน  สงสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกุสุมา  ชูมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวเพียงตะวัน  รักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวชลิดา  จิตต์สนอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชญานิศ  ชายเมฆ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงหงส์สิรี  วิริยะวาร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนพรดา  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกุณพรรณ  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชญานิศ  หมิกพิมล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวรวิสรา  นวลศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายธีธัช  ขุ้ยศร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศิวัช  เมืองหนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายพลกฤต  แก้วปลอด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายอธิปัตย์  ชูชื่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธัชชัย  ตรีทิพย์ศรีภิญโญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายธนบดี  หีตนุ้ย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงมลฑรา  แก้วเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายปวริศ  ด่านภู่วงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีร์ธนัตถ์  ชูชนะกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณภัทร  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐชุดา  ใจเปี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายมณฑล  วัฒนาภิรมย์สกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวเพ็ญลภัส  ชุมนาค โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายวีรภัทร  ริยาพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพรนัชชา  ทองหัวเตย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนนทพัทธ์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายลัญจกร  วัชรนานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปูรณา  บวรสุธาศิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชินกฤต  สถิตย์กุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวฎิมากานต์  คงสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ลีลาสุขสันติกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณญาดา  จันทร์เอียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวอรศรี  แซ่เตียว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีรสันต์  รัตนเรืองกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์ธนบัตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปัณณพิชช์  ปานรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แซ่ฮั่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐนรี  วงศ์สืบสันตติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนกร  บุญแทน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายศุภณัฐ  คุ้มทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณัฐพงศ์  บุณยนพพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชัชนันท์  จันทะโร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายนภัส  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายโชติมันต์  มณีโชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายภูดิศ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัททิยา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงมุทิตา  บุษบรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวฑิชากรณ์  หีดจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชยานันท์  ชำนาญกิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายนบธรรม  จิระจรัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวแก้วตระกูล  เกตุกัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนากานต์  สูนกามรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงโชติกา  โชติช่วง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปวริศา  อมรติยางกูร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวิศรุตา  ปสันตา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจิราเมธ  ณ พัทลุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐนนท์  เผาสุภาพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชญธิดา  ติณพันธุ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณัฐชนน  คงสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเทพกัลยา  กาญจนวิวิญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์ประทุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐมน  ชนะคช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพนิตพร  พัฒนรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุตาภัทร  ขำปราง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสุพศิน  ตู้บรรเทิง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภัครดา  สังข์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภาคี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายศุทชานนท์  พินลานทุ่ม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณาศิส  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธนพร  เสนสิงห์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอรปภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภิญญภา  มุกดาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปัทมพร  ปฎิบัติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เย็นท่าเรือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมทองนุ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปัณฐิญาดา  นิลล้วน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรนภัสร์  เกิดสม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปาณิศา  หลิมพันธ์โชติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายญณัช  ไพรป่า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฟางนภิศ  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนพรุจ  ตันติยวุฒิ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐชนน  เวชเตง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเธียรช์  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงเปมิกา  ขุนปราบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายทิวธนัท  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพิงนภัส  ราษฎร์อารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงตระกูลแก้ว  เกตุกัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนกร  ไชยยุทธ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายศาสตริน  ชูช่วย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตุ้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายไชยเดช  เถาลอย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพลกฤต  ฤทธิ์ธาธร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนิปุณ  ดัชนี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอรรจ  วงศ์น้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสรวิชญ์  ะัญพิทักษ์ตระกูล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนราวิชญ์  คำเล็ก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปวริศร  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพีรพล  นิธิเมธสานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นายธัชพงศ์  สังข์ถาวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปัทมฤทัย  หนูสุก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ใสหนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายอัมพร  แดงดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายภูริพัฒน์  มีเพียร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกฤชณัท  ธนพิพัฒนศิริ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤตยชญ์  ขาวล้วน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายจักรมณฑ์  มากจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภูดิส  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสิริกร  ก๋งอุบล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงออมวรา  กรศิริลักษณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพศุตม์  เมืองราช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐนันท์  ฐิโตประการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์อุทัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพีระศิลป์  มีเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนิติภูมิ  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายชโนทัย  มุกดากุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายอัศม์เดช  คชไทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณพงษ์ธร  เจริญลาภ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นายรัฐพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวุฒิ  วุฒิจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวินทกร  หนูสีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนภิสา  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางณรงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงยุววีร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีตะกุก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรแท้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวรรณพร  เทพนิมิตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายฮานีส  มุติชน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสรอรรถ  ชูเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรัญญา  รอดดำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนาธิป  สุขอุ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกิตติภพ  ผลสด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุจริต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสิรามล  สัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชัญญานุช  มณีนวล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันติศศิรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงญาตาวี  ศิลมะโย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวธิญาดา  นุ่นสังข์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายศุภกิตติ์  ลิมสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปาตานี  ทองชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสุธาสินี  สมหวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงฐปนีย์  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอรนลิน  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสุวิจักขณ์  วิริยะวารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงแอนนา เกียรติสุดา  กรีน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวภัสสร์ภัค  นิลเอก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายมาร์วิน  วณิชชานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชวกร  สุวรรณบุตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพิชชากร  ชลรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณพิชญา  ปลื้มสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายปิยพงษ์  เกษสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอรนลิน  สมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายปัณณวัช  สุขประสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปรายฟ้า  ชัชชัยวรกฤศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปองขวัญ  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชยพล  ธนาบุณย์เดชา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายจักรภัทร  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายภรัณยู  นิจจรัลกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวชนาภัทร  ชุมน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฐดนัย  จู่ทิ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสรียวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสรร  รัตนเศวตสรรค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกรวุฒิ  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองใหญ่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งหอม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกมลรส  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช  พันธุ์วิทยากุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชัชศรัณย์  หล้าแหล่ง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายโชติรัตน์  ศรีทองคำ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณฐกร  สิกขวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัชธนกฤต  ตันธนกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนาคม  ศรีชาย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายบวรภัค  หลักชัย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจิระภาคย์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชินะชัย  กลิ่นหอม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปัณณธร  ดำรงวุฒิ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชูตานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายรัฐศาสตร์  นนทศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์นวล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศิรวิทย์  ไสยสุคนธ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวรรณรตี  บุญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกรกมล  ชูจิต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองด้วง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัชชา  จุ้ยเริก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนลือรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงบุญยนุช  ลั่วสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุษกร  มณีฉาย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปนิตา  ทองวิลัย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงประภาดา  ลิกขไชย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปริยฉัตร  พนมวัน ณ อยุธยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพรธิมา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ทึงุสุทธิกานต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงยมลพร  ชุมสุข โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงรมิตา  มณีัชัย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงโรสยา  เข็มขาว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงลลิตภัทร  สถิต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐรัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายอภิสรณ์  ชูนวลศรี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมนัสนันท์  ด่านอนุพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสิทธินนท์  รัตนรักษ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายบารมี  แก้วสุขศรี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเชาวลิต  ดำเนียม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทวีรัชต์  สะนิ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายศิวกรณ์  โชติกรณ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวุฒิพงษ์  เทียบสา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนวัฒน์  สุขปาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพลพิทักษ์  เวชกามา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวราวุฒิ  วิชัยยา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายวรภพ  ศรีแจ่ม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอนุศิษย์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายฐากร  วรชินาสิริ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัลยาพร  แซ่เซียด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงโสภิดา  ชูเชิด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงวรรณสงกรานต์  ชูดวง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  เกาะแก้ว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจิดาภา  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมพกานต์  อันทามา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงทักษพร  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงญาดาวดี  สังข์แก้ว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุวิณี  บุญทัน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธนพร  ทองเฝืิอ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพรพหรม  ขวัญเมือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงศันศนีย์  แตงเศรษฐ๊ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปภาวี  วะชุม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกานต์ศิริ  พรหมจันทรื โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเสาร์วภา  ขนอม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวิเวียนร่า  เฮนย์-สมิธ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงบุปผรัตน์  ปริงหาดยาย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณิชากานต์  เบ็ญระเหม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสลาลี  สีจง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งรัตน์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมนตกานต์  สุขศรีแก้ว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงฐานิตา  บุญเกษม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเกศกนก  จันทร์จรูญ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงดวงกมล  เพชรวิชิต โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกฤตเมธ  ตราชู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวบม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกฤษณะ  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายศิริศักดิ์  บุญส่ง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชญานิน  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปรัตถกร  ทรัพย์ปัญญาเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายศัตรูพ่าย  กาศทิพย์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายรณกร  พันชั่ง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอาทิวัฒน์  อุ่นเรือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธนพล  เขาบาท โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณัฐพล  คลิ้งบัวทอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพนธกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายถิรพล  กาบปิน๊ะ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพีรวิชญ์  ช่วยเต้า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูมาส โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวรเชษฐ์  จูลล์อะลามัคนี่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจัสมิน วิภาฎา  ไฮสส์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธนกฤต  นวลรัตน์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจิดาภา  สนธิธรรม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงประภัสสร  สมสนอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธริญาภรณ์  เต่าเล็ก โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวธิติมา  ทองรอด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทวยเจริญ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวพชรนาฎ  วังส์ด่าน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวันวิสา  ผลการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวศิลารัตน์  รามคล้าย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ทองเผือก โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงตรีชดา  ชูเมืองไทย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวรัตนาวดี  ทองเหลือ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมคะณะ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวสุคนธา  เสทิน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทะแจ่ม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองทอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ตะวัน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ จูเลีย  เลมเมนส์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกุลธิดา  มีเพียร โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงหฤทัย  ทองเฝือ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงเมทินี  ทองเรือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธีมาพร  บัวแก้ว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงมุทิตา  แพงจักร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศุภิสรา  แพกุล โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนนทรีย์  คำวันสา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงแพรวา  ใต้ราชโพธิ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงรุ่งณภา  สิวายะวิโรจน์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงศุภนุช  ศรีสงคราม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเจนจิรา  ชูเชิด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศศิวิมล  สูติราช โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณิชารีย์  หัตถะกอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเนตรชนก  ทองเมือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวราภรณ์  คงเขียว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจิดาภา  ขัวญเมือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธนพร  สุพบุตร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธัญรัตน์  วงศ์ทองดี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกนกพร  ชูนวลศรี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอริสรา  หวลคนึงคิด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญศรี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชนานันท์  ณ นคร โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจรรยพร  แสงสว่าง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอริยา  สายเลน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายนิรุตติ  เจริญสุข โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัทรดา  พัฒทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายกิตติพศ  จัตุธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกิตติภณ  เฟื่องศิลา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชินกฤตณ์  โกยทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายณฐวรรต  จันทร์เอียด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพงศ์ศรัญ  สมพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสิปปวุฒิ  กุมพิมล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกฤติยา  วิไลวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงชาลินี  เจริญจิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงญาณิกา  ร่มแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงณัฐนันท์  สังปริเมน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงทัศไนยกาญจน์  รอดโต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธนันญดา  นุกูลประทีป โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธัญพร  แย้มมีศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใหม่ด้วง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปพิชญา  ถึงวิสัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงปรชมล  สีหาพัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพนัชกร  อินทะเสม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุลเพชร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภัทรนันท์  คิดการ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุ่นใจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงเอมิกา  เหล่าอนันต์ธนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชลิตา  หอมลาภ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกิตติภณ  จันทรอาภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเพชรายุธ  กำจัดภัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาววราลี  สิงพึงราบ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธฤดี  ชังอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชยิสรา  ฝังกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายภคกรณฺ์  พัดแบน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายนัทธ์ภวิศ  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวสาริน  พร้อมมูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายปฤษฏิ์  กำลังใบ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญวงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงจิดาภา  เติมสินสุข โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณฐพล  พลนาการ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวชยาภรณ์  เนื่องชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจิระชยา  ป้อมแดง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวสุพิชชา  อินทรสุภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายศิขรินทร์  บำเพ็ญสมัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายศิรวิทย์  ตันรัตนาวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงขวัญดาว  อมรอนันตธน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงภคมญ  เสวก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภัคทริณญา  นาพญา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอริญชยา  ปรีชาชน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธันยชนก  ซังทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวภูริชญา  กิ่งวิชิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปิ่นทอง  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภูบดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายเจตนิพัทธ์  ลาภสุวรรณวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายธาตรี  พรหมเดชะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายศิวะชัย  บุญชื่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นายธนบดี  การสมมุติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสุทธิโชติ  ม่านทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นายวชิรวิทย์  รุ่งเรือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักเกลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายมนภัทร  ศุกลสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสิรินดา  ชังอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกันตินันท์  เพชรพิรุณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพัทธนันท์  ผุสดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพรลภัส  สุขประวิทย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงทักษวดี  ก่อกืจเถกืงกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงญาณิสา  อภิสนทสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชนาภัทร  ดำทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชญานิศ  เล่นทัศน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชุตืภา  ช่วยพืนืจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพงศธร  เหล่าอนันต์ธนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพัชรพล  บริรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงญาณิศา  เสนะกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงญาณิศา  แพรสบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายณัฐภูมิ  เลขะชัยวรกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงแพรพิไล  ขวัญทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอินทิรา  ศีลบุตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนฤพร  จันทรกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภาสินี  จริยานุกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณัฐวิภา  ยอดประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงศ์พิมล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปุณยวีร์  โสภาผล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนภัสสร  กับกิว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพงศกร  ภาสพานทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธฤต  พุ่มพวง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายยสินทร  บุณยเกียรติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเมธัส  เข็มทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายหฤษฎ์  ประมงค์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภูชัสส์  ฉวาง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธัชชัย  นครพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายนวัฒกรณ์  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภวินท์  โกมลมาลย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธรรมสรณ์  ศรินจันทรกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศุภิตา  พัฒสถิตย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกองทัพ  มยาเศส โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายศุภณัฐ  คุ้มครอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกวินสุดา  ช่วงสม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนันทิยา  พุทธกำเหนิด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิตราพร  ชูมาก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพิมลนาถ  คำหริ่ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนหลัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสิรวิชญ์  ชุมจินดา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกษแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอิทธิวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภูบดี  ทักษิณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอัจฉริยา  รอดเผือก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายลวิตร  เจนวิชชุวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุษยากุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปราญชลี  วีระวงศ?์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขวิสุทธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยปฐมพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพนิตพิชา  จีนไทย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายตฤณ  เดชโชติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายธนภัทร  จันทรมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปานไพลิน  ทองแป้น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธีรภัทร์  ขาวศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวพรชนก  รัตนกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงฝนทิพย์  สุขเสวก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีอ่อน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวภาณืตรา  ทองใหญ่ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวิทวัส  เยาวยัง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงลักษมี  กาเหว่าลาย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวสุวิชญา  หนูชนะภัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศลิษา  กาลพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาววชิรญาณ์  ชูมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปิยธิดา  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธีร์ธวัช  วิทยาวนิชชัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่สุขเสมอ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกฤตติกา  ปู่เชียงแดง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงมารวย  วันทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ศิริพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์พืพัฒไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายนิธิกร  ภูซ้ายศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวอภิสรา  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐทนันต์  ศรีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวณิชกานต์  อรรถวินิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัณณืดา  นุ่มปาน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศุภวัฒน์  สมตน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายจัสติน  ยุมาดีน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงชนิสร  ทองจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวณชกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกิตติยา  พรมเล็ก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายปยุต  ตู้หิรัญมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายขจรเกียรติ  เเสงสุริย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายจตุรภัทร  อนุกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายศุภเสกข  พรหมสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสิรธีร์  สงัดกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายณัฐภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณัฐชนน  หนูน้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายก้องภพ  วรรณเผือก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายปิยบุตร  หุนตระณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงรัชลิน  ทองจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชยากุล  ธรรมสวาสดื์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาววณิชญา  ยังจีน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุทธิพงษ์  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาววรรณวิศา  ไตรเพียร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวสุปาจรีย์  คงแป้น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวญาณี  ผุดสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาววรัญญา  แซ่อื้อ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวอทิตยา  เทียมสภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปิยดา  ดิษมาตย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวนคีตา  รอดโต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวผุศดี  บุญเมือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  บุญเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสิริกร  หมั่นสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อักษรทิพย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอรณิชา  กัลยาณกิตติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองนาค โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณืชกานต์  พาลีวล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิพย์มงคล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเจนพิชญ์  ไตรศิลป์วิศรุต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แป้งอ่อน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายญาณกามินทร์  พรหมเจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายปิยศักดิ์  อรรถการพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายศิลาดล  นพคุณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายสุเมธ  โอชา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุชานัน  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงรัญชิดา  เเย้มโสพิศ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุภาคม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชาลิสา  เสนแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุริวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปัณณธร  พรมเล็ก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอรนลิน  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุพิชฐา  พันสนิท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชลธาตุ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกฤษกร  บุญนิมิตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกิตติธัช  ยอดครุฑ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพงศ์พันธุ์  วิเชียรโชติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายกฤติณห์  วิศาล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสุภัชชาพร  เอกนันทดำรง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเวสลี่ ชานนท์  คูเพอร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุพิชญา  อเนกศุภพล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนันทฉัตร  ศรีธาตุ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไวท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนรวีย์  ขันธศิลป์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายธัญสิษฐ์  เรียบร้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพีรศุ  พสุโร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เขาบาต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายศุภสัณห์  ชิดชัยโย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายปาณัสม์  ผลอินทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายชนะนัย  แสงแก้วพะเนาว์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูหนู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงศุภรดา  บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอิศิญาณี  ธรรมรูจี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชุติมา  บุญนาโค โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอรวรรณ  หนูอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ราชวงค์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายศสรรค์  รัตนลาโภ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายขุนพล  พรหมศร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมมา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายโสภณธีร์  รัตนไชย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ธีรประภาส โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพรรณวุฒิ  ชูแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกมลชนก  นิลชัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายณัฐกิตติ์  พรหมนุช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพรรณวดี  แจ่มจำรัส โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสมิตา  พัดเพ็ง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณเผือก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายโชติพัฒน์  เกตุนวล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสันต์ทัศน์  ลาภสุวรรณวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงศศิตา  รุณแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายภากร  นพชำนาญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชุติภูมิ  ยังมี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงวรรณิดา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรรณวิชญา  พรมจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิชญาพร  มงคล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวจุฑามาศ  แสงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงศศินา  อังครา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงวันทนา  สอนประสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงศิวรรณณา  สรหงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสุทธาทิพย์  เหล่าศิริวุฒิ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปัทมา  ภิโสรมย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสุธิดา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวกฤตยา  สุรามิตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงชนกภัทร์  โอฬาร์กิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวนันทิชา  พลสิมมา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายศิววงศ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประเสริฐสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายจามิกร  กรองเห็น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอรณิชา  เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายภูริณัฏฐ์  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอภิชญา  สายพัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปิยะนันท์  ศิริเวช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธนวัฒน์  พรหมขุนทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายจิณณพัต  ศิริกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกันต์กวี  เนตรใจบุญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปฏิญญา  นัทสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงจิรนันท์  นาคเพ่งพิศ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สุทธิศักดิ์ภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงดลยา  นาคกล่อม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายนิธิภัทร  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ผลพฤกษา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสินทรัพย์  อินทรโยธา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายวศิน  แก้วใจดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพิญดา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงญาณากุล  ธรรมสวาสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสิริพัชร  ทรัพย์มีสกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายอรรถชาติ  ชาญนคร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายนิธิพักตร์  สุจริต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายโชติพัฒน์  โฉมราช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจิราพัฒน์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายณัฐภัทร  ดิษฐแสวง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภูวเดช  นาคมณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายภาคิน  แซ่โง้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปาณิสรา  นาชนเขตต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณกมล  นันทจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธีรดา  กุ้ยติ้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงจิตรอาภา  จินตรานันต์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงศิราภรณ์  สดากร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพรชนก  บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสวิตา  พุ่มไสว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นายนพวิชัย  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวธันยพร  พรมุกดา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสุชานันท์  สมนาน้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นายธนัญชัย  ยังมี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนวชพรรณ  ทรงสถิตย์เมธา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายเทวภูมิ  บรรณพงศ์กร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณัฐพงศ์  ลิ้มทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายเฉลิมชัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชุตินันท์  กิจกรรณิการ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธัญญฉัตร  มณีรีตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชนะมา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นายชัยยุทธ  ธนสกนธ์พงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทร์ทัพ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายบรรณดล  หลิมสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนะพุ่มชู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นายธนพัต  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวเเพรวา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงญาณิศา  โสมนัส โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปัณฑิตา  งามประดิษฐ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายพงศธร  ภูมิสายดร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศุภืสรา  สุทธืกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวปิยธิดา  เมืองงาม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอาทิตยา  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายป้องสกุล  เเก้วอัมพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายศิรวิชญ์  วัฒนจิตร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวเมธาวี  ภักดีศรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพรรษชล  ช่วยชูหนู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐชา  ธามณี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพรรณิศา  รัตนภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชุติมา  สอนชัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพัชรืศา  นาคหาญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายภูริภัทร  เดชทุ่งคา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศศิกานต์  ผายรัศมี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนฤมล  คงอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายณัฐภัทร  สุนทรโฆษิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นายนัฏฐ์  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัชชา  เสรีกำธร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอธิศา  อยู่พรหม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายปภาเทพ  พนัสนาชี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงลักษืกา  ถาวรรณา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายอิทธิกร  สุทธิศักดิ์ภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายเตชิษฐ์  โมโทคน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิมพิมาศ  นาคนิยม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณวิภา  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายณัฐพนธ์  ไพรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภูวดล  สอนสม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกชพร  สุขศรีแก้ว โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายฑนพรพงศ์  สุทธิผล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณัฐณิชา  โอวาท โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวีรภัทรา  เทพดนตรี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทรสุภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายราเชนทร์  หนูสุด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวเกศกนก  เพิ่มพูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงไอศวรรย์  แซ่อุ่ย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงศิริขวัญ  เศษสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภาณุพงษ์  เจียง โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายพงศ์พัศกร  กรเพชร โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายณัฐนันทน์  โปตระนันทน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชาญยุทธ  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภูมิไท  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายสรสิช  ขำบุญเกิด โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น