รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายอภิสิทธิ์  สงวนธรรม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายอรรคพงษ์  ศรีธนาชัยวงษ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายมนัสวิน  ทองบ่อ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายณรงค์ชัย  สาแหรกทอง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายพิทยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  อ่องยิ้ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจิรวัฒน์  แกล้วณรงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปรจักร  คำลือ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนธาร  ลือประเสริฐ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจิรเวช  วิทธิเวช โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธันยพงศ์  พุฒธีระโชติ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายศรันย์ภัทร  ปาเสนา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอภิชา  ม่วงพรวน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอัญชนา  อุ่นเจริญ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอริสรา  จงปรางค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เขียวสอาด โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนาภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ลิขิตานันทพงศ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงธนภัทร  หวานใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปวเรศ  กุตนันท์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธิ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงภารดา  มูลทรงเกียรติ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงภัทรกันย์  เลิศไตรณรงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปิ่นมณี  เพ็ชรภู่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปฐมพร  แก้วโอฬารวสุ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอรณิชา  วิงวร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสรวิศ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอรนันท์  เงินสมบัติ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนงนภัส  จิตนาวา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงเพชรลดา  ด้วงใหญ่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกันติชา  ประเสริฐชัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงดวงแก้ว  ชะโลธร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจริญญา  เจิมจวง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงอลิสา  อ่อนศรี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยเหว่า โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปรารถนา  กิ่งแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกิตตินันท์  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายประชา  สมศรี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพีณัฐ  นนทะโย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายมินธาดา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกฤตยา  คุณสี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิรประภา  ศรีมากเปี่ยม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  วรนาม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  วรวัฒน์ชัยกุล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพิชญา  คลังกำเหนิด โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวิฬมล  นาคคุ้ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอติกานต์  แก้วเกตุ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอมรรัตน์  จงสวัสดิ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอินทิรา  อินสว่าง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญสร้อยแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกฤติพงษ์  อู่เจริญ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชัชรินทร์  ขำสมัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปริญญา  ทองเปลี่ยว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายทัตพงศ์  นวลปาน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 นายธีรภัทร  น้อยพงษ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายอภิสิทธิ์  เหล็กดี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายฑีฒาวุฒิ  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายศุภณัฐ  เสือคล้าย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายสิริวิมล  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายณัฐนนท์  ยลนาวา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพัฒนรัตน์  จีดจีน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายดนุภพ  สร้อยทรัพย์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธีรภัทร์  นุชมั่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอนันต์  นพแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกอกนก  ลีเขียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายธีระภัทร์  สีจำพัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายอนุชา  ดอนไพร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงมินตรา  บูรณะไพบูลย์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆศิริ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเตวิช  จินดาธัญธิติ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวสุชาวดี  เวชกิจ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายสุธนัย  จงเจริญ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัสณิชา  ติยะพิบูลย์ไชยา โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปัญจนนท์  ลายทอง โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวอุษณา  อาลากุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา  ภัณฑารักษ์สกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายกฤษฎา  คงสินธ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชาญวิทย์  ปานน้อย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพรประภา  แซ่โง้ว โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงบัวชมพู  ประทักษ์นุกูล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูมิภัทร  งามเผือก โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสิริพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูวเดช  เล็กสกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนัช  สำเภาทอง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธีร์  สุมาลัย โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพุฒิสรรค์  ติยะพิบูลย์ไชยา โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จตุสัตถาพร โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปฏิญญา  โรจน์อกนิษฐกุล โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนิดา  สัตบุศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงญานิศา  ธูปประทีป โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิชุดา  นิ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภัทรพร  เขียวอุดม โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรติรัตน์  วงค์ประเสริฐ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอาทิตยา  พลแสน โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีรภัค  ทั่งกลาง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวจิตชญา  พิทยะภัทร์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนิศาชล  พิทักษ์สาลี โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชาวกำพร้า โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายสิทธา  เอี่ยมละออ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวฐิตาภา  นิ่มโอด โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาววิมลรัตน์  โพธิ์รักษา โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวณิชญา  โตจวง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาววราภรณ์  มีคง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวเมธาวี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวอตินุช  จุลจู โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวีรภัทร  สุนทรภัค โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจินต์จุฑาห์  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวชลดา  ศรีกำเหนิด โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงทิฆัมพร  รอดกำเนิด โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธนวรรณ  เล็กเจริญ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพิชชาภา  กนกวุฒิ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวธัญชนก  บำรุงศรี โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาววัลยพัชร์  ฉันทศาสตร์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวปัณณพร  พรหมธีระวงศ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวพิณนภัส  อุดมพรสิน โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายกัณฑ์เอนก  พ่วงพิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวลภัสรดา  สิริโพธิประภาณ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงไหมมิตา  ธรรมสารสกุล โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวสุดารัตน์  จีนศักดิ์โต โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชนม์นิภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวพรกนก  ทองประหยัด โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายวุฒิภัทร  อึ๊งเหมอนันต์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายญาณวัฒน์  คำบาง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัชภัทรค์  อิทธิสมุทรเจริญ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายวิธวิทย์  สมศักดิ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งภุมริน โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  พวังคะพินธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพัทธนันท์  ขันทอง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพีรณัฐ  แมลงทับทอง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนาธรณ์  วิทย์ธนรัตน์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภัทรลภา  คงนำเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายสิทธิพล  สบู่แก้ว โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายชาตรี  อันล้ำเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวชุติกาญจน์  กิวหลิม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวทัศนีย์  จามรโชติ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวปวีณา  พยัคฆวรรณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวปัณณิกา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  งามพิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวปัทมา  ปักษา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวาสิตา  แสงทอง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวสโรชา  สมพงษ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเปรมกมล  เชื้อม่วง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกฤตลักษณ์  ลิ้มสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายจารุกิตติ์  สุขสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายเจษยุคคล  นกงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชัชนันท์  คำสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวิญญู  นิรันตรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายตาณ  อุดมสุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนานพ  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธีภพ  เจริญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายบุณยกร  นิรันราย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเพชรเงิน  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภูดิศ  ผ่องผิว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายลัทธวุฒิ  บุญมีโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวริศ  เทียนไชย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายวสุรัตน์  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายศุภกฤต  พูลสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายอธิชนม์  เฝ้ามั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกนิษฐ์ลภัส  หลิว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลับวังกล่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุธีกานต์  จรุงธรรมโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐระพี  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธัญติตา  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนาโอมิ  ฟาน เดอร์ พลาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพลอยพระยา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อร่ามทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเพ็ชรพราว  เอมะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรัศมิ์นิชา  มั่นหมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสุวภัทร  หิรัญวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอรินทร์ชญา  เผือกทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายก้องภพ  นุชเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายจิรภัทร  เปี้ยวน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายตติยะ  อินพรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธราธร  คำใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนราวิชญ์  อินเทวา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปิยะพร  แนบชิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภาคิน  คงเสถียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภานุพงศ์  กรุดนาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภูริภัฏ  อยู่สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภูริภัทร  สุขเกษม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวรพณ  สาทะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศรีรวิชญ์  ทันวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศักดิ์สกุล  เจริญสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทิมทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายศุภสิน  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสหรัฐ  อนุสนธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายอติชาต  ทองเปลว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมกลิ่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐมาพร  สมานมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธนวันต์  คงพฤฒิโรจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปณิดา  สีบุหง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปพิชญา  ภู่เพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพริ้ม  แซ่ฟ่าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมุกตาภา  ชุมพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศรันย์พร  ผวาผดุง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิตานัน  พุ่มเมฆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสินีนาถ  พัดทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกิตติภณ  วงค์เลขา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายทิพวัฒน์  สินธุพัฒน์สุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปณิธิ  ปรัตถจริยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปาณัสม์  เล็กพิทยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพีรวัส  ทศลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภาคิน  บุญยะประสพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวิสุทธิ์  ชูจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงญาณิศา  เหมียดไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนภิสา  แก้วเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปัณณพร  มงคลกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทริยา  เป็นศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวรดี  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศุภมาส  มะลิทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสาธิตา  อุทัยธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุชีรา  ขำทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุรดา  ศุกระศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกณิศ  ดำรงสัตยาภรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกรินทร์  เพ็ญสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจิระภัทร  รากทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชนพล  เขียวประชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปริญญา  เข็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปวริศ  เหล่าช่างธน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปุณณภพ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพศวัต  รังศิโรภาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเพ็ชร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายเพทาย  นภนฤมิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภานุพงษ์  กองแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายมคธ  หวังศิริจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวีรภัทร  มาลัยเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายสิทธิกร  เนียมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายอรรณพ  บุญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายอลงกรณ์  ก้องพจนารถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกชพร  สมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกมลฑิตา  แผนสง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุการณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณเมศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกาญจณ์ระวี  ฉ่ำแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชนิตสิริ  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงชลหทัย  ตือสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงญาณินท์  อมรจุติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนาริศา  หล้าสุดตา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงนิราวรรณ  หนูเทียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวรรณชล  วีระไพศาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสโรชา  นฤคุปต์ชาญชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุชาสินี  บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายก้องภพ  มัสยวาณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายคมน์คณิน  ทีปประพันธ์ณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายจิรภัทร  วิบูลรังสรรค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเจตริน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชินพัฒน์  แสงทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายเชาว์วัฒน์  พลอยบุศย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐกฤษ  แก่นกุหลาบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมเพื่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายทยากร  ลุนราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนพัตธร  เกตุทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปฐมวัฒน์  วงษ์สวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปวริศ  ศศิผลิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพงศ์วริศ  นานานุกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพันธ์วริศ  ชนานิรมิตผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภัทรเมธ  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภูวเนศวร์  คีรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวีรวิชญ์  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศิรศิรส  จันทร์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสิทธิเดช  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายสิรวิชญ์  มีมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายอิทธิพล  หงส์จินดาวุธ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกรชนก  พัชราก่อกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกรชนก  เพิ่มสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชญาภา  สีดอกบวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์รส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงคณิฏฐานันท์  ศิลปสธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปานสง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รุ่งวิกรัยวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงตีรณา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงธันยากานต์  ฐานอริยเมธีกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนวิปรียา  ขำขม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนัฏฐ์นรี  เครือเหลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเบญญาภา  ปี่แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปีวรา  ทองเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเมลดา  วาณิชธรานัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงรดา  เอี่ยมองค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสลิลา  นะเสือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอรนลิน  จิรประเสริฐวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกรภัทร์  รักเกียรติยศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเขมณัฐ  พรายแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายจักรกฤษ  ศรีวิจิตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายณฐกฤต  มากมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชุติวัฒนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายเดชตะกานต์  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีรภัทร  ไกรจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธีรภัทร  เขตใหญ่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธีรรัช  ชาวุฒิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนนทพัทธ์  หงส์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนันทวัฒน์  เหยียนยั่งยืน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปราบปรปักษ์  แช่มเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  วงศ์เนตรสว่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพีรัชชัย  ขุนศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภัทรภูมิ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภากร  ไหลศิริกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภูวดล  อยู่ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภูษณุ  แก้วสีงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายวรชิต  รักเจียม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวีรภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสภัทท์  สุทธิอรุณวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสิริ  เกลื่อนกลาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มท่าไม้ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอนุภัทร  ทองยอดปราสาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายอริญชย์  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงขวัญจิรา  ร้อยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงทรรศนันท์  กิจพ่วงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงประภาพรรณ  ยอดใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพรญมล  ชูศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภัทราพร  อินทะนิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเมฑินี  เบี่ยงสวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงรังษิมา  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรัดเกล้า  ชูผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวรัญญา  สุกใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวันใส  รื่นรวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุกฤตา  บวบเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงโสภา  คีรีสัตยกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงอมลภา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอริสา  วงษ์วาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอัญชิสา  ประกอบมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอัญพัชร์  พัชรเรืองกิตติ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายกษิดิสฐ์  เหลืองปฐมชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายชิษณุพงศ์  นะอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายทศพร  พันธุตา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนภัทร  ดลลชานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธนาสรรค์  คำดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูผา  โชคพระสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายฤทธิชัย  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวโรรส  ตันพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอนวัช  ตันนิกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชญานิศ  ปันจักร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงชนม์ปวีณ์  โอปณะโสภิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  อิทธิกรมหาศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อร่ามทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกุญช์ฐภัทร  เกษดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวิยวรรณ  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอารยา  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายกฤติน  อาศจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายกิตติธัช  ไทรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายจักรภัทร  สุขสมบูรณ์ธนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายเฉลิมพล  อัตตนาถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายชนสร  เทียมทัดทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชัชวุฒิ  ทองมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายฐตภพ  เกศเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐกิตติ์  เนื่องเนาวรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนกร  ตั้งศิริกุลพร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธัชกร  ใส่แย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธาวิน  ขาวละเอียด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายปัณฑเชษฐ์  มาฆะลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายภูเบศ  พัฒนจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายโภคิน  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายมงคล  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายศิวพรรษ  สุภาพจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศุภกิจ  พลอยแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายสิรภพ  ศรีเพชรภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอติชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเอกวัฒน์  เศวตภูมิพัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงขวัญหทัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์หริ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชฎาพร  บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนันท์พัชร์  เทียนอิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คงทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คำแป้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงผาณิต  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นอุบล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอิบอิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงภูมินรดา  จ้อยจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงรัตติญาณ์  อารมย์เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอโณชา  จันทรา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอัยรินทร์  วุฒิสาธิยานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอิสรีย์  โชติเรืองนภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายกันต์กมล  เกตุสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายคณุตม์  สายโยค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายจอมพล  เลาหภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายจิรพัฒน์  เทพนาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชญานน์วุฒิ  กิตติวุฒิไกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายชาญบูรณ์  วธาวนิชกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธนกร  กรนิติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายธนพัฒน์  เข็มกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นายธนรัตน์  เข็มกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายธนารักษ์  เข็มกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายนราวิชญ์  คำสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายปัณณ์  วะชังเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายภัทรรักษ์  พิพัฒน์บดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายร่มไทร  ไทรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายร่มโพธิ์  สุภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายรัฏชาติ  บัวบรรจง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายวุฒิภัทร  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศุภากร  วิจัยธรรมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ศรีโกมล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอภิวัฒน์  ตาลลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นิ่มเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวกาญจน์สิตา  พูลหิรัญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวกุลธารี  กุลทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวแก้วขวัญ  ศิลป์สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวขนิษฐา  บุษบาบาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวชวัลนาถ  เทพาคุ้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวชวิศา  ยอดเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชุติมน  อินทร์พรหม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวญาณิสา  บวรรัตนปราณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณิชชา  อธิดมเสรณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวธนพร  พัดกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธันย์ชนก  พูลนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปรัสรา  บุญเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปานชีวา  เรืองพริ้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปิ่นปัก  ชัยสิทธิ์สงวน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพรชนก  แสงประจักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมสวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวพักตร์วิไล  ช่อเพ็ชรไทย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วเนตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงยลรดี  สุบรรณภาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงรวิสรา  มุสิกะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวรอนงค์  วาสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอริสรา  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายคุณานนต์  สมมาตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายจารุวิทย์  จิตรบรรจง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายจิรเมธ  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายพลกฤต  ภาสุรกาญจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายพีรณัฐ  พึ่งเย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายภาณุพงษ์  พ่วงพวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดิ์เปรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายรุจนเรศ  เผือกเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์เทียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายวสุพล  พิกุลไทยประภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายสุรวิชญ์  พวงมาลัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายโสฬส  บุษราคัม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายอดิเทพ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอติกร  ประสิทธิพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายอนุวัฒน์  บุญมีโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายอริญชย์  พัชรสุวกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายเอกรพี  นามมั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวกนิษฐา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวกมลวรรณ  กุลสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกษิรัตน์  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงแก้มขวัญ  เจียมจารีกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศุภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กรุดสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวชนัชชา  ภาสภาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงชมชนก  ณ ระนอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวปรียาวดี  จูโต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวธนาภา  ผลิศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวนงนภัส  ภาวสุทธิไพศิฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวนราวดี  สกุลปักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวน้ำริน  เงาะแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวปภาวรินท์  แสงเทียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปรียนันท์  ชูนุ้ย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปัณณพร  วงศ์ทองดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพรชนก  แก้วหนอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงแพรขวัญ  โฉมฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงรมิดา  วันสิงสู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงวรรณชนก  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงวิมัณญา  เกตุพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวศรัณยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวศิริรัตนา  ชาติทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวสุรชา  คำคณรัชต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอาทิตยา  เต๊ะปานันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายกรรกวิณ  กันยาทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายกฤตติณณ์  ศิริบุญโกศัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายกฤตภาส  อินทรเนตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกานต์  จำเนียรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายจิรัฏฐ์  มีวาสนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์แก้วอภิวุฒิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายเดชบดินทร์  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายธนบดี  เต็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายธนัส  วงศ์สมุทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธีรพล  จิตรตั้งตรง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายนนทพัฒน์  หุ่นศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายปุณยวีร์  สนิมทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายพงศ์โพยม  มนพลับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายพรนุภาพ  กาญจน์กีรติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายพิชญ์พชร  คงพูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายภทรธร  เกตุแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายสนธยา  แสงกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายสรวุฒิ  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายสิทธิ์ชัย  รัตนคาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายสุธนัย  อาจวิชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายสุรพัศ  มูลจรัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอติชาต  ชื่นทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกนกพร  คุ้มรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวจิรัชญา  เอื้อศรีวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวชุติกาญจน์  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัฐชา  รองพล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวนภัสวรรณ  คีรีชัยวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวเนื้อทอง  ลาภงามเพียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวปาณิสรา  ชุ่มมะโน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพรนภัส  ดีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สินสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงมณิศรา  ลาภผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวมัณฑนาพร  สมานมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงโยษิตา  ลีพรหมมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงศศิรดา  แสงสินธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวอนัญญุตา  หนังสือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวอัญชิสา  สุขนิรันดร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกฤษติพัตร์  นุชนาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายชัชพล  ตือสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายทัศน์ไท  พงศ์ภิวัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายธนภัทร์  ศรีโสภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นายธนาดล  พลับวังกล่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธรรณธรณ์  เนียมน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธันยภูมิ  แสงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายนนทพัฒน์  รุ่งเนย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นายปฏิภาณ  วงศ์ประภารัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายปพน  เคลือบมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายปิยดนัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายพชรพล  สีแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายพิสิษฐ์  เตชนันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นายเพชรพงษ์  พ่วงลาภ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นายภีมวัจ  พิริยะสุขถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภูริชวิน  เพชรน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นายเมธาสิทธิ์  ขันติกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายยศกร  ร้อยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายยศนนท์  อิ่มเสมอ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายวศนนท์  พรมสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นายสกล  เกลื่อนกลาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นายสรยุทธ  บุตรหลำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นายอนุพงษ์  ผ่องอำไพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายอภิรติ  โคตธารินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกมลพร  ศุภโชคพัฒนพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกิฎฏิวรา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงคุณัญญา  แถวจันทึก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิรนันท์  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเจปรีญา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวชามาวีร์  กิจเจริญยิ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฐฐานุช  ขันธคีรีวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวณัฐณิชา  ศรีป่าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวธัญชนก  นันทกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวธัญรดา  บูรณารมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวนรีกานต์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงประไพลักษณ์  ประจันศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงภัสสมล  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวยิ่งลักษณ์  เรืองสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงรัชประภา  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวรัญญา  วโรตมะกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวศรัณญา  แสนเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศิริภิญญ์  คงมั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสุพิชญา  มีถาวรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงอาภาภัทร  กาญจนภูษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวกิรดา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภคอร  วิเศษสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายปรเมษฐ์  รัตนโสภณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงบัวบุษกร  ดีเด่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกัญญาพร  กลั่นกล่อม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรจินดา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายชนิกร  นวมสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายธีระภัทร์  พันใย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายนพรัตน์  คุ้มเขต โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายปริญญา  เกิดวัน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายศุทธวีร์  อบแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอนวัช  ขำเพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกรกมล  กลั่นปรุง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมเนียม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกุลณัฐ  กลิ่นมาลัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีนอก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ติยะบุตร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีทิพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัชชานันท์  พรหมบาง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงดวงนภา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สีสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธิติมา  สายัญ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธีราพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงบุณยวีร์  พลศรีเมือง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปัทมา  เปรมใจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพันธิกา  ลีไธสง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงภัทรกมล  จิรวิวัฒน์ภัทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวรรณนิษา  บัวล้อม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวรรณนิสา  พันแตง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเรือง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ทองเกิด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสิริยุภา  ฤทธิ์บัว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอรวรรณ  รอดจากทุก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอัชญา  แก้วชิงดวง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายกิตินันท์  แป้นโก๋ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายจิรวัฒน์  สินกลัด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายจิระพงษ์  สุขสม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนโชติ  บุญมาก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายธนา  ไชโยธา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายปุณวิทย์  รอดสาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพฤฒ  เกตุทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพันธกานต์  ไชยสมบัติ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายภูผา  ศรีหอม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์อนันต์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวิทวัส  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายวิวรรธน์  อุปกรณีย์กิจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายศตวรรต  เกิดทิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายศิวกร  โตเที่ยง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายศุภกร  บุญคมรัตน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายอาณัติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอายุวัต  อิ่มน้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงคุณัญญา  ทิพผล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงชาลิษา  นกฉลาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงโชษิตา  สระนาม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงฐานิตา  พงษ์สุนทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับสี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเนตรนภา  กระถินป่า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเปมิกา  นวนพลอย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภัคจิรา  บัวสาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงภัทรวดี  พานพุฒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสิรินทรา  ผูกไมตรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุญาดา  โยคี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอริสา  สังวาลย์เพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอัชฌา  สีสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรพิทักษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธนดล  ร่าเริง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายนราธิป  ทองพิมาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพชรพล  แก้วพวน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพัชรพล  กระทุ่มศรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเพชรธาดา  เล็กใบ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายศิริวัฒน์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายสญชัย  นกนาค โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอาดา  มากมูล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีวงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกิตติพร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงจุฑามาศ  กล้ายประยูร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงชนาธิป  เอี่ยมอาษา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงชุติมา  พันออด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นวมสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทรภักดี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธนาภา  สังวาลย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงธนิษฐา  ทัศนา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงธมนวรรณ  สังข์เสน่ห์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธารทิพย์  ศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธีรนาฏ  เผ่าพงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปวรวรรณ์  วชิรประยูรวงศ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปวีณวัชร์  แสงทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรีสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงเมทาพอน  ปานศิริ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวศินี  พลรัตน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสรัลชนา  วิรินทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พินิจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงไอรดา  แซ่ก๊วย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กสิวุฒิเชิดชูชัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายพัชร  อินสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอภิญญา  มะลิลา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชลิตา  เทศเพราะ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เมธี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงฐิดายุ  กลับดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สร้อยเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศุภากร  ฐิติพรขจิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงิอริสา  บัวงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายชวกร  อาจสงคราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวิศรุต  สิงห์ปัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายสรวิศ  บุญนี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชื้องาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงธนภรณ์  ไทรพงษ์พันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงบุณสิตา  สินชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงแพรวพิศณีย์  กนกรัตนนุกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสิรินทร์  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกิตติ  แสวงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัฐนิติ  คิว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายตราภูมิ  ลักษณโกเศศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธนกร  ขวัญแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายศศิฏฐ์  ดวงดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายเศรษฐพงศื  กิมไพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสมัชญ์พล  เจริญสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณประวรรต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปริชญา  ช้างเปี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงโนรี  สมบูรณ์ผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงยุวดี  อวยพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงวราทิพย์  อาจฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงวริศรา  โธิ์ประสาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสิริกมล  คำดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงสุพิชชา  พรมเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงสุพิชญา  ริ้วทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอภิชาดา  ศุภวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายกฤษฎา  สุขกมล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายวัทธิกร  บัวหา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายศุภกร  สุรินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสพล  ศุภธำรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายสิรวิชญ์  บุบผา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายิอดิเทพ  สำเนียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพริศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สังข์สุขวรกิตติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงเพชรชล  หงส์สทัตกานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงมนสนันท์  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงมันตาสินี  รุจจนเวท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงวิชชาพร  โจโฉ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายจิรพัฒน์  ชิณพัณณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายชนะ  ชนะหาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายชนินทร์  บุญศรีวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายชัชชาย  สังข์อาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายณัฎฐนันท์  รอดดีเพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายพีรกานต์  พลคณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายภูริภัส  เรืองขจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายภูวิศ  กออภิญญากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายศิลาเมษฐ์  สมรมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกมณชนก  โมกกงจักร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลอยพริ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนันทวรรณ  เเพรงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงนิชาภา  ลี้สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปริยาภัทร  ลิ้มภัทรจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงปัทมนันท์  จันทโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงเปรมศิกาญจ์  ซื่อตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงศมิษฐา  วังทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงสิรีธร  ขำวิไล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสิรีธร  แสงสุระธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอริยา  นาคโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกิตติพศ  พงศ์นาถวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายกันตินันท์  ทุ่งศรีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายชยพล  เลาห์ทวีรุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายชุติวัฒน์  จันเคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายดวงกมล  อุ่นใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายตามฝัน  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายทัศน์พล  แต้มช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธีรภัทร์  กรีกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายนภพล  เล็กผลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภูมิบดินทร์  ศรีปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายศรัณยพงศ์  อมรมงคลศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์ธาราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณรัตน์  โนรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธันยธรณ์  จินดาแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงปวีณา  พยัคฆะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปานชนก  ลีลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพรปวีณ์  กษิตินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ล่องสุวรรณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภาสิณี  บุญชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงรสพร  ดาวเจริญพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงศศินา  เครือแตง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงยอดฉัตร  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายจีรทีปต์  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายชัยภัทร  สันติวิมล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายชัยวิทย์  พันธ์โตดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปทุมสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธนภัทร  ต้วมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธนภูมิ  รัตนารามิก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธีรภัทร  สงวนตัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายพลภัทร  จันทรลักษณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายภูมิภัทร  ชาวสวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายศิริโชค  อาภรณ์ศิริพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสิริ  โกศัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกรณปัทม์  นาคเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจุฑามณี  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธนพร  ป้อมสถิตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญยธรณ์  เติมศรีวรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงภาภัทธ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  รอตศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงลดา  อินทรภูติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงวนัสพร  คุ้งลึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงศศิพัชร์  นิติกรวรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอรอนงค์  มีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายกิตติทัต  แย้มทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายธนโรจน์  กังแฮ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายนนทนัตถ์  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายพสิษฐ์  สูงยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพัทธ์พงศ์  ปัญจอานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศรัณยู  แก้วศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายสุวรรณ  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอรรถพล  ตามใจเพื่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงขวัญมนัส  สวัสดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงญาณิศา  ดรุณศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงญาดา  แสนคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงทันตะวัน  สุขเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงธัญรดี  เตชะสมสุขดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงธิญาดา  สินไพบูลย์ผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพรรณน้ำเพชร  เขียวแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพิชญา  ศรีเหรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพิพากษา  เจริญจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงลักษิกา  แก้ววงษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงชนิสรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงศิรานนท์  ไข่มุกด์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายกฤษณ์  สุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายกีรติ  สอาดไพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีภุมมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายชาญณรงค์  ศรีทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายชิษณุชา  น้อยสุริวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงเติมฝัน  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายธีรธัช  ใคร่ครวญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายพีรณัฐ  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปูชิดา  ไชยกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวสุธา  บุญชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรเมธี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงภคนภรณ์  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายศุภกร  เจนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงลภัสรดา  อ่วมอ้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงลลิษภัทร  รอดศรีสมุทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงสุพิชญา  ทับทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายเตชัส  สังข์สอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายเตโชดม  เพชรเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธนภัทร  ล้ำเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายนราวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายนฤเบศร์  กล่อมจาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายพสิษฐ์  สุนทราวันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายรชกร  เปลี่ยนปราณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายวันชนะ  มั่นแย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายอนุชิต  พุ่มพวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงกชพรรณ  ใจศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงฐิติวรดา  โตแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงทีปกา  คำสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมนิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงลภัสรดา  ภาสสกุลวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงวราลี  อุ่นรัศมีวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงอัญชิสา  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายภูผา  ศรีราคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายกิตติภัค  ยงไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณภัทร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายธีรเดช  สีมนตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภราดร  จับจัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายศรัณย์พร  พุกยงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายอิศรพงษ์  แจ้งอรุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมสี่หน้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงญาดา  จุลสุคนธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธณัฐภรณ์  พรหมทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงนัสมา  เชิดฉัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงนิชานันท์  ตั้งวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปุญญาภา  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพรชิตา  อ่ำกลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวิชญาดา  แตงโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวิชิดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายกิตติพศ  เจาตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายชนาธิป  สุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายดุลยฤทธิ์  เหลืองธนารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายธนวัฒน์  นาโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายประกาศิต  มากมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายปัณณธร  ขุนสังวาลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายปิยชัย  ศรียาภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายพิชญนนท์  คงดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพีร์นิธิ  วิษณุวนิชนันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายสิรยศ  อารีย์วงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงกรวรรณ  ไก่แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงจันทรัตน์  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงชัชชญา  ศิริดีกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงดนยา  วัฒชะนะพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงฟ้าใส  มาพิจารณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวรพร  แซ่เฮียะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอารยา  จวนสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายการรัฐ  ปีติภพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายชวนากร  บ่อทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายญาณกร  ศรีอนันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายพงศกร  อ่อนพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายสมเกียรติ  สังขสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายสุทธิพงศ์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายอัครพงษ์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธีระภัทร์  แดงกระจ่าง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายปัณณธร  แผ่นคำ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายวิชญา  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายศุภกร  บุญเย็น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ก้อนนิล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงจิรภิญญา  เฮงเจริญสิญจ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงชฎาพร  อยู่หลง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรบรรจบ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นจิตร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงปาลิตา  พุฒิวัฒนสถาพร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงผ่องพรรณ  เหล่าบัณฑิตเจริญ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัชชาวีร์  จารุชาติธาดา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงลักษณาพร  ดวงชูสกุล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงศศิภา  นาคทั่ง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงศุกรษา  เพ็ชรทองขาว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงภานรินทร์  สุริยะฉันทนานนท์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายจตุภัทร  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณภัทร  จิตไชยชาญ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงนุชนาถ  นุกูลกิจ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงพัชร์ลดา  กัลปนายุทธ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงวัลภา  เมืองหงษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายเจษฎา  จงรักษาวงศ์กุล โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายติณณภพ  สอนสั่ง โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมอินทร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงณิชชญานันท์  แตงโต โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายธีร์ธวัช  หอมแม้น โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายณฐกร  พยนต์ศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงจันทร์นิภา  ล้อมวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปรียาพร  เลือดแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทองมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังขศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงโสภิตา  น้ำเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงสุวภัทร  ไทยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงจิตราวรรณ  เอกนุ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงชมพู  นุชพะเนียด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสุธาสืนี  คุ้มเขต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น