รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลวรรณ  บุญสุยา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกาญจนารัตน์  พรหมลักษณ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงสีทา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฐสิตา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวทักษพร  ไม้หอม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวนภสร  พลบสุจิตร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนิศากร  อยู่นัน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปฐมาพร  ศรีคำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวปนัสยากร  พันธ์รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปุณฑริกา  แป้นทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงผลิดา  ยงพิศาลภพ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวพชร  ยังปรางค์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวพณิชา  ประสาทเขตท์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพรนภัส  ภู่พวง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวพัฒน์นรี  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพันทิตา  สัมมาชีวานันท์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวรตนพร  รัตนธนาพัฒน์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวรัตนมน  เชาวน์ไว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวลัยพรรณ  นนท์ภุตธนาธิป โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวีร์สุดา  ธนูรเวท โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวศุภาพิชญ์  อ้งพันธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวอทิตยา  หรินทภัย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวอัญชิตา  รัตรสาร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวอัญรัตน์  จันทรัตน์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวอาณัฏฐชา  กรรภิรมย์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายจิรวัฒน์  พันธุ์ชัย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายไทปัณฑ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิชญเศรษฐ์  อินทขันตี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกมลพัชร  ทำมา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลปรีญา  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจรูญจิตต์  พรพิชาอัยยา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจันทวรรณ  ชาวนา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุภาพ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเปมิกา  อารยวัฒนาพงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัชชา  สุทธิธารสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิชชาภา  สมบุญนาค โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไทยศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิชญาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองรอด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงรภัสสา  จีนขจร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงลลิดา  จิตรบวรวงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงวชิราธร  ช่างทำดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงวรภร  วงศ์วราศัย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรัทยา  อุ่นอ่อน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสิตานัน  วิเชียรศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสิปปกร  เทพทอง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุขวิมล  สุริรักษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุชญา  ไพหก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุชานรี  คล้ายสังข์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอชิตา  เกตุแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงอภิชยา  พวงศุภวิวัฒน์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอาภัสรา  ภูฆัง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฐกฤต  ธูปวิโรจน์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายศตวรุตย์  ศรีวิไลเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอารียา  เตียววิไล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงษ์เกิด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาระหาญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิณณภัทร  เคหสว่างวงศ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกรวรรณ  ราชคฤห์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธนิษฐา  พรวิศณุกูล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวีสิงห์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวิฒิธรรม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจันทร์บาล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภัทราพร  ศิลป์ชัย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศาลยาชีวิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงยลกมล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงลลิตภัทร  ช่างเกวียนดี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศรัณยา  ศรีโปฎก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  สังข์วรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุภัสสรา  ตู้พิจิตร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฐภา  เทียนงาม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกนกพร  ก้อนชัยภูมิ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สามชูศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงอติกานต์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิชชาพร  เอียดชูทอง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวนลินทิพย์  ท้วมพงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพอฝัน  จันทร์ลอย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  พลอยสุกใส โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภัคจิรา  มิตรสัมพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงเกศกนก  พูลโคก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรืองเดช โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีวิลัย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนัญธิดา  เขาแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชยาพร  ตั้งต้นตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลสินเพ็ชร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐชญา  สรรพมงค์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีธรรมรัชต์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปารณีย์  อรุณเกล้า โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปิยธิดา  นพนอบธนายุ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิชชาภัสส์  เชี่ยวสกุลวัฒนา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณปภัช  วิพุธบุณยภัท โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงศศิประภา  เคลื่อนไธสง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสโรชา  สมบัติเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปวันรัตน์  กลิ่นพวง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองประศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูดเพราะ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเจ้าทรัพย์  พงศ์ทวีไชย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฐิดาพร  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฏฐิตา  สุขเกษม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสุชาดา  ศรแก้วดารา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนะเมติ  กิริวรรณา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีประทา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสลารัตน์  เชยชม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชนิกานต์  สง่าสงเคราะห์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเพียงพุทธ  เมฆพิพัฒน์พร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอรนันท์  ศรีโปฎก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวรรณกานต์  ชินวงษ์ทัน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวรันธร  ตั้งสมชัย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกมลชนก  ฉันทดิลก โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวรินทร์ยาภัส  ธีระรัตนเวช โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธนาภรณ์  แย้มเกษร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงฐิติชญา  ชาวเมืองกรุง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพรชนัน  สุนพคุณศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ขำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุชานรี  พรธนานิศกุล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงญภา  วังกรานต์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชนม์ชนก  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอดแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงฐิตวันต์  นุสโต โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจิราภัค  พูลกำลัง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงจีรารัตน์  ลมไธสง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชญาดา  อนิสสิต โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงชนิสรา  ตุนา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนภัสนันท์  กลับสงวน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงศุภนิดา  มโนวรรณา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภัทรภร  สีหะอำไพ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงรุจิรัตน์  จรูญศิริ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวรัญญา  ทุมเชียงลำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอธิปัญญ์  เทพทอง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพิชาพร  ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ท้วมทวยหาญ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงบัณฑิตา  เสือขำ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงศันสนี  อังศุถวิล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเนตรน้ำเพชร  เนียมนิล โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชัญญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐนิชา  จามิกร โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวทักษอร  เป็นสุข โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนภัสสร  กลิ่นหอม โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวนันทวรรณ  ขาววิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงบัวชมพู  เพ็งเกร็ด โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวพลอยชมภู  ชมภูพลอย โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ศรีธนพงศา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพัณณิตา  อยู่สนอง โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวมุกรดา  เสาร์ศรี โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวรินรำไพ  อายุการ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเหรา โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุจิวรรณ  ไล้สุวรรณชาติ โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน โรงเรียนสงวนหญิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วไสว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธนภรณ์  จิรสกุลรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุวพิชญ์  รัฐสถาพรชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภูศณิษา  แสงวิมล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทรภร  ชิดปราง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชนกกานต์  ทรัพย์วิเชียร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกษิดิศ  ปรัชญาเกรียงไกร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรัฐนิชา  อยู่สม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายพรหมพิริยะ  อัครเศรษโชติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกิตติธร  มะโหฬาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกร  พิชัยวานิชสิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชนานันท์  งามอุษาวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงติณณา  พิมวิลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชณัชญาดา  ว่องกิจพุลผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวณัฐพร  สิงห์โต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปุณณภา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนครินทร์  ว่องไวพิพัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีคำฑา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนิรัชพร  คำหรรษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายทินภัทร์  จิวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ทรงงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพงศ์พล  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเอกอนันต์  เมฒหมอก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชลธิชา  อิทธิประเวศน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยเวช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายชินกฤต  สุนทรวิภาต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนวัช  ขุนทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงดวงกมล  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมนัญชยา  ขุมทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายจิรเมธ  น้าประเสริฐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพชรพรรณ  ทับทิม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกิรชาภา  เข็มทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศณิสตา  อุปโภชณ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภัทรศณา  ระโฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปวิติยา  ศุภวราพงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจิรเมธ  ชัยวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนพกร  เพ็งสวย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เต็มหน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัฐธนาจักรกฤช  อุ่นริ้วทิพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐพงษ์  ผู้เลื่องลือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชยานนท์  จันทพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกันตภณ  สมพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายเตชนิธิ  หิรัญคงไพบูลย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพุฒินาท  เคลือบเต็ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพงศกร  ทรัพย์ประเทือง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเจษฎากร  วชิรัคคเมธี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกฤษณ์ธรณ์  ธิติวิทยพัฒน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกฤติน  หอมศักดิ์มงคล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธรณินทร์  บุญล้ำเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายจิรัสย์  ทางเรือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายเขตต์คิรินทร์  พลอยแสงสาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพิชญะ  อันชะนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธัญญชล  แฟนพิมาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชญานิน  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศศิภรณ์  สังข์ทองงาม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐวัณธ์  ลิ้มบริบูรณ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกัญญาภัค  ท่าน้ำตื้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิรวัฒนกร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวันวิสา  ลิ่มมั่น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายอนุชา  สร้อยแสง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอมรธรรม  ศรีสุภุควงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีถาวร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสุธาสินี  วิเชียรณรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวปทิตตา  จันทศร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภัทรวดี  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัฐชยา  คงสันติถิรชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงจิราพร  รัชนานุสรณ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนดล  ปิ่ณฑศิริ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวปุณชิตา  ขำฟัก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายดลทัต  นวพันธ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายจิรพัฒน์  เกียรติสกุลทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายกิตติธร  จันทร์สถิตานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธิดีรัฏฐ์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวนภัสกร  บุญเกิด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวรัญญา  สามศรีทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวรุ่งนภาวรรณ  กือเย็น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญสม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวนฤมล  ตรีแดงน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรตนภากร  จงสุขไกล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกัลยากร  สายยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงญนันทนิยา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  เพ็งแสงอ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปพิชญา  คุณธรรมดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงมนทกานต์  มังกรแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวรัญญา  พวงนิลน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวัชราภา  ริ้วทองชุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสิตา  พงศ์พิริยะจิต โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชนพัทร  ธีระชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงญัฐริสา  นักสิทธานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปานวดี  นกทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพัชราพา  แช่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิชชาภา  สุพล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภิญญพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวรรณธร  ดอนปานไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวีร์สุดา  นาคเส็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศศิกานต์  ใจการณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิรันดรวาณิชย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสำปทวน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอำมริสสา  พูลอำไพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเกศรินทร์  สงวนวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงขวัญชนก  คำวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชนัญญา  สระทองทา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวชนินทร  คณานับ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐิ์  ธนสินรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชุติรัตน์  เที่ยงแท้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุมทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวณัฐชยา  ศิริพิรุณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวณัฐณภัทร  รอดดอนไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวธมนณัฐ  กมลหรรษา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธันยพร  ลิปิกรลือชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีโปดก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนิตยา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุขผล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเบญจมาศ  เข็มน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพรพรรณ  เหลืองยั่งยืน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวพรพรหม  มณีกรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แจ่มศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภัทรา  ฤกษ์พิไชย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวภูรินี  รัชฎาจิระพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงมาริษา  นิยมญาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงลักษมณ  ขุนประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาววรันธร  วุฒิโชคมงคลกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาววริณญา  เพชรสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวีรวรรณ  กัลยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศรุตยา  ยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญณรงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวสุภัทริดา  ผิวขาว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอรสิริวรรณ  อุปะละ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวอัยรินทร์  อินเสือสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศรีวรรณ  อรุณรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศุภรัตน์  แสนสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสุพรรษา  ปรีชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภพักตร์จันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกุลรัตน์  ใจยั่งยืน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชลิดา  ทัพธวัช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงญาณพัฒน์  สุคนธมาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงฐิติมา  วัดทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ร่มโพธิ์ดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณิชนันท์  อัชฌานันท์วิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงดาวฐิตา  พาณิชย์นิธิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปฐมาพร  เอื้อทรัพย์อนันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปาลิดา  ธรรมวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปาลิตา  เอนก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภาพนภัส  จิตประไพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเยาวพา  คำมหา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงลลนา  เสลานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงลลิดา  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวทันยา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวรัทยา  กมลชัยรัช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวรินญา  พุ่มพวงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสโรชา  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสิริยุพิน  วงศ์สุทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุธีย์พร  ธัญญรัตน์สกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอังศุนิตย์  คุณากร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอัญชลี  สกุลทิฆัมพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุวิมล  ยิ้มลมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวณิดา  แสงผา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสาลิณี  โยชน์ด้วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุพรรณธิภา  คงจุ้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เบญวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธันทิวา  ทวิสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงรมยเนตร  สวัสดิกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกีรติ  กระแสโท โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนวลขำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงฐานิตา  ขันติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงภัทรนันท์  กิตติอังกูรพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอรัชญา  ขำสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกนกวรรณ  คนยงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิราพร  สำราญจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชุติกาจน์  แสงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ลี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงธนวรรณ  ไตรพรหม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็กจำลอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพรรัมภา  วัชนุภาพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมณา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภคมน  กาญจนวุฒิเดช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภิราวัลย์  สวัสดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงมณฑกานต์  ประไพรักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงมาริสา  ส้มเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ลอ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุชานันท์  อุตมะพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุทธาศิณี  เพชรศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุพรรษา  พจนารถ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุขสมใจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนันวดี  จะนุรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปาริฉัตร  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มณีโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอริสา  ทองงามดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์มีชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงชลญา  ก๋ำนารายณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปุณิกา  ราวียา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพนิตนันท์  ปริ่มปาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพรพรรณ  กิจประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิชชาพร  สุพล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวธนิษฐา  คงแจ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกษมา  เหล็งหวาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงปิยมาตร  ปรีดาพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาววีรวรรณ  ฝ่ายดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกมลพรรณ  นิยะมะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวนภาพร  พลายบัว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเบญจา  สังข์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปณัฐศิตา  ตรีเดชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพาณิภัค  เย็นทวีวิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงแพรพลอย  สนามพล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงมัฐสญาวดี  นิยมทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงละอองทิพย์  เกษมสุขเจริญชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงศรุตยา  สังข์เสวก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงแพรวา  มีทรัพย์มั่น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวินิจฉัย  วงฉยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศุภรัตน์  พาณิชย์ชัชวาลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายสาคร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจินตนา  กษิตินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนาผล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงฐาปนี  ทัพชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณัฐกมล  กิมเกถนอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนภาเพชร  มีครองธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงมณษิตา  ไชยศร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมมืด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสิริอนันท์ญา  พัดใจดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกานตรัตน์  กมลรัตนโยธิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนันทญา  ปักสิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปรีติรัก  สวนประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อู่บัวทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจารุชา  เจนกิจณรงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบุญรักษา  อชิโนบุญวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงรุจิรดา  ดีพรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุชานาฏ  ตรีอินทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอณิชา  ครองสามสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์สง่า โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกนกพร  แซ่ฉั่ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวพัฒนพร  ตรีโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงรพีพรรณ  รัศมีสุขสรร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ฆะวิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงทักษพร  ฮวดหนองโพธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนันทิพร  กองสีหา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวบุตรน้ำเพชร  แซ่ตั้ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปณิชา  คำนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอรสา  ทองมุ้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปิยธิดา  รองวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพรรณธิดา  ทาสอน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงยุประพา  ผลิตะพูลศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวัลลภา  มูลโมกข์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสิรภัทร  วรณันนัทธพงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีบำรุง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวสุนิสา  ดีพรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสุพัทรา  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุภานันท์  ศรีปวีณวัชร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอมิตตา  จิวสุวรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงจิราพัชร  แจ่มจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐพร  ชูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวตรีญากร  บุณยเลขา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์ดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวนัชชา  สูญสิ้นภัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงบุษยมาส  แผลงปาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปภาวดี  ถิ่นมาบแค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปภัสสร  มลคล้ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพาฝัน  ภู่พูลเพียร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณิชนันท์  จ้อยร่อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สวัสดิกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงต้นข้าว  เนตรประสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงเกณิกา  มีณรงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงภณวรรณ  สุขสงวน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภูริษา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงชมพูนุช  มีอำพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ก๊วย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงณญาดา  โขวุฒิธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงนัชชา  โสภา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีสุขเอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงยลรวี  นุชสายทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวรรณภรณ์  ไพรสงบ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวริษฐา  มลคล้ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสิริกร  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกยอ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  บุญเขียนขำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชิสานุช  กองประชุม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมูลทาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงทิพวัลย์  แก้วลวดลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ช้างโก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพิมพ์นิภาฐ์  เลิศอุดมเดช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอรสา  เพชรนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  หลงสมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปัทวิกา  รูปโคม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงลลิตา  ลาภบุญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวรัญญา  แสงแจ้ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสุพิชชา  ชมชื่น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาญจโนทัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงเกวลินทร์  ทับศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงขวัญฤดี  มิ่งขวัญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณริสรา  ประทวน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ตันเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลิ่นบัว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวัลลภา  แสงยิ่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอภิชญา  นนทมาตย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอารยา  รอดพลอย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอิศริญา  กันตะศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจิดาพา  รุ่งแสง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชฎาพร  สุขสมวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธนัตดา  ไทรเล็กทิม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวนพวรรณ  ผางดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงเยาวดี  ปิติปฏิมารัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวรรณนิศา  ขาวชม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกมลณัทธ์  ภูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยนต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัฐสุดา  พิสิฐกานต์กุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วพิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนัชชารีย์  สินธุสุวรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงประไพพร  วัชนุภาพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงจิรนันท์  เอี๊ยวสิทธางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชมพู่  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวสุกัญญา  หนุนภักดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐญา  อิ่มเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงจิรัชญา  เงินนิ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงธมน  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนันทิตา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พนาวุฒิกร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชโย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพรไพลิน  เอี่ยมนิ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงมณฑิรา  ไทรรอดศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพีรญา  ชูวงศ์วาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงแพรวา  แพงเวียง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงโยษิตา  เทพสุด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงภัณฑิรา  ดวงตานน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุษา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสุกานดา  นาคลำภา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงมนสิชา  วิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรัตติยา  โพธิ์อุบล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เหมือนวงศ์ธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงริณภัทร  ฐินปุตโต โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เปรมปรีดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสุริชชา  มงคลชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอัจจิมา  โพธิ์จินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอาจรีย์  จันทน์วัฒนาผล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงอินทิรา  กิ่งโสดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอภิชญา  กิมเม้ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกรกนก  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเลิศฟ้า โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติพิทักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงรมณ  อมรสมานกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์สังฮะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงสายฝน  ศรีวงศ์เดือน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกรภัค  ยอดละมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเกวีณา  บุบผาชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ไหล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชนกนันท์  สระพังทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงดวงกมล  พรหมมิ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธัญญเรศ  นวลฉวี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เพิ่มหรรษา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงใบเฟิร์น  ฉ่ำปรีชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปาริชาด  ใจหาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงภาณุมาส  สายอุบล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงโยษิตา  คำเผื่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวิดาภรณ์  เทห์ชำนิ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุธีรา  สุศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงนุชนาฏ  ยงคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกรกนก  เฮ้งเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงขณิฌญา  สนบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงบุญญฎา  สมสมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงฟ้าใส  อติธนานันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงภัทรพร  แดงพยนต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงภัทรพร  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวริศรา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงวิพาดา  สมศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงศิริมุกดา  ศรีแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสรสวรรค์  - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสุธีรา  อยู่ญาติมาก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวกุลธิดา  เล็กยินดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเกวลิน  อ่ำเย็น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวเกศมณี  แซ่โค้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวจิตรดา  ใบยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวชญาดา  ตรีเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฐภัค  คุ้มเผ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวธนษร  เหลืองพุ่มพิพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนัฐนรี  เล่าอุย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวปฏิมา  กฤษณนนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวปฐมา  อัครถิรกวิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวปณิตา  มียอด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปรารถนา  พุทธเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปริญญา  วิเชียรฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวปิ่นมณี  แสงแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวเปมิพิม์ภา  ภานิธิไกรรัชตกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพัชรภา  สุขาบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวพีรดา  พุทธา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภาสินี  จาตุรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงมณีรัตน์  อ้นลำบอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงมายาวี  บุญทับ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวเมธาทิพย์  พระวุธ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวรรนิษา  ฟักทับ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาววริศรา  รุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาววิลาวรรณ  สามบุญศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวศิริกาญจน์  เลิศจิระโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวสไบทิพย์  เพชรโอ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสายธาร  ม่วงเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุชาดา  คำบาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนศิลป์ชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวสุพิชญา  ไข้วพันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวสุภาวดี  สนบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอภิรดา  ครุฑน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวอรปรียา  ก๊วยสินทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญพระ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธัชพรรณ  หอมทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปิยวรรณ  ค้าเจริญดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงญามีน  พลโยธา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงดวงกมล  อินทรศร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงรัชนีย์  เริงนคร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอรกัญญา  งามพริ้ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวภัสสรณัฐ  แย้มพวง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนลิณี  เสาร์เฉลิม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงจิราภา  เต่าทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวงค์วิสา  แก้วสำอาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุนิสา  เหล่ายัง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชนสรณ์  ทองดอนใหม่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงทิราภรณ์  เข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงจีระนันท์  วัดเอกดีรื่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนราวดี  อนุรักษ์สกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มเจริญพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณัฐวัตร  ใช้ศรีทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  แช่มเจริญพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายกิตตินันท์  สงพรมทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงมนัสวี  ตันสงวน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายวรปรัชญ์  พิพัฒพลกาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายสรวิทญ์  ทองดอนอ่ำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงมยุรี  วรรณวงศ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายนรมนธ์  รอดสนใจ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายศุภากร  ข้าวหอมดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายศุภกร  ปรางค์ธวัช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายเทพพิทักษ์  พระแท่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวอาภาพัชร์  ยิบรัมย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นายกิตติพงศ์  ใจตรง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธนปา  สุขจิต โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวณัฐชยา  กุนทะมุณี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายผจงศักดิ์  บุญสร้าง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายพีรณัฐ  เกตุมณี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงภคพร  ปั้นเพชร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอัฏฐมี  เสรีรัตนเกียรติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวปภาดา  แสงจันทร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวพรทิพย์  สระกอบแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาววันเพ็ญ  สระทองโน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรหมชนะ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวรพล  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายตระกูล  ทองแพง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายศิริชัย  ใจบุญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงปัณณพร  สระทองโอน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงชนิกานต์  โตทัพ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองอ่อน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงจิรายุ  ใจยงยืน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพงศ์สุภา  เหลืองรุ่งทรัพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงชุติมา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงวันวิสา  ทนุพล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองดอนเกือง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายรัชชานนท์  มิตรมาก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธนภัทธ์  สรรพกิจวณิชย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายราชศักดิ์  ต่วนเครือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงปุยฝ้าย  วุยชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเบญจพร  วงษ์กัณหา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวัชรภัสร์  เกษม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปริยาภัทร  พวงสร้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายนธกรณ์  สิทธิบุ่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นายธนกฤต  นิ่มระหงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายภาสพงศ์  สาใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงเมธ์วดี  มีขันทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายกวี  ถาวรคีรีรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวลักษิกา  ประกายแสงสุริยะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงฑิตยา  ปุยะโท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวกิตติพร  ภววทัญญู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายสุทิวัส  แก้วดวงเทียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงสุดรัก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธนินท์รัฐ  ปุญเศรษฐกาญจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธันวดี  สายสกุลศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายทศพร  วิเศษศรีสมบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายวิศรุต  กริ่มวิรัตน์กุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวอภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงกชกร  รัตนเวชสิทธิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวพรสุดา  ศรีทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวกัลยลักษณ์  ทองสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวกันต์กมล  สุริยทันต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเขมมรี  สุขธรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงธวัลยา  พรหมดาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายธนกร  รอดสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายกรรณชนก  จันทร์ช่วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มเอิบรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวพัทธ์ธีรา  น้ำจั่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณิชารีย์  แววสีงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปิยภรณ์  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวนภษร  คุ้มคร้าม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพิมพ์ณชา  ธัญวัฒน์อภิโชติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชนกนาถ  ไทรชมภู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายวิศรุต  ศุภษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงเขมิกา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวพีรยา  ประภามณฑล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายณภัทร  พัฒนบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงชัญญา  ธัญญาวัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายณัฐธีร์  รุจิพงษ์รัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายเมธัส  มีเปรมปรีดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงศาศวัตรา  กองม่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สืบสมาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศมาวดี  ศักดิ์ศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวธิตินันท์  ทนันไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาววริศรา  นาคลมัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวศิรภัสสร  ธีระวัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงเนตรยา  เที่ยงน่วม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวศริยา  สิงห์บารมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปัณณ์  เทียนแพร่นิมิตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อังศุธีรกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวธวัลรัตน์  ช้อยเครือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาววนิดา  ทองเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายปารณัท  จันทร์ตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวชญานุตม์  โฉมห่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกชกร  รัศมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกรรวี  มั่งกลิ่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสุธีธนินทร์  พรแจ่มใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายธัญชนก  วัตถาภรณ์ศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นายกฤตณัฐ  มีประมูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงนภัสสร  บุญกุศล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวพิมพ์ชนก  ยอดมิ่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงมานิตา  จุฬารัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงแป้งฝุ่น  ชูรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายธนพันธ์  ทรัพย์สุขดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพีรดนย์  เธีนรพงศ์เกษม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญวาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณีรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายธเนศ  วรกิจวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอภินิช  จันทร์ฝาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายปฏิพล  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายศิวศิลป์  ปิ่นศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายภคิน  เดชานนท์วัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายภาคิน  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายสุวิจักขณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญจพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกฤตพร  โรจน์สงคราม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายกิตติธัช  อังสุทธิวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายกิตติพศ  มีรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพีรพัฒน์  โกฏิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายศิวกร  บุญแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายรัชชานนท์  หนูรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายวริน  กาญจนานุรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัชราพร  เดชน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสิริกานต์  ลิมปนพรชัยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสิริกร  จงมีสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนชยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุชาวลัญช์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปานทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ  อนุธนาปาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงภัคจิรา  ค้าผลดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเทียนฉาย  มโนเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ประเสริฐท่าไม้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปราณปริยา  สนิทชน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายนิธิโชติ  ไชยเทพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายเดโชดม  สมพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพนิดา  สมดวงศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายนิธิศ  พิริยสถิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงไชนิส  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปุณยวีร์  รอบคอบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธาดาพงศ์  เมฆสั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพยทยารัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภูษณิศา  เงินนวม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงบุญนิสา  ด้วงเอียด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงลลิตภัทร  ขำมั่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงศุภภร  เจียมใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภิญโญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิการิยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจฝัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสุปรียา  พวงกิจจา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ริมธีระกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนฏกร  จงจำเริญทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวายุ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายธนาวัฒน์  ภมรพล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สถิตวิโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงขนิษฐา  สันติไพบูลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุปวีณ์  บวรศักดิ์ถาวร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายปุญญพัฒน์  โยมพยอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุดดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยทนุนานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวชญาดา  ทวีศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงศรีอัปสร  รัตฉวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพัชรณัฐ  บิดาโส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น