รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายปุณณวิศว์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายศุภพล  ปัญญาสม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายหฤษฎ์  คงคาหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอินทุอร  ศิริดาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจันทกานต์  สาธุการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพิมพ์พิชชา  เรทนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายสิรธีร์  คำพุฒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพชร  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอนันตญา  ฉายาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายรัชพล  น้อยเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายยศภัทร  ชมพูพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพุฒิพงศ์  อินเหี้ยน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงภรณ์ชนก  พิณนุวัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภีษมะ  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจักรนรินทร์  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธีร์กวิน  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภูมิกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปวันรัตน์  คชนารถ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายนพวิชญ์  เปรื่องประสพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กาญจนสอาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกนกพร  วงค์นุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนพล  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอภิชญา  พัฒนวงศ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายฐิตินันท์  ประเดิมชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ลอยอุดมโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิตาชญา  ชอบชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณภัทร  เจียรนัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวริศรา  ฐิติพงษ์พานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ขจายแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายมองการณ์  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภูดิส  พุ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอรัญญา  แพฟืน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพีระ  ประชาธนานุกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณภัทร  โอษฐงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชีวาพร  ทองเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนาทิตย์  ประดับไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกรอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปวีณา  ศิริโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพชร  ดอกพรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายปธานิน  พิสิฐบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายพลพล  ลิมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภาธร  พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธีธัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวบุษบงกช  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวิวรรณ  วัชรขจร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชชากร  เจริญยงอยู่ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพรหมมินทร์  กาญจนภวนาถ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฐภัทร  ภักดีศุภผล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนภัทร  พรหมเกิด โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพันธุ์ธัช  ดาบเงิน โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพรพัฒน์  มาศศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเเพรวา  มั่นคง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงญาดา  เหลี่ยมเพ็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงดีลดา  เเห่งธานีราเมศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทยงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองอ้ม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุรภา  เลาหอุดมโชค โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  บัวประเสริฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงมัตติกาล์  งาหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงประภาภัทร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปริยากร  ทิมฤกษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกำธร  ดาวทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายเขมรัฐ  แดงกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณพัฒน์  สุขสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณนนฐพล  กาญจนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณฐกร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพิมพา  สาลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุภา  ข้อออ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายกิตติพงศ์  นิสสัยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเกษม  ไกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายจิรภัทร  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายชลันธร  การดำริห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฐดนัย  ดาบแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศรัตนาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายนครินทร์  บรรลือศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายนันทกร  หอมชื่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพรไชย  เทียมเมฆา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภควัต  มีคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายรัชพล  สีลับขวา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวริศ  จีนาภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวรพรต  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายแสงชัย  โรจน์ธนิกกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ดีคล้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจันทร์ชนก  นกจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจิณณพัต  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงต้นฝน  น้อมแนบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปริชญ์ลดา  พาดำเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีฮอแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์น่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรรณพร  เชื้องาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวริศรา  วิเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุตาภัทร  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุภาสินี  เสริมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอักษราภัค  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 นายธนากร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชยุต  สังขดำรง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายชาตรี  การดำริห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชินพงศ์  ทองรวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐพล  รักการดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายดุสิต  ชุนวิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายทิวัตถ์  ฉ่ำจิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายปฏิญญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายปวริศ  ศรีทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพงศกร  ยิ้มทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ศรีโกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพุฑฒิศักดิ์  จงสถาวร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวีรพล  บุญเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มยวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกาญจนา  สาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนิรมล  ลือเรื่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวกิ่งกาญจน์  เซี่ยงเจว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวชลมารค  วงษ์แย้มพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงฐิติรัตน์มนตรา  โพธิ์นาคเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ศรีเครือแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนลินทิพย์  หลิมตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวปรางค์ฉาย  ชื่นตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภวิศา  เหลืองอำพัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงรินรดา  กะฐินทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวสรัลชนา  จงสกุลสวัสดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสวรส  แสงสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสิริปัญญา  เทียนมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวอนัญญา  ละว้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอังสิญา  อาชวพิสิฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวเจริญลักษณ์  สังข์เขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสืบวงษ์  พรหมบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น