รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวปัณฑิตา  ทุมมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาววรพร  รุ่งวัฒนโสภณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวพัชรพร  ทัพพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงปิยนันท์  ปิยะศิริศิลป์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกมลชนก  แย้มศักดิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวเตชิดนี  เหล่าเอี่ยม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายมหบดินทร์  ปั้นคุ่ย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวอรรถวดี  จิตต์สุภา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวปวิชญา  เถลิงกอบลาภ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงธีรดา  เอกเสน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายอติรุจ  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธนภรณ์  สังขภิญโญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวชมพูนุท  สากระแสร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ชนะภัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายกฤษดา  รักสกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ถนอมมิตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวบัณฑิตา  บรรดาพิมพ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวศศิภากร  นิลประพัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวธนพร  เชื่อมาก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายปิติกร  กองทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปีย์วรา  ศิริวชิระภาพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีเหลือ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สามะศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิดาภา  สมเชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวนฏพรรษชล  บุญค้ำ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวนฤพร  ทองพิทักษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวงศกร  กียะวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพชรพล  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกานตรัตน์  วรรธนะพงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายภาณุวัฒน์  วิทยาภูมิ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสุทธาภรณ์  สงเคราะห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอภิษฎา  รุจิเมธาภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันดีทม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนคำเหลือง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจรรยพร  ภูฆัง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอินธุอร  กับเนียม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวฐิตารีย์  ดวงจรัส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณิชากานต์  โคกกระชาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุภาวิณี  เมืองแดง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงบุษกล  วัฒนะพานิช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปาเจรา  ลาดเหลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกชนิภา  เนตรเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายนพอนันต์  โธมัส จันทรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพีรธัช  อักษรศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงวรรณษา  กรงทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุภิชชา  ไถ้เงิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายพีระพัศ  ปัญญาพวก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณภัทร  นิลนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพงษ์กวิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณราวุฒิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอรปรียา  เครือวงษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเผือก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงศศิธร  แซ่เจี่ย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จูงสาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวรนิษฐา  อัศวรุ่งนิรันดร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์แหลม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงญาณิศา  คำศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธรรมรักษ์  ราษีมิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวันทา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงบล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายปัณณทัต  พันธ์แดง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปัญญารัศมี  ปรางค์ทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกชพรรณ  คำแก้ว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงครีตภัทร  ชาติมนตรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวจิรัชญา  สุวรรณโชติ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงศศิชา  ว่องไว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักสละ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรนิล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวกัลยรัตน์  ไกรศรีบวร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายวิฑูรย์  วาปิยะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายวรัญญู  ทับทิมศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวลักษมน  โพธิ์ศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอลงกรณ์  เคียรประเสริฐ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐกานต์  หล้าทองคำ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพรนภา  สืบศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกาญจนา  ทองเสม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฏณิชา  คงชื่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวรลักษณ์  บัวงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ซ่อแซม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกีรติกา  หาญประโคน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปนัดดา  จันทรา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรนภา  ทรัพย์มั่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นไกล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์วิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงขวัญทิวา  สว่างอารมณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฐานิดา  สุขศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วผาสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์อ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงขวัญชนก  ผลเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภาคิณี  ขันทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สาระรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศิรินภา  วิลาศสุระสังวาลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวศิลป์ศุภา  โชติเพียร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชมพูนุท  รื่นกลิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอมรทิพย์  พรมนนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปภาวิชญ์  แก้วกล่ำ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกฤษณา  ศรีทะประกอบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชนิภา  เจริญผล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจุฑามาศ  สกัดกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธนวัฒน์  บูรมิ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุกฤษฏิ์พงษ์  ภาวศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีโสภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สำรวจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิยดา  คนสัดทัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิมพลอย  พิกุลทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงบัณฐิตา  เกิดภาคี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพรนภา  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์สอน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชิชนก  บุญมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกมลชนก  แสงเดียว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจิราภรณ์  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจรรยพร  รอดประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลนคร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุมาลี  สิลสร้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชญานิศ  อุดตะคุท โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงตติยา  สิทธิพล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอภิรักษ์  วงสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงเจนจิรา  พราวศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีทรสุทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณรงค์ชัย  จันตุ่ย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภาณุมาส  เพลินบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธนิษฐา  หล่มสัก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  กองทวีผล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพลพจน์  ปราณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนาธร  คำแดง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปรีดาภรณ๋  ทีโส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสุฑามาส  กำเนิดสาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงทักษิณา  อารี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิมพ์นภาภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายวิชชากร  ฉิมพยัคฆ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสุทธิดา  ป้องกัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเขมจิรา  พันธ์ุเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภานุวิชญ์  พูลเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายเทพฤทธิ์  มุ่งสิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชนัฏตา  ยุทธนไพบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพรรณวษา  เธียรธำรง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภูวิชญ์  ขยันกิจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกษิดิ์เดช  มินสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมหมาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายชาญวิทย์  เพชรสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชาญวิทย์  อยู่เกษม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่ำอินทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนภูมิ  สายหยุด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธีรภัทร์  จินจู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายนรภัทรณ์  บัวทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายมงคลกร  ชาวเวียง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายมนัสวิน  พิทักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายวสุธา  นาแสวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธิติวุฒิ  เครือวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกวนทรา  ศรีพุทโธ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงเจนจิรา  โยมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณฐิดา  พุ่มสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนวรรณ  ยะประดิษฐ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธมนวรรณ  ราชสาลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พรหมอำนวยโชค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธัญญามาส  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนัชญา  ศรีภัทดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนันทภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ช้างวัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพนิดา  จิตภักดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพรพิมล  ภู่พงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงมานิตา  ศรีเมฆ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงลักษณวดี  เนตรรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงศศิธร  บุญชู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศิระประภา  เครือจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศิริพร  ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศุภสุตา  เวฬวรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสิริปรียา  ยศดำรงกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสุกัญญา  วิจิตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุราสินี  วงพาศกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสุภัสสร  ดุษดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุรภา  คำตรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอนรรฆวี  นุตศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกานดา  สังข์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวฐิติมา  เหล็กศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาววัชราภรณ์  มิศิลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวธารารัตน์  เข็มทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวจิตรภรณ์  จันสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมมาแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวชิรวิทย์  ปลื้มบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายประเสริฐ  โยธี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายณัฐิวุฒิ  อารีราษฎร์พิทักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาววาสนา  วันท่กูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวภาวิณี  ธุระ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวจุฑามาส  เอมสุ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงรัตติกานต์  สีหาตา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจิราวรรณ  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองรักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวจิรัชญา  นาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บางกุ้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพรนภา  รุ่งศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกลยา  เกิดมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงญาณิน  อินปั๋น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอารีรัตน์  งามวาจา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงคริษฐา  อัครพัฒน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกฤษณพัฒน์  ขันโท โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปรัชญา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงรัตนาวดี  เมตตา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภพธรรม  พันธ์ุเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพัชรา  นวนหุ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสุภารัตน์  ดีไทร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงชาลิสา  ปราบพาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงหัทยา  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนริศรา  งามรูป โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชลดา  ด้วงพิมพ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐพล  เพ็ชร์รื่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชลาลัย  แหลมกล้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนัยนา  ศราวุธ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายนันทพงศ์  อินชื่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกนกพล  ภูมิชิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงทิพปภา  พวงเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอภิชญา  สายทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  หงษ์หิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวีรภัทร  ช่างประดิษฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุนิสา  ดอนทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไผ่เจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสิทธิชัย  ทรงแบน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงญานิศา  เทียบทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงบงกชกร  พรประสิทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุรารักษ์  สุดแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธวัชชัย  ทับศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาววาสนา  แก้วจันดา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปิยธิดา  ฝายจะโปะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวณัฐกานต์  กันภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนกฤต  สาสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายรักไทย  แย้มกลิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายศราวิน  ไชยจุมพล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพียลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายนพรัตน์  หอมดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กันเหตุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาววธัญญาภรณ์  โศกิตธนาฬศุทธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกรรณิกา  โกสาวัง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวทัศน์วรรณ  เนื่องจากพิมพ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนภูมิ  เสมอเหมือน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 นายพงศธร  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายทวีชัย  ทรงจิตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวสุพิชชา  ถุงเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนฤมล  สีสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวภัทรวดี  สาธยาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายกิตติชัย  ช่อดอกรัก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงฐิติญาพร  นกน้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุวรรณษา  พรมวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์มี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสกุลชนก  ปลูกสกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวสุชัญญา  ฉ่ำเฉลิม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวณัฐฐนิต  แดงโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวกัลยรัตน์  บุญโม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงขวัญกมล  ศรีลม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวปัทมาภรณ์  พิมหา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายชาญชัย  เปียผึ้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวสุพรรณี  สาลิวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวอริสรา  ท่าหาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงประยูรพร  จันทาทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปาริชาติ  ประไพร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวสุพิชฌาย์  สนร้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรสมพงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิรวรรณ  พลชู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวณธิดา  รักภิรมย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวชมพูนุช  จงอาษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนดล  ช้างอ่ำ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงประภัสสร  ต่างศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์บำหรุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพัลยมนต์  บรรลือวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรีสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวรรณวิษา  ประภาวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปานดวงใจ  วงษ์บำหรุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพันธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกมลชนก  แสงสว่าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวกนกวรรณ  เขียวละออ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวสุภาวรรณ  จอมสง่า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวชณิดา  เพียรแย้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  การดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวแพรพลอย  จรรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวพิมพ์ลดา  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปิยวรรณ  สำอาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาววริศรา  ฉิมพานิษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองอิ่มสินทวี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุชานันท์  เพียสุด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวเปรมฤดี  ยะระสิทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นายอนุสรณ์  อ่อนเกิด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวปรียา  วงษ์ตระกูลพัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงรุ่งนภา  จิตรช่วย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวโศภิษฐ์  ชาญเดช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวสุภาภรณ์  หวังคุ้มกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายอธิป  ประสิทธิพันธุ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนพคุณ  หอมเนียม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายอนุรักษ์  คำชัยมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชโลธร  แสงอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพงษ์ภิวัฒน์  บุญพร้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์งาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวพรญาณี  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายณรงค์ชัย  น้อยกมล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวีรดา  เม้งศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณกัญญา  แก้วอุดทา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกฤตนัย  แว่นระเว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอธิป  พันธ์สอาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายเดชาวัต  สีหราช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายฐานุวัชร์  เธียรสุขะธิติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสหวุฒิ  หอมจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศักดิ์พัฒน์  บุตรเนียม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดุงสูงเนิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงจิตตินี  วันมะรักษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  คำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชลลดา  ปรีเปรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชินันพร  บิริบุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงญาณิกา  เครืออนันต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัชชา  ศรีงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัฐญาดา  กุลรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเมือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธัญชนก  แนนสินธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงบุษยมาศ  ปิ่นทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพัทรธิดา  จุลวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภาณุมาศ  บุญธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภารดี  กลิ่นพิพัฒน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวนิดา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวรนุช  หาญจ่า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวรรณพร  ปานแดง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวัลยา  ตันประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุกัญญา  ชนะภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงุสุภัสสร  คมสันทัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอริณชญา  เสมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงรวีวรรณ  ผ่องจิตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงประกายกานต์  สิงหาร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงดวงกมล  อัตรา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปิยะพร  ทันสมัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายณัฐพนธ์  พึ่งเกษม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธรรมนูญ  ดาเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายไผ่  จางวาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายอิศวะ  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปัญญา  สุวรรณโณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชุติกาน  พุทธโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายเดชาธร  รักษาชล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงประภัสสร  จันทรา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอภิรักษ์  สีประนาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายชนาธิป  แสงภัทรภาคิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวรัญญา  เอมสูงเนิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนวพร  โนนกงกาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจุธามุณี  เดชสุภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนกฤต  นวลปลอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกิติพงษ์  ทองประสงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวโชติกา  สีแข็ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รุ่งแจ่มแจ้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอดิศร  ศรเพชร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสุรางค์  จันทร์ประดับ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายอริย์ธัช  อุทัยพงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายรุ่งตะวัน  ประดับกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปุณญนุช  เครือวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสุธัญญา  สง่างาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสุชานาถ  ต่างแขวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนันทภพ  ภู่ประสม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายฐนกร  เยือกเย็น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายเถลิงรัช  เรืองสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงประภัสสร  ทองศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภูมินทร์  พูลเพิ่ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงลานนา  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชุรินทร์  จิรัฏฐิติกาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกลินสุคนธ์  สมบูรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุภาพร  ช่างเก็บ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกนกพร  ศิริมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณมาลัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายจิรพงค์  ขันแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายอนุพงศ์  แดงผา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายปองพล  ดีพา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวสุธิมา  กัลยาวงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายธรรมจักร  แสงศิริสายันห์กุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวกรรณิการ์  ไวว่อง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์มณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายสหัสวรรษ  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวิชญ์พล  สอนวิชัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธัญธร  ชาวบล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายจุลจิตร  จำจิตต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวธนัชชา  รัตนวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวพิชามญชุ์  ดีประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายอดิศักดิ์  ใสโม้ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายจิรวัชระ  เกษนคร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพงศธร  กัลยานุกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวโรดม  ต้นวีระ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกิติพันธุ์  ชูนุกูลพงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชวนากรณ์  วงษ์อุดม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชินวัตร  วังเย็น โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณชานนท์  สีแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนชัย  เจริญศิลป์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธนพล  โพธิ์ชู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ตา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายยุทธพงษ์  มงคลทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศรราม  บินทะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสกุลเกียรติ  มาลากุล ณ อยุธยา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเอกชัย  ศรีชุมล่วง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปฏิมากรณ์  กลสรร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีผ่อง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกาญจนา  ปั้นเอี่ยม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงจิณัฐตา  โภคินอาทร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงจิราพัชร  วังเย็น โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณิชนันท์  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภาสินี  ปิติคาม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมัชฌิมารัตน์  โยธารักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงรัตติยากร  วงเหล็ก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองเหนียว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวรนุช  จันดง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงวารีรักษ์  อุบลราช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงศิริกร  แตรวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แฉ่งสูงเนิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บินทะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอริสา  ชินพันธุ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอินทิรา  ทาสี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  เภาเนือง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงชาลิณีย์  สละทาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอารยา  วงษ์อุดม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวอารยา  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศุภมาส  ปักสำโรง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นายกฤษดา  ตระกูลวีรศักดิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวธันย์ชนก  ซังลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายกฤษฎา  ศรีวรรณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกฤษณะ  ยาประสาท โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกฤษดา  มาราช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูเดช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายจักริน  สงวนช้อน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายจิณณวัตร  บุญเล็ก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายชญานนท์  ดอนทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายณัฐดนัย  สายปัน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายณัฐนนท์  ทองประ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายดุษดี  คำพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนนันท์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธเนศ  เจนลพ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายปฏิภัทร  รัตนแพทย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพรพิพัฒณ์  พงษ์เพลิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภานุพงศ์  รักพันธ์ุ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวรากร  อุตมะชะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวันชัย  สายโท โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสถิตย์พงษ์  เอี่ยมแพร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสิทธิโชค  สมทรง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอานุภาพ  กาญจนดิลก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชาลิสา  บุญโต โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสันทัด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนภัสสร  บุบผา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนันทิมา  ตะเพียนทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงบุญยานุช  คำมณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปิยะพร  แสนบุตร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพรรณิพาพร  บุญผาย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยชุน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิยดา  ลาภเกิด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงภัทราภา  นาลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีสอาด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวราภรณ์  มารปริ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวัชรี  กิ่งแก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวิชญาดา  พัฒนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสายธาร  กันภัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุชาดา  บุญแม้น โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอัจฉรา  ไพเราะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณธวัช  กันเพรียง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวันเฉลิม  ศรีหนองโคตร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกฤตนัย  ดวงฤทัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงกล่อม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายกันต์ศักดิ์  กลสรร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูโฉม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายขวัญชัย  แก้วพิลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายจตุพล  มีชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายจักรภัทร  ศรเพชร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายจักรินทร์  ศรีวอคำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนลพ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนากร  ถาวร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธยาวัฒน์  ใจซื่อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายนพวิชญ์  จันดีดา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายนเรนทร  จุระกรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปรมินทร์  นันทะเเสน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายพงศกร  มั่นคง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายวรชาติ  แหมสันเทียะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายวรินทร  ภาเชียงคุณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายศราวุธ  น้าบัณฑิต โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอานันท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกมลพรรณ  สอนแก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประเสริฐพรม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยางเยี่ยง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกัศยพักตร์  พิทักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วขาว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงตติยา  ดวงใจ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงตันหยง  แม้นพงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนันทวรรณ  สุขเฉลิม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงบุษบา  จันดีดา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปวีณา  สุขเหมา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สักขะกิจ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวนิดา  ซื่อตรง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศศิภา  ไชยศรีหา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุพรรณิษา  ภูผาจง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุพิชชา  ระวังการ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุภาวดี  ครูสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อินกับจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอรกมล  เกตุพิบูลย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอริศรา  ชาติบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอริษา  สุขแย้ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอังคณา  การประสิทธิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  ปลื้มสายแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไผ่แดง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวขวัญจิรา  ดอนผา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายนภศรัณย์  ชำนิ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายจอมณัฏฐา  อัครณัฎฐ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชนะพันธ์  ตะเพียนทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายนัทพงศ์  มีบัวทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายพลวัฒน์  ราชจำเริญ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายมนัสวิน  การดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสามารถ  บัวลารักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายสุเทพ  ศรีนวล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายอัครชัย  พะวงจิตร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชินกาญจน์  ศรีบุญลือ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวชุติกาญจน์  นฤทัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวพรจันทร์  จรัสวัฒนวิศาล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวธันยธรณ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวเพ็ญภัสสร  มีชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวเมธาพร  ลาหู่ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวสุธีรา  ทิพสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวเบญญาพร  พระเกตุ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญลือ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเยาวรัศมิ์  วรรณ์ทะวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายจิรายุ  ภูคำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงศศินา  บานวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงน้ำฝน  พึ่งชุมแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงเกษรินทร์  แสงกล้า โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นายถนอมศักดิ์  โพธิ์ชู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายธวัชชัย  จันคณา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปิยะ  บุษดีวงศ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายพงศกร  นำพา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพรทวี  เอี่ยมแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายเพชรรุ้ง  สินกั่ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภัทรพล  เรืองศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายรพีภัทร  จันทรงาม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายรัชฏพล  พิมพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายศุภวัฑฒ์  ใจเอื้อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายสุรศักดิ์  บุญชู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายอภิชาติ  พุทธรัตน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายวรฉัตร  วันนิกุล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกนกพร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงณัฐกานต์  จูรกรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวนนทิยา  สร้อยทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนรินทร์ธิดา  หอมหวล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวนันทพร  บัวอ่อน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวปภาวี  รักษี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวประภัสสร  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพานิตดา  จูมพล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวแพรพรรณ  มีชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวภัทรวดี  นามชารี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาววีรนุช  อ่อนเชื้อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวสายธาร  เจริญสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุกานดา  บุตรคล้อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวพิยดา  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวภาวิดา  ขณะฤกษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวกุลธิดา  ลบแย้ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวกฤติกา  รักตระกูล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสิริรัตน์  อินธนู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธนพล  มืดขุนทด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายนัทธวัฒน์  ไชยคำพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภคพล  ถาวร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภัทรพงษ์  สิริกระโทก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจีรนันท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดอนทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฐชา  หงษ์ทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงธัญญ์ฐืตา  วรโชติอนันท์ชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงบุษกร  พินิจผล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพนิดา  รถ่งเรืองพิพัฒน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญลุ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูแก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 นายก้องภพ  สุขเกษม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายคมกริช  แก้ววัน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นายไชยวัฒน์  เหรียญทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายธนภัทร  พื้นพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธนวัฒน์  ราดสาย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวกัญญาณัฐ  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายธนวัต  หอมจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นายนที  ศรีบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวกัลยรัตน์  บัวทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายบุญฤทธิ์  ซำนิ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นายปฏิพลเฉลิมชัย  แก้วแสน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายปุณญพัฒน์  คลองมีคุณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวทิพรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นายพีรพัฒน์  เที่ยงดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวพรพิมล  ดวงดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายยงยศ  แซ่โล้ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายอัมรินทร์  ศรีนาค โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นายอัษฎาวุธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพรรณธร  นงค์พรมมา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นายนนทวัฒน์  โปราณานนท์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ทองมงคล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศวรรยา  เสนาบัว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวสุชาดา  ผดุงรัตน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอมรรัศมิ์  วรรณ์ทะวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันอินทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวอรณิชา  กลสรร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงอรพรรณ  ภูวิชิต โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงสกุลกัลป์  ศรีโสธร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวอาทิตยา  เทียนเงิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวอินทิรา  พิมนิวาส โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุกัญญา  โสประโคน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวรุ่งทิพย์  สุขคุ้ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวประกายทิพย์  ชารัมย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวสุจิตตรา  ปาจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวชลิตา  อ้วนนวน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายกฤษดา  เทียมเสมอ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายกษมา  พูนเพิ่มสุขสมบัติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายจีรพล  แข็งแรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เสียงสมบัติดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรนิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายธัญญาลักษณ์  คู่เจริญถาวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายธีระศักดิ์  มุสิกดิลก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนราธร  ฉันทพิริยกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายนันทิพัฒน์  เทียนศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายปฐพี  บูรณะกิตติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายปรมินทร  คชารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายพริสร  แสงมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีแสน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายภูมิรพี  แดงดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายรติพงษ์  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายวชระวิชญ์  แก้วชิณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายศิกวัส  จิตตังดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายสุพตน์  ดิศร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขาวเผือก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาวกระจาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกรกมล  ตั้นเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงเขมจิรา  สารลักษณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงจิราพร  แสงมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชาลินี  ทองขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงญาณนันท์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทนสูงเนิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธิติสรณ์  พุ่มสกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงบุษรา  กุดบ้านหนอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพัชรกันย์  ธนพงศ์ทวาสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ช่วยประดิษฐ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงมัลลิกา  คุ้นเคย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศศิธร  วงษ์พาศกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงศุภมาศ  เพ็ชร์รุ่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงศุภิสรา  กตัญญู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงโสภิษตา  โสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอรพิชญ์  โกศลจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอรัญญา  เปลี่ยนทัพ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงอาภาภัทร  สัมมาเมฆ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐชนน  ทองพราว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนกร  มโนรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธนดล  ขุนหาญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายธีธัช  วัฒนรงคุปต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายนพรุจ  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพักต์ภูมิ  จีรประภาพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพุทธิภพ  หงษ์ทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภูบดินทร์  ศรีรุ้ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงษ์สายันต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายวสุ  ศรีสัตยานุเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายอิงครัต  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกนกอร  เล็กล้อม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกฤติยา  กนกวรรณากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกัลยกร  แสงประทีป โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ธานี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลกระแสร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงจีรนันท์  ชมศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผลไพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงฐานิศร์  ชูอาวุธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไปปลอด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วปัญญา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงดุจดาว  แผนวิชิด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงนิศานาถ  ดีเส็ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทองอยู่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพรรษมล  อรทัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพัชรมณี  สระทองลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัทรพรรณ  อัฑฒพงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงภาพพิมพ์  คังคายะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงภาวิณีย์  หงษ์ทัพ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงยมลภัทร  ยอดแสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรัตนาพร  สีเกี๋ยง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงรามารัตน์  รักหน้าที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงลลิตพรรณ  เงินบำรุง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรรณษา  เหรียญทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกริช  ขำจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศิริเพชร  หิรัญชาติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงศุภรัตน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอภิญญา  พาคีรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอรณิชา  ตระกูลเอี่ยมศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอรณิตา  ศรแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอริสรา  พานเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายกิตติภัฏ  พงศ์พิสุทธิโกศล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงอิศราภรณ์  สำอางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายเขื่อนเพชร  พาดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธนกฤต  แผ่นทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายจิรสิน  อำภิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายปิติวัฒน์  ปัสสาราช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายพชรพล  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายพุฒิพงศ์  กึกก้องสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายเพรียวพรรษ  เทพพันธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายภาณุพงษ์  ธารเอี่ยม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายรรรญชน์  มั่นคง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายลภัสภณ  แป้นศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศรายุทธ  คงเอียด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายศุภกร  เปรมศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายศุภเสฏฐ์  แสงเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายสรายุทธ  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายสวัสชัย  สวัสวรธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายสันติภาพ  ซ้อนจันดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกฤษติญา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกุลธิดา  ผลสุก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์จันนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมชู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงญาตา  นีระพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณภัทร  สำเภากิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธารรักประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรียาภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยั่งยืนสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐพร  สหัสถิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงทิวาลักษณ์  พลหินกอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงธชวรรณ  ประจงมูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธนพร  เพชรดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชติกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริสุนทรกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงภัณฑิลา  คำแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงภานุสรณ์  แหยมศรีใส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชาสะอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงรัตนวะดี  นิ่มเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศศิธร  ทองชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสโนไวท์  ศรียา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสริตา  มูลผดุง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสิริวรรณ  พานิชเกรียงไกร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงอรสินี  เหล่าชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอัญจิดา  คำไสว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายจิราวุฒิ  บุญจูง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธณภณ  ชีชะวา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธนานันต์  ตันประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายธัชธรรม  ยุพาพิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายนราชัย  แสงศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายปวีร์  บุญยะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปิยทัศน์  พูลศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพสธร  แย้มบาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายภูนริศ  ธนภรณ์ไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายศุภวิชญ์  สารพจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายสรวิชญ์  พรายงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายสุริยะ  แก่นทองแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกษมา  เปรมปรัชญา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชนาภัทร  สารการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณรีรัตน์  จันทะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงณัชษามล  คุณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเวียงจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปัทมพร  แปลงแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปาณิสา  ศรีนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงรัญชนา  สูตะบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงรัศรินทร์  ศรีสุขกุลวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวรพรรณ  จารุศิริธรางกูร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวิภาวดี  เชิดชู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสโรชินี  ใจดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสุวีรยา  ไพโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอัจฉริยวรรณ  คำชุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายกฤตเมธ  ศิริโท โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกีฏ  ชูเกียรติศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายณัฐชนน  สุผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายณัฐชนนท์  อุดมภ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายณัฐภูมิ  เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธีร์  สารพา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายนรลักษม์  น้าเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายนันทยศ  มณีวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายปุญญพัฒน์  เจรจิตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพงศรัณย์  พุฒซ้อน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายพันธุ์เทพ  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายพันธุ์เลิศ  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายพีรภัทร  บุญโทแสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายศักดินันท์  นุชหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายศิวัช  ศิรอักษร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายศุภวิชญ์  วังหิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอามีน  อมรึก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกฤษฏ์ณิชา  มั่นทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันติผลธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกิรณัฎฐกาญจน์  ขวาคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงกุลปริยา  รัตนพันธุ์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรณีทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชญากาณฑ์  ถวิลกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์โพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงซาร่า  ประเสริฐสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณภัทร  จิตรตรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงณัฏฐิตา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธันยพร  ช้อนแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนันทิชา  ตีระวัฒนานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉายาพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพรปวีณ์  อิงคยะกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพิพรรษพร  กุลทัศน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงมณีกาญจน์  อโนดาษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสิริกร  พุมมา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอภิญญา  จันทราสินธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายกฤษฎา  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายกฤษฎา  ไหมทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์ใด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายชนะชัย  แสวงนิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณภัทรฐนัน  ปลื้มใจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายธนบดี  นาถวิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธนพล  อิ่มรส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายธนภัทร  อิสระมงคลการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายประภพ  ทองขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายภูรินทร์  อินทร์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายรัฐนนท์  ทองคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายสิณพัชร  รุ่นกลุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายหิรัณย์  กองแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายอภิชนท์  สงเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอรรถพล  มนต์กันภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกมลชนก  กล่องแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเก็จมณี  จอกเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชนาสิน  ปาปะขัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงขนิษฐา  ท้วมสุนทร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพาะบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงฐิติมา  ทองชั้น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณัฐนิช  ศรีเหรา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองดียิ่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณัฐสุดา  เทศสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณิชาภัทร  พัดจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงธนัชพร  ทะเดช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนริตตยา  พิมพ์ดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนัญนภัษรน์  ชูโชติธนะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิมพ์ชนะ  มาลัยพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงมิมินธร  นางงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงรวีกานต์  เรียงวงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวรรณิษา  ยะลาทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงวรินทร  พันธ์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงวริษา  อ่อนปาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวันพรรษา  จิตรหัสต์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงสุธิดา  แพนลา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงสุภาพร  ทองดีเรียน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสุมิตรา  ใจบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงอภิญญา  พิมพิสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอาริษา  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอารียา  ลิ้มกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงอาคิรา  ทองเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายกรดิศ  สุขประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายณัฐชนน  พวงภู่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายณัฐิวุฒิ  สิงห์โต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายถิรวุฒิ  จันหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายธนกร  จันทวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธัญภัทร  จุลมิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธำรงค์  ศรีผา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพันธกร  พิรกุลวานิช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายภูมินทร์  ศิริงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายภูริทัต  ป่าโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายรัฐภูมิ  พึ่มชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายหริภูมิ  เมธีจิรัฐติกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงกิ่งกมล  มีธัญญากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์เกษม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธนพร  ขวัญสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงนวตมน  ประกอบพรเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธาราเพ็ชรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงปภาวีร์  โลหกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงพชรภรณ์  ดอกบัว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงพัลลภา  สีเขียว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุรกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงสุชัญญา  เจริญกิจภัณฑ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอาจาริณี  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีจันทร์แสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายวิชยุตม์  เรืองโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณัชชา  พวงพู่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพงศกร  จิตตขำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายกันตภณ  คำวัจนัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายชนภัทร  สวัสวรธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายชาตินนท์  ชาญสิกขกร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายปธานิน  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายภูมิภัทร  ดำเนินศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายวิศรุต  สิริโสภาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายศิริพงษ์  จันทร์หอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายอดิเทพ  อินทรา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจยงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  หมื่นนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนกขัมมะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงเขมิกา  โยธาศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัชชารีย์  ปริหิรัญยกิตติ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐกมล  สุขชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณิชชาภัท  แสนเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงทิพธิดา  โพธิ์รัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงธนัชญา  อินทชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงธมนพัณณ์  เนื่องจากฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงธมลวรรณ  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงปวรวรรณ  จันนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ครุธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงมนัสชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เนื่องจากอวน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงวรมน  ทดคุย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงศดาภัชรฆ์  ศาตมานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงศศิวิมล  เทพชุมพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงสุชาดา  จำนงค์คำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยโชติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงอาภาพรรณ  โกศลกิตติสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงคุณชาติ  ไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายจิรัฏฐ์ชานน  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชมภูพาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายณาญากร  ละมัยกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายตะวัน  ธนันต์ชัยวลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายพงศภัค  พูลทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายภัทรวิน  ฉายาพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายศิริวิวัช  สุขมา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายอภิรักษ์  ธานีโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายอัครวินท์  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายอินทัช  พยัคฆ์เรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงกมลชนก  ปัจฉิมบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกัญญาดา  ทิมวังกลุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกานต์สิรี  สงเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงชนิศา  นิ่มนวล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปึกขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานสัน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธนภรณ์  รักมิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอนมอญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงนันทนัช  โสดสถิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงนันทิชา  สมบุญพล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงนิตยา  ทศกรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงเบนิตา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงปลื้มกมล  บุญอ่วม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  ธนพรเศรษฐสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  อรรถสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงภัทราวดี  วัฒนภักดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงรัตนากร  อุคำพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีเมือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ดีเทียนอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสุชัญญา  รังสิกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงสุชานุช  จงธรรมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงสุทธิดา  จงธรรมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงเสาวภา  มังสา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสิรภพ  กองแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายกฤษกร  เคียนงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ราชโส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายกษิติ์เดช  ลอยเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายกัญจน์  ยินดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายคณาธิป  บาลโสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาติทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายณพลรักษ์  แสงเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายตวงวิทย์  พึ่งปาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายทวีพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายนราวิชญ์  พรรณธนาวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายปวเรศ  เรืองทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายปุณณวิช  หนูน้อย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายพงศกร  หนูเล็ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายภูสิทธิ  พึ่งธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายรัฐนันท์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายศิรวิชญ์  มาคะวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติธเนศวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอชิรวิชญ์  ขจร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงชนัญธิญา  วินัยวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงชีวาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  โชคอภินันท์ธนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงทฬัฐฌา  สาระกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงนวามินทร์  เพ็งบุญโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงนันทกานต์  กลิ่นหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงศิรินภา  แพรม่วง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนุจิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันธมาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอิสริยา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายคเชนทร์  สุขสำราญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายจุลจิตร  เหม่นแหลม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายฉัตรชัย  ธงชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายณัฏฐชาติ  สุขสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธนภัทร  เอ็งเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายพัฒน์พงษ์  วงศ์ถวิลกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายภูมินทร์  เสมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงคิดชนก  คัมภีรกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงจิดาภา  พรหมรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วก่า โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  บุญยเกียรติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงชนัญญา  ด้วงศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงทราวดี  แสงทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงทิพยนารี  สิทธิรส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงธนวรรณ  แดงสี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สายพิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงนภสกร  ร่มโพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงนาตาลี  โกศลจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงนวรัตน์  สุทธิประภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงปาริชาติ  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญมีมนัสศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิรเสฐโภคิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงรมิดา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงศิรประภา  พยอมหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุพิชญา  รอดเกตุกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพรลภัส  คงคาหลวง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสาคร  พานนิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงนีรชา  เอี่ยมประมูล โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายธิวานนท์  จงจิตต์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณัชชา  บุญมี โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชมพูนุช  หอมวงษ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายบุญนิมิตร  ปัญญาชีวธร โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธัญญาเนตร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสบาย โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศานติยุกต์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธนพร  งามสุด โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวาสนา  ใจคง โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายนนทพัทธ์  ม่วงสวัสดิ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายภาคภูมิ  พระเจริญ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมี โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายภูฤทธิ์  ภูษิตตระการ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงนันทวัน  กังสดาน โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายกิตติคุณ  ชนะสาร โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายเจษฏาภรณ์  ขวัญสุข โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายชนกภัทร  แดงนวล โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายสหกร  บุญชู โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอนล  ผลถาวร โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายอภินันทร์  ตั้งไพบูลย์สุข โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วพวงษ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงจิรัชญา  อาหมัด โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงดลยา  บริสุทธิ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นหอม โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวพา โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายนวัฒน์  คงมูล โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายกิตติธัช  จิตแข็ง โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมสินทรัพย์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอธิตยา  หว่างรักษาวงษ์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงกรวิภา  รัศมี โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ส่งสุข โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนุชจิรา  สุทาวัน โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงพรบงกช  เปียโคก โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงพลอยพรพรรณ  อิ่มพร โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงศรันย์พร  เนียมมาก โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายสหรัฐ  ยุตะ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงจิราพัชร  กองธรรม โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โควกุน โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสุวรรณณี  กระจ่างแสง โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงคุณากร  คูณทวี โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงจิราพร  ฉายแก้ว โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงชนินาถ  บัวสระ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงปรายฟ้า  ไล้สอาด โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพรนัชชา  สุวิชากร โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสุนิษา  มิตรสงเคราะห์ โรงเรียนองครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงสุนทรี  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงสุชาดา  ซุยจำนวน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสุพิชญา  ชลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัฐภี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายตันติกร  ทองละเอียด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายภูมิพัฒน์  สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายวรวิทย์  สุระพันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายสิรวิชญ์  พวงผกา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายอธิป  ชาวระนอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอานนท์  จันทระโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกรกนก  โปร่งฟ้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนศิริทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกัณนิกา  อินทโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงจิรัชญา  มีสติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกระพือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงชลิดา  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คืดนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงณัฐธิดา  กองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธนพร  สายพรหม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงนาตาลี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงนิศาชล  ทัศน์สูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีวรฏังกนันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงภาวิณีย์  ทองจีน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงโยษิตา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  ด่านจับกุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงวรพร  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงวริศรา  ย่างเล้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงศิรินภา  ฉายแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสราสินี  หมื่นกูด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสุจิรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสุพพัตรา  บัวดอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสุพิชญา  การดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกาะสระเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอภิญญา  สีหาบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงอรทัย  ฆ้องคำกล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงอาธิติยา  ทัพโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายโชติชัช  ซอยสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายโชตินันท์  เตียนขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายธีร์พิสิษฐ์  วีระกิจกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายภูรินทร์  จีนพวด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายเนติธร  ภูมิวัฒศุภกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงญาณิน  เผ่าพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวิเศษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หงส์มาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปภาวี  โลหะพันธุชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงสายธาร  ทองคำสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอรญา  สุขสุทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายโกญจนาท  ธำรงวีระชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายจิรานุวัฒน์  มะโทย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายชวกร  เจริญศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายณฐกร  กลิ่นมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายณภัทร  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายพิชญุตม์ศึก  พารา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายภูดิศ  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนคำภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงเกวลิน  คดวงษ์ฆ้อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชลธิชา  โมรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงณัฏฐนิษฐ์  ไต้คิรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธีรนุช  สีพิราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนันทนา  รักษาสัตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงประพรรณภรณ์  สันหลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงปรียาภัทร  สุขหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพรรณวสา  ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงวนัชพร  ทวีกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงวราภรณ์  วรเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุทธิดา  ปานเนียม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงอัญวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายธนสิทธิ์  ตั้งใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายปรัชญา  ทองอ่อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายกรณิศ  คำกิรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายธนบัตร  เกตุบรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายพสธร  กอแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายพัสกร  รอดเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายภัทรพงศ์  ดีเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายภัทรพล  หนูแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายวชิรวิทย์  เจียมสถิตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายอนุกูล  ท่านาเวช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายอัครพล  อาจต้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายเอกอนันต์  พูมดีสิทธินนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงทักษอร  ทศนักข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงกมลฉัตร  งามผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไกรโคกสูง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงขนิจฐา  สุดเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงชนิดา  บุญร่วม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงชมพูนุท  อัครพลประชิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงฐิตาพร  พิพิธกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดาราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณัฐชญาย์  ง่วนเฮง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงเตชินี  สอนสำแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงธัญรดี  มะลิซ้อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดบรรฑิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วงษ์กระสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพรธีรา  สาระสุภาพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงภูมนีนพรรธ  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงเมธาวี  อินทร์กลับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงลภัสรดา  ร้อยพุฒ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงศศิธร  จะโนรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงศุภากร  เดโชศุภกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงสุชานาถ  เหมือนทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอรปรียา  เปลวเพลิง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายชิติพัทธ์  ขอมดำดิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายเชี่ยวชาญ  สุมาลเรส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายทัดภูมิ  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายพีรพล  ท่าเสม็ด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายภูมิรพี  ดีทองสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายศิขรินทร์  ปลูกทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมละออ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายอติเทพ  ปัทธิสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงชุติมา  ลองพลอย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงฑาริณี  ซื่อวาจา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงณัชนันท์  จารุจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงธนิฎฐา  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงปรัศมน  แก้วหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภาสุนัน  บัวอินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงมนต์นภา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงศศิอร  จันทรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงศิริรักษ์  มูลถิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงสุวิชญา  โหรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายพีรพล  ล่วงเขต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายเจษฎา  สีดามาตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายสุรชาติ  จันทร์ตุ่ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายปณิธาน  เทียบจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายปริญช์ปกรณ์  สิงหาธนานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายนภัสกรณ์  ใจคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงชลธิชา  ตันนารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงธาราทิพย์  ตระกูลษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดอกรักกลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงศิริโสภา  บุญสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงภารดี  จินดาทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงญาตาวี  มานะคิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงขวัญเนตร  แก่นสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณแสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงณัฐมน  สุทธิโยชน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงสุพัชฌา  ถาวรคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงจิรภัทร  แก้วสีคราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงอชิตา  นาคมน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงญดาวรรณ  วรรณธนากูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิวงษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงศุพันณิกา  คำยง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำเหลือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงวิมล  สุริโย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงณัฐวิภา  ภากุลหิรัญสีห์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงสิริชนก  ตะถา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอาทิตยา  มะลิเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงกชมนวรรณ  สมบูรณ์กุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงวิชิตา  จิตตรีงาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงณัฐญากรณ์  สุดใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  สิงห์มูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงอารียา  อิมมาอิชูมิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงนิตยา  ท่าวิลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงวิยะดา  กลิ่นแก้วนพเก้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงปรียานุช  ศรีวิเศษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกจิตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงธีรนันท์  จันทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงสวนีย์  แก่งศิลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญรอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวิภาวดี  ปัฐภี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงเกตุวดี  ตันประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงพรรณนษา  สินธน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงอนัญญา  จอดนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงอมรทิพย์  แก่นสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงอินทิรา  ฝ่ายธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายนภดล  ธรรมตะดุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายธิติพันธ์  บุญชู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายปาลฑัต  เฮงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองคลี่ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายพีรวัส  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธนภัทร  บำรุงธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายศิวกร  ใจยืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายภูตะวัน  สุวรรณทาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายธีรพงษ์  สุทธิเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายดนตรี  ทองพร้าว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายปณิธาน  ทวินันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายธรรมฤทธิ์  บุญเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายสุรนเรนทร์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายณัฐดนัย  หอยสังข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายนันทศักดิ์  หาน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายวรธรรธ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายอภิชัย  ชำนิประโคน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายรัชกฤษ  มั่นวงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายอภิรักษ์  ชำนิประโคน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงบงกช  เพชรแขก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงวริศรา  กล้าค้างพลู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงพัชฏาพา  กล่ำทวี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงสุนันทา  สกุลไพศาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองถ่าย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงนพรัต  ศรีด่าน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสโรชา  ภู่ยินดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ยุทธตระกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีจุ้ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงวิรุณา  ชุ่มปาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงธนัชพร  ปรคนธรรพ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมพิลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ศุภกรธนสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงชฏาพร  รบไพรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายภรรพษา  เชียงดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงวรสิริ  สีคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงตาลฟ้า  เจริญยิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอมลธีรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรณรินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงณัชชา  ลาภพรหมรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะคำแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงมนัสนันท์  เบ้าวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปราบภัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงสุพิชญา  บุรีเทศน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงจิรัชยา  ชุมเมฆ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายณภัทร  ชุณหพันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายเจตน์  เสือส่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายภิรายุ  โชติทินวัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายภุชพงศ์  ภูมิวัฒนศิริยากร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายอนวรรธน์  งามเหลือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายปัณณวัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายศิริศักดิ์  เสาหงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายภูริศ  พิมพ์แพทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายกิตติภัทร  บรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณรัมย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายณัฐภัทร  ฟองบุบผา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายธนภูมิ  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายวีรชาติ  สมภักดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายจักรพรรณ  เนียมช่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธีระเศวต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพรชนก  รสชุ่ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงชัชชฎา  ฝาดสูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงแซรา  เวโล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนนทกร  เหมศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงกนกพร  ร้อยแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงชนิษา  ภูมีทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เวหน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงกฤชภร  เพ็ชรทอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เล่ห์สิงห์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงกนกนาฎ  แสนหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงกษมาพร  พงษ์โชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงกัญณภัทร  วงค์ประเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงฤทัยภัทร  กะบินโรจน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงวิกรานต์ดา  ปรีเปรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายทัตต์ดนัย  ช้างเนียม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายสุริยา  อุตทองคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายพงศ์ปณต  พงษ์นาค โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายณัฏฐณิชา  รู้รักษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายณรินทร์  จงสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายไชยญาวุธ  เล่สิงห์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายเตชินท์  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายนพพล  พรมประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายธนพล  ดีหว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายภราดร  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายกฤต  กสิผล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงวรวลัญช์  พวงมาลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงศศิกานต์  คุดสี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงณัฐวดี  มูลบรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงภัทรพร  ทองคำสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงศวิตา  เลิศสกุลธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงสุกัญญา  ชมภูเทพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื้อสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงญาธิป  พันธุ์หินลาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงปลูกกลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาลเสี้ยน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงศิริรัตน์  จรเด็จ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงสรสิชา  เอี้ยงกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปฏิแพทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงอาทิตยา  คงแสนคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงเกดษฏา  บุญเรียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จุทาแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันทร์วงาษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงรัชภาไพร  อาษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงอรวรรณ  กุระพอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์สิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายอธิคมฌาณ  ชัยถาวรกิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายประไณย  เสนีย์ศรีสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายพิชัยยุทธ  เลิศพรเกษม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายจุฑากรณ์  สุขสุทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายอรรถพล  ต่ายกระโทก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งโพธิ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายศิวกร  เจริญจิตต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายภูวรินทร์  แก้วกำพล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายศุภกิจ  พิพัฒน์วัฒนโรจน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายกนกพล  มาคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชาลินี  วังคีรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงนิรัชชา  หาน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงพุทธิดา  บุญอุไร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงวิชญานันท์  บุญประสาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอภิภาวดี  สาเกษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงพรกมล  สังเงิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ประจินัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงเพชรนภา  โพธิ์นอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายปราบดา  รสหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาวรทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายพีรภัทร์  ดีเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายวชิรพงษ์  ปัตธาธรรมกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายศุภกร  สุพรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายตุลธร  เดชสุภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายสรรพสิทธิ์  นึกถึง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายนิติธร  กันน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายบัญชา  ตราชู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายเอกวรา  นามบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหม่ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงภิญญมาศ  เดโชศุภกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงภิติยา  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงญาณวดี  นะรานันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงทองประกาย  บิณฑบาตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงสิริณัฐฎา  บุญมาก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายบูรพา  คำสิงห์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวนิราภร  ปานมาศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทรา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายธีระพัฒน์  การเพียร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงณริตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายบรรจงศักดิ์  พานแก้ว โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 นายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวกิตติยาพร  บุดดีสี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวปภาวดี  เสมศรี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นายวัชรพงศ์  วัฒนาพิชิตพงศ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นายชัญเทพ  เข็มทอง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นายชัยรัตน์  ปรึกไธสง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายพงศกร  บัวคลี่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงอจลา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงอุษา  เรือนเพชร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายนิติพล  หมวกผัน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายภคิน  ดวงจินดา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายมานะ  ด่านสกุลไทย โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายศิริชัย  ยาหิงส์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายณัชนนท์  คุณบำรุง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายบริพนธ์  โสภา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายปิยังกูร  บับพาน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายพศิน  บรรณสาร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายพีรณัฐ  ทาประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นายไพฤทธิ์  สุทน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายไพศาล  หล่มสูงเนิน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายวีรชาติ  ขันขึง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีภูคำ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงกานต์  สุง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงเขมินทรา  สองนา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองนุ่น โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงณัฐนันท์  เครืออนันต์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงนันทวัน  ลากุลเพีย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงนิตยา  กอนแสง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงพิชญ์ฌาวรรณ  สุขิโต โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงพิราวรรณ  ทองคง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงมัณฑนา  แดง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงมินตรา  ตรีเวช โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิชิตลักษณาวงค์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงวิลาสินี  แรงกล้า โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงศิริธากร  ถาวรจิตร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงอาทิตยา  บับพาน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงวลัยพร  อริยสังกัปป โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยสุชาติ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงจตุรพร  สวนฉ่ำ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายชัชพงศ์  คำเรือง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายรณกฤต  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายดนุพล  อินทร์มานะ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายรัชพล  พรไทย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายวีรภัทร  ชูประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายอิทธิพล  สุปะมา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงกชมน  โชติอุดม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงกรกมล  ดาทา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงกฤติยาณี  รุ้งเรืองเดช โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงกวินทิพย์  น้ำแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าหวายนอก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงจิราพร  จิรัตกาล โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงจีรณา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงนพมาศสิริ  ดวงดี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงบุณฑริก  พรมวัน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชะนะ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงเปมิกา  เชวงประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงภัครินทร์  เลิศอุดมพัชร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงภัทราพร  พันธฺุ์แตง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฉาบสูงเนิน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงวนัสนันท์  เพชรสมบัติ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงศศิประภา  ทองแสง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงศุภกานต์  ทำหนองพอก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงสโรชา  จิตรจันทึก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงอภิชญา  มนสีมา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงอภิชยา  หันทยุง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์วัน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงไอรดา  กาญจนภักดี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายณัชพล  จันทร์เหลือง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายธนวัฒน์  ทันไชย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายธีรเมธ  จันลอด โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายวีรภัทร  ถัดเกษม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงกิฟฟารีน  พุ่มมรินทร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงจิราพร  ธนพัฒน์พลังกร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรสมบัติ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงนัตฐิดา  ดีมาก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงบัณฑิตา  เอมโอด โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  หมื่นจิตร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขชาติ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงบัณณิตา  พินดอน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงวริศรา  บุญพสิษฐโศธิน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงอรวรรณ  แปลงกาย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงแอมเบอร์  ซอลโลเวย์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายยศรมย์  ศิริพงษ์ศิล โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวดวงฤทัย  ทาจำรัส โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวภัทรวดี  นรากร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงปวริศา  ทาจำรัส โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพรพิมล  นิกรบัว โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายบูรพา  เพิ่มจรัส โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงจิราวรรณ์  โปแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงชนิตา  ทัดสงค์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายธนวันต์  สุดหอม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายพลสินธุ์  พินิจอักษร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงมุทิตา  สำรวมจิต โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายชนัญญู  บุญแฉ้มชู โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงธนัยชนก  ชุนหะฉาย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงอรทัย  บุญสม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายไพเรีย  สุทน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายปราณบดินทร์ธัมม์  อยู่ระ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาลัยทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงณัฐฌาพร  ปิยเดชโพธิวงศ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงนภาพร  อำมินทร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงอัจฉรา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายปฏิพัทธิ์  นาโสก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงทัศนีย์  บุญอารีย์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงสกุณา  เสนาจอหอ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีหนองคุ้ม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงณัฏฐิญาดา  ศิริสุข โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีจันอัด โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงมาดา  เศรษฐธาดากร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงพัชรลดา  แม่นปืน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงนฤมล  ชัยศักดิ์เลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายภูวฤทธิ์  ขำน้ำคู้ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทรังษี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงทยิดา  เทพรัตน์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงมธิดา  ชมเชื้อ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายภูวเนตร  แดง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายวงศกร  เสนาะจิตร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายศุภวิทย์  วงษ์ตรี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายสิริศักดิ์  เที่ยงเลา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายศิริศักดิ์  ชื่นตา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายอภิชิต  เชิงเขา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงจีรนันท์  โอมฤก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายชนาธิป  ทินโชคชัย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงทิพปภา  เผ่าเฮ็ง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายภาณุ  พรมตา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น