รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายโศภณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายอิสระ  สุนทรโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธนภัทร  มโนอิ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายปราชญา  พวงมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพศุตม์  อวพรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวาสิตา  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายณภัทร  คนธรัตน์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงปฐมา  บุญสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวณฐมน  แผลงปัญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชนวีร์  งามขำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกิตติภัฎ  ทิพย์ฝั้น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนกร  หอบรรลือกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายฉัตรฟ้า  ลภนโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเดชาธร  ธรรมเมธาพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายภาวัต  หลวงใจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายศุภวัฒน์  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปภาวิชญ์  คณาสิทธิกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณนพเก้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกรวรรณ  สารภาพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวศาณิญา  ไชยกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายสรวิชญ์  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอราม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชืื้อสาทุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายธีรโชติ  รัตนศิริดำริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนัญชกร  ถาวรศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพลอยณิศา  ภัทรเชื้อหอม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวสุภัสสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวพรชนก  จินดาศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฐวรา  สืบสอาด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกิตติพัฒน์  เจรีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชโยชา  จันธิมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเชาวน์วิชญ์  ขันคำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกูร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นางสาววรกมล  อัศวุตมางกูร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ขำสำอางค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฐารตี  ศรีสอ้าน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิชญา  ศุภวาทิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภูริณัฐ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปริวราพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวกัลยรัตน์  โตโสภณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวชลธิชา  พันธรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกรพินธุ์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตร์ลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภูริภัทร  โตเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายญาณภัทร  พิทักษ์มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชัชภูมิ  ทิพย์อัมพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบัวบูชา  ไวภพบุรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธารธรรม  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปฐมพร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธนภรณ์  สืบสายเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐนนท์  วรรณศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงญาดารัตนฺ์  บัลลือพรมราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณณณินท์  คงเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายไตรคุณ  จันทวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายทินวัฒน์  ธนกิจไพศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธิติพร  กิจเจริญโชค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนัฎบงกช  ศรีสุขโข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิชญาพร  เปรมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสุภาสินี  กันทะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธิตยา  อินทศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกัญญวรา  รัตนจางวาง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพัณฑิรา  จันทรอ่ำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐรดา  หนูจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายจิราวัฒน์  เพ็ชร์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรุจิรา  ตลับทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปราณิสา  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวนันท์นภัส  พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรัมภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายกฤตรา  อาฒยะพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายธนภัทร  เลิศมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวริศนันท์  บัลลือพรมราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงโชติกา  อ้นยารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณเกิดผล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐวิกา  แก่นจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภาธร  จอมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายฉัตรปพน  สุขวิชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวชาลิสา  วิรุณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศิรินภา  นาคภักดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัญญา  ยันตะสี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงบุษราคัม  ไหมงำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสงกรานต์  คำมาก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอนัญพร  เทียนประสิทธิกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงทัศนาวลัย  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชมพูนุท  ชาติชนะ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชลลดา  กุลธงทิพย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรรณพักษา  ศิระสรวงศุกล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวแพรวา  พรมเสน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณิชาพร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวกิติมา  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธนพร  มณีวงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวิลาสินี  ปั้นประเสริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิณนภา  รัตนประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพีรดา  จุลวรรณโณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศิรินรัตน์  วิจิตรดำเกิง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกนกชนก  รื่นเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนันทิชา  กัลหา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพรธีรา  กิตติวงศ์ธรรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชาริสา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปิยรัตน์  ก่อนเก่า โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพรพิมล  อินคง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญศิริ  โพธิ์เเดง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวอันธิกา  เเสงอรุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรพิมล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกรกมล  ฮะซิ้ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณิชาพร  สังข์สกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศุภาพิิชญ์  พุ่มหอม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภาวิดา  ยะระสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงฐิตินันท์  ค้าของ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรนภัส  วรรณโส โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวนิษฐิดา  ดำรงสุสกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสำราญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงบวรพร  อุทัยผล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐฌา  กายสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเกษมณี  ภู่ทิม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอรัญญา  เฟร้นส์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงจิราพัชร  เเดงศรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพลอยจันทร์  คำหาญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวเพลงพิณพรรณ  พลประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวกชณกมล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาววรรลยา  โสทศิลป์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงบุษกร  ลูกจันทร์เเป้น โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวอรอุษา  ภาษิต โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวสุจิตตรา  จันทร์อ่ำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวศิรดา  ตันเส็ง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปริณดา  นุกูล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวไรรา  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชณัฐธิดา  วงษ์จันทร์นา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปิยะพร  ท้วมโสด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนิกาดา  นิลมณี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวธัญญาพร  จิตรอำไพ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปิยะพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวริศรา  มาสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวปราย  นุ่มเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศิวรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเรือง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรางคณา  กำพุท โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีวิไล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัชชา  เเย้มพินิจ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวเบญจวรรณ  พรหมา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวนรีรัตน์  ม่วงทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  โกปรด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนฤมล  เหลืองทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงประกายดาว  นิ่มนวล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวกัญญารัตน์  หลุงมา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวภัทราภรณ์  บุญสวน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนิรมล  มีสุนทร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวศุจีภรณ์  มานะสะสม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวทัศวรรณ  สุธรรมวงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุภาวดี  เเก้วมณี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวกานต์ณิชา  มาน้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวจรรยพร  เเก้วภู่ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวญาสุมินทร์  สุขาฤดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวพรรณษา  สุรินทร์ชัย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงเนตรชนก  ถมยา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสรัลชนา  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปภาวรินทร์  เคลือบสำราญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเพลินพิศ  รัตนคุปต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชยาภรณ์  พุทธเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธิญาดา  สุขบุญเรือง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวธัญจิรา  อยู่สาโก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอิศริยา  ปรีดานนท์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศิรินภา  เเจ่มนภา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  คำพุฒ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอันนา  ทรงธรรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงรินรดา  รอยรัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมาลิณี  หลำเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวธนสร  สุจริต โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปิยธิดา  สร้อยประไพ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทร์สวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวรพรรณ  เเจ้งใจ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงวรรณวรี  สิงหืปี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงจิรภา  มูฮำหมัด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกนกพร  เผือกเเก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอนัญญา  เวศพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มเเพรพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงภัณฑิลา  พวงเเก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ปิยะภาคุณวัฒน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนิพาพร  สุระถา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชนกพร  คงเหล่ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงรัฐนันท์  รอดเเก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสุณีย์  นิลวงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ทิมโพธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิริรัตน์  ธนาไชยสิน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุดเสน่หา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปภัสรา  สาช่อฟ้า โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเฌอมาลย์  เรืองศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ประเสริฐสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงจิราพัชร  ยังให้ผล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวจันจิรา  กลัดเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองอยู่ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงภัทรจิรา  พันธ์น้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จาดฮามรด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงรุจิรา  คชารัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวธีริศรา  เรืองรัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวเบญญทิพย์  ทองเงิน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวสาธิดา  ประจวบ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงญาณี  ศรีประวัติ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวอังคณา  สุวรรณวิเวก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศรกมล  เจาะรอด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผูกโอสถ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกษมา  พุทธนิมนต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพีรดา  ประศาสน์ธรรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐทรีญา  มะลิกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปัทมา  อินม่วง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุประวีณ์  ภู่สอาด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวสุพิชชา  ชมภูนุช โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอภิสรา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันทร์ศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวชุติมา  งามศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐญาดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอนัชพร  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธิติมา  ม่วงหุ้มทัพย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสิตาภา  ดีวาจา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอภิชญา  ทองประชุม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงขวัญจิรา  วิทยประภารัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกิตติญา  พุดซ้อน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณิชากร  เทียนทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวสิริพิศ  ตันเหลียง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวนัชพร  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายนภัสกร  แซ่เตีย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภัทรภณ  ศรีคชา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายอัครินทร์  สุรนารถ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สีดำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกรรณิการ์  แวดไชยสง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภูริพัฒน์  ปาระบับ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกรวรรณ  ฉัตรนพคุณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายสิริวัฒน์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเอกศิษฏ์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  อินทาราม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุรินธร  วาปี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงรติรส  อักษรครบุรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอิทธิพล  นิจสินธุ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภูริพัฒน์  โนรีวงศ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐมน  เจริญวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษหอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนรมน  กันนะสมบัติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรกานต์  กุ่งแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเมธาวี  สุมาลัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณวัฒนาสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธัญ  อัครธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชาวดร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงญาณิศา  ขนตา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายรัชชานนท์  นิยมไทย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายคชา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเขมจิรา  นาคนวล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอนัฐการ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธีรวัต  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายนวิน  บัวพืชน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวสุภาวดี  อุ่นวิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภฤศิษย์  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุภาวหา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศุภนุช  สุริวงค์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงญาณิศา  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวจีรานัน  ใบสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐชยา  สีวิหก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวปาริชาติ  เธมี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอาทิตยา  เสือคำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญาฎา  หงษ์วะชิน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมเสน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัทรวดี  สิมแสน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปัณณกร  ศรีเกตุ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกัมปนาท  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนิธิวัฒน์  ประภาศรีวรกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายออมสิน  ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายอานนท์  ทวีโชติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายทินราช  โคมเดือน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธรรณธรณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนรบดี  สายแปง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชลลดา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายอนุชา  ระติกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายวีระภัทร์  มามัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีโกเพชร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปิยธิดา  โหลแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีกุนมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภัณฑิลา  ม่วงศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัญจนพร  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายนันทิพัฒน์  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมาติกา  รัตนมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายตะวัน  พิกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงมาฆริณี  สินสมศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองไพศาลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายณัฐชนน  โกประ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายฐนกร  ไชยยงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณัฐรุจา  สงวนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายศุภสิน  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายพงศภัค  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกนกพล  เทียนดำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายดนุนันท์  ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายจุลชาติ  คงคารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงชมพูนุท  สุดนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพรเจริญ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงภูริชญา  สุขจิตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธันษา  หมื่นศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงมัลลิกา  น้ำลึก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศุทาธิณี  ลินทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนิธิภรณ์  แก้ววิทยาคุณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกัญญารัฐ  บุพลับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอดิศร  วนาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำใจวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกานต์วณิช  ปัดถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภดิศ  จันทร์นอก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภานุกร  ทรัพย์มั่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายจิณณวัตร  วิไลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพิษณุ  สรพิมพ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายชยพล  เจนธนยุทธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพุธิตา  มิ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายรัชภูมิ  เสาวกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายจิภานุวัฒน์  บุญเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพงศ์พันธ์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาธัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกลียวชมพู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพิชิตชัย  สุขงามประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อุปัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกิตติศักดิ์  ณุวงศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายจิรา  ดำรงค์เชื้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธรรมาธรณ์  สร้อยเรืองศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธัญญาพร  โอ่งตั้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงเมธนี  หอระตะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนภัทร  นพเกตุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายยุทธนา  มีแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายดนัย  เรืองวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงม่านมุก  รัตนกิจเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ตีข้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายถวิต  บุญณรังศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพญา  ผาสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นายวรินทร  วงศ์อามีน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายรัชชานนท์  พิสุทธิชาติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงตุลยา  ศิริโสภาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชาญชัย  ธรรมโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูรินท์  บุณยาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศุภากร  ปาละวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธินันวรัตน์  พีรวัฒน์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศศิธร  สิงหนุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวชิรวิทย์  ปลีนารัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายศุภวิชญ์  เวทยสาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพรศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงมุกทอง  สุขเลื้อง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงฐิติญา  ดิลกศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสรวิศ  มหาศร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุมลศักดิ์  ธาดาวรวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปรวรรตน์  บุญสม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภคภรณ์  สังขบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายเจตรัฐ  บุตรเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพชรพล  สันจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสิทธิโชค  คิดกริ่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวัชรินทร์  ดีชั่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงชุติญา  แสงชมภู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศวิลัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปณิดา  อาจบัณฑิตกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอลงกต  ลัทธปรีชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายภัทรพงษ์  งามดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธนภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชัญชนก  ศรีภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวิชิรดา  อุดมเดช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพงศ์ภาศิน  ปัญญะวิก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนฤมล  ชูทับทิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศักดิ์ดา  คุณาราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุทธิชา  โกรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปิยธิดา  เทพดารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนกฤต  ศรีทะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฐนันท์  นิยมวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายศุภฤทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธวัชชัย  ชวนประสิทธิ์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพศิน  พริบไหว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปฐมพร  กรุดเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอินทิรา  ฉั่วยู่เน้ย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศิรดา  แจ้งศรีสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชลิดา  คงบุญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณภัสสร  อุปมัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หุตะเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธวัชชัย  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปารวัฒน์  อยู่ฤกษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอุดมวิทย์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพีรวิชญ์  พาขุนทด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาววรินทร  ยุวรรณกร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสมิทธิ์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายบูรพา  ชาวพัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงปณิดา  สุขดานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายชัชวาลย์  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสุรพัศ  จิตราทิตยกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายเอกภาพ  ภูชาดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอิทธิพล  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกิตติพงษ์  เหลืองเจริญพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภาณุพงศ์  ดอกไม้ไหว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอัญชุลี  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายทัตพงศ์  อิสราวุธไพศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายพณิชพล  เพิ่มพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายจักรภพ  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสมโภชน์  นงนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงดวงมณี  เมืองสีสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพงศกร  โกมด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกุลนิดา  โบจรัส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธนวัฒน์  โอ่วเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอัฉริยา  แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายนพรัตน์  ราทด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์  โสดานาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุภัสสร  หมอกเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสิงหา  จูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุปัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงภควตี  พุทธรักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายภูริพัต  นิติศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปุณยานุช  ผลพอตน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฮะสูน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณิชาพัชร  พฆัคฆ์เกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนกิจ  ฮวดสวาสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพิวัตถ์  สุขพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปณิตา  คำวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปรเมศร์  ถาวรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายกฤษณะ  นกศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงภัสสรา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพรรวิษา  กิ่งศรีพรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศิรินาฏ  อุลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธีรพร  สิทธิชัยกิตติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปานไพลิน  นพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจันจิรา  ดอนคงมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพย์รักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธันยชนก  บุญทะโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อ้นจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายจตุพล  อุปัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีปาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายภูวสิทธิ์  เทพที โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวนภาพร  พร้อมเพรียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอารยา  คำเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายจักรกฤช  เสือสา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวรรณพร  เพ็ชร์รื่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวพิมพ์ลภัส  จุลมณฑล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวจิรนันท์  พยุงวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพัทราวดี  ผ่องโสภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายฐิติพงศ์  แซ่เซียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวกิตติยา  เสียงเปรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญจะระษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวสุพรรษา  สุวรรณปิ่นแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงธณดา  มิ่งมณี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเจิมมาศ  ทะประภา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงจิดาภา  สายทองคำ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงกมลชนก  ปลื้มใจ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูมินิธีธัม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอทิตยา  วิเศษกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสมพร  สมหวังพาณิชย์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปภาชนก  โพธิ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายจิรพนธ์  ยะหัตตะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  นิราช โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนกิจ  ยิ้มตระกูล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายปรเมศวร์  สะอาดวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายกฤษติน  นพเกตุ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวพัทธวรรณ  สุดเสน่หา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธนวรรณ  โฉมศรี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายภาสวิชญ์  ชื่อมณีสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนดล  ทุยดอย โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายนัทธพงศ์  เหินขุนทด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพีรพล  สนรักษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายชยุต  งามอยู่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขสอาด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกัณฐภรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงจันทิมา  ยะรังษี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงฐิติมา  นิวัตร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญรักษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งเรือง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวธัญลักษณ์  สุทธิโสม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวกานต์มณี  ช่อผกา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มะลิซ้อน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงณิชกานต์  บำรุงสุข โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวเพ็ญพิชชา  ศิริเมือง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายเชิดเกียรติ  บุญมาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอารดา  ทองเปรม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายถาม์พร  บุญมาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนิภาวัลย์  สวยงาม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงภัทรนันท์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนภัชชา  ชี้รัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายอัครพนธ์  จดแตง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณิชา  ประภาศิริสุลี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพลอยวรีย์  วงศ์มาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพรธิภา  แสนใจงาม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงต้นฝน  ชะรารัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายณภษร  พุทธรักษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพนันท์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศิวดล  พุมมา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชาย้เฉลิมชัย  สมรักษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายสิรภพ  รัตนผ่องศิริ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวรพล  คมขำ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงทิพรัตน์  ประสิทธิพันธุ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายณพลเดช  ยืนยง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแย้ม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายจตุรภัทร  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนภาพร  เข็มโรจน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกัลยกร  เสน่หา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสุวัฒจณี  ศักดา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุภัสสร  เหลืองอ่อน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงนันทิชา  พิทักษ์สงคราม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุชานาถ  พรหมทอง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายหัฏฐกร  แสวงการ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายลัทธโชติ  ตู้ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายสุปวีณ์  แสนสุข โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวปุณณมาส  ขาวผ่อง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชนากานต์  นันเชียงเครือ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกมลทิพย์  บรรจงลักษณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสลิษา  ทองพูน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพรนิตา  ณีสกุล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธัญญะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปภาสินี  เจิมเกตุ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงขวัญชนก  โสภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภวัต  ทองเต็มดุง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงหฤทัย  ไชยจะโป๊ะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุทธิดา  ขันสมบัติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายอภิเชษฐ  ทวีลาภ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงขนิษฐา  ผสมงาม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธนดล  กำบัง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายภูวมินทร์  เหลือดี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนโชติ  กำจัด โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภัทรพร  สุขฤทัยเสมอ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอภิสรา  อ่องแตง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพิณณิชตา  พินัยเสนาะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายศักดิ์พร  สมสุข โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวีรดา  จำปาทิ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอลงกรณ์  กระแสสังข์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงลภัสรดา  สมบุูรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายรามิล  แจ้งจิต โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอนุภัทร  จันทร์คติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายวรินทร์ธร  จำปาศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพรเลิศ  ศิริอังคณา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายจิรัสย์  ไชยวิเศษสกุล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงชลลดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คงสุวรรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเนตรชนก  ธรรมวรรณ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นสกุล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงศิรดา  เฟื่องเพียร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวิราพรรณ  ธนูรักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงศศินภา  สมบูรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายกรประเสริฐ  รัศมี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธเดช  นิลอ่อน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายจิราวัฒน์  ฉินชัย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายชยานันท์  พ่อค้า โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายธีรภัทร  หนูเสริม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเศษ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายรัชชานนท์  มีหา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายบวรภัค  เกิดกัณฑ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพันธสรณ์  ศิริบรรจง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์ศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มะริวรรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายพีรดนท์  อิสสระวงศ์เทวา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนกฤต  ธรรมโคตร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายณัฐพล  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงอภิญญา  ดวงแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสุลาภา  พรเจริญ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสุภาวิณี  คงคาหลวง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสุนันทา  คำศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพัชริตา  ศาลางาม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพลอย  ติปยานนท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปิยะนันท์  จีระเวทยะนันท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐพร  แสนนนท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชนิภา  เผื่อนภิญโญ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายศุภชัย  รัตนะยา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายยศภัทร  ปรามแสง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายภูริทัต  ทันโส โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพศวีร์  แสวงการ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายนพอนันต์  ศรีศิริเล็ก โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธนกร  กีรติจิราภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณภัทร  วัดฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายใจรัก  ใจรักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกาญจน์ชนาสิน  จวงสมุทรเขษม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกฤษฏิ์พล  ใจสถาน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอาทิตยา  กันพรมกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพงษ์ธรณ์  บุญรอด โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายนวพล  อินโสภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงศตพร  สีสัง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวาทิตา  สุทธิพันธ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายจนุกิตติ์  กอประคอง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสายธารทิพย์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายเกรียงไกร  สีทอง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายปองคุณ  พะเลียง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วจนาพร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงธัญชนก  พวงหิมวันต์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงบุญธิดา  วอนน้ำเพ็ชร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพิชชาพร  ชคัตตรัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พ่วงพูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอภิญดา  บุญจรัส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอกสร้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายณภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายนิภัทร์  ภูธรมิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพัณณิตา  ทรพิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวิภาพร  หรั่งสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายจิรภัทร  จิรธนสุนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพัชรพงษ์  ฤทธิพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทรสุกรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกานติมา  ตั้งกิจผาติกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณคภัทร  พุทธสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิมิฬาร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปพิชญา  กิจเกวียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชนากานต์  บุญภู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปาณิสรา  เสน่หา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปานเนตร  โกสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศศิกานต์  กลั่นหมอ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุวิชาดา  อิ่มนพรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอารียา  ประมูลสาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงวิภาวี  ไผทฉันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธีรภัทร  โรจน์จันทร์แสง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภาสพงศ์  นามวงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุทธยศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปรียานุช  เชื้อน้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงฟ้าใหม่  น้อยภู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงศรุดา  พ่วงเพ็ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวปิยะฉัตร  สงบสมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวณัฐวรา  ดวงวงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอิสริยา  วิทิตโชติปรีดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวีรยา  พุทธสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวสุชาวลี  ประภาทรงสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธวัลภัทรชนน  เมณฑ์กูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวกนกพร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาววิมพ์วิภา  วรพสิษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นายจิรัฏฐ์  ลิขิตวิเศษกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพฤนธร  พุทธธนศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นายณัฐนนท์  การะภักดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายจิโรจน์  สุขศรีเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายเนติพัฒน์  เนติธรรมวัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวสุภัคกุล  เอี่ยมอำภา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภาสินี  ศุภวัฒนสรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวหทัยลักษณ์  สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวฉัตรวรินทร์  ม่วงเสน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนทีกานต์  ตันธนสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวกัญญาลักษณ์  จำปาทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอมโอษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณิชาบูล  แก้วละมุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญญามณี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสิตานันท์  ชาญนรา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวณัฐชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธัญพิมล  วงษ์จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายนรา  หันสังข์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายวรวิช  นามสมุทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัฐรุจา  ห้วยศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายศิริวัฒน์  เดชศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวรพีพัชร  พรมจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกมลชนก  ชาติประสพ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายสุภัทรจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวรปรียา  ชูเยาว์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวชิชญา  รัศมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายณัฐกฤต  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายอนุรักษ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวรางคณา  มาฆะสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายกลวัชร  อินทร์แป้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงกัลยกร  ย่อมเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรลัมพ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นสอน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงจารุภัทร  คนเชื้อ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจกล้า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงฉัตรกมล  ปรอดครบุรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฐฐิญา  สุบินตา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนุชนาฏ  ทัดทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปนัดดา  นานไธสง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขสง่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงภัทราพร  ตันเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมรกต  ศรีภูธร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงมิรันตี  ธเนศธนสาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงมุกตาภา  อัศวภาณุวัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวรินธร  ภู่ถาวร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวีรดา  วอนน้ำเพ็ชร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายจักรกฤษณ์  เพชรเพ็ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายณภัทร  พลดงนอก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายธนพล  สายระดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายนราธิป  เฉลิมพรค โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายนิธิค  เกยานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายพูนเพียร  ชัยพันธเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายวิศรุต  ประกอบผล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายศิรณัฏฐ์  จันต๊ะอุตม์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายศิริชาติ  บุญบารมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายอาชวิน  ภูริณัฐภูมิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพิชชาพร  มีสัตย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชิงถ้วยทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมกล้าหาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชัยนนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายพันนรินทร์  อ่ำหงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนิยาพร  โกศลพิศิษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิรสุนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปุณฑิภา  พุฒศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงจิวรี  พิมพ์พรรณชาติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงรภิญญา  แพรต่วน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายธนกฤต  แจ้งสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปาลิตา  ตูปซอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปราญชลี  เปรมปรีดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลันสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์หอม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขวิชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธนบัตร  ทองน้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกิดมาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงชาคริยา  แจ้งเวช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณิชานันท์  กลมกล่อม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงวรรณชนก  สินธุศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงวรรษชล  สิงห์บุตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงศิรดา  กัดฟัก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงพัชรพร  โม่งปราณีต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์ขำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายศุภชัย  ฤทัยวิศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงมุฑิตา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงไอรดา  หนูใหญ่ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายลภภากร  ศรีดากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงเนตรนภา  เกตุประสิทธิื โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอาทิตยา  ปากดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายมนูญ  กลางพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงมณีกานต์  อัครพิชญาพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นายกฤษดา  หาญศึก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศรัณย์พร  เปลี่ยนทรงดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพรสุดา  ยศเรือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายสันติพงษ์  เนียมสำเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสุพรรษา  สุพรรษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงญาณภา  แซ่เดียว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายเกวลิน  ทรพย์นวล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวกชพร  ศรีตะวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวพรทิพย์  เกณสาคู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายศุกวัฒณ์  ตู้วินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายบารมี  พุทธิจักร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศิวกร  กำไรศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวปนัดดา  ตะดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายพานุพงศ์  สิทธิเมธารักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวเพชรมาศ  คงทจัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นายรัชพล  คชพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงโชนิกร  ม่วงศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายนพดล  โปรดสูงเนิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงชนากานต์  เชื้อน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายอรรถพล  จินดากาญจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายธนัทวัฒน์  แสงดิษฐ์ธันนี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายธนวิชธ์  โกวิทวิทยากูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงจิตติกานต์  ยิ้มละมัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภัคจิรา  ชดช้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายเรื่องกฤษณ์  วิเศษไชยศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายชินภัทร  สนคู่ในไพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายอนุชัย  ปานดวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายรณกร  แสนตา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงโมณิกา  ก้อนจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงธันยเรศ  สุริยวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภัคจิรา  พรมเรส โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนใผ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจนิ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายทินกฤษ  ใจโต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสูปรียา  ชุติสิริยานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายศุภวิชญ์  มูณีวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธิติยา  วงคราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายทวีชัย  วรหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายคำรณ  รักเชียง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นถือศิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกฤษณรร  สาริยันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพัชรี  พวงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงเพลงพิณ  สีเชียงหวาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงอริสรา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายเมธพนธ์  ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายอภิศักดิ์  พุฒขาว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงชยานี  คาดสนิท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัชฐริณีย์  ทองโท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงชนพร  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิชญาดา  ลีลาวัฒนานันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพีรดา  ณรงค์ศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวิรดา  เนตรมณี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงศรุดา  ชวนะสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงศิริโสภา  สินธุรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายภานุพงศ์  สนตุ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพีรพัฒน์  รอดเสียงล้ำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงนันทิตา  ทาพรมมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงชนิดา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงฟาริดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงทยิดา  ต้นงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายนราวิชญ์  โสภดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภูริพัต  รัตนลิ้มฤทธิ์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์วชิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกวิสรา  หวังป่ากลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนลินทิพย์  ขันติธรรมคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวสุดารัตน์  นวลสวาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงคัทลียา  ทรีเมน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวสิริกร  เจริญวัฒนาสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงระลินทิพย์  พรมทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพุทธชาติ  พัลวัลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวนันทกานต์  อุดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวกัญญารัตน์  แสวงสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงณัฐวลี  รักพร้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นายอริยรัช  กระจ่างทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นายธรภัทร  กันเทพา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงมฆศร  สงวนงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศุรตา  เหล่าธิรพาณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอิติยา  สงคราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 นายวิรัตน์  พุ่มเรือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  เจริญบุญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายณัฐภัทร  ลาภมูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปรรจพร  อินสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายปิติสุข  สายแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงมัชฌิมา  วงศ์อยู่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจิราภา  บัวแย้ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงชนิกานต์  ทรัพย์วิเชียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายธีรภัทร  แสนดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงเทพวรรณ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขสบาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายประกาศิต  เพียรประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงญาณิชศา  เลิศวัชรเดชา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายเจษฎา  สิงหล่อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายอาชานนท์  สกุลประพิณพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นายอภิรักษ์  เปรมกมล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายนนทกร  สุตะวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงบุณยชา  ประกอบผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายพงศภรณ์  ใจทน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายบริบูรณ์  ยิ้มละมัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงเพชรลดา  ปานเพชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงรุจี  ขุนพิบูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฐฌาพร  บึงลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงนิรชา  ดิลกไพบูลย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฎฐากร  นิลอนันต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอชิตา  เสือสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงณัฐธีรา  คำปาแฝง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงนวรัตน์  เรือนรอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณัชชา  กิตชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเลื่อม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงวันวิสาข์  พูนผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงนันทพร  ธรรมโส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวนฎา  ฉายแม้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงกุลมณี  แสนสมศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายปัญญาวุฒิ  แก้วสีคราม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงพัณณิตา  ตระการเดชา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  อยู่สิงห์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงเบญญาภา  โยศรีคุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงจินตนา  ทองเรือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงศศิธร  ทองคำบุตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกัญญ์ฐิชา  แสงแจ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอรอภิญญา  ทองเฟือ่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงศศิปรียา  กาญจนกานน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายญาณพัฒน์  เพ็ชรมีศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงศรัญญา  สรรค์สิกขากุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณัฐพร  กาคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายสืบสกุล  สุวรรณสันติสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพรกุณา  ช้างวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงชลาลัย  บุญชู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายนรบดี  ชื่องาม โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายบูรพา  คอนศรี โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพลธพร  เปรมกมล โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายพิทยา  วิชาคุณ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายวัทธิกร  โคตะการ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายศุภวัฒน์  สุทธิประภา โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายต่อตระกูล  ศรีษะแก้ว โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชนะศรี โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุตาวงค์ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายกนกพล  วังคะฮาต โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายกฤษฏ์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 นายเดชาวัต  ทิมเจริญ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวธัญชนก  สดกลาง โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนภัส  ฉายโชติเจริญ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายอานนท์  เชี่ยวชาญไรพศรี โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวภูษณิศา  จันทร์นวล โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาววรรณรัตน์  พลนวน โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายคณาธัช  คำเจริญ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกนกกร  แดงเผือก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายอรรถกร  ปรางอยู่ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธราธิป  มั่นใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงทิติยา  บุญรักษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงกัลยกร  เพียรอ่อน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยพิเดช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายธวัชชัย  เปลื้องกลาง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อสุนีย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงชุติมา  พิลา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายชวิน  ฐิติพัฒนานนท์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายนนทพันธ์  สุขศิริรัตน์กุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงสรัญญา  นางบวช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธัญลดา  สัมพันธ์ไพศาลสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงพรชิตา  อนันตสิทธิ์สกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงสุปราณี  แจ้งกิตติ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์สีดา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงโยษิตา  สุวรรณนิคม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายอโณทัย  ศรีนะรา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายศุภจิตร์  ภักดีวงษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายวิสุทธิพงศื  มิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายพงศกร  โสภา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงนฤชล  คำยอด โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายบรรณสรณ์  สีแก้วช่าง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนกฤต  เหระวัลย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงอธิชา  เมืองชะนะพวง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อาจทวีกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายกีรติ  ปาระโชติ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงอัสมา  ตลับนาค โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธรรมสรณ์  ขันแก้ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงศิรประภา  มีทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงกมลชนก  สุกเกตุ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ขุนศาล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงรมิดา  วงษ์กุดเลาะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงรัชนก  ชูจิตรนาวิน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรัชนีกร  วิหวา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวิภาดา  ภูมิบูรณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุชัญญา  ยิ่งคำนึง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุนทรี  ทองไหล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงจิดาภา  แจ้งรุ่ง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกัณฐิกา  ประกอบสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอารยา  พุ่มปรีดา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงฤชากร  จิตต์ภิรมย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงวรพรรณ  วันแย้ม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวริสรา  สุภาเมสิทธิ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงพุฒ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวพชรพรรณ  คล้ายสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายอภิสิทธิ์  กล่ำดิษฐ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฤกษ์ธิศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงปรียาพรรณ  เอี่ยมลาภะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภาสกร  ครโสภา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมฆา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงณัฐสุดา  อภัยพงษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เงินประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปวิตรา  โททอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงฐิดาพร  กิจเกียรติ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงวิภาดา  สุขเกตุ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายนทีธาร  ลิขิตวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงปานรวี  รุ่งกรุด โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงบุณยาพร  เทศปาน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงยุพเรศ  มิ่งชัย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เธียรวัฒนา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงระวิพรรณ์  ขันชาลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิลป์ดอนบม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงถิรดา  ชื่นฤทัย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณัฐณิฌา  นันนวน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงวราพร  ผลอินทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงบุญรอด  คงนิ่ม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายมนัญชัย  จันทร์อ่อน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงอรปรียา  โบศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ศรีทัศน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงศศิพัชร์  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายสุขสันต์  บกน้อย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปุณยวีย์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศรัณยา  ชัยกูล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกรชนก  ไทยรัตน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงอภิญญา  สืบดี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณัฐชา  ไกรเนตร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภีรพล  วิจารณ์จันทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุณสิงห์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายกิตติพงษ์  ขำเดช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงณัฐพร  ศรียารักษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายณุกูล  สุดตะพรม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายกันต์ธีร์  นาคเกี้ยว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวราพร  แตงอุไร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายบุรินทร์  ประพฤติดี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงปัณณธร  ฉาบสูงเนิน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปพิชญา  อ่ำพุฒ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงกาญติมา  คุณแสน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดอนเกษม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายจักรภัทร  อนามธวัช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงปภัสนันท์  สุ่นจันทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จรรยา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงชุติมา  สุทธิปรีชา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายรพีวิชญ์  มุสิพันธ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายจักรภัทร  ประยงค์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวสุพิชญา  เดชนาค โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวภูริชญา  โคตรคำ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวเมธารัตน์  เมืองนุช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวสุพิชญา  โคตรคำ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงปิยนุช  สมใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอังคนา  ศิรกิจธนา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงวนัสนันท์  กุ้ยประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสิริยากร  แก้วอุ่น โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงแพรวา  ศรีรักษา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกุลธิดา  มัธยมจันทร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวสุวนันท์  แสงโชติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงจิรัสยา  กิจการประสพผล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟักสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงนริศรา  ธาริธรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายอดิศักดิ์  หอมหวล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายอัคคกิตติ์  ทินเที่ยง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงนริศรา  ปุราชะโก โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสุทธิดา  โกวฤทธิ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงจิราวรรณ  โสภา โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังล้อมกลาง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธนวรรณ  อ่อนละออ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์สุขสี โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงอรุณี  วงษ์แก้ว โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายภัคธร  ดวงใหญ่ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธนดล  ศรีพูนแก้ว โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงอาธิติญา  สูงสุด โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงปิยธิดา  สายสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงจิรวรรณ  สำราญ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายธนวิชญ์  สกุลทองไพศาล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายเกียรติประพัฒน์  ไวกุลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายขจรศักดิ์  สุขอนันต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายโชน  ไชยนอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายณภัทร  สิงห์กสิกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายทศวัฒน์  รักหนู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายธรรมสิงห์  มูสิกะปาละ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายนิตินันทน์  คำสอนทา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายปาลวัฒน์  ยอดดำเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายปุลวัชร  บุญภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายพงศภัค  อุดมโภชน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงธมลวรรณ  รักษาธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายพลากร  บัวสาตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายภูมิเกษม  วงจันป๊อก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายวรดร  คัณทักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายศิรวิทย์  อาภาวัชรานันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายศิวกร  ทับทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอธิภัทร  ส้มดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายอัฑฒกร  แสวงลาภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายอาชวินทร์  จันทร์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกัลยาณทรัพย์  บัวยอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสมพืช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก่นบุดดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงภัททิรา  ภูโต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมศร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กุยยาวัฒนานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสุชัญญา  มากแบน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสุณิสา  แสนบุตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายธนภัทร์  จันทร์คูเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธวัชชัย  ช่วยนิมิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายวัชราวุฒิ  สมพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายภานุเดช  ไชยสมุทร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายสมบัติ  ทองดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงษ์จร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายกษิดินทร  ฉายรักษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายเกียรติชัย  เม่งเฮงสูน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายจิรโชติ  โสมคง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายชุติพนธ์  จำปาแดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายธนพัฒน์  สุมาสา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายธนา  ศรีอ่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายนภัทร  สุวรรณแวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายปัญจพล  โคสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายไพรสนธิ์  เม่งเฮงสูน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายศุภณัฐ  ชาญสมร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายอัครพล  สมใจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงกนกพร  ขันทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกุลจีรา  หังสเนตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงจิตติมา  คำดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงชนิกานต์  สองศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  นิธิพัฒน์ดิษกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงตรีชฏา  ศรีสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงธนพร  หลำสำเริง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศวขจรศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงนภัสสร  แตงกวา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงเบญญาภา  เชี่ยวน่าชม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปรียาภาณ์  ศุภฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงภควดี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงภรรณพร  พุฒเกิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงริณดา  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีหะทัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงลภัสรดา  พันโภคา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงอณุชิดา  ภู่ทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอนัญญา  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายชยพล  ดอนปัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายณัฐพล  สุราษฎร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธนบดี  สุวรรณเตมีย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายภูริณัฐ  ส่วยสม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายรัชชานนท์  ทอดแสน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายวรพล  ศรีวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงกนกพร  แก้วสนธิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงชญานิศ  วัฒนศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงณัฐสุภา  ชื่นใจฉ่ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนันทิชา  จับเฟือย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงบุญสิตา  ทับจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงยลรดา  สุขดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงอภชิญา  ทองคล้าย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายชวนากร  เปรมจิตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงเจนจิรา  สิงหนนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงพิชชา  มีเอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงวศินี  ชัยสาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงสวิชญา  เครือกล้วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพจนินท์  คงไขย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงศศิกาญ  มุขเชิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงพิชญา  ไชยแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายวสุ  เงาเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงอดิภาวริณ  ถิ่นแสนดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงทะเลดาว  อนุรักษ์ชมภู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงธัญญพรรษ  ทิพย์มาตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงภูษณิศา  อินสละ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นหอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงชลธิชา  โฉมทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงมัชฌิมา  ณ นคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงชนณัฐ  อ้นพร้อม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงเกศินี  รักสวนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญเตีย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายจตุรภัทร  สุรการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงกชกร  ช้อนทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายวรกันต์  ตระกูลนุช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายวีรภัทร  นวมกระจ่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงศศินิภา  แซ่จัง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงญาดาภูมิ  มาสขาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายบัญญพนต์  รังรงรอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงธนาภา  ทองศิริประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เจริญวัฒนาพานิช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อินธิบาล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงแพรวพิตรา  วัดโพธิ์ลอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทมาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายสิปปกร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายภัทรภานนท์  โบราณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงธิติมา  นาคนำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพชรนันท์  คล้ายบัณดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงภัคจิรา  นนทะภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงนิสิตา  พาณิชไวศวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรจันโป๊ะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปานระพี  คชชารย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายพลาธิวัฒน์  กัณหผะลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายเนติพล  หกพันนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายธนภูมิ  ศรีมงคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โมลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงอติกานต์  เสรีวัลลภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงชญานิน  เทียกโฮม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงกนกภรณ์  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงชุติภา  วงษาศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายปริญญา  หนองฮี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงนภัสสร  สงสาร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงวรนารี  หังระสิงห์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายภูตะวัน  ทศแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายอรรถพล  ศรีเศษนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายโภคิน  โพธิ์เงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายนัตชัย  สุธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายสีหนาท  ประจำเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงสุตาภัทร  อ้นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายคชา  สุขเจริญเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายจีระ  สีดาดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายชยานันท์  ลี้ตระกูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมลึก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายธนาธิป  ชนไฮ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายธีรภัทร์  บำรุงชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายธีรวุฒิ  แซ่เอี้ยะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงขวัญชนก  สกุลศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายพงศธร  โพธิ์ทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายรักชาติ  เจริญยิ่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายรัชชากร  พิพัฒน์ไพศาล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายอนวัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายอิทธิกร  เลิศธนากิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายชนาธิป  เหล่าทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายปรินทร  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายสิรธีร์  โตประดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปินจันทา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนิสากร  บุญเผื่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงบุษกร  ขัดสดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงพรหมพร  ชื่นภักตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงกีรติญา  ชนะบัว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสบาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงนภัสสร  คำกันหา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงนมัสสิยา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงยุจิรา  พุฒวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวรรณภัทร  เพชรชูศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงวริสราภรณ์  บรรเทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชุ่มเย็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงสุภาวดี  วงษ์ฟู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงอาทิตยา  พร้าวหอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายรชต  ศิริทินกร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงจุฑามาศ  โพสมดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  รุ่งแสงจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงคัลลินัน  วรรณศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สังเขป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงทิพภากร  สุขเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงณัฐวิภา  แขนสันเทียะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงณิชากร  ทวีปลื้มสกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงมุนินทร  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงชนกวนันท์  นักเป่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงจตุพร  คันที โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงณิชาภัทร  แช่มสายทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงอัจฉรา  ชาญชัยศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุ้งจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงพชรภรณ์  วรรณคง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงวนัสนันท์  บังเกิดฤทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวรรณพร  อะโนมา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงศิรินยา  นาคดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงศุภสุดา  มีจาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สมหมาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงสุคนธกานต์  พงษ์ฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสุธาวัลย์  โปสาภิวัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงสุธาศิณี  เครือดวงคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายสหรัถ  สุวรรณบุบผา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายชโนดม  วงษ์มาลา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยนแสง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงวรางคณา  เปรมบุรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายกมลภพ  ภูมิรัตน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายอภินันท์  เก็บทรัพย์เจริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงกัลยกร  เลี่ยมเพ็ชร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงชลดา  สุวรรณโสภา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายปฏิภาณ  อาษา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงอพิณญา  โนขัตติมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายคีรมน  ยามผาสุข โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายนิติภูมิ  ลูกอินทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายสุรศักดิ์  ห้อยเหม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงตวงรัตน์  บุตรเกตุ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสาแบน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงนพมาศ  นรมั่ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงชญาภรณ์  ดอกประทุม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงวิชญาพร  ธนสิทธิโชค โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายณวพล  ศมานุกร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายกิจชานนท์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงประภัสสร  ดวงเสนาะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงทิพย์ทิสา  สุขแสน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงอมินทราวรรณ  หลงสมบุญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสโรชา  ศรีณรงค์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายปวริศร์  ม่วงเลี่ยม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายยศพัฒน์  เดิมสันเทียะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาธรหิรัญนันท์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายสถิรวิทย์  วัฒนศิริบุตร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายอนุกูล  ดวงจำปา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงกมลชนก  สุนทรโชติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงกลรัตน์  อินคล้า โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ขันชะลี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงณัฐธิวา  อาจหาญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงปทิตตา  อินทวงศ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงเพียวเพียว  - โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงรัฐพร  แก้วพลงาม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงปวริศา  ขำลอย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงศรินญา  สังข์อ่อง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พูลมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอัยลดา  ทัศนาลัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงมินตรา  ญาณปัญญา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงอาริญา  ชวะติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เรืองชัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงสุวรรณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุปรียา  ดลสอาด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายกวัน  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงสุมาลี  ทิพย์โอสถ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายกษิดิศ  ช่วยประเสริฐ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายอนุวัฒน์  เกษมศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายณัฐพล  แสงฤทธิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายทินกร  เพ็งสุวรรณ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กะนันตัง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายธนาดล  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงชลิดา  ม่วงสีทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงปรียาพร  พิกุลทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงญนันทพร  รอดเสียงล้ำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายกฤตภัค  พิมเสน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงนัชชา  ภู่ทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายจิรวัฒน์  ชมแจ้ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงนิตยา  ลูกศร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายกิตติชัย  ภู่ทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงบุษกร  บุญแพ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคุณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงไพจิตร  ธารวรกุลยิ่งยง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีมาตรา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงสิริวิมล  กรดรัมย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ณีย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีแก้ว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายพชร  คำงาม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายกวิน  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายจักรพงษ์  นามวงค์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายคุณานนต์  พวงเกตุ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายณภัทร  ครองยุทธ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายจิรวัฒน์  จุลลวาทีเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายวัชรินทร์  ศรีชุมพร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายอนุวิทย์  อาศัยนา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงญาสุมินน์  ช่างตกแต่ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงแพรวา  บุญหนุน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงปณิสรา  แรมวงศ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงพรนรินทร์  รื่นเจริญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพรรณชมพู  จินดาเรือง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงเกษฐากาญจน์  ใจยา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุวรรณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงชุดาพร  พัฒนาภรณ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายชยานันต์  ศรีแก่นวง์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสมภาร โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์มา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายอิศรา  อิดสอาด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงกรรณิการ์  นันทมงคล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงชนากานต์  มวลคำลา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายลภัส  ถุงพาดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายสรยุทธิ์  จันทะลี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงปุณยาพร  ราชวานิช โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงวนัสนันท์  คหัตฐา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงพรพิมล  เนียมธรรม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสนทวีสุข โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงยุ่น  อิ่ง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายวิวิธชัย  สนเม้า โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงรมยกร  มั่นคงวงศ์สกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงจัสมิน  ธนาพรภานุรัศมิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงนุศศิรา  สวนแย้ม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงประกายมาศ  โคจรโรจน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงภคพร  ทองดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนวภัค  แข็งขัน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายสิราวิชญ์  โชติมณีเฉิดฉาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายวรุตม์  นาวาพงศ์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายภูมิภัทร  เดชเลิศประยูร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายเทวินทร์  สีรยาภรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายพัทธพล  เรืองศรีวรพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายศิวกร  เสือภูมิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ดำริห์ชอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายภีรพันธ์  จันทร์เป้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูนวีรพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงภูฟ้า  กันทะวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดสอาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงกัลยกร  ตัถยานุกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงอารยา  สิมาชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุทธิสวัสดิ์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงสุรัญชนา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงฐานิศรา  เจียมทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงรษิกา  แววกุดเรือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงวัลลภา  ชัยปรีชา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอียมสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงเจติยา  อัมยงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงณัฐนิช  ศิวะทรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงสิริพร  เพียราษฎร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วนุ่ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงชนิภา  พู่พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงธนัชญา  สุขเกษม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีหิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงดนยา  ขันติดิลกวงษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พราหมณ์เทศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงลภัสรดา  ใสแสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายกฤษนันท์  ยุทธหัตชัยชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายภัทรชนน  จิตวิบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายอาทิตย์  แก้วไสย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายวรโชติ  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายธนกฤต  พวงเข็มขาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายศักดิ์ดา  สังฆมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายภูธเนศ  บุญประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายต้นรัก  เรืองวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงณัฐริกา  กุลทนันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีอุดม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญรดา  มากสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงชิษณุชา  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ขะพินิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงศุทธินี  ศิริชัยรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงอารียา  ศรีวัฒนวรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงนภัสกร  เพชรวรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีนาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงชนิสรา  คณะทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงรักตาภา  รักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงสุวรรณดี  อนงค์พรยศกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงณัชชา  พัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงเนตรชนัญญ์  อเนกรัตนเศรษฐี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงวรรณภัสสร  เดชด่านสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงจิงติง  วี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงประภัสสร  จรูญสิริพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงเมธาวี  ก้อนค้างพลู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงสิริกร  กิตติศุภลักษณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายธนาธิปัตย์  ยศขำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายศุภณัฐ  รักษ์คิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายธราเวช  คงสมบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายติณณ์  คีรีรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายอัษฎาวุธ  เกิดคล้าย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายธนบูรณ์  วิศรียา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายธนกฤต  ธัญญนิพัทธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายชวิศ  กาญจนานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายกุลชัย  บุญริ้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายวีรากร  หาญพัฒนากิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายปุญญา  คูจิระประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุรเกียรติกำจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงปภาวรินท์  สีดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงญาณากร  ปานรอด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงพรนภัส  พุฒพล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุรเกียรติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวัฒนาการวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงอริยา  ทันโส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงชลณิชา  สุขเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงภัคธีมา  จิตวิบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงณิชา  เห็นงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงภัททิยา  ตะนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงดวงหทัย  จงจิตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญนำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงพิชญาวี  คงจำปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หัตถกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงศรัณย์พร  นาคกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงสมหทัย  ตันทรงเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนมากแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงนรกมล  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงกัลยกร  เลิศถวิลจิร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวยศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แช่มนิล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายณัฐภัทร  ค้ำชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยงยันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายปาราเมศ  หลักแหลม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายศุภกร  แสงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายธนยศ  พิดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายธเนศพล  น้อยเหนื่อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายกวิน  เก่งเกตุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายแทนธรรม  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฐิติรัตน์สกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายสาธิต  คนเทศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์สิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงศุภิสราพรรณ  เรืองพุทธ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รังแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงพัชริดา  แซ่คู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงภัณฑิรา  หล่อทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงกัณฐมณี  ซังทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงญาตาวี  สละสำลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงชนัญญา  พลิคามิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงชาลิสา  เวชสถล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงทิพรดา  พันธ์หอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงปวิชญา  ปัญโญคา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงอภิชญา  อาภาภิรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงมัชฌิมา  ชาญพินิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงอริสรา  วีรวินันทนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงกัลยดา  เบญจลักษณพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงภัคจิรา  จำปาศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงอิสริยา  ดอนพูนไพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงธันยธรณ์  คงเจริญไมตรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมมาลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายกนกพล  ประยงค์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายกฤติน  อินอุ่นโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายจอมพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายญาณภัทร  ฤทธิโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายนิติภูมิ  ภู่งามชื่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายปัญจวัฒน์  โสดานิล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายพาธิติ  บุญพร้อม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายภัทรพล  ไชยปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายภาณุพงศ์  พลับจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายภูเบศ  จันทร์ปรุง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายภูวดล  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายรณภูมิ  ทับผึ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายวสุพล  อ่องสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายสิทธวีร์  ก่วยเกียรติกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายอภิวัฒน์  ดามี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายแอนแธน อธิน  บุณยนิตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธานีสอน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงกิตติยาพร  สายลือนาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงจินดามณี  จิรสรวงเกษม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงดาริน  ศิลปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงนภอร  ศิลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงนันท์ธีรา  กิตติมงคลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงเนรัญชลา  เต๋ทิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงปาณิสรา  ภู่เอี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงปิยาพัชร  กันสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงมณีณัฐฐา  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงวรัญญา  ยะระขันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงศิริรัตน์  กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์สายา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สายอุทัศน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายกฤตภาส  วิณิชยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายกฤษณ์กมล  อาจคงหาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายกิตติธัชส์  ใจห้าว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายจิรกิตต์  ขจรชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายณัฐฐนนท์  บุตรพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายธนภัทร  โชติกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายปภพ  แสงดาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายพงศ์พิชาญ  สวนมะนัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายพิชญดิฏฐ์  วศินานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญประคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายภาณุพงษ์  วอทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายภูมินทร์  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายรชต  พิมพ์พรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายพงศพัศ  มะหะมัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายศิวเวท  สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เตชะวัฒนกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายอริญชย์  เนลเลปเชนโก้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายปฤณ  ธาดานันทกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายปริทัศน์  ศรีผุย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงกิตติกานต์  กิตติญาโณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงภัคจีรา  ท่าจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงชนิสรา  ปะตังทะสา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงฐิตาภา  สุนทรคงตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงนัทธมน  ไผ่ตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงปารวี  ศานติกุลลักษณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงพีรชาฎา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงมนัสชญานันท์  ใจวังโลก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงศลิษา  นิลสยาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงศุพัทนันท์  รื่นเริง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงสุนิตยนาถ  นิตยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายก้องกิดากร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายกีรติ  มั่งมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายคฑายุทธ์  ทวีวัฒนะกิจบวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายธนบดี  ตรัยวรัญญู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายนภนต์  โพธิจันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายพชร  หน่อเนื้อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายพัฒนพล  แซ่จึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายภูมิรพี  พวงมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายโมกข์  มงคลเข็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เผือก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์มณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายเสฏฐพงศ์  มณีศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายอสมา  เหมชะญาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงจิราภา  หวังมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงชนิสรา  จาบถนอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงฐิติชญา  นิ่มนาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงณัฐชา  หิรัญคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงธชาษร  โชตธนฐากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงนภัส  มัตซุย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงนฤมล  กิจพิชิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงปวริศา  ภูริอภิบาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทีปานชัยกุญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงโมณิกา  มาลานิยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงรุจิษยา  นาควรสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงอธิชา  ศรีสุขโต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงเอื้อการย์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงเอษา  แซ่ตั้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายชลสิทธิ  พิพัฒน์นรพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายธนกฤต  สีกองเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายธนาธิป  บุญศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายธัญญวิสิทธิ์  อิสสริยาธิปัตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายปัณณทัต  นครภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายพชร  ปกิตตาวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายพฤทธพงศ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายพิทวัส  สวนดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายพีรวัส  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายภูมินันท์  คูโรดะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายภูศิษฎ์  วุฒิวระวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายยุคลธร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายรชธร  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายอริญชย์  อริยะตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายรพีภัทร  ปิยาสิรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงกัญญาดา  มิ่งพรสมาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงณัฏฐมน  เขียวตี๋ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงณัฏฐวี  ทรัพย์พูลทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงณิชาภัทร  สง่าวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงนันท์นภัส  พีรนพวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงเปมิกา  หนูทับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิมีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงภัทรานันท์  วงศ์ประทุม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงสมิตรา  เมธวัจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผันสูงเนิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงสิริรัญญา  แอบยิ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงอัญชิสา  รีรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายกมลภพ  นามนวน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายก้องภพ  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายชินพัฒน์  เม่งเฮงสูน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายปัณณทัต  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายพงศภัค  ตังคอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายพงษกร  เวศะนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายภูริวัฒน์  พูลสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายภูสฤก  ภูริมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายรวิกร  ตรุษทุ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายวรรณธัต  เพชรรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายวรากร  สีพึ่งธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายวายุ  แสงจักร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงจุฑาทิพ  เติมชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงชิดชนก  ชัยภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงตรีสรา  อาดัม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิทยาวงศรุจิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงนิจวิภา  ดาวกระโทก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งยงอุดมผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงพรนภัส  ตะนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงภาวินี  ทองมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงริณรฎา  ถาวรวีรสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงวริศรา  ยศปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงศกุลตลา  วงษ์มณีวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงศรีสุดา  มณีจำรัส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงสหัสทยา  คงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงสิรินดา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงอรณิชา  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงจีรดา  ไพโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีอรุณกิจจา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายกรินทร์  สุดสวาท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายกิติพัฒน์  เผือกผ่องพัชระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายกุลพัทธ  เขมธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายณัฐกรณ์  ชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายธีรพงศ์  แซ่ย้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายนครินทร์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายบารเมษฐ์  วรพงศธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายพระนคร  มีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายภัทร  อิทธิพรหมาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายภูริต  พร้อมพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายรณกร  พิมเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายวงศ์วรัณ  สุดเสนาะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายสรวิศ  ปานฉิม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายหฤษฏฐ์อาร์เธอร์  ไอด์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงกนกพร  บุญช้วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนันต์สมสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงเกวลิน  จิตรหมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์อริยะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงญาณิศา  พรรณสิงห์โต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงณนริน  ยิ่งเกียรติทวีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงตรีนุช  คนยัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงนภัส  ศิลประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงนภัสนันท์  ต้นเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงนันทชพร  ราชพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงปราณปรียา  สีดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงปาณิสรา  เทวอาชาไนย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงรวิพร  ศรีตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงวรรณวนัช  แก้วดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงอภิสรา  ปานสมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงอริสรา  คงเมือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายทยากร  เพ็งพุก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายธีรภัทร  ส้มจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายนภัสนันท์  สุริยะพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายพงศธร  สารีรูป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายพรหมพิริยะ  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายวิชชญากร  นาคงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายวีรภัทร  ชาติเม้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายวีรภัทร  ทวีเดช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์อร่าม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  เลี่ยมมินพูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสายตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงดลพร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงธัญชนก  ศิวกุลกำธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงธันยณัฐ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงเบญญาภา  พลอุทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงมณิฐา  ศิวิลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงรวิภา  เมี้ยนเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงสุรัสวดี  ดีนก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงอัญมณี  เพชรศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอินทุกร  เกิดลาภ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงเจนิสสา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนหนู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงอชิรญา  เพียมะลัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายจิรัฎฐวัฒน์  แก้วชูศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายณฐกร  จงกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายธนกร  ฟูคูฮารา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายนรภัทร  แก่งศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายพรรณเสกข์  ภูมิสิทธิ์วัฒนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายพิชคุณ  กุศลศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายฤทธิรัก  ศรีสุมาลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายวิชชากร  พิมพา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายวิริยะ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายศุภกฤต  ศรีชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายอธิป  รัตนชาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายอัครวิชญ์  ไชยสัจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงกฤตยา  คำปาเครือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงขทิรา  คล่องเชาว์ชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงขวัญชนก  ธงชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงจันทรัสม์  พรบริบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เลิศธนสรรค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงนภัทร  นพภาพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงนภัสร  ธรรมครบุรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงบุณยวีร์  จันททมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงปัณพร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงปุณยะวีย์  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศศุภกานต์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงภัทรมน  คงฉ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงวิชญาดา  กาลไสย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงสิริกร  ทองตัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงธีรกานต์  ยิ่งแม่นอาจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายณัฏชนนท์  แผนพุทธา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายบุริศร์  ชาติชำนิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายธนกฤต  ธรรมบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงปทุมพร  ถาวรอุดมทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงอภิชญา  ชูเลื่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงพรรณมัย  พร้อมวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายภาณุวิชญ์  สาโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงเกดแก้ว  หมวกเมือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงมาริสา  นามหิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ตันติกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษมสุขภูมิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงพัชริอัณณ์  ศรีพันธุ์ไม้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงไค ถิง  โย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสุวภัทร  ปกัญสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายเทพประทาน  วงษ์สนิท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายธีรดนย์  เดชหาญสถิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายสุภเวช  ประภาสัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงวรรณวิเศษ  ตันวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงอรนิตา  พิศนอก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายธนสาร  วิสุทธิปราชญ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมัครการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงณิชาภา  เพิ่มลาภ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายชัยณรงค์  พูลผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายณฐกร  สีรยาภรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายดวิษ  วิจิตรลักษณา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายพงษ์ณภัทร  ชื่นพลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงมนัสขวัญ  ป้องขวาเลา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงวีร์สุดา  บูรณสุจริต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงปาณิสรา  มุทธาจรัสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงฐิฎาธร  จันทร์โรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงพิไลวรรณ  เชิดชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงปณิตา  จารุจิตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงสุชญา  บางต่าย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายปภังกร  เรืองสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายธเนศพล  พูลพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายสุธรรม  เอี่ยมแสนอุดม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงประทานพร  ชูทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงปวริศา  เรืองนุ่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงพิสุทธินี  ศิริพูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงปิยะณัฐ  มีศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงอิสรีย์  ทินกรศรีสุภาพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมายสม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดบุบผา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงอภิสรา  เชยสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงทัตชญา  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายธนภัทร  บัลลังค์แก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายนพวิช  อินอ่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายรัฐนนท์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันติยู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงชนากานต์  มูลศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงกนกพร  อังครัตนพิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงพรพรหม  นันแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายอดิศักดิ์  ชักชวนวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์  รูปไข่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงนภสร  ประทุมทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงธนกร  รังผึ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงพงศกร  ยศยาคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงอรจิรา  สายสุขอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายภีมพัฒน์  สุรมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายพชร  เชียรวิจิตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายวรทัต  จิราพัชรสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณิชากร  อนันตบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายตุลย์  พฤกษะศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายภูรี  ดีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายนวพล  พรหล่อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงอารียา  อิงประวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงนันทนัท  สายเสน่ห์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายกัญจน์  เอี่ยมพรสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงอนัตตา  เกตุบุญเลี้ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายพฤกษ์  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงญาติกา  เกตุอัมพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงณิชกานต์  ปัจเวก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงคุณัญญา  เอโกมล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงสารวัตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงบุณยานุช  แช่มช้าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริโสม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิยาสิงห์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรรัตน์บงกช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายศตนัน  เผือกผ่อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธ์สำเนียง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงปฏิพร  ติละ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานขลิบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายปพน  เพ็งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงปรินทร์  ชาสังข์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงอภิชญา  สิงหราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยาหยี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายจิราวัฒน์  รอดแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายชัยภัณฑ์  จันทร์เต็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายวัฒนพัฒน์  สรภูมิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายสิรธีร์  ผอบทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายสุริยะมงคล  อภิสิงหธวัช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายรชต  จันทร์เหลา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายก้องภพ  ศุภกิจอำนวย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายอัครญา  ขำค้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายวรเมธ  สีม่วงคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายสมศักดิ์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญนก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายปริญญา  จันทนันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงวรรณพิมล  ภู่จันทึก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงกุลิสรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายปฐวี  ไมตรีนุกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายธนภัทร  ศิริปัญจนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงสุประวีณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงชนสรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายภูพริษฐ์  ภัทรภูริภาสน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายอนวัช  เขื่อนธานี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงปาลีนา  เตียวต่อสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายกฤตธน  ทวีพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายธนูเทพย์  บุญนำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายโชคเจริญ  หีบเพชร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงลักษณ์นี  วณิชลักษมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กลิ่นพอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงทัศนาวลัย  มานุษยานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายณภัทร  แสงอ่อน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายอชิตพล  เหล่าจันอัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายปววิศร  จันตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงเกศราภรณ์  แย้มขจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงพรชนก  สุกใส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงพิชญา  สายบุญรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น