รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศรัณญา  คล้ายมาลี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายธนกฤต  เกษโร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายณัฐภูมิ  คันทรง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงปุณณภา  เทียนชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสิริยากร  เทศดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีช่วย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอริสรา  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงยอดญาดา  เบิกบานดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวอรชพร  ปาณะดิษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงศรินธร  บัวขม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยสัตย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวณัฐชา  สูหา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์โตทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวรินทร์ฤดี  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวนันท์นภัส  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายณัฐสิทธิ์  เขียวฉอ้อน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกุลนิษฐ์  หาญตระกูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปวีณ์นุช  นุชถาวร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณภัทร  ดอกเทียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายวิทวัส  ่อ่อนเอิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายภัทรพล  ชีระภากร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายนภัสกร  วงษ์หิรัญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวเบญจวรรณ  ไผ่จันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายยศวีร์  ทองมูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายธนทัต  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายศุภกิจ  ธูปแก้ว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวกชกร  ศรีหร่าย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายภูริทัศน์  จันพลา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนลณวรรณ  เผ่นโผน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายเขตโสภณ  เสมาทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพชรพล  ทัพผักแว่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพิทยุตม์  สุดจะคอย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณฐกฤต  ธูปแก้ว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวนันทวรรณ  รักษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัญชพร  ปรากฎผล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอชิรญา  แสงวิภาสนภาพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวชมพูนุช  ยิ้มนิยม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายวิธวิทย์  อ่อนเอิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายธิติสรณ์  ธรรมนาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกมล  สิทธิสร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สุขสวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกีรตาพันธ์  มาลัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจตุรโชค  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธัชพล  รัตนอมรชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธิติ  นิลน้อย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนนทพัฒน์  รัตนสิงห์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนิติธร  แก้วรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์เกิด โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายศุภเสกข์  แสงตระการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกมลชนก  นาคโชติ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์เล็ก โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกานต์มณี  บุญเกิด โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ศิริล้วน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมเศวต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงเบญญาภา  พึ่งศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปุณยวีร์  เลิศนันทกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรชนก  ถนอนเขต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวสวาส โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพรรณพัชร  จิตรแสวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพัชรวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภัทรมน  เหล่าพิเชียรพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงมณฑิตา  เอี่ยมมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงฤทัยมาตา  ขวัญเกตุ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวรกลม  ธรรมลี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แต่งงาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทรงกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธีรกานต์  บุญพรม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอธิตยาภร  โคตะโน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเทพรังสี  อนันตเสถ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุ่นจิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวรชัย  พิกุลขาว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูธเนศวร์  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนนทวัฒน์  ตันติกุลวัฒนา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปารวี  มืดอินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศิรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงญาณิศา  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิมลรัตน์  วันดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นุชสวาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกฤติมุข  บุญเอี่ยม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงทัสพร  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุภัสสร  งามฤทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนดล  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายคณินทร์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐชา  ครองตน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอภิสรา  เวชแพทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวีรดา  พวงสายใจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธนโชติ  โพธิ์จำศีล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายบุญญบูรพ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกรธวัช  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายดนุเดช  เสือโพธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธณภัทร  ผลโอฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายกิตติธัช  บรรทัดเที่ยง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายจิรกิตต์  สมสมัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายจิรวัฒน์  พวงภู่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายธนชาต  รสโอชา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธนทัต  วงศ์เงิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธิปไตย  จันทร์ดุสิตขจร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายธีรดนย์  ม่วงศรีจันทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนนทกร  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายนาธาน  วิไลศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายนิธิวรรธก์  ฉัตรรัฐพงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธเนศพล  คุ้มรักษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปรัตถ์ธวิชญ์  เขียวฉวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธีธัช  สิทธิโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายนวมินทร์  แจ่มอำพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพศิน  กันอุปัทว์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายพีรวิชญ์  ประยงค์แย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภีร์วิชญะ  ระเบียบดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายเมธิส  สิทธิโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายวรเมธ  สุขมี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายอภิชัจ  วุ่นวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงขวัญตา  แต่งงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขียวฉอ้อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวณัฐนรี  เจริญถาวรวิทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณิชากร  พรมตา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงดวงรัตน์  อยู่สอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งวราวุธ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงบุณณดา  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวปัณณพร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวพรนภา  ไพรสรรค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพัชญา  นาคเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวพิมลรัตน์  แสงเดือนเด่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงรัศมี  บุญพิมพ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาววรารัตน์  ประสารทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอภิชญา  เมืองปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวเทวิกา  สหประชากิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกรจักร  ทับศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายคมสันต์  อินจู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนวุฒิ  พรมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนากร  กูลวงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเบญจ  ชีระภากร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปุริมพัฒน์  อนุศาสตร์สิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพลกฤต  มากเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายภูมินันท์  ฉายสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายวีรเทพ  ศิลามาศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายศุภรัตน์  ขันธวิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายศุภวัฒน์  สีดาคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวกัลยากร  มากอิ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวจารวี  รุ่งเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชญานี  สีนวล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชลธิชา  อ้อลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นบุญอาภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงฐิตานันท์  ห้วงทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่ำทุ่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อ่วมเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายปิยวัฒน์  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปิยวัฒน์  ส้มแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายพีรพล  วัฒนกูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายมณเทียร  วงษ์ชิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายรณกร  มูลสุวรรณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกรรณวชรภรรฬ  จำหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นายรณกฤต  ประเสริฐสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐสุดา  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายระพีพัฒน์  อินทชิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวกนิษฐา  โกวพัฒนกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวชนันรัตน์  ภุมรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวชิดชนก  ธาราภูมิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธรรณชนก  พงาตุนัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธันยธร  นิลกรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวธณัชญา  เอมนฤมล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  คัชชิมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวบัณฑิตา  สีใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปนัดดา  เฉลิมบุญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปพิชญา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปีย์วรา  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิญาดา  ปรีชา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงมฤคมาศ  เนาวนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพันธุ์ภัทรษา  จำเนียรลาภ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศิรดา  ผลยาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวไพลิน  วิสิทธิศาตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสรัณญา  มีทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายตันติกร  เหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวริ้วตะวัน  พูลทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนากร  ก้อนทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงแสงเดือน  ชั่งประดิษฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอภิสรา  บุญอนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธุวานนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศศิวิมล  เปลือยศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนิธิวิทย์  อมราภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสมนพร  ผลบุญนำพา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวสิรยาพร  ศรีชมภู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องรณงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงบุญณิศา  ทองมูลตน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสรรรัตน์  ฐิตะวิริโย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอดิศร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชญานี  สุขอำไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชญาพัฒน์  แสงชาลี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกิตติพศ  เตชะนันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชั่งประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำปันโน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชนกันต์  กิตติวิริยะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภูทิตย์   เปรมโปรย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนบดี  ยอดวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนภัทร  นิ่งนึก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปราณปริยา  ชมชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพิชยะ  ทุมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภาคิน  กมุท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธวัชชัย  ช่วงโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หาสมบุญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภูริชญ์  มั่งนิมิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธีรภัทร์  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเมธี  ดวงเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวัชระ  วัดแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศุภโชค  เลิ๊มศรีงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพรภิสิทร์  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกมลชนก  นาคเนาวทิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวีรภาพ  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสกาวรัตน์  สร้อยทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายศุภกร  ชื่นบุญอาภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสรัลพร  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชนณิกานต์  จงกรมแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายศุภกร  แก้วมณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธนัชชนันท์  เกษรบัว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชัชนันท์  จิตคง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีชะโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรจักร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายชานน  ทับศฤงฆรา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพนิตพร  ผลยาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายอภิชาติ  เชาวลิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเอกณรินทร์  บุณสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกมลชนก  ขาวพันธุ์ดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธีระพงศ์  เริ่มลึก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจัญจลา  แก้วถึง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายประกาศิต  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงฐิตวันต์  ปานเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพัชรพล  คงสุวรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงฐิติกา  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพิเชฐ  บรรณสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศุภณัฐ  ศิลประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐปวีร์  เทียนเงิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสุภัทรา  จุโฬฑก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอรญา  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธนาธรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธีรดา  วงษ์คูณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนภัส  ภู่ทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพัณณิตา  เกิดพุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพันธิตา  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุภาวดี  เปาอินทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายกิตติเดช  มูลิกา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกันตทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายชัฎชนม์  พึ่งเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายฐิติพัฒน์  ืเฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพฤกษ์  สินพิบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายยิ่งเจริญ  มาลัยเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายรัญชน์พล  สิทธิสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายวชรกร  ศุกรเสพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสุริยะ  ดวงประทีป โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอนันธชัย  จานเจือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอนุรักษ์  สนธิพงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกชกร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกฤษณา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงจุรีพร  ผ่านประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชญานี  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ลับแล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนวพร  คล้ายพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมืองนาคิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพร้อมภักตร์  ตาถนอม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพัชรมน  กองทา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงแพรวา  ฟองเพ็ชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรักษิตา  พงาตุนัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอรพชร  ทองมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขันธมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกิตติธัช  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธีรภัทร  แก้วมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพนา  หมายมั่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวรากร  โพธิ์แข็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายสุขโชค  จำปาธนาอรุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอัฎฐสม  วงษ์ปาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกนกพร  สุนสนาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชลธิชา  ชุ่มชวย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฏฐินี  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธนพร  แก้วเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุดดีพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพรกนก  แฟงผลน้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิพม์ทิชา  ภูศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงไอศิกา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงแตง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวาธินี  นิ่มนิรมานมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุชาดา  กระจับเผือก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายจีรภัทร์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายชัยภัทร  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกฤตภาส  โชคธนธรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกฤษกร  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ภู่แพร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์โปร่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายกัณฑ์กฤช  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายจตุรวัฒน์  ฉายา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพีรพงศ์  ยิ้มพงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐวดี  พึ่งสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิไลภรย์  จันทร์อยู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายเจษฎา  ธรรมมิกะ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาติไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชนะภัย  ยิ่งยง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภิรักษ์พงศ์  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณิชาภัทร  สกุลภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายดุลธร  นิวรณุสิต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทรลดา  มั่งคั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภูบดี  ประทุมมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธรรศติณห์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายรณกร  สังข์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปภัสรา  มาลาศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศุวิล  ตาสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธีรดนย์  นุ่มทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงวรรณพร  บุญแย้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพรณภากรณ์  บัวสบาล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสันติภาพ  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวิจิตรา  วงสวาห์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปากดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพฤกษา  เขียวรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายอรรถฐญพงษ์  จำลองศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกฤตกร  สระมูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชื่นไทย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายชิติพัทธ์  ขวัญเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณธน  ปานพันธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณัฏฐากร  รัตนิชย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายเตชิต  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนบดี  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปรินทร  รัตนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพงศธร  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงมาญาดา  หมื่นจบ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรัชนิกา  ทองเผือก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายรชต  จิตบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวชิรวิทย์  มีชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายสนธิ  ชิตสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสุประดิษฐ์  วงศ์จิรสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายอิทธิพล  ดำนิล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชาลีน  เบลว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธัญรดา  เดือนฉาย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมสุรกาญจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนาลดา  โตอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสมศักดิ์  เสมาเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงนีรชา  บัวศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่ามงคลชัยศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายชนสรณ์  เประยะโพธิ์เดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปริณดา  บุญเสริม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนภัทร  ศรีวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพิชญาภา  พลอยนัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายสเปน  สันติวราวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอภิสิทธิ์  พวงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปาริชาติ  ลาภรวย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณัฐวร  ชื่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนิธิพัฒน์  แสงเพิ้ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สังข์บุญชู โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขขี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายพัดยศ  ออกแมน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกฤติกา  ทองละมูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายต้นน้ำ  ชอบเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทตินน้ำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกนิษฐา  เวทยสาร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพิชญเชฏฐ์  เมฆดำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงคัทรียา  ขาวสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพิมพ์สุจี  ดูดดื่ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงรัตน์ชนก  วะราโภ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกังสดาร  ยุวพันธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเกิด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนภัทร  กิจไทยสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพิมสิริ  อยู่สุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายภูริณัฐ  ชิณสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธนัญญภัทร  พั่วงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จักรชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภัคจิรา  ม้าเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุจิรา  นรินทร์ศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธัญกรณ์  คล้ายจันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงชาณัญฎา  สามคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายรัชชานนท์  พิสิฎฐ์วรากร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภาชินี  ทาภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเกิดศิริ  เถื่อนม่วง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชมชื่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐชยากร  ฟองการ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวรธน  มากลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวชิริณทรา  ขันทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายนริศ  บุญช่วย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีธนาศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำปาทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่พวง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอริสรา  ผูกเกษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายวศิน  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงทิชา  ตุ่นภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงวิภาวี  เสวกพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์เชื้อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  เปี่ยมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายวัศพล  ขำเอี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงศศิธร  อินสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปาณัช  กฐินทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัฐรุจา  ปีมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอภิรติ  กลิ่นพงศ์สาโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวิสุจน์  อาสเสงี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอรณิชา  พงษ์สถิตย์พร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายพชรพล  มาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภัทรธีร  ทองคำเภา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายลัทธพงศ์  กลิ่นแค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภูมิอนันต์  ชนานิรมิตรผล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีปัทมปิยพงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุทธ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวราภร  รุ่งกำจัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรปวีรณ์  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชากร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภัทรภาคย์  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกิตติพศ  คงดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธีธัช  ปัญญา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายอนุชา  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวันศิริ  แสงดาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายกษม  รอดระวัง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายคุณานนท์  เรืองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายชยสิทธิ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายชยุตม์  คงสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชิษณุพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายฑิคัมพล  โตไว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายนนต์ธนัท  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปฏิพล  เหมือนพันธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายปิติวัฒน์  กลีบเมฆ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายพงศธร  ศรีบุญเรือน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพิทวัส  หอมละม้าย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภัทรพล  มีสมบัติ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายศิลปิน  นามประกอบ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศิวกร  อิ่มแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกมลนิตย์  ระรวยทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกรวรรณ  อนุกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกษมา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกุลริศา  วงษ์ช่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงคริษศา  พรหมมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปัณณวัฒน์  นามเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันเเต้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายกองทัพ  ขำศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเพ็งเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณภัทธ  บัวขาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายจตุรพร  โคกฤทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชอุ่มผิว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธนสิริ  เเต่งตัว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงธิญาดา  สมบูรณ์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนภสร  ฉิมวงค์ขอม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หาญกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายเดชานนท์  เสาวรัตน์ชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธนกร  คำพิรา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธนกร  อินวกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธนชัย  มีชื่อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธนวัตร์  อ่อนมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนากร  ดิษฐ์ช่วย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธีรวุฒิ  ตาละอุประ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายธีรสิทธิ์  สีเมฆ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายนภัทร  ล้อมไร่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายนันทพัทธ์  แย้มศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปฐมาวดี  สุขประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพนิตพร  วิพันธุ์เงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพัชรี  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินเจ๊ก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงมนรดา  มั่นศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพงษ์เทพ  พัตทะโวหาร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพชรพล  เอี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพิชิตชัย  สาสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงรศิวีร์  จีนะเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงศดานันท์  เทียรมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสาริกา  กอวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอนัญญา  เเก้วสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอรปรียา  หอมฤทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภาราดร  บัวพุ่ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายรัชชานนท์  เฉื่อยราษฎร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายอาทิตย์  ใหมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายรัชพล  สุขปรีดา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวิศิษฐ์  ร้ายปล้อง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายศิวกร  ขันดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธมนวรรณ  เสือยอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกรชวัล  พิทักษ์เพ็ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจิราพร  หงษ์อ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเจนิสา  วินิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงโชติกา  บุญแสน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงธนพร  กิริยา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนริศรา  แจ้งสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทัพเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เชื้อเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปภัสรา  แตงสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปาลิตา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพรรณอร  ปะภูสะโร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ฉาย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวริศรา  ใจเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เต๊ะขันหมาก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศศิธร  ปลายนา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงศุภรัตน์  ตรีเพ็ชร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงศุภานัน  ชูช่อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุชานาถ  บัวงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอาทิตยา  นุวรรณ์โน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอารีรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกัญธิภา  ทองคำใส โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิ๋วแหยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายวริทธิ์  คณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวธนภัทร  ไชยวิโน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงบุรัสกรณ์  ยันเยี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวฝนธรรมช์  ศรีภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสิรพัทธ์  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงภัคธีมา  ป้อมเดช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภัทรมน  ข้องน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นายวรินทร  พูลทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวพิรญาณ์  ปานเงิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเพิ่มพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงก่องเพชญ์  กิจเจริญไชย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวณัฐพร  รัตนบัวพา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวแพรพรรณ  ค้าปลา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายสมัชญ์  สินไพบูลย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงชวรีย์  มาสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสุธิรา  ท้วมเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงธนวันต์  ตรีนัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายรัชพล  ดั่นคุ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายอวัช  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาววรัญญา  ชังเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาววรพิชชาฐ์  จันทร์เรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจันทิมา  สุชีวะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จูเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวธนัญญา  ชูควร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวศุภิสรา  สาดสิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวสุธารินี  ชูชั่ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวปาณิสรา  หร่ายลอย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงเอลม่า  ดามิอาโนส โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายธนกฤต  บุญจันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวกีรัตยา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวปวันรัตน์  ฉิมเกิด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวกุศลิน  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรโปรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายชยทัต  ธูปทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพวงเพชร  อยู่เย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอารยา  กำจาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนวพร  บำรุงอินทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงธนารีย์  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายภานุกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวนภรณ์  โลหาวุธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงจินห์จุฑา  โตอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชุ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายจตุภัทร  เมณฑ์กูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายภูธนิศร์  หนูเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายธภัทร  ปภากรเกตุรัตน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  วงศ์เหลือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายพงศกร  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายศรพล  ศีลลา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้อยแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายพสิษฐ์  ท่าแค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ม่วงขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายพงศ์วรินทร์  วรโชติธนิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายชินวัตร  น่วมคำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงสโรชา  เกตุพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คงแจ๋ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นายจิรกิตติ์  ศรีเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นายฐิติพล  กลัดสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายชุติพนธ์  ชื่นเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายดลธรรม  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายตะวัน  รอดโฉม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายธนภัทร  สังข์วงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายธัชพล  กวางทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติวิริยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายวุฒิภัทร  หาญตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายศิกวิชญ์  สีสดเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายศิวกร  รักดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายหฤษฎ์  เจริญพานิชยิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายอดิสรณ์  เพ็ชรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายอภิวัฒน์  สาระวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเกศินี  ล้อมลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจิดาภา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงชุลีพร  มั่นอยู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงญาณิศา  นวลนิศาชล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณิชาภรณ์  จำปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธนมาลย์  วงศ์ฟู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ข้าวสามรวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพรธิดา  ลายสาคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงภริตา  สุวนิธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายจิตรทิวัส  ต้นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกิตติคุณ  สุราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายอภิรักษ์  น้อยใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาญจนนิลวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงจณิสตา  สามขำนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงโชติมา  รอดอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงประภารัตน์  ผลอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วคำโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงรังสิมา  ทุมลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงหัสญา  ชุ่มโชคดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายกันตภณ  ขุนพิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายรัชชานนท์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวีรภัทร  กังนิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายอธิษฐ์  นิธิสกุลพัชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิธนเจริญวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัฐพร  ตนะวีรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงปภาดา  คำบุญเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุมนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพิรญาน์  เทวะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญชาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวสุกาญจน์  อำมาตย์โท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายกฤตภาส  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายจิรภัทร  เปลี่ยนสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายชยุตพล  นาคสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายธนวัฒน์  ประฮาดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพัสกร  กระตุดนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพิธาน  ธีโรภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพีรทัต  เเก่นนาคํา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายรชต  ทองชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายรชต  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงรัฐภูมิ  ฟูเฟือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายศุภวิชญ์  สันโดษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายจารุกิตติ์  ตั้งใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายชัยวิชญ์  รัตนวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายนพรุจ  ดีสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์จิระพูนผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายวัชรินทร์  รื่นกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายจิรยุทธ์  ชาติสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กล่อมวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกุลนัท  นิพัทธ์โยธิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงขนิษฐา  คำมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงชญาภรณ์  มั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณปภัช  ห้อธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงทวีพร  โพธิ์สามต้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงวิชิตา  เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงสิริวิมล  วิศรุตพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงสุพรรณี  ขามเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้ออ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายธนากร  กาลอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายภูริภัค  แย้มอำพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายสุรเสฏฐ์  ชวนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงกนกรดา  สมัครวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงชนาพร  ขุนนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงญาณิศา  พันมหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงธัญชนก  งามสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพรปราณี  อุทัยวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงศศิประภา  บุญล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศิริไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงสุชานรี  คำชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงสุนัชชา  พึ่งตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้ววงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอนัญญา  ใจคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอรวรรณ  พวกเชียงชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายกฤษกร  จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายพัชรพล  ไชยพงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายภูวเดช  ชัยสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีศัพท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงณฐิกานต์  จิตจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์อุไร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงบุญยอร  แป้นไผ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพร้อมพลอย  ภู่เงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพัชรียา  พรหมเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงพิตราพร  บุณยรัตพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงมาริสา  ชาญเสนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุปะวะโรทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวรันธร  ทองเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงสรญา  พิมสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุพัตรา  โนนทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสุภจิรา  เที่ยมแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายคณาธิป  อัมระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธิติวุฒิ  ปุยเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายพีรพัฒน์  ซอกดุลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายภูเบศ  ขุมทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายศุภเสกย์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงจันทิมา  พบหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงชุลีกร  วัดน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เอกภพอนุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงธนพร  ศรีโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์แหยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพรรษมน  นุชน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงภูริชญา  สาระกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวัฒกี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงวศินี  นนทภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรัยสุธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงอิชยา  บุญนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชัชพล  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายนพวิชญ์  วิริยะศรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายรฐธนพล  สมสฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายวรกันต์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงกนกพร  พาลีตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงเกตุวลิน  พั่วพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์ทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเจนจิรา  อบปิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงญาณิศา  ยุวนะวณิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไถ้เงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรัญชนา  คงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวนัญญา  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุขใจ  หมอกมืด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุธาธินี  โชว์สูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงโสภิตนภา  สังข์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอมลรุจี  ไชยโพธิ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายกรกิตติ  ศิริมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมวิเชียรวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายกิตติพัฒน์  มีวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายธรรมรัตน์  ทาบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายธีรภัทร์  ร่มพิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายนันทยศ  เติมเกาะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปภาวิชญ์  พิไลยเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรลานน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายพรเทพ  ไวยทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายภราดร  ปัญจชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ประเสริฐศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณิชกานต์  แสงทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณิชาพร  แหวนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงนภัสร  ท่าเรือรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตสงวนสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนารายา  อุปทะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพชรพร  อ่อนละมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงแพรอัมภา  สังข์วิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงภัคลดา  ภูมิพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงมลฐณพษร  ศรีสมพจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงศุภิสรา  คตด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอัครยา  สมรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายกนกนภัส  สุธาทัศน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธนภัทร์  ยอดสลุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายนพรุจ  เปี่ยมเจริญพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายปธีราฐัสฐ์  หรรษภิญโญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายพฤกษ์  พฤกษาผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายพัสกร  งามเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายภัทรกานต์  เชาวน์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายวธัญญู  ปานปลอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายวีรภัทร  อินอุดม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายศิวกร  พรมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกัลยกร  มนปราณีต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงชลิดา  ฟูปลูก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงธนกร  โชคจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทร์กวีกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงปุญญิศา  เกสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงมณีพลอย  จันดอนไผ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงระพีพัฒน์  ศรีเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จั่นวงศ์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศศิวิมล  ยอดเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงศิณิศตา  เหล็กใหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอารีรัตน์  หงษ์บิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายตันติกร  เจียมทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายธนพัฒน์  มาโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายบวรพจน์  ศรีวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายพชรพล  กลิ่นชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายพรชัย  อนันต์สลุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายภูวเดช  สุขสังวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายรักษพงศ์  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายวงศพัทธ์  นิโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายวณัฐพงศ์  ฉิวเฉื่อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายอภิสิทธื์  พรมรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอัครพล  หรรษภิญโญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงดมิสา  กัณหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงธนพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงนัทธกานต์  พวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงนันทพร  จันทนวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงนิภารัตน์  พงษ์ชะนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงปัณณภัทร  กล่ำถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงแพรวา  อยู่แย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงรักษสุดา  รักวงษ์วาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงลลิตา  ศรีเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงวรภัทร  บุญยโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงวิภาพร  บัวเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงอนัญญา  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงวรวสา  อินทรทิตติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสรัลนุช  เเก้วมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสลิล  หงษ์คำดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสุณัฏฐญา  แสงอรุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายพรหมพิริยะ  ประมูลศิลป์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงกุลนันท์  จันทร์มณี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงชยานันต์  บำรุงพานิชย์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงทิวากร  ดอนประดู่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงปวีณา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงภูริตา  พระวงษ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงศุภพิช  ศรีวิชา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  สติคาม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เรือนไทย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงเอมอร  พลพุ่ม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงจิตรกัญญา  เสรักษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงศศิทรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงพรวิภา  อินอ่อน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงกุลิสรา  สายด้วง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงศิรประภา  พูลพร้อม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยใหญ่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น