รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงขวัญชนก  ธีราโมกข์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวน้ำทิพย์  สร้อยจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงนันทิตา  กรรณิการ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 นายสมชาย  มงคลชัยชนะ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงนภสร  บุญโต โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายชนาธิป  อ่ำวิเศษ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวจิตานันท์  แก้วศรี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปุณยนุช  คงบัณฑิตย์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุพศิน  ชุติมา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอรนลิน  คงปัก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชลธกาญ  ผลมะขาม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงธนัชชา  แห่กาฬสินธุ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงรัตนวลี  คงรวมญาติ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงรุ่งนภา  มีเมฆ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบุนะ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวรนน  ยุวการุณย์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงญาดา  จิตต์หมั่น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายษณุพงศ์  ทนทะนาน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงโสภิตา  สุขโสภี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกชพร  พรรณสังข์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกุลิสรา  ร่มไทรทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชาลิสา  ราษฎร์ดุษดี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐิดา  ทับเฉย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนิภัทรา  คำเสนาะ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงบุญยานุช  เจ๊ดกระโทก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปุณยภา  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงลภัฎรดา  ปิ่นศรี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงวรรณกร  ช่างเกวียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวรัชญาน์  บำรุง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงศิรประภา  ทองมณี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสวรส  ชมนัด โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเสาวภาคย์  หงษ์ไทย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกฤษณัส  อินพามา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชาญชัย  ชัดใจ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชินวัตร  โชคกฤติยา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธันยบูรณ์  เลิศวิริยะกุล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายปกรณ์  คิดสม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปกรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปุญญพัฒน์  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพลวิชญ์  เชียงหลิว โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายรวิภาส  ชำนิ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายศุภกร  นราสภา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายศุภชีพ  แสงศิริ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสรวิศ  โชติเจริญวาณิชย์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชญานิศ  พอใจ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐพร  ทะนาไธสง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนนทพร  บุรีรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนันทิกานต์  ส่งสุขเลิศสันติ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญธรรม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวริศรา  ภาคแสวง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศศิธร  ใจเย็น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำเกิงพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสโรชา  เปลี่ยนรัศมี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสิถิรภัทร  พึ่งเนตร โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอารยา  พรมมาสุข โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนกร  ชวรางกูร โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนัช  กาญจนเจริญนนท์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีรภัทร์  บุญรอด โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีพรหม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพิษณุ  พันธุระ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญพานทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพีรวัส  หนูพวก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภูฟ้า  งามละมัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายรวิภาส  เทศวงษ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศักดา  แก้วเทศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมณี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภัคจิรา  เฟื่องอาวรณ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวอุมาภรณ์  เทียนทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทั่ง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวนภเกตน์  คงคีรี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวกานต์ศิริ  ศิลา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหร็มเหมาะ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวชนัญญา  แจ่มแป้น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หอ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวเนติมา  ชมทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพชรมน  พันธ์น้อย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวพิชญาภา  เชาวนา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวรินธร  กรอบสนิท โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุนิสา  ปะจุดทะกา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุพิชชา  พนมวงค์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอรุณรัศมิ์  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธนัชชา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธนภค  ทิพย์มะณี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงทิฆัมพร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงรดาณัฐ  จำเนียรกุล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจิรนันท์  เย็นลับ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นภู่ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอรญา  วนะรุจิ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชา  โกแสนตอ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกัลยกร  ฤทธิ์ทวี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤกษ์สิริกุล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บางหลวง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวชนันสิริ  นวลแปง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงฐิติภรณ์  หอมจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวนันทพร  ศรีพรหม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงบุญชภัก  นามสีฐาน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปนิดา  บัวบาน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปีย์วรา  สำเริง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวรัตติยาภรณ์  สุดสุข โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวริศรา  ภิรมย์นิ่ม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาววิชญาดา  ป้องโพนทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวอมรรัตน์  ชวรางกูร โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายเจษฎากร  หอมสุ่ม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชยภัทร  อินทรีย์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายธนวัฒน์  ภมรสุขนิรันดิ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพัสกร  จักรกลม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพิพัฒน์  ยอดพินิจ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายสุทธวีร์  ผลโต โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 นางสาววริศรา  หลงสีดา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะพล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสิดาภัทร  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสรารัตน์  สุขใหม่ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงนิพาวรรณ์  สถานรัมย์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูช่วย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอิษฎา  อุษณกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปาณิสรา  บวรโชติปกรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธาริณี  สิทธิสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนพรัตน์  โอวาทจรูญจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพนธกร  วิชาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายรัชพล  โกวิทกูลไกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภาณุวิชญ์  กระจ่างศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณิชาภา  วรพรรณโสภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกัญภร  ประเวศชโยดม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงลักษิกา  อินทรโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสิปฐินนชิ์  เครือศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปริณดา  อุ่ยตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนิชานันท์  ล้ำวิริยะพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายศักดิ์ดินันท์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายสุรสีห์  ธีรประเทืองกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภาสวุฒิ  ณ นคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงแพรพลอย  ธนเกียรตินิธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภัทรพล  จันทรไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉะอุ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนันทิตา  ไต่ตาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกานต์รวีย์  แดงเพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วชิรานุภาพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจิรทีปต์  แย้มสระโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณกฤช  คำบุศย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภควรัตน์  ติยวรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนฤพัฒน์  ยาใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายศรัญย์กร  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกิตติศักดิ์  คามาตะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสาลินี  มีศรีเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายเมธาวุฒิ  วงษ์แสงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพลอยแผ่นดิน  ปริศนานันทกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภูดิส  รัตนศรียากรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสมารมณ์  ตันติวิชานันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวริช  หิรัญเพ็ชรกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศุภพณัฐ  วัฒนเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวอุชุตา  ศรีบุศราคัม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวิชาญ  ตาตะมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปวิชญาดา  ลิขิตขจรชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสิริกร  แสงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวปรนันท์  ชัยเพ็ชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายรณพีร์  ตังติสานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์บรรจบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนริศรา  วิชัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายเวสสภู  สว่างวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปราบดา  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอภินัทธ์  เสนดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพัสวี  เกียรติเมธา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริตัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวพิมพ์ฐดา  กุลศรีชนารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวีร์ลดา  เกษมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายริวอิจิ  ทาเคกาวา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปุณยวีร์  ดอกคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวดลพร  วัลลานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวปวีณ์กร  เปลี่ยนศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธัญญรัตม์  วิสีปัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อมรปฏิเวธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงจรัสณัฐ  วงษ์กำปั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงมัญชรัตน์  ตั้งตรงกิจเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงมาณวี  สุขแสงพนมรุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวธรรมพร  อยู่นุช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพุฒิพงศ์  นิลมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวสวัตติ์  ศรียาภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภัทรพร  แสงหิรัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพรรณภัทร  ยงวานิชากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอธิชา  เหรียญเลิศรัตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนินทร์  จันทรานุวัฒน์กูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพรหมพิริยะ  ขัตติยวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงจิณห์นภัส  ทะนุธรรมกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณิชนันทน์  สดเสมอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงดวงพร  ธัญญะโสภาคย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธีรภัทร  พานทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายชวณัฏฐ์  ชูเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายอินทัช  ธีรวัฒนสาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายภูริณัฐ  แต่งศรีวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกฤตชพันธ์  เจริญศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ไชยสีมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปกรณ์  ทุมดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวิวรรณ  วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายกฤตณัฐ  ธีราโมกข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชิน  กสิวงศ์สุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภูวณิช  วาณิชวิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวรินทร  ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนสนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุกตื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสาวิตรี  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงโชติกา  แป้งทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนรุตม์ชัย  วงศ์พิพิธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศศิวิมล  สุพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจารุวรรณ  จานทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใหญ่โสมานัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสมฤทัย  จอมดวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงขวัญชนก  พ่วงอ่างทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงรัตมณี  วงศ์พิพิธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพสิษฐ์  ล้อศรีเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชัยศิริ  หอมสิงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอาริสา  ตรีอินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศิรินภา  ภูภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธาดารัตน์  พัววรรณกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธนัชญา  เหลื่อมอุไร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศุภานัน  แก้วเมืองปัก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิไชยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพรรภษา  ประกอบกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปนัสยา  เปรมกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวันวิษา  คำตุ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนิสิตา  กันภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนนทินี  แนวทวิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธีรดา  กมลภพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสายฝน  จับใจนาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวรนิษฐา  เนียมศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนธานี  โพธิ์นาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธีรตกุลพิศาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกฤติน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูริณัฐ  กองเงินนอก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสิริกร  นิยมสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบุลพร  สุคนธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกนกศิตา  ตั้งวิบูลย์ชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์  ชาญเชิงภพ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอริศรา  ลาบสิบ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภัทรมน  บุญสุภาพ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนรุตม์ชัย  จาตุรวาณิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุทธิภัทร  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ฟักเกตุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธีภพ  บำบัดภัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณภัทร  มีศรีสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอัญกร  ไชยากุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชณัต  หัตถรุ่งเรือง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายศิวกรณ์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงจิราวรรณ  เอกฉัตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวรกาญจน์  ลาสุดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุเสนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพงศกร  กองสกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธนิสร  มากเทศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สุขะการผดุง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  สีหนาท โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฐาณิฏา  พุ่มน้อย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายกฤษณพล  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิมพาพรรณ  ดีขามนอก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวริษฐา  มาลาวงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวกัญญาณัฐ  สุขเอี่ยม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศิรประภา  บุญเพ็ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายปรินทร  แทนโสภา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศักดิ์นรารักษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพริมา  ชลวิหารพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนัทธมน  จุลลา โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพฤทธิพร  หาญพละ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปณิตา  ผาจันทร์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายตฤณ  ขุนเณร โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปิติภัทร  เต็งสกุล โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพงศพัศ  คัมภิรานนท์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภุมินทร์  พัฒนาพรรณ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวันชัย  มีสมศักดิ์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายอชิตพล  พุทธบาล โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายอภินันท์  พึ่งศรี โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงจีรนันท์  มณีโชติ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปาลิตา  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพลอยพรรณ  คณาสุข โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสายธาร  ศรีภุมมา โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสิริยากร  คัมภีระพันธ์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 นายประมณ  มันทากาศ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชารินี  ถิรบุตร โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  กลิ่นทอง โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงหัทยา  แก้วมณี โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกำพล  หมั่นอารี โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงแพรวา  ตรีพัฒน์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศศิธร  ทองพูนเพิ่ม โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนัทพัธน์  อนันธวัฒน์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศิรดา  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงจินดาภรณ์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวรรณษา  ส่องกระโทก โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงจิรัจฌา  พลแก้ว โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิจรูญ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเจนภพ  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายชินพรรธน์  ทัศนะลือไชย โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอานนท์ศักดิ์  ผิวอ้วน โรงเรียนแก่งคอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณิชนันทน์  จิวรรจนะโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายจิระสิน  แก้วจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธีรภัทร  ศรีนิธิภาสุรเมธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายวรธน  พลพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวรเมธ  อนุสรณ์เสรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวชลธิชา  ซุ่นเต็ก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสนกรรหา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวศศิกานต์  ทีปกรวรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายจอมพล  ฟูวงศ์สิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธนกฤต  โอสถศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวธีร์จุฑา  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจิรสุดา  มิตรตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวปุญญิศา  ล.ไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวพิชชาภา  สวนตะโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรวิพล  กลิ่นเกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันมาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์สาสนธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวชนิศา  มิ่งมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชลิตา  วิบูลโกศล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวณัฐณิชา  ณิชยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงวริศรา  ปัญญาธิโป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำขอด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอภิชญา  บัวชมภู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวอมริสา  เมฆฉาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุภัทรา  ดีมีชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงชนนิกานต์  จิตรพินิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกานต์  หัสแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณัฐภาส  แสงนิกรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ตั้งเจริญบำรุงสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวรเชษฐ์  กิตติศัพท์กันทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกชพรรณ  พึ่งแดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกชมน  เลี้ยงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงบรรณรต  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปาลิตา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอรจิรา  วารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกิตติธัช  อ่อนเกล้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนพล  ต่ออุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธนาธิป  กาวไธสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนันท์นภัส  สันวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธัญเทพ  รินทระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปรีญาภัทร  จูบาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวิธวินท์  เชี่ยวชาญชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปวันรัตน์  เดชบำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพัทรศยา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธรรศกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพีรดา  ธรรมพิรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภาสินี  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนวินดา  ชาคริตฐากูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอภิสร  รันทม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงเอริ  อีดะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนิรดา  อารมย์ศักดิ์อารีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนิรัชพร  พรหมบัณฑูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายฐปนพัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปวีณา  เศรษฐวงศ์สิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปัณณพร  รอดอ่อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปาณัสม์  พิมพ์โคตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปุลพัชร  พุ่มพิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวรเมธ  เปล่งพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสมิตรา  พัฒนธารทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกฤตยา  อนันตอวยพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเนตรชนก  ยินดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนกร  พยัศฆรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายจิระณัฏฐ์  ชาววัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปัณณวัฒน์  น้ำคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพงศ์พล  รักประเสริฐสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกิ่งกนก  รามณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณิชนันทน์  ละอองสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณิชา  สุรพันธนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธนกร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเปรมมิกา  เนียมเปรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพิชญาภา  พลับนิล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภูริตา  แก่นกระจ่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอาจรีย์  สิทธิสรวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยลือชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญชู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอภิสญารัชต์  หลักทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ละอองสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจิรัชญา  วรหาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา  เจริญลาภนพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงบุญสิตา  งามศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพรประดับ  บุญรอด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงยิษฐา  วงค์เพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรตา  ชุติภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวรรณภักสร  สำราญใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายเก่งกาจ  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัชชา  ทองปัญญนพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภูริภัทร  แก่นกระจ่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายก้องฟ้า  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนันทภรณ์  ทองใบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงรวินท์นิภา  จินดาสันต์สุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวรินรดา  ศัลยานุบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายจิรวัฒน์  จิตรโอวาท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์คุ้มสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกัญญ์ธิมา  เหมี้ยงหอมบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายปณิธาน  จันทรามศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวพิชชา  สายชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายจิรฐา  อินทวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภกิตติ์  วิภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุวิภา  เจริญสุขอนันต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัชรสินธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณิชษ์กมล  ศิริเธียรไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวศศิกาญจน์  หาญกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายวรกร  โฆษิตโภคิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น